2004. szeptember 13.
(XVI. évfolyam, 214. szám)

Denevérek éjszakája a Sétatéren
Kihalás fenyegeti a repülô emlôst

(1., 4. old.)

Az európai denevérállomány évi két százalékos folyamatos csökkenése fél évszázad alatt az állatfaj kihalását eredményezheti — állítják természetvédôk, akik a hétvégén a kolozsvári Sétatéren szervezett kampányakció keretében igyekeztek eloszlatni néhány, a denevérekkel kapcsolatos elôítéletet. Kiderült: a repülô emlôsfajta nem kapaszkodik a hajunkba, nem eszik szalonnát és nem vak.

A Romániai Denevérvédelmi Egyesület más hazai természetvédô szervezetekkel közösen rendezte meg a Denevérek Európai Éjszakája elnevezésû kampányakciót. Az augusztusból szeptemberbe átnyúló, Európa-szerte megszervezett rendezvény célja, hogy felhívják az emberek figyelmét a denevérállomány veszélyeztetettségére. Székely Dénes szervezô a Szabadságnak elmondta: Romániában a barlangturizmus, valamint a környezetszennyezés miatt pusztul el a legtöbb denevér. — A barlangturizmus sajnos idônként a vandalizmus jegyében zajlik, hiszen némelyek, elragadtatva attól a látványtól, hogy több száz denevér riadtan repdes egy szûk barlangban, képesek közéjük lôni, és megzavarni a kolónia hibernálását. A környezetszennyezés esetében a legnagyobb károkat a permetezéssel okozzák. Így a denevér egyik fô táplálékának számító rovarokban felgyûlt vegyi anyag közvetett módon a denevéreket is pusztítja — magyarázta a környezetvédô. Kolozsváron a denevérek egyik kedvenc helye a Sétatér. A fák odúi napközben megfelelô védettséget biztosítanak számukra, esténként pedig a rovarvadászatra, de szomjúságuk enyhítésére is alkalmas ez a hely a csónakázó tónak köszönhetôen.

A természetvédôk által szervezett rendezvény fô attrakciója a denevérek ultrahangos detektorokkal való hallhatóvá tétele volt. Az emberi fül nem képes érzékelni az ultrahangokat, ezért a denevérek sivítása csak az említett készülékek segítségével élvezhetô. A többtucatnyi érdeklôdôt csalogató mérés alapján is kiderült, hogy a Sétatéren két fajta: a törpe és a korai denevér él. Elôbbit 45 kilohertz, utóbbit pedig 20 kilohertz frekvencián lehet észlelni. Romániában összesen 30 denevérfajta él, országunk képezi Európa legnagyobb denevér-hibernáló otthonát, a hideg évszakban az itt tartózkodó denevérek száma meghaladja az 52 ezer egyedet. Az Európában élô 45 fajta kizárólag rovarral táplálkozik, ami azt jelenti, hogy nem esznek szalonnát. Székely Dénes elmondta: a 16. századig visszamenôleg a lexikonok szalonnával is táplálkozó emlôsöknek mutatták be a denevéreket, ezért évszázadokon keresztül a gazdák nem merték nyitva hagyni éjszakára a kamraablakot. A természetvédôk azt is pusztán hiedelemnek tartják, hogy a denevérek az emberek hajába kapaszkodnak. Úgy vélik, az ultrahanggal tájékozódó állatok a legvékonyabb cérnaszálat is képesek észlelni, és elkerülni. A denevérek átlagban 15–20 évet élnek, egyes egyedek azonban ennek dupláját, a 30 évet is megérhetik. Nagy rovarínyencek, a legkisebb fajta is éjszakánként legalább ezerötszáz szúnyogot képes felfalni. Párzási szokásaikhoz tartozik a hárem kialakítása is: egyes fajok 5–10 nôstény egyedbôl álló háremet hoznak létre.

Borbély Tamás

Küldöttválasztás Kolozsváron
Válságos idôszak az MVSZ-ben

(1., 4. old.)

A Magyarok Világszövetsége ôszi tisztújító küldöttgyûlésének elôkészítése keretében világszerte zajlik a küldöttválasztás. Szombaton Kolozsváron az MVSZ erdélyi tagjainak közgyûlése titkos szavazással választotta meg a küldötteket és pótküldötteket. Az MVSZ erdélyi küldöttségét Patrubány Miklós vezeti. A közgyûlés a jászvásári katolikus püspökhöz és a bukaresti nunciushoz intézett nyílt levélben tiltakozik a moldvai magyarokra a szentmiséken gyakorolt lelki terror ellen.

Szeptember 11-én az unitárius püspökség dísztermében tartották a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társaságának (VET) küldöttválasztó közgyûlését.

A Magyarok Világszövetségének elmúlt négy évben végzett munkájáról a szövetség elnöke, Patrubány Miklós számolt be, a vizsgált idôszakot a hatvanhat éves intézmény legválságosabb idôszakának nevezve. A költségvetés puccsszerû lenullázását és az okozott tetemes anyagi kárt "a legkisebb rossznak" nevezte mindahhoz képest, amit ez idô alatt a magyar politikum a szövetség ellen elkövetett. Ennél súlyosabb kárnak minôsítette a szövetség jó hírnevének világméretû rombolására tett kísérleteket és a négy év alatt folyamatosan zajló rendôrségi, ügyészségi, bírósági feljelentéseket, zaklatásokat, az "ellen-világszövetségek" létrehozására tett, Budapestrôl irányított, meg-megújuló kísérleteket. Az elnök a Legfôbb Ügyészség által négy éve folytatott pert, a Magyarok VI. Világkongresszusát és a kettôs állampolgársági népszavazás érdekében összegyûjtött közel félmillió támogató aláírást nevezte az egész, négyéves ciklust megkoronázó sikernek.

Miután az MVSZ tavaszi, alapszabály-módosító küldöttgyûlése felére csökkentette a Kárpát-medencei küldöttek számát, Erdélyt 29 küldötthely és ugyanannyi pót-küldötthely illette meg, amelyre 61 személyt jelöltek.

A titkos szavazás során a legtöbb szavazatot Patrubány Miklós kapta. Ôt szorosan követték az MVSZ elnökségének erdélyi tagjai: András Imre, Borbély Imre, Borsos Géza, valamint Okos Márton. Az újonnan mandátumot nyertek közül a legismertebb személyiségek: dr. Egyed Ákos akadémikus, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke, Ötvös József, az Erdélyi Református Egyházkerület fôjegyzôje, Zsigmond Emese, a legolvasottabb gyermeklapok — Napsugár, Szivárvány — fôszerkesztôje. A négyéves mandátumot nyert erdélyi küldöttek és pótküldöttek között 3 akadémikus, 5 egyetemi tanár, 5 püspök és fôpap, 7 lelkész és pap, 7 mérnök, 3 újságíró-szerkesztô, 4 tanár és 2 orvos van. A küldöttség területileg is jó megoszlással képviseli a Bánságot (5), Partiumot (4), Kalotaszeget (2), belsô Erdélyt (23), a Székelyföldet (20), a hétfalusi (1) és a moldvai csángó-magyarokat (2), valamint a bukarestieket (1).

A közgyûlés egyhangú határozattal támogatta a Székely Nemzeti Tanács népszavazási kezdeményezését, amelynek célja a Székelyföld autonómiáját elôkészítô, egységes közigazgatási terület létrehozása, és felhívással fordult az erdélyi magyarokhoz, kérvén: mindenki keresse fel magyarországi ismerôseit és biztassa ôket a kettôs állampolgárság érdekében kezdeményezett népszavazáson való részvételre. A közgyûlés ugyancsak egyhangú szavazattal jelölte Rosu Monica csángó-magyar, kétszeres tornász olimpiai bajnokot a Külhoni Magyar Sportcsillag címre. Nyisztor Tinka pusztinai küldött beszámolt arról, hogy a közelmúltban, a falu Szent István búcsúja napján tartott szentmisén a román pap a csángó-magyarokat és az egész magyar nemzetet gyalázó beszédet mondott. Az eset kapcsán a közgyûlés tiltakozó levelet fogadott el a jászvásári püspökhöz és a bukaresti nunciushoz címezve.

A közgyûlésen MVSZ-tagként volt jelen két kolozsvári parlamenti képviselô is. Kónya-Hamar Sándor, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, aki a kettôs állampolgársági népszavazás támogatására buzdított, Vekov Károly pedig, kiemelve, hogy bár ô maga nem székely, és nem is lakik Székelyföldön, össznemzeti szolidaritás alapján Székelyföld területi autonómiájának támogatására szólít fel.

Átlátható tevékenység — a cselekvés szabadsága
Bezárta kapuit a VI. Civil Fórum

(1., 4. old.)

A hét végén zajlottak a hatodik alkalommal megrendezett Civil Fórum munkálatai. Az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMA-CISZA) által szervezett és civil körökben évek óta nagy sikernek örvendô rendezvény elsô napja — a délelôtti plenáris ülés után, amelyrôl lapunkban már olvashattak — vitafórummal zárult, Jogi és erkölcsi szabályozások a civil szférában címmel. Két vitaindító elôadást hallgathattak meg az érdeklôdôk, a témakör erkölcsi részét Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület fôjegyzôje és a Sapientia Alapítvány elnöke, a jogi részét pedig Haller István, a Pro Europa Liga programvezetôje járta körül. Kató Béla kifejtette: az 1989 után gombamód szaporodó alapítványok nagy részét adócsalásra és egyéni meggazdagodásra használták fel létrehozóik, ezért a hazai közvéleménynek nincs igazán pozitív véleménye az alapítványi tevékenységrôl, mert korrupciót sejt mögötte.

Egy igazi civil szervezet azonban a nyilvánosságból és a nyilvánosságnak is él, nem engedheti meg magának a korrupciót, hiszen csak a megfelelô elismerés folytán kaphatja meg a társadalom anyagi és erkölcsi támogatását. Szükséges tehát egy erkölcsi minimum betartása, ez azonban minden korban változó. Azoknak, akik közösségi javak fölött rendelkeznek, rendkívül visszafogott, önmegtartóztató életet kell élniük ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmény megítélése pozitív maradjon. A fôjegyzô hangsúlyozta: erdélyi magyar vezetônek lenni nem könnyû, de ha az erkölcsi és anyagi kérdésekben önmegtartóztató tud lenni, akkor soha nem lesz zsarolható, és a cselekvésben megmarad a szabadsága. Kató Béla végül nyolc "aranyszabályt" fogalmazott meg, amely véleménye szerint elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a civil kezdeményezések megkapják a megfelelô támogatást.

Haller István elôadásában kifejtette: az átláthatóság a legfontosabb szabály, amelyet a civil szervezeteknek be kell tartaniuk ahhoz, hogy mûködésük jogi szempontból biztosított legyen. Egy másik szempont, ami miatt például sok támadás érte a Pro Europa Ligát, amelyben Haller István is tevékenykedik, hogy tagjai politizálnak. Mint mondta, ez valóban így van, de maga a szervezet apolitikus, nem zárkózik fel semmilyen párt mögé, megtartva ezáltal az egyensúlyt, amely elengedhetetlenül szükséges. Haller István felhívta a figyelmet: jó lenne, ha a civil szervezetek elgondolkodnának arról, hogy etikai kódexet hozzanak létre, amely — többek között — abban is segíthet, hogy kizárják köreikbôl azokat a szervezeteket, amelyek önös érdekekbôl mûködnek. A vitaindító elôadások után számos vélemény és kérdés hangzott el, amelyekre az elôadók a fórum végén reflektáltak.

A VI. Civil Fórum szombaton délelôtt a szakmai szekciók munkálataival folytatódott. A tagozatok munkálatai után tematikus tanácskozások következtek, Önrendelkezés és civil szféra, valamint Stratégiák és támogatási rendszerek címmel, elôbbi három (Papp Kincses Emese, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, Sabin Gherman, az Európai Parlament Szabad Európai Társulásának raportôre és Bakk Miklós, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatástudományi Karának egyetemi adjunktusa), utóbbi pedig egy elôadóval (Bodó Barna, a Szórvány Alapítvány elnöke).

Szekciók értékelése
A tíz csoportra osztott szakmai tanácskozás a konferencia végén a plénumban elhangzott kiértékelések szerint jól és a résztvevôk számára hasznosan végezte munkáját, bár — mint kiderült — egyes szekciókban kevés érdeklôdô volt jelen. Az egyházi tagozaton két fontos szempont köré épültek az elôadások: erdélyi magyar keresztény önértékelés az EU-ban, valamint a keresztény értékek kommunikálhatósága. Az építészeti örökségvédelem szekcióban a páneurópai civil örökségvédelmi szövetségrôl, a szervezet tevékenységérôl, az EU-csatlakozás küszöbén a mûemlékvédelmi támogatási rendszerek jótékony és kártékony hatásairól, a mûemlék-tulajdonosok nem éppen pozitív örökségvédelmi gyakorlatáról, valamint a jövô generáció mûemlékvédelmi oktatásáról esett szó. A gazdasági szekció számos érdeklôdôt vonzott, itt elemezték a vidék problematikáját, a szövetkezetek szerepét, az uniós támogatásokat, a települések és a civil szervezetek közötti együttmûködést. A munkálatokat eredményesnek tekintik, és felhívták a figyelmet, hogy ezeket továbbítani kell az érdekeltek felé. A környezetvédelmi tagozat idén a csoportmunkára fektette a hangsúlyt, összevetették, mi az, ami hiányzik Erdélyben és megvan Magyarországon, milyen lépéseket kell tenni, hogy a környezetvédelemnek itt is legyen ereje. Hiányolták a környezetvédelmi szféra önszervezôdését. Mint kiderült, nagyobb arányú találkozót szerveznek még idén az erdélyi magyar környezetvédô fiatalok számára. A mûvelôdési és oktatási szekció az oktatás fejlesztésére fektette a hangsúlyt, ezért egy idô után egyesítették a két tagozat munkálatait. Mindkét szekcióban ugyanis leginkább a felnôttképzéssel foglalkoztak. Figyelmeztetésként elhangzott: a szervezetek a példákból csak azt vegyék át, ami a megmaradást szorgalmazza. Hangsúlyozták a pedagógus-szerepek átalakulását, és az is megfogalmazódott, hogy a pedagógus munkaeszközei közül a személyisége a legfontosabb. Javaslat is született: szükség van egy régiók feletti magyar történelmi közös alaptantervre. Mint kiderült: a fórum hatékonyságát növelné, ha jövôre beszámolnának a megvalósításokról.

A média szekcióban szó esett a romániai sajtó szabadságáról és felelôsségérôl, a sajtószabadságot torzító politikai, gazdasági, információ-visszatartó tényezôkrôl, az újságíróban kifejlôdô öncenzúráról, valamint Románia európai felzárkózása során az itteni magyar média életében megsokszorozódó EU-s pályázati lehetôségekrôl és a multinacionális médiakonszernek érdeklôdésérôl. Az ifjúsági szekció is számos érdeklôdôt vonzott, itt az ifjúsági pályázati rendszerek kerültek szóba, illetve az 1 százalékos adótámogatás szabályozása, többnyire román anyanyelvû elôadókkal. A szekció munkálatai után külön vitafórumra is sor került, a fô ifjúsági támogatási rendszerek kielemzése — kapcsolat a pályázók és pályáztatók között témakörben. Idén új szekcióval, a szórvány-tagozattal bôvült a fórum, amelynek címszavai voltak: helyzetábrázolás, szórvány-összefogás, közösség-rehabilitáció, EU-s megoldási lehetôségek. Alapítási szándéknyilatkozat is született: 25 aláírással szentesítették az Erdélyi Magyar Szórványegyesületek Szervezetének létrehozását, amelynek alakuló ülését novemberben tartanák. A szociális szekcióban két témát próbáltak körül járni: az EU-s projektek elônyeirôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl, valamint az 1 százalékos törvényrôl Romániában. Az értékelés szerint a szociális szekció munkálatai idén sikeresebbek voltak, mint tavaly.

A szekciók kiértékelése után Egri István, az ERMACISZA ügyvezetô igazgatója megköszönte a társszervezô és támogató intézmények együttmûködését és segítségét, valamint külön köszönetet mondott a fiatalokból álló csapat munkájáért, akik felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a szervezésben. Az újonnan létrehozott Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége elnökeként Egri István fô feladatának tartja, hogy munkájuk átlátható legyen, és jó irányban tartsa a civil kontroll menetét.

Köllô Katalin

Együtt a szellemi fogyatékosokért

(1. old.)

A normalitás gesztusai címmel országos rendezvénysorozatot szerveztek az Estuar Alapítvány fennállásának 11. évfordulója alkalmából. A szellemi fogyatékkal és egyéb szociális problémákkal küszködô felnôttek támogatására létrejött alapítvány célja, hogy kiváltsa a társadalom felelôsségérzetét a sérült személyek iránt, valamint megnyerje az üzletemberek támogatását a szociális gondokra. A rendezvénysorozat szeptember 7-én, Bukarestben kezdôdött, és folytatódik mindazon városokban, ahol az Estuarnak mûködik fiókszervezete. Kolozsváron szeptember 13–14-én tartják az Estuar-napokat a Szociális Központ Párizs utca 35. szám alatti székházában, 13 órai kezdettel. A normalitás napjai elnevezésû rendezvény keretében megvitatják a fogyatékkal élôk legégetôbb problémáit, és különbözô kiállításokat nyitnak meg a sérült személyek munkáiból. Az interaktív program keretében a látogatóknak alkalmuk nyílik közösen dolgozni a központ gondozottaival, beszélgetni velük, megismerni életüket, személyiségüket, szemléletüket. Ilyen módon szeretnék felhívni a figyelmet a fogyatékosok személyiségének értékeire, az igényre, hogy a társadalom hasznos tagjaként tartsák számon ôket.

A Szociális Központ dolgozói és a rendezvénysorozat szervezôi felhívják a figyelmet: a részvétel egy lépéssel közelebb visz ahhoz, hogy elfogadjuk, megértsük és támogassuk a környezetünkben fogyatékkal élôket.

Utcára vonulnak szerdán a tanárok

(1. old.)

Szeptember 15-re, a tanévkezdés elsô napjára utcai tiltakozó akciót jelentett be a Kolozsvári Közoktatásban Dolgozók Szakszervezete. A Kolozs megyei pedagógusok mintegy 80 százalékát magába foglaló szakszervezet vezetôi szerkesztôségünkbe juttatott közleményükben bejelentették: bojkottálni fogják az iskolakezdést, ráadásul a prefektúra elé vonulnak. A reggel kilenc órától délig tartó tiltakozás során a pedagógusok a Hunyadi térrôl vonulnak majd a prefektúra épülete elé. A tiltakozók keveslik a kormány által jóváhagyott béremelést.

A szakszervezet egész megyére kiterjedô sztrájkja a tervek szerint október 11-én éri el a csúcsot, amikor általános munkabeszüntetést tartanak. Ezt megelôzôen, október 5-én azonban a tanárok Bukarestben is tüntetni fognak a nevelôk világnapja alkalmából.

Constantinescu nem akar elnök lenni

(1. old.)

Vasárnapi sajtótájékoztatóján Emil Constantinescu, a Népi Cselekvés elnöke bejelentette: parlamenti képviselôi helyért indul az ôszi általános választásokon, kizárja azonban annak a lehetôségét, hogy pártja és a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt fúzióját követôen a KDNPP–NCS szövetség színeiben induljon az elnökválasztáson. Az új pártszövetség jelöltjének személyérôl a két politikai alakulat közösen dönt majd, tette hozzá Constantinescu, leszögezve: új emberre van szükség. "Már Gheorghe Ciuhanduval való elsô találkozásunkkor leszögeztük, hogy egyikünk sem tart igényt erre a tisztségre, sem az új párt vezetôi tisztségére. Én semmiképp sem akarok elnök lenni" — mondta Constantinescu, hozzátéve azonban, hogy magánvéleménye szerint Gheorghe Ciuhandu parasztpárti vezetô kellene hogy legyen a szövetség elnöke.

A két párt szövetségre lépését egy október közepén esedékes közös kongresszus keretében véglegesítik. A KDNPP–NCS a kereszténydemokrata értékrendet követi majd. Smaranda Enache, az NCS tagja rámutatott, hogy egy közvélemény-kutatás szerint a választók 10 százaléka hisz a kereszténydemokrata értékekben, és ha ilyen arculatú párt nem szerepel a választási listákon, akkor ezek az állampolgárok más politikai alakulatokra adják le voksukat, vagy el sem mennek szavazni.

Szervadományozókat várnak

(1. old.)

Negyvenöt súlyosan legyengült erdélyi beteg vár sürgôs kettôs vese- és hasnyálmirigy átültetésre — jelentették be a hét végén a Kolozsvári Urológia és Veseátültetési Központ vezetôi. A kettôs szervátültetés immár a kincses városban is lehetséges: két hónappal ezelôtt hajtották végre sikeresen az elsô ilyen mûtétet. Ennek ellenére a betegek élete továbbra is veszélyben forog, mivel még mindig kevesen egyeznek bele abba, hogy elhunyt hozzátartozóik szerveit más betegek testébe ültessék át. Mihai Lucan, az intézet igazgatója elmondta: az utóbbi idôben szaporodott a kérdéshez pozitívan viszonyuló hozzátartozók száma, ennek ellenére a rendszer még mindig nehézkesen mûködik. Lucan felhívta a figyelmet: a negyvenöt beteg már annyira legyengült, hogy csupán tolószékben képesek mozogni. Hozzátette: súlyos állapotuk a hetente többszöri dialízises kezelést teszi szükségessé.

Nincs víz a vidéki iskolákban

(1. old.)

A Beszterce-Naszód megyei vidéki iskolák több mint felében nincs víz — közölte a megyei egészségügyi hivatal. Ioan Suciu, a hivatal vezetôje elmondta: a vízhiány azzal magyarázható, hogy az oktatási intézmények kevesebb mint felét csatlakoztatták a vízhálózathoz. Az igazgatóság befejezte az iskolák tanévkezdés elôtti ellenôrzését. Kiderült: a tanintézmények egynegyede idén is egészségügyi engedély nélkül fog mûködni.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

A KOLOZSVÁRI MÛVELÔ-DÉSI HÁZ A te lehetôséged fesztivál keretében október második felében megszervezi a Kolozsvári gyûjtôk vásárát, amelyre minden érdeklôdôt szeretettel várnak. Feliratkozni a mûvelôdési házban lehet: Fôtér 24., tel. 595-322, 595-309.

AZ EKE-FOTÓKLUB szeptember 22-én délután 5 órakor újrakezdi a rendszeres klubnapokat. Ezen a napon részletesebb beszámoló lesz a nyáron lezajlott kiállításokról és szaktáborról, minden érdeklôdôt szívesen látnak.

Az októberi klubnapokat 13-án és 27-én du. 5 órától tartják meg az EKE székházában (I. Maniu/ Szentegyház utca 7., hátul az emeleten).

BOROS ZOLTÁN: FEKETE VASÁRNAP címû dokumentumfilmjét vetíti a Duna Televízió szeptember 24-én 17.15 órakor. Gyantán, a Fekete-Körös völgyében elterülô erdélyi magyar faluban egy mai vasárnap délelôtt alig különbözik a fél évszázaddal ezelôttitôl. 1944. szeptember 24-én azonban a magyar csapatokat keresô román katonák ártatlan embereket gyilkoltak meg, nôket erôszakoltak meg és felgyújtották a lelkészi hivatalt. Az igazságszolgáltatás nem ítélte el a bûnösöket, a túlélôk pedig évtizedek elteltével sem mertek beszélni a történtekrôl. A filmben szemtanú és túlélô magyarok emlékeznek az ötven évvel ezelôtt történt véres vasárnapra.

Muzsnay Magdára emlékezve

(2. old.)

A Szombat délutáni színes szôttest hallgatva a Kolozsvári Rádióban mindannyian virtuálisan is búcsút vehettünk Muzsnay Magda rádióriportertôl. Kollégái tudták, a rádiómûsor röpke 45 percében nehéz lesz átfogó képet nyújtani kiterjedt munkásságáról, de talán inkább az a cél vezérelte ôket, hogy derûs, kiegyensúlyozott egyéniségét, szelíd kedvességét még egyszer felidézzék a hallgatók elôtt. Életútja csodálatos, követendô példa mindannyiunk számára: neki a rádiózás lelki egyensúlyt jelentett, félévszázados pályafutása alatt soha nem élt át olyat, hogy "se látni, se hallani" ne akarjon a rádióról. 1954-tôl, azaz a megalakuláskor került a Kolozsvári Rádióhoz. Számára a riport- és interjúkészítés, a vidéki kiszállások nem pusztán kötelességek halmaza volt, hanem kedvvel és szívesen végzett feladatok önmagukból következô sorozata. Munkásságának eredménye a több száz (vagy több ezer?) hangszalagnyi riport, interjú. Hivatalosan 1985-ben nyugdíjazták, de továbbra is foglalkoztatták… volna, ha az akkori államhatalom meg nem szünteti a területi rádióadókat Romániaszerte. Az ötéves kényszerpihenô idején sem tétlenkedett: igyekezett a város mûvészeti életét figyelemmel kísérni, majd a rendszerváltás után az elsôk között volt, akik az újraindított Kolozsvári Rádió magyar nyelvû adását szerkesztették. A megváltozott, azaz korszerûsödött munkakörülmények közepette is lépést tudott tartani fiatalabb kollégáival: mûsorai mindvégig érdekesek és lélekhez szólóak voltak. A szombat délután megismételt interjúban Muzsnay Magdát cselekvô, gondolkodó emberként mutatták be, s ehhez csak annyit tehetnénk hozzá, hogy nem csak cselekedett és gondolkodott, hanem emberi érzések hatalmas tárházát hordta lelkében: kedvessége mindenkit elbûvölt, még azokat is, akik csak a rádió hullámhosszán ismerték. Pályakezdéskor egyik tanára azt mondta róla, hogy "egy, aki felér hárommal", de talán harminchármat kellett volna mondania. Még ha nem is valósult meg a kezdeti elképzelése — tanár szeretett volna lenni —, rádiósként sokkal többet nevelt és oktatott, mint egyes pedagógusok. A különbözô mûvészeti ágak — színház, irodalom, képzômûvészet, zene — nem csak mûsorainak gerincét képezték, hanem bepillantást engedtek kiterjedt érdeklôdési körébe és mûveltségébe. Alapelve az volt: mindenben megtalálni a jót. A 70 éves korában kapott életmûdíj nem csak megtiszteltetés volt számára, hanem figyelmeztetés is: már nincs annyi hátra… Nem írta meg emlékiratait, és ezzel a munkával most már végleg adósunk maradt. A legszebb ajándékot kapta az élettôl, és ezt adta át nekünk, a rádióhallgatóknak is: ötven évig dolgozhatott a közösségért, a hallgatókért, akik most néma fôhajtással búcsúztak tôle. Örökre.

Nyugodjék békében!

Hintós Diana

Torockói fotós alkotótábor

(2. old.)

Az EKE kolozsvári osztálya és a Mûvelôdés folyóirat közös rendezésében Torockón megtartott III. Nemzetközi Fotó-Videó Alkotótáborban húsz személy vett részt, akik közül a legfiatalabb a 8. életévét alig betöltött Király Anna (Veszprém), a legidôsebb viszont a Debrecenbôl immár második alkalommal érkezett Berényi Sándor (67 éves) volt.

Az alkotótábor résztvevôinek gazdag fotóturisztikai programban volt részük: a Székelykô, a Torockószentgyörgyi-várhegy, a remetei kolostor és sziklaszoros, az Intregáldé-szorosok sorozata, valamint a nyíló havasi gyopárok, a Csákjakôi vízesés, azaz a római-fürdô. A nagyenyedi vártemplom és kollégium, a szolcsvai vízesés és búvópatak, valamint kolostor. Külön programot jelentett a Tordai-hasadék, valamint Verespatak meglátogatása. A Torockóval való ismerkedés alkalmával meglátogatták a helyi múzeumot, az öreg vízimalmot, a legrégebbi házat, a temetôkertet, Király Feri bútorfestôt és Nagy Ida néni magánmúzeumát, ahol elôre megrendezett fogadás kretében népviseletbe öltözött személyek várták a népes társaságot.

Az alkotótáborban a magas professzionális tudással rendelkezô amatôrök nagyon komoly analóg és digitális fotó- (és részben video-) kamerákkal voltak jelen, amelyekkel közel 9000 fotófelvételt, valamint több órás video- és hangfelvételt készítettek.

A táborban jelen volt még családjával Riika Szalai finn származású író és grafikusnô, aki szakmabeli dokumentálódást végzett.

Az alkotótáborban készült felvételekbôl dr. Szabó Zsolt, a Mûvelôdés folyóirat fôszerkesztôje rendezésében Torockón, majd Kolozsváron lesz kiállítás.

Városaink tiszta levegôjéért

(2. old.)

Az Akadémia felhívást intézett a közigazgatási és civil élet döntéshozóihoz a Tiszta levegôt Románia valamennyi városában elnevezésû országos program megvalósítására. A felszólítás környezetvédô hatóságokat, kutatóintézményeket, több mint negyven egyetemet, polgármesteri hivatalt, közúti szállítóvállalatot, építôvállalatot, jármûimportôrt stb. érint.

Az alakuló ülést szeptember 24-én tartják Bukarestben az Országos Kémiai és Petrokémiai Kutatási és Fejlesztési Intézetben (6-os kerület, Splaiul Independentei 202., tel: 021-314-74-91, 314-75-39, 315-95-31, 315-95-32).

Öreg ház a Fôtér sarkán

(2. old.)

"Öreg házak között bolyongani kellemes, mert az öreg házak reményt árasztanak, magyarázatot ígérnek (…), de csak akkor, ha szépen, tisztára vannak restaurálva" — Illyés Gyula megkapó szavait dr. Egyed Ákos akadémikus idézte fel szeptember 10-én délután a Jókai/Napoca utca 2. szám alatti Rhédey-házban, ahol hatalmas érdeklôdéstôl övezve mutatták beGaal György Ház a Fôtér sarkán (A kolozsvári Rhédey-palota) címû kötetét.

A jelenleg az Erdélyi Múzeum Egyesületnek is otthont adó ház gyûléstermét zsúfolásig töltötték az érdeklôdôk, bizonyítva ezáltal, hogy a született kolozsváriak és azok, akik ezt a várost választották otthonul, büszkén és érdeklôdéssel viszonyulnak a múltból fennmaradt épületekhez. Holott a Rhédey-ház nem tartozik Kolozsvár legjellegzetesebb épületei közé, mûemlék-jellegû ugyan, de nem nyilvánították azzá — hívta fel a figyelmet dr. Egyed Ákos, hozzátéve, bár szinte naponta eljárunk elôtte, mégis keveset tudunk róla. Ezért született meg az igény egy tájékoztató jellegû leírásra, amely Gaal György tanár úr kutatómunkája nyomán igényes, szép kivitelezésû kötetté bôvült. A szerzôrôl szólva a méltató elmondta: Gaal György nem lírai alkat, nem az érzelmek, hanem az adatok felôl közelíti meg kutatása tárgyát. A kötet tehát mûfaja szerint tanulmány, adathalmaz, minimális kommentárral fûszerezve. Erôssége, hogy 34 rangos épület társaságában mutatja be a Rhédey-házat, történelmi összefüggésekbe helyezve ezáltal, hiszen jelentôsége leginkább múltjában rejlik.

A ház jelenlegi tulajdonosa báró Horváth-Inczédy Ödönné Rhédey Johanna 1911-ben kelt végakarata szerint a Debreceni Református Kollégium. Ennek képviseletében és igazgatótanácsa nevében dr. Fekete Károly rektor mondott köszönetet mindazoknak, akik a kötet körül bábáskodtak, valamint Mikó Lôrincné Judit asszonynak, a ház gondnokának áldozatos tevékenységéért. Az intézmény köszönetét tárgyi ajándék formájában is kifejezte: a kollégium fennállásának 400. és 450. évfordulójára, valamint a 2000-es év tiszteletére kiadott emlékérmeket kapták a kötet és a ház elkötelezett hívei. A rektor üdvözlô szavaiban kifejtette: Rhédey János alapítványa és hagyománya Debrecenben mindig azt bizonyította, hogy igenis létezik isteni gondviselés. A ház átvészelte a történelem viharait, a református testvériség egyik szép példájaként ma is kapcsolódási pontot jelent Debrecen és Kolozsvár, Erdély és Tiszántúl között. Kiderült: a grófnô azért hagyta ingatlanát éppen a debreceni reformátusokra, mert elôre sejtette már Erdély sorsát, és azt akarta, hogy háza magyar vagyon maradjon.

Demény Péter, a kötet szerkesztôje többek között a címben rejlô biztonságra hívta fel a figyelmet: a kolozsváriak pontosan tudják, melyik az a ház ott, a Fôtér sarkán, amelyrôl Gaal György könyve által most még többet tudhatnak meg. A szerkesztô szerint a helytörténeti könyvek jelentôsége abban rejlik, hogy általuk fennmarad valami, "ami csak a miénk volt, és az is marad." A Rhédey-ház története még nem ért véget — figyelmeztetett a szerzô, aki elmondta: számára nagy kihívást jelentett ez a munka, kutatásai során egyre nôtt a nyersanyag, újabb és újabb összefüggések kerültek napvilágra. Bôven akad még azonban tennivaló, hiszen a ház restaurálása jelenleg is tart, és újabb emléktáblák elhelyezése is esedékes volna.

A bemutató zárómozzanataként Bogdán István színmûvész olvasta fel a kötetbôl a Rhédey családhoz fûzôdô két legjelentôsebb dokumentumot: a gróf Rhédey János temetésére hívó levelet, valamint Rhédey Johanna grófnô végrendeletét.

S. B. Á.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Terminál — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23. kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Én és a hercegem — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden minden elôadás.

GYÔZELEM — Bajos csajok — vígjáték. — Vetítések idôpontja: 14, 18, 22; szerdán kedvezménnyel. Pofa be! — vígjáték. — Vetítések idôpontja: péntektôl keddig: 16, 20; szerdán, csütörtökön 16 órától; szerdán kedvezménnyel.

FAVORIT — Derült égbôl Polly — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

TORDA

FOX — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20.

DÉS

MÛVÉSZ — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden elôadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Underword — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19.15, 21.30.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától, hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Stepfordi feleségek — amerikai. — Vetítések idôpontja. 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hellboy — Pokolfajzat — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, hétfôn minden elôadás.

Kérdezzen Winkler Gyulától!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei parlamenti képviselôje, a képviselôház költségvetési, pénz- és bankügybizottságának tagja. Meghívottunk a civil szervezetek számára a személyi jövedelemadóból felajánlható 1%-kal kapcsolatos kérdésekre válaszol.

A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben szeptember 17-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@szabadsag.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen legkésôbb szeptember 20-ig.

Borbély László válaszát remélhetôleg hamarosan, a Winkler Gyuláét pedig néhány hét múlva olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n.

Az oldalt szerkesztette: Sándor Boglárka Ágnes

VÉLEMÉNY

Szomszédolás északon és délen

(3. old.)

(Folytatás a szeptember 6-i lapszámunkból)
A magyar–szerb határon átkelve a Vajdaságba értünk, amelynek autonómiáját 2000-ben bizonyos mértékben visszaállították. 1991-ben lakosságának 19 százaléka magyar volt, de a háborús viszonyok miatt nagyon sokan áttelepedtek a határon. Különösen a Duna és a Tisza összefolyásáig terjedô háromszög, a Bácska volt magyarlakta terület. Az elsô világháború végéig az egész Dunáig terjedô rész Bács–Bodrog vármegyeként Magyarországhoz tartozott. A második világháborúban, 1941-ben a Magyarországhoz visszacsatolt bácskai részekre bevonuló magyar hadsereg, majd 1944–1945-ben a szerb partizánok rendeztek tömegmészárlást, amelyek részletei mindmáig vitatottak. S most, az 1990-es években is pusztultak el magyar falvak. Véráztatta, tragédiákkal tele föld ez. S hogy most sincs minden rendben, az jelzi, hogy éppen ottlétünk alatt "magyarverésekrôl" kerengtek hírek a sajtóban, rádióban. Mi — szerencsénkre — mindezekbôl nem sokat tapasztalunk, inkább a mezôgazdászok úttorlaszaitól félünk.

Minden nehézség nélkül beérünk az elsô nagyobb városba, Zomborra. Az egykori határôr-települést, mezôvárost Mária Terézia emeli 1747-ben a szabad királyi városok sorába. Bács–Bodrog vármegye egykori székhelye ma csendes, vidéki kisváros, amelyben csak a klasszicista városháza és a 365 helyiséges eklektikus vármegyeháza sejteti az egykori mozgalmasabb idôket. Néhány barokk ortodox és katolikus templom utal a fô felekezetekre. A város magyarsága már csak elenyészô. Zomborban úgy értesülünk, hogy a közvetlen szabadkai út le van zárva, úgyhogy délkeletnek indulunk Verbász felé. De mielôtt az észak–déli országutat elérnénk, hatalmas autósor jelzi, hogy itt is útzár következik. Egy benzinkútnál másodrangú útra irányítanak, azon jól haladunk Szabadka közeléig, s úgy fél hat táján már azt reméljük, hogy be is érünk, de a város elôtt itt is útzárba ütközünk. Két és fél órát várunk a tûzô, aztán lemenô napon, míg este 8-kor a mezôgazdászok megunják a napozást és hûsítôivást. Azzal távoznak, hogy másnap reggel nyolckor újra kezdik az útlezárást. Mi még sötétedés elôtt beérünk Szabadkára, a nyári nap estéjén is forró falakkal fogadó alföldi városba. Kérdezôsködésünkre készséggel, magyar nyelven igazítanak el, merre a református egyházközség. A Kolozsvárt végzett, Erdélybôl odatelepedett fiatal lelkésznô szeretettel fogad, s helyez el az egyik vendégszobában. Fogadkozunk magunkban, hogy amíg az útlezárások véget nem érnek, itt várakozunk.

A hôség enyhülésében reménykedve körbesétáljuk a fôteret. Meglep, hogy bár hétfô este van, tele sétálókkal a városközpont. A járdákon, a sétáló utcák közepén is asztalok, vendéglôi teraszok, s szinte minden hely foglalt. Ki sörözik, ki fagylaltozik. Másnap este is ugyanez a kép fogad. A felhevült városban ilyenkor lehet kint tartózkodni. De arról is felvilágosítanak, hogy ez a szerbeknél bevett életforma: valóban, minden városnak tartozéka az esti korzó. Még szemerkélô esôben is egy-két órát illik rajta keringeni lefekvés elôtt. Néhol a vendéglôs hatalmas képernyôt helyez üzlete elé, s ott lehet a napi futballmérkôzést vagy az éppen divatos könnyûzeneszámokat nézni-hallgatni. Másnap ismerkedünk Szabadkával. A Kosztolányi Dezsô és Csáth Géza — a város szülöttei — írásaiból ismert sáros, eseménytelen életû vidéki kisvárost hiába keressük. Helyette egy hatalmas fôteret találunk, amelynek közepén akkora méretû tornyos városháza áll, hogy elkészültekor, 1907-ben a polgárok büszkén mondhatták róla: nincs nagyobb az országban. Úgy tûnik, a százezres lakosságú város vezetésének nincs is szüksége ekkora épületre, ezért van benne múzeum, kiállítási terem s még sok más intézmény. A földszintjét üzletek bérlik, többek közt egy McDonald’s is. Csak lépcsôházába engednek be: színes, pompás, eredeti magyar feliratai is helyükön vannak. Az épület szecessziós stílusa az egész városközpontra jellemzô. A magasabb, tekintélyesebb épületek mind ekkor készültek, így Szabadka rokonhangulatú Nagyváraddal, Kecskeméttel. A városháza elôtt fásított park szökôkúttal, keleti oldalán díszkövezésû a tér, az innen az állomás fele vezetô szecessziós házakkal szegélyezett fôutca sarkán áll a hatalmas timpanonos hatoszlopos homlokzatú komor színházépület. A Duna Televízióban minduntalan feltûnik, ha a vajdasági eseményekrôl van szó. Kétségtelenül az egyik elsô magyar állandó kôszínház épült ide, 1854 decemberében nyitották meg. Akkor 450 ülôhelye és 48 páholya volt. 1904-ben modernizálták, 1927-ben pedig — tûzvészt követôen — újjáépítették. Az 1920-as évektôl kitiltották belôle a magyar elôadásokat, jelenleg van állandó magyar társulata is. A fôtér egyik része a Köztársaság, másik része pedig a Szabadság elnevezést viseli. Innen tíz szélesebb-keskenyebb utca nyílik. Ezek képezik a belvárost, amelynek házai többnyire jó állapotúak. Az utcákból néhányat sétálásra tartanak fenn. Érdekes, hogy a fôtér egyik oldala s a hozzá kapcsolódó széles utca sorompós bejáratú parkolóként szolgál. Az átmenô forgalmat a városmagon kívülre terelték. Néhány lépésre a fôtértôl áll a 18. század végén épült Szent Teréz római katolikus székesegyház. Rendszeresen harangoznak kettôs tornyában, de ajtaját mindig zárva találtuk. A valamivel régebbi, szintén kéttornyos ferences templom viszont a nap folyamán nyitva tart. Megkapó a tágas saroktelken álló tekintélyes, múlt század eleji szecessziós zsinagóga. Ugyanaz a Komor Marcell tervezte, aki a városházát vagy a marosvásárhelyi kultúrpalotát. Az épület külseje tûrhetô állapotú, de látszik, hogy nem használják. A telek sarkán a deportáltak emlékmûve található. Rábukkanunk a Kosztolányi életében szerepet játszott, regényében megidézett fôgimnázium kétemeletes saroképületére is. A több órás városnézést követôen az a benyomásunk támad, hogy a Mária Teréziától szabad királyi várossá emelt, s Theresiopolis névre keresztelt, de lényegesen csak a 19. század második felében kifejlôdött város — mai hivatalos nevén Subotica — kiheverte a közelmúlt megpróbáltatásait, s még mindig 35 százaléknyi magyarsága meghatározó elem. Vannak magyar feliratok, az utcán is minduntalan hallatszik magyar beszéd. De hát akkor honnan a konfliktushelyzet — tesszük fel a kérdést. A menekült szerbekkel van a baj. Ugyanis a különvált tagköztársaságokból s utóbb Koszovóból elmenekült szerbek jelentôs részét a Vajdaságba telepítették le. Ôk tartják céljuknak, hogy teljesen szerbbé tegyék a "megmaradt" országukat.

(Folytatjuk)

Gaal György

NAPIRENDEN

Hatvanéves egyetemi tanár az SZRÚ államelnökjelöltje

(4. old.)

A 60 éves brassói Marian Tata egyetemi tanárt jelöli a Szövetség Románia Újjáépítéséért (SZRÚ) államelnökjelöltnek az év végi általános parlamenti választásokon. A jelölt kampányában leginkább arról beszél majd, hogyan lehet növelni a fiatalok érdeklôdését és esélyeit arra, hogy itthon építsék jövôjüket.

A Pro Democratia Egyesület alapító tagja — aki 1992 és 1997 között elnöke is volt a szervezetnek — úgy véli, esélyét gyarapítja, hogy a lakosság másfajta politizálásra vágyik, hiszen elege van az elmúlt tizennégy évben gyakorolt, a választópolgár semmibevevésére alapuló országlásból. Tata elismerte, hogy 1989 elôtt tagja volt a Román Kommunista Pártnak, hozzátette: nem volt választási lehetôsége, mivel ellenkezô esetben nem tudta volna megvédeni doktori dolgozatát. A forradalom után a jelölt rövid ideig a Nemzeti Liberális Pártban is tevékenykedett. A tisztséget Victor Rebengiucnak, a párt elnökének is felajánlották, a 71 éves politikus azonban korára hivatkozva elutasította a felkérést.

Felfüggesztik a parlamenti választásokon induló prefektusokat és alprefektusokat

(4. old.)

A parlamenti választásokon induló prefektusokat és alprefektusokat jelöltségük benyújtásának pillanatától kezdve felfüggesztik tisztségükbôl, hatáskörük betöltésére a kormány ideiglenes kormánybiztosokat és alprefektusokat nevez ki, jelentette be pénteken Serban Nicolae, parlamenti kapcsolattartással megbízott tárca nélküli miniszter. Közölte, a felfüggesztés a jelöltségek benyújtásától a választások hivatalos eredményeinek közléséig tart. A választási kampány idején a tisztségben lévô prefektusok nem folytathatnak kampánytevékenységet, mondta. Az SZDP-beli elôválasztások eredményeképpen 17 prefektus és négy alprefektus került befutó helyre a parlamenti jelöltlistákon.

Elkészült az ellenzék választási programja

(4. old.)

Elkészült a Nemzeti Liberális Párt (NLP) és a Demokrata Párt választási programja — jelentette be a hét végén Theodor Stolojan NLP-elnök. Közölte: a program legfontosabb célkitûzései az emberek jövedelmének növelése és az életszínvonal emelése, valamint a közbiztonság javítása. Hozzátette: a liberális–demokrata közös kormányzás felszámolja majd a lakosság két legnagyobb gondját: a szegénységet és a korrupciót. Közölte: a program elôírja azon törvények módosítását, amelyek túl nagy hatalmat biztosítanak a közalkalmazottaknak. Nem fogjuk tûrni, hogy a korrupció része legyen a közigazgatásnak — tette hozzá a pártelnök. Az ellenzéki politikus azt hangoztatta, hogy az életszínvonal emelése a korrupció háttérbe szorítása révén valósulhat meg.

A romák hatékonyabb iskoláztatásáért

(4. old.)

Európában elôször Kolozsváron képeztek olyan szakembereket, akiknek feladatuk, hogy tanulásra ösztönözzék a roma gyerekeket. A Gheorghe Lazãr iskola elsô végzôsei emellett arra is hivatottak, hogy javítsák a roma gyerekek oktatási színvonalát. A szakemberekre azért volt szükség, hogy szorosabb kapcsolat jöjjön létre az iskolák és a roma közösség között.

A tervek szerint a roma kisebbséghez tartozó iskolázatlan személyeknek újabb lehetôséget biztosítanak, hogy bepótolják mulasztásukat, és befejezzék tanulmányaikat. A 8,33 millió euró összértékû program költségeibôl hétmilliót az Európai Unió, míg 1,33 millió eurót a román kormány fedezett.

Oktatási központ Szilágypaniton

(4. old.)

Tanévkezdô hálaadó istentisztelet keretében szeptember 14-én, kedden avatják a Szilágypaniti Református Oktatási Központ új épületét. Az ünnepség délelôtt fél 11-kor kezdôdik, Tôkés László püspök igehirdetésével. A köszöntések után röviden ismertetik az építkezés történetét, majd a helyi diákok ünnepi mûsora következik, végül az ünnepi ebédet megelôzôen az egybegyûltek megtekintik az épületet.

EGYHÁZI ÉLET

Nemzedékek egyházi találkozója az Irisztelepen

(5. old.)

Miközben a szabadosság képében megjelenô globalizáció kontinensünk nyugati részében a templomok zömét már kiüresítette a volt keleti tömb országaiban, közöttük Romániában is válaszút elé került az egyház: a fogyasztói társadalom betegségei lépten-nyomon tetten érhetôk, a lelki és testi táplálék közötti arány a fizikai élvezetek felé billenti a mérleg nyelvét. A hagyományos egyház sok esetben magatehetetlenül szemléli azt a fajta pénzhajhász életmódot, amelybôl, úgy tûnik, nincs kiút. A hívekkel történô kapcsolattartás is megújulást igényel, másfajta szemléletmódot, olyan hozzáállást, amellyel fôleg a fiatalok nemzedékeit lehet templomközelbe hozni.

Az újítás szándéka vezérelte Nagy Levente iriszi református lelkészt is, amikor az új kenyér ünnepére a nemzedékek találkozóját hirdette meg az Oasului utcai templomban. A Székelyföldrôl elszármazott lelkipásztor fiatalkori, háromszéki tapasztalatok alapján látott hozzá a szervezéshez, hiszen volt olyan többezres gyülekezet, ahol a hatvanas években politikai fogolyként szabadult Nagyobb Péter lelkész csodát mûvelt a hívek "visszahódítása" terén, és éppen a nemzedékek találkozójának rendszeres megszervezésével tette ismét otthonossá a falubeliek és az onnan elszármazottak számára a templomot. Azt a templomot, ahová azt megelôzôen éppen csak hogy betévedt valaki a vasárnapi istentiszteletekre. Ilyen értelemben Kolozsvár református gyülekezeteiben is volna mit tenni, hiszen az átlagos templomba járók aránya a gyülekezeti lélekszám 10–15 százalékát teszi ki, ami egyházi ünnepekkor éri el a 30–40 százalékot, vagy kivételes esetekben a közel ötven százalékot.

Nagy Levente az új kenyér ünnepére az idén konfirmálók mellett meghívta a tíz, huszonöt és ötven éve konfirmáltakat is. A fél évszázaddal ezelôtt megáldott 30 egykori fiatal közül mindössze ketten jöttek el, igaz, sokuk már elhunyt. Huszonöt évvel ezelôtt 26-an vettek elôször úrvacsorát, közülük öten jöttek el, a 10 évvel ezelôtti "tizenegyes" nemzedékbôl négyen voltak jelen. Idén nyolcan konfirmáltak az iriszi gyülekezetben, de ôket is legalább ennyire nehéz volt összegyûjteni, hiszen a város hat iskolájába járnak. Nehéz volt, de végült is sikerül, így a lelkészi elképzelést siker koronázta.

Az iriszi lelkipásztor elképzelését folytatni szeretné, a nemzedékek találkozóját október 30-án, a reformáció ünnepén szeretné megismételni, abban a reményben, hogy ezúttal többen vesznek majd részt az egykori "végzettek" közül. A helyi gyülekezet életét ifjúsági tevékenységekkel szeretné bôvíteni: a száz négyzetméter alapterületû, befejezéshez közeledô háromszintes épületben több foglalkozást is terveznek fiatalok számára.

Makkay József

SPORT

LABDARÚGÁS
A-osztály — 6.

(8. old.)

Kétgólos elônybôl, az utolsó pillanatokban bekapott góllal szenvedett vereséget az oltyán fôvárosban a Kolozsvári CFR-Ecomax. Remélhetôleg a meg nem érdemelt vereség nem töri le a vasutasok játékkedvét, és mához 4 napra, szeptember 17-én, pénteken délután ismét bizonyít a Gépész utcai stadionban a csapat.

A forduló eredményei (zárójelben a góllövôk):

Pénteken: • Gyulafehérvári Apullum–Bákói MFC 0–0 • Konstancai Farul–Jászvásári Politechnika 2–1 (Guritã 2, illetve Miclea).

Szombaton: • Galaci Otelul–Bukaresti Sportul Studentesc 1–0 (Iacob) • Krajovai Universitatea–Kolozsvári CFR-Ecomax 3–2 (Plesan 2 és Buhus, illetve Daouda — öngól és Vãsâie; az elsô félidô végén a vasutasok még 2–0-ra vezettek, a krajovai diákok a hosszabbításban érték el gyôztes góljukat) • Bukaresti Rapid–Brassói FC 2–0 (Daniel Niculae 2).

Vasárnap: • Besztercei Glória–Temesvári Politechnika-AEK 0–0 • Pitesti-i Arges FC–Bukaresti Steaua 2–2 (Nãstãsie és Bilasco, illetve Oprita 2). A Bukaresti Dinamó–Bukaresti National FC találkozó lapzárta után ért véget. A sorrend:

1.Rapid 6 4 1 1 11–5 13
2.National 5 4 0 1 10–5 12
3.Farul 6 3 2 1 7–3 11
4.Bákó 6 3 2 1 5–3 11
5.Steaua 5 3 1 1 11–4 10
6.Kv. CFR-Ec. 6 3 1 2 13–11 10
7.Glória 6 3 1 2 6–4 10
8. Arges FC 6 1 4 1 8–10 7
9. Poli-AEK 6 2 1 3 7–10 7
10.Apullum 5 2 1 2 6–9 7
11.Otelul 5 2 0 3 4–5 6
12. Krajova 6 1 3 2 4–10 6
13. Sportul 6 1 2 3 7–8 5
14. Dinamó 4 1 0 3 4–7 3
15. Jászvásár 5 0 2 3 4–7 2
16. Brassó 5 0 1 4 4–9 1

A 7. fordulóban: szeptember 17-én, pénteken: Kv. CFR-Ecomax–Arges FC, Poli-AEK–Rapid; 18-án, szombaton: Jászvásár–Sportul, Brassó–Apullum, National–Krajova; 19-én, vasárnap: Glória–Otelul, Bákó–Dinamó és Steaua–Farul.

L. F.

B-osztály — 4.
Hihetetlen: nyert az U FC!
Kolozsvári U FC–Aradi EAK 3–0 (1–0)

(8. old.)

Ion Moina Stadion, 300 nézô. Vezette: C. Fãnitã (Temesvár)

U FC: Oltean — Abrudan (87. perc Gocan), Aldea, Szilágyi — Damian, Soporan, Giurgiu, Tîrlea — Székely (80. perc Sancira), Popescu, Jula (70. perc Goga). Edzô: Ion Marin.

Arad: Burtic — R. Lung, Bogosel, Bálint — Folea, Hexan (46. perc Rosca), Leuca (74. perc Ponta), Aslãu, R. Anca— Turcan (61. perc Rus), Visan. Edzô: Marcel Coras.

Gólszerzôk: Jula (37. perc), Soporan (56. perc) és Târlea (85. perc).

Megszülettek a diákcsapat elsô pontjai a negyedik találkozó után, a táblázat utolsó helyén kullogó, fantáziadúsan Aradi Egyetemi Atlétikai Klubnak elnevezetett harmatgyenge csapat ellen gyôzött az U FC.

A jó eredmény ellenére elégedettségre nincsen sok ok, hiszen gyenge játékot láthattak a nézôk, az elsô félidôben csupán Jula megmozdulását lehet dicsérni. Lung próbálta akadályozni, de a támadó a kapu felé fordult, majd a hatos szélérôl bombázott a hálóba.

Következett az 56. perc, amikor az aradi egyetemisták közremûködésével megszületett a második kolozsvári gól is: Leuca próbált felszabadítani, de labdája Soporanhoz került, aki lekezelés nélkül küldte a labdát a tehetetlen Burtic kapujába. A pontot az i-re Târlea tette fel, aki Abrudan inditásából valóban szép megmozdulással átemelte a labdát az aradiak kapusán, ezzel bebiztosítva csapata elsô pontjait.

A gyôzelemmel az U FC elôrelépett a 14. helyre, és valamivel reményteljesebben tekinthet a jövô heti, szintén aradi UTA elleni találkozóra.

G. A.

Unalom felsôfokon Aranyosgyéresen
Sodronyipar–Szatmárnémeti Olimpia 1–0 (1–0)

(8. old.)

Sodronyipar Stadion, 1200 nézô. Vezette: Lajos Tibor (Temesvár).

Sodronyipar: Rotaru — Matei, Muscã, Tímár, Király — Molnár, Forró, Somotecan, Scarlat (58. perc Sagãu) — Dicher (73. perc tiu), Dâmbean (85. perc Doicaru). Edzô: George Ciorceri és Lelian Rus.

Olimpia: Suciu — Rãileanu, Bãlan, Csík, Tuturas — Pop (65. perc Petrescu), Dragomir, Tempfli, Sãlãgean — Dulcea, Musat. Edzô: Mircea Bolba.

Gólszerzô: Dicher (28. perc).

Szögletarány: 2–3 (2–1); lövések: 10–8 (kapura: 5–3), sárga lap: Molnár és Doicaru, illetve Dragomir és Musat.

Nem tudott mit kezdeni egymással a két csapat a szombat délelôtti mérkôzésen. Az ismét elég nagyszámú közönség csak mezônyjátékot láthatott, a csapatok csak pontrúgások esetén jutott a 16-oson belülre. A gól is szöglet eredményeként jött össze: Scarlat ívelt be balról, Dicher pedig a 6-os bal sarkáról fejelt a hálóba. Egyébként a kaput alig veszélyeztették a csatárok.

Az elsô játékrészben a gólon kívül Sãlãjan, Scarlat, Forró és Dicher további próbálkozását jegyezhettük. A második félidôben viszont csak Dulcea 25 m-es szabadrúgása dobogtathatta meg (enyhén) a szíveket.

Sportszerû játék, nagy küzdelem, de a gyôzelmet jelentô gyéresi találaton kívül semmi egyéb nem történt ezen a mérkôzésen.

Schmidt Jenô

*

A 3. csoport további eredményei: • Vajdahunyadi Corvin FC–Dési Egyesülés 0–1 (gól: Sântejudean — 42. perc) • Zilahi Armãtura–Medgyesi Gázmetán 0–0 • Nagyszalontai Liberty–Borosjenôi Tricotaje 1–1 • Nagyváradi FC–Nagyszentmiklósi Unirea 2–1 • Aradi UTA–Petrozsényi Zsil 0–3 • Avasfelsôfalui Avas–Dévai SK 0–1.

Az 5. fordulóban (szeptember 18-án, szombaton): UTA–U FC, Egyesülés–Sodronyipar, Déva–Armãtura, Zsil–Avas, Olimpia–Liberty, Borosjenô–Nagyvárad, Nagyszentmiklós–Aradi EAK és Gázmetán–Corvin.

A táblázaton:

1.Nagyvárad 4 3 1 0 10–4 10
2.Gázmetán 4 3 1 0 5–1 10
3.Zsil 4 3 0 1 9–5 9
4.Sodronyipar 4 3 0 1 5–4 9
5.Déva 4 2 1 1 5–3 7
6.Borosjenô 4 2 1 1 8–7 7
7.Olimpia 4 2 0 2 3–4 6
8.Armãtura 4 1 2 1 7–5 5
9.Liberty 4 1 2 1 4–4 5
10. Corvin 4 1 1 2 4–4 4
11. Nagyszentm. 4 1 1 2 5–6 4
12. UTA 4 1 1 2 4–6 4
13. Egyesülés 4 1 1 2 2–6 4
14. Kv. U FC 4 1 0 3 7–8 3
15. Avas 4 1 0 3 2–3 3
16. Aradi EAK 4 0 0 4 0–10 0

L. F.

C-osztály — 2.

(8. old.)

A Kolozs megyei csapatok közül a Szamosújvári Olimpia szabadnapos volt, a Tordai Aranyos FC otthon, a Kolozsvári Stiinta idegenben szenvedett vereséget, az elôbbi a Szatmárudvari Florenta Modeltôl 2–1 arányban (a tordaiak — akkor még egyenlítô — gólját Fodor lôtte a 60. percben), utóbbi Szatmárnémetiben a Szamostól 3–0 arányban kapott ki. A 9. csoport többi eredménye: Sarmasági Bányász–Belényesi Bihar 1–1, Besztercei Glória II–Felsôszôcsi FC 5–0, Nagybányai FC–Nagybányai Renel 5–0 és Bethleni Szamos Gáz–Nagykárolyi Victoria 1–0.

A táblázatot két százszázalékos együttes, a Glória II. és Szamos vezeti, a kolozsváriak helyzete: 6. Olimpia 3 pont, ..., 10. Aranyos FC 0 (1–4), ... 12. Stiinta 0 (1–7).

A 3. fordulóban (szeptember 17-én, pénteken): Stiinta–Glória II., Belényes–Olimpia, Gloria Renel–Aranyos FC, Sarmaság–Bethlen, Felsôszôcs–Nagybánya és Szatmárudvar–Nagykároly; a Szamos szabadnapos.

(pja)

D-osztály — 1.
Pénteken kezdetét vette a negyedik osztály Kolozs megyei küzdelme is. A nyitóforduló eredményei: Désaknai Bányász–Kolozsvári Egészség 2–2, Kolozsvári Transilvania FC–Apahidai Szamos 3–0, Detrehemi Oroszlánok–Alsójárai Bányász 1–3, Kolozsvári U FC II–Kolozsvári Polivalent FC 2–0, Tordai Aranyos II–Detrehemi Egyesülés 6–1, Dési Luceafãrul–Tordai Hadsereg 1–2, Kolozsvári Nova FC–Gyalui Szamos 2–0 és Kolozsvári Motor-IRA–Egeresi SK 1–1. A Szászfenesi Egyesülés–Kolozsvári Ivánszuk Futballiskola mérkôzést szeptember 21-re halasztották.

A második fordulót holnap, kedden rendezik a következô párosítás szerint: Egészség–Egeres, Gyalu–Motor-IRA, Hadsereg–Nova FC, Detrehemi Egyesülés–Luceafãrul, Polivalent–Aranyos II., Ivánszuk Fi.–Szászfenes, Apahida–Oroszlánok és Désakna–Transilvania FC.

Eugen Hang

Arany Ászok Liga — 5.

(8. old.)

• A magyarországi UEFA licencadó bizottság döntése alapján a Diósgyôri BFC péntektôl nem vehet részt a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.

A Magyar Labdarúgó Liga versenybizottsága a döntés után rendkívüli ülést tartott, s határozata szerint törölték a csapat összes eddigi eredményét. A kizárás révén elmaradt a Diósgyôr szombatra kiírt Zalaegerszeg elleni találkozója. A szabályok értelmében a kizárt együttes jövôre nem indulhat az élvonalban.

• Már új néven lépett pályára a Pécs ellen a Videoton labdarúgócsapata, az együttes szombattól Futball Club Fehérvárként szerepel az Arany Ászok Ligában. A változtatásra azért volt szükség, mert várható volt, hogy esetleg a Videoton Holding Rt., amely július 29-én jelentette be, hogy a jövôben nem kívánja támogatni a csapatot, feljelentést tesz a klub ellen.

Eredmények (és gólszerzôk): • Nyíregyháza–Lombard Pápa FC 0–2 (Germán — 50. és Medved — 77. perc; kiállítva: a nyíregyházi Szatke — 42. perc) • Székesfehérvári FC Fehérvár–Pécsi MFC 1–0 (Alumona — 80. perc; kiállítva: a székesfehérvári Kriston — 81. perc) • Gyôri ETO FC–Budapesti Honvéd 1–0 (Vincze Ottó — 44. perc) • MTK–Debreceni VSC MegaForce 2–0 (Füzi — 48., 11 m és Illés — 90. perc) • Elôre FC Békéscsaba–Matáv FC Sopron 3–3 (Grujics — 27., Funk — 83. és Udvari — 91. perc, illetve Balaskó — 66., Sira — 87. és Bárányos — 90. perc;kiállítva: Grujics — 61. perc) • NABI Kaposvár–Ferencvárosi TC 2–1 (Tóth — 45. és Oláh — 50. perc, illetve Rósa — 59. perc, 11 m) • Budapesti Vasas–Újpest FC 1–2 (da Silva — 76. perc, illetve Bükszegi — 22. és Feczesin — 65. perc). A Zalaegerszegi TE FC szabadnapos volt.

Az állás:

1. ZTE 4 3 1 0 9–4 10
2. MTK 4 3 0 1 7–2 9
3. FTC 4 3 0 1 8–5 9
4. Gyôr 5 3 0 2 8–7 9
5. Újpest 4 2 2 0 7–5 8
6. Kaposvár 5 2 2 1 6–7 8
7. Lombard 4 2 1 1 8–4 7
8. Debrecen 4 2 0 2 6–6 6
9. Békéscsaba 5 1 2 2 8–9 5
10. Honvéd 5 1 1 3 7–9 4
11. Vasas 5 1 1 3 6–9 4
12. Sopron 5 0 4 1 6–9 4
13. Fehérvár 5 1 1 3 4–8 4
14. Pécs 4 1 0 3 3–5 3
15. Nyíregyháza 5 0 3 2 6–10 3

RÖPLABDA
Történelmi gyôzelem
Románia–Oroszország 3–0 (20, 13, 13)

(8. old.)

Harminchat éve nem nyert a román nôi válogatott Oroszország ellenében, ez most szombaton délután Kolozsvárott a Horia Demian Sportcsarnokban Európa-bajnoki selejtezôn sikerült. Az olimpiai ezüstérmes, amely már továbbjutott a csoportból, csak másodcsapatát küldte Romániába, ezzel is magyarázható a hazaiak sikere.

Az elsô játékrész közepéig, egészen pontosan 14–18-as állásig a vendégek vezettek, ekkor múlt el a román lányok félelme, eddig tartotta az oroszokat lendületben a félelmetes hírnevük.

Ezután azonban már gyakorlatilag egyetlen csapat volt a pályán, az összecsapás alig egy órát tartott. Florin Grapã szövetségi kapitány a következô csapatot szerepeltette: Luminita Trombitas (feladó), Carmen Turlea, Dana Nucu, Elena Butnaru, Mirela Corjeutanu, Alida Marcovici (csapatkaptány); Nicoleta Tolisteanu (liberó).

A csoportban Románia jelenleg a második helyen áll, a zárófordulóban Görögországban dôl el, hogy sikerül-e továbbjutnia a csoportból.

Póka János András

KÉZILABDA
Nôi Nemzeti Liga
Sikertelen kezdés
Kolozsvári U-Jolidon–Konstancai Tomis 22–25 (12–10)

(8. old.)

Horia Demian Sportcsarnok, 200 nézô. Vezette: Toma Plesa–Alin Cârligeanu (Râmnicu Vâlcea).

U-Jolidon: Popovici — Deac 3, Tudorache 2 (2), Dobromir 3 (2), Bârsan 7, Pasca 3, Márton 4; cserék: Boghis — Gherman, Hasegan. Edzô: Liviu Jurcã.

Tomis: Avram — Jerebie 2, Duican, Petrache 8 (4), Mazur 3, Borcan, Vãduva 5; cserék: Ronbescu — Strungaru 4, Osman 2, Blebea 1. Edzô: Dumitru Musi.

Hétméteresek: 7/4, illetve 6/4; kiállítások 8, illetve 10 perc.

Az elsô forduló rajtját megelôzô sípszó elôtt egyperces néma csenddel emlékeztek a héten meghalt sportemberre, a nemzetközi kézilabda játékvezetôre, munkatársunkra, Radványi Pálra.

Az erôsen megfiatalodott kolozsvári gárda görcsösen kezdett, kétszer is kihagyták a megítélt büntetôt, fôleg ennek köszönhetôen a tengerpartiak 3–1 arányú vezetést szereztek. A kolozsváriak hamarosan magukra találtak, megfordították az eredményt, folyamatosan vezettek (még négy góllal is 9–5 és 14–10 arányban). A második félidô derekán azonban érthetetlen törés következett be, két egymás utáni emberhátrányos helyzetben az U-Jolidon 16-nál "ragadt le", ellenfele pedig sorozatban 6 gólt lôtt (16–12-rôl 16–20 lett az állás). A tapasztaltabb konstancaiak pedig ezt az elônyt már nem engedték ki a kezükbôl. Megjegyzendô a vendégek edzôje, az egykori szövetségi kaptány Dumitru Musi különösen durva viselkedésmódja tanítványaival szemben — a tréner sokszor magából kikelve, trágár szavakkal ostorozta a lányokat.

Az elsô forduló többi eredménye: Dévai U-Remin–Roman-i HCM 32–27, Nagybányai Selmont–Posta Câlnãu-i Astral 28–28 és Bukaresti Rapid CFR–Piatra Neamt-i HC. A Brassói Rulmentul–Dévai Cetate mérkôzést vasárnap rendezték, a Râmnicu Vâlcea-i Oltchim–Galaci Otelul találkozót pedig ma bonyolítják le. A Zilahi Silcotub–Temesvári U összecsapást hét közben játszották le a szilágyságiak a hét végi Bajnokok Ligája selejtezô mérkôzésük miatt, a házigazdák 45–21 arányban nyertek.

A BL-találkozón egyébként a Silcotub 34–21 (22–12) arányban elgázolta a litván Egle Vilniust, így nyugodtan várhatja a visszavágót és valószínûleg a selejtezôk második fordulóját.

P. J. A.

TENISZ
US Open

(8. old.)

Eredmények:

Nôi egyes, elôdöntô: Szvjetlána Kuznyecova (orosz, 9.)–Lindsay Davenport (amerikai, 5.) 1:6, 6:2, 6:4 és Jelena Gyementyjeva (orosz, 6.)–Jennifer Capriati (amerikai, 8.) 6:0, 2:6, 7:6 (5); a döntôben: Kuznyecova–Gyementyjeva 6:3, 7:5.

Férfi egyes, elôdöntô: Lleyton Hewitt (ausztrál, 4.)–Joachim Johansson (svéd, 28.) 6:4, 7:5, 6:3 és Roger Federer (svájci, 1.)–Tim Henman (brit, 5.) 6:3, 6:4, 6:4.

Férfi páros, döntô: Mark Knowles, Daniel Nestor (bahamai, kanadai, 3.)–Leander Paes, David Rikl (indiai, cseh, 13.) 6:3, 6:3.

Hétfôtôl elsô franciaként Amelia Mauresmo vezeti a nôi teniszezôk világranglistáját. Az athéni olimpia ezüstérmese úgy lesz éllovas, hogy még nem nyert Grand Slam-tornát. Mauresmo Kuznyecovának köszönheti, hogy az elsô helyre léphet elôre, mivel az orosz játékos a US Open elôdöntôjében legyôzte Davenportot.

Kettôs Ferrari-diadallal zárult az 55. Forma–1-es világbajnokság tizenötödik versenye, az olasz nagydíj: nyert Rubens Barrichello, mögötte a már hétszeres összetett gyôztes Michael Schumacher, majd Jenson Button ért a célba. Baumgartner Zsolt a 15. lett. További részletek holnapi lapszámunkban.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -