2004. szeptember 14.
(XVI. évfolyam, 215. szám)

A kormányfô közbenjárását kérik a szakszervezetiek

(1. old.)

Négy szakszervezeti szövetség vezetôi Adrian Nãstase miniszterelnökkel kívánnak tárgyalni az Országos Egészségbiztosító Pénztár vezetôségével kapcsolatos problémákról.

A Cartel Alfa, az Országos Szakszervezeti Tömb, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Országos Szakszervezeti Tömb képviselôi a múlt héten nyílt levelet küldtek Adrian Nãstase kormányfônek. A levélben, amelyet hétfôn, sajtótájékoztatón ismertettek, a szakszervezeti vezetôk aggodalmukat fejezik ki azzal kapcsolatban, ahogyan az egészségbiztosító pénztár a rendelkezésére álló pénzeket kezeli.

A szakszervezetek bírálták továbbá több olyan jogszabály megjelenését, amelyek az Országos Egészségbiztosító Pénztár igazgatótanácsának bizonyos hatásköreit az intézmény vezetésére ruházták át. A 1997/145-ös törvényt jóváhagyása óta több mint 150 jogszabállyal módosították.

"Az igazgatótanács bizonyos jogköreinek átruházása az Egészségügyi Minisztérium által kinevezett vezetôségre lehetôvé teszi, hogy az egészségbiztosító pénztár pénzalapjait tetszés szerint használják fel, amelyek így politikai eszközzé válhatnak és korrupciót generálhatnak", nyilatkozta Bogdan Hossu, a Cartel Alfa elnöke.

A szakszervezeti vezetôk javasolják, hogy az egészségbiztosító pénztár és az Országos Társadalombiztosítási és Nyugdíjpénztár vezetôi mondjanak le vagy a két intézményben betöltött tisztségeikrôl, vagy pedig államtitkári posztjaikról.

Évadkezdés a Kolozsvári Magyar Operában

(1., 2. old.)

Szeptember 13-án tartotta évadkezdô társulati gyûlését a Kolozsvári Magyar Opera. Simon Gábor igazgató ismertette az elmúlt évad legfontosabb eseményeit, az öt megvalósult bemutatót, kitért a különbözô kiállítások és az ún. protokoll-elôadások fontosságára, valamint a júliusi gyulai bemutatóra (Erkel: Dózsa György). Gratulált a társulat tagjainak kitartásukért, elkötelezettségükért, amelynek eredményeképpen színre került az Erkel-sorozat utolsó darabja. Felelevenítette a csekély számú kiszállásokat és a kolozsvári zeneakadémiával való folyamatos együttmûködést. Ami az idei terveiket illeti, bemutatta a társulat új mûvészeti titkárát, Szabadi Pétert, az új beszerzôt, Kis Árpádot és nem utolsósorban a leendô mûvészeti aligazgatót, Szép Gyulát. A 2004/2005-ös évad elsô négy hónapjának mûsortervét Selmeczy Györggyel közösen állították össze, és ez roppant érdekesnek tûnik: az évadkezdô elôadást — a Dózsa Györgyöt — már szeptember végén láthatja-hallhatja a kolozsvári operajáró közönség. Az igazgató kitért arra a magyarországi oklevélre, amelyet a júliusi gyulai vendégjáték alkalmával kapott a társulat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától, személyesen Hiller István minisztertôl, a magyar zene, és az Erkel-operák folyamatos mûsoron tartása miatt.

Ami a társulat ez évi repertoárját illeti, az elmúlt évektôl eltérôen nagyratörô, ambiciózus terveket helyeztek kilátásba: szeretnék ismét mûsorra tûzni az alaprepertoár olyan darabjait, mint Puccini: Bohémélet és Tosca, Verdi: Traviata és Nabucco — a régi rendezésben és a meglévô díszletek felhasználásával, de új szereplôkkel. December elején egy ritkán játszott Mozart-opera bemutatását tervezik az évfordulós rendezvények keretében. Jövô tavasszal balett-bemutató is körvonalazódik: a balett-repertoár egyik alapköve, Delibes: Coppélia címû darabja kerül színre. Tehát nem az új bemutatók száma lesz a döntô tényezô ebben az évadban, hanem a régi elôadások felújítása.

A Budapesti Operaházzal való együttmûködés jegyében több mint tíz, karrierjét megalapozott vendégmûvészt (énekest) várnak Kolozsvárra ebben az évadban. A társulat november végén a budapesti Thália Színházban fog vendégszerepelni négy kortárs operával.

A részletekre szombati lapszámunkban visszatérünk.

Hintós Diana

Elfogadták a kettôs állampolgárságról szóló népszavazást
Az RMDSZ is az állampolgárság könnyebb megszerezhetôségét támogatja

(1., 4. old.)

Az Országgyûlés tegnap egyhangú szavazással ügydöntô népszavazást rendelt el a kettôs állampolgárság ügyében. A referendumot azt követôen kell kiírni, hogy a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) több mint 200 ezer aláírást gyûjtött össze, amit a magyar országos választási bizottság is hitelesített. A népszavazáson arra a kérdésre kell majd válaszolni, hogy kedvezményes honosítással kaphassanak-e magyar állampolgárságot azok, akik magyar nemzetiségüket magyarigazolvánnyal, vagy a megalkotandó törvényben meghatározott más módon igazolják.

A Duna TV tegnap esti híradója szerint a Fidesz és az MDF nem csupán a kiíráskor szavaz igennel, hanem a választóktól is azt kéri majd, hogy támogassa a határon túli magyarok igényét. Az SZDSZ mostani igenje a késôbbiekben viszont nem-et jelent. Eörsi Mátyás szabaddemokrata politikus a televíziónak úgy nyilatkozott, hogy a határon túli magyarok egy részének a helyzetét a majdani uniós tagság rendezi majd, a kárpátaljaiak és a vajdaságiak számára pedig az utazást kell megkönnyíteni. Szabó Vilmos kisebbségekért felelôs politikai államtitkár elmondta: a kormányzatnak nincs ellenvetése az állampolgárság megszerzésének megkönnyítése ellen, de választani kell: az autonómia vagy a kettôs állampolgárság fontosabb.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke a Szabadságnak elmondta: a közvélemény-kutatások szerint az erdélyi magyarság túlnyomó többsége helyeselné a kettôs állampolgárságot, ugyanakkor a felmérések aggasztó adatokat is tartalmaznak, hiszen elég sokan azt mondják, hogy kitelepülnek, ha megkapják a magyar állampolgárságot. Az RMDSZ egyetért a Magyar Demokrata Fórum által javasolt változattal, miszerint a Magyarországgal szomszédos államokban élô magyarok könnyebben kapják meg a magyar állampolgárságot, mint a nem magyar nemzetiségûek.

— Hogy miként, milyen kedvezményeket biztosítanak, azt majd a magyar parlamentnek kell eldöntenie — tette hozzá Markó.

A szövetség által korábban nyilvánosságra hozott adatok szerint az erdélyi magyarság 80-90 százaléka jó dolognak tekinti a kettôs állampolgárságot, több mint 60 százaléka igényelné ezt, ám az igénylôk 14 százaléka rögtön kitelepedne.

Az alkotmány szerint az ügydöntô népszavazás akkor eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. Az ügydöntô országos referendum alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezô. A népszavazást elrendelô határozatot az alkotmánybíróságon lehet megtámadni, amely késôbb soron kívül bírálja el az esetleges óvást.

A törvényes elôírások szerint az Országgyûlés elnöke a népszavazás elrendelésérôl három napon belül tájékoztatja a magyar államfôt, aki a referendum idôpontját a jogorvoslati határidô eredménytelen elteltét, vagy jogorvoslat esetén annak elbírálását követô 15 napon belül tûzi ki. A népszavazást az azt elrendelô országgyûlési határozat közzétételét — vagy a jogorvoslat elbírálását — követô 90 napon belüli idôpontra kell kitûzni. Nem lehet referendumot tartani az országgyûlési képviselôk, illetôleg a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek általános választásának napján, valamint az azt megelôzô és követô 41 napon belül.

Az országos választási bizottság augusztusban hitelesítette az MVSZ által összegyûjtött aláírásokat; a szervezet a népszavazás kiírásához szükséges számú (200 ezer) aláírásnál legalább 74 ezerrel többet gyûjtött. A parlamentnek a házelnök tájékoztatását követôen 15 napon belül döntenie kellett a népszavazás kiírásáról. Az testület július 5-én rendelte el az aláírások ellenôrzését, miután az alkotmánybíróság március 1-jén jóváhagyta az OVB határozatát, amely elfogadta az MVSZ által kezdeményezett népszavazáson felteendô kérdést.

B. T.

Szerdán sztrájkízû tanévkezdés
Kereszttûzben a tanítók

(1., 4. old.)

Szerdán eredeti módon, tiltakozó gyûléssel egybekötött iskolakezdésnek lesznek tanúi mindazok, akik számára 2004 szeptemberének 15. napja többet jelent, mint egy egyszerû ôszi napot. Az egyébként egymást kötelezô módon kizáró két esemény — tanévkezdés és tanévbojkott — sajátos együttélésének magyarázatát az egész hazai politikai-társadalmi élet fonákságaiban kell keresni.

— Kell menni szerdán iskolába, vagy nem kell menni? — ez az a kérdés, amely a napokban talán gyakrabban hangzik el, mint valaha. A kérdés jogos, már csak azért is, mert a tanügyminisztérium iskolakezdési politikájába már eleve hibák csúsztak be, ugyanis a bukaresti vezetés eredetileg hétfôre, 13-ára tervezte a 2004–2005-ös tanév elsô napját, és úgy írta ki a karácsonyi vakációt, hogy a gyerekeknek közvetlenül a szilveszteri élmények után kellett volna visszatérniük az iskolába. Alig tették közzé a tanévszerkezetet, máris módosították azt — többek között a szilveszter miatt —, és 15-re, szerdára tûzték ki az iskolakezdést, azaz a hét közepére. Ezután kiderült az is, hogy a kormány "elfelejtette" azt: a kora nyári figyelmeztetô sztrájk egy folyamatnak, nevezetesen az általános sztrájkhoz vezetô útnak egyik állomása. Azzal, hogy közzétette az új bérezési rácsot, amelynek figyelmestanulmányozása egyértelmûvé tette, hogy szó sincs benne arról a bizonyos fizetésemelésrôl, amelyet már ki tudja mióta ígérgetnek a jövô-menô, különbözô szakterületekért felelôs miniszterek, valósággal provokálni kezdte az oktatási szakszervezeteket. A szakszervezetek számára nem maradt más, mint folytatni azt, amit nyáron elkezdtek — hivatalos keretek között. Mivel a vakáció szétszórta a pedagógustársadalmat, csak augusztusban sikerült újra összerázódnia a közoktatásnak annyira, hogy napirendre tûzzék a "félbehagyott" sztrájkot. Ennek az volt a hátránya, hogy — érthetô módon — egészen másképpen csengett néhány héttel az iskolakezdés elôtt az a jelszó, hogy "nem engedünk az általános sztrájkból, bármi lesz is!", mint nyáron, amikor mindenki tudta, hogy messze az ôsz, és — úgymond — sok minden történhet még. Így jutottunk el oda, hogy ma mindenfelé egy a kérdés: kell-e menni szerdán reggel iskolába, vagy nem?

Íme a továbbiakban a hivatalos álláspontok. Lucia Cojocaru, a Kolozs megyei közoktatási szakszervezet elnöke a Szabadságnak elmondta: szerdán kilenckor tüntet a szakszervezet a prefektúra elôtt. — Beszereztük a tüntetéshez szükséges minden rendôrségi és más vonatkozó jellegû engedélyt, így hát részünkrôl el van vetve a kocka: bojkottáljuk a tanévkezdést, mert adott szavunkat nem szeghetjük meg, és hát különben is, meddig hagyjuk magunkat zsarolni? — nyilatkozta a szakszervezeti vezetô. Rámutatott: nem sztrájkról van szó, hanem tiltakozó gyûlésrôl. — A tanévnyitó bojkottja nem összetévesztendô a tanévbefagyasztással — figyelmeztetett, utalva arra, hogy csütörtökön már minden a régi medrébe kerül egészen október 5-ig, amikor is bukaresti tiltakozó felvonulás következik, mintegy megelôzendô a hivatalos — általános — munkabeszüntetést. Pop Corina, a megyei tanfelügyelôség sajtóreferense viszont másképpen látja a dolgokat. — Szerdán reggel megkezdôdik az iskola, és ezt semmi nem akadályozhatja meg — mondta. Hozzátette: a szakszervezetnek joga van úgy eljárni érdekvédelmi harc-stratégiájában, ahogyan azt jónak látja, a tanfelügyelôség nem szólhat bele a szakszervezet tevékenységébe — mondotta.

Az egymásnak ellentmondó hivatalos vélemények ellenére mindkét táborban reális érdeklôdés mutatkozik a kompromisszum iránt, amelynek fô irányvonala a tanítók felé irányul, hiszen nekik mindenféleképpen ott kell lenniük akkor, amikor az új elsôsök jönnek — ahová lelkiismeretük húzza iskolakezdéskor ôket.

Szabó Csaba

Veszélyben a tanári fizetések Kolozs megyében

(1., 4. old.)

Hétfôn Kolozsvár elöljárója megkongatta a vészharangot: amennyiben a kormány nem utalja át a szükséges összegeket, októberben fizetés nélkül maradnak a tanárok. Közölte: a központi költségvetésbôl a megyei tanács folyószámlájára még mindig nem utalták át a juttatások biztosításához szükséges összegeket, így a döntéshozó szerv nem folyósíthatta a pénzt a városi tanácshoz. — A kormány akadályokat gördít azon városok tevékenysége elé, amelyeket ellenzéki polgármesterek vezetnek. Azt kérem a kormánytól, hogy a tanári pénzek átutalására vonatkozó döntéseit ne politikai alapon hozza meg — mondta Boc, aki hozzátette, hogy az anyagi alapokat Bánffyhunyad, Dés, Szamosújvár és Torda számára sem utalták át. Úgy véli, hogy a kormány összehangolt offenzívát indított a Kolozs megyei ellenzéki polgármesterek ellen, ugyanis a "kifelejtett" településeken nem kormánypárti elöljárók találhatók. — Arra kérjük a kormányt, hogy a közigazgatást ne politizálja. Mi ezt tesszük Kolozsváron, de amennyiben a központi szervek intézkedései ellenkeznek a közérdekkel, felszólalunk Bukarest ellen — jegyezte meg Boc.

Kifejtette, hogy erre az évre a kormánytól 630 milliárd lejt kellett volna hogy kapjon a városháza a tanári fizetések fedezésére. Ehelyett csak 568 milliárdot utaltak át a Kolozsváron lévô mintegy 12 500 tanárnak. — Remélhetôleg utolsó pillanatban a kormány átutalja a pénzt, és sikerül kiadnunk a szeptemberi fizetéseket — mondta a polgármester.

Ugyanakkor arról is tájékoztatta a sajtót, hogy 95 százalékban befejezték az iskolákban és óvodákban folytatott munkálatokat. — Ilyen körülmények között a tanintézetek összessége megkapja az egészségügyi jóváhagyást — jelentette ki Boc.

Közölte, hogy szeptember 15-tôl hat különjáratot indítanak a diákok számára. A buszokra és trolikra kizárólag a féláras bérletet felmutató iskolások ülhetnek majd fel. A járatok a következôk: buszoknál 24-es (Monostor negyed — Györgyfalvi negyed), 30-as (Donát negyed — A. Vlaicu utca), 40-es (Monostor — Bocskai/Avram Iancu tér; útvonal: Clãbucet utca, Kalános/Primãverii utca — Izlazului utca), 46-os (Hajnal negyed — Bocskai/A. Iancu tér), 46B (A. Vlaicu utca — Hajnal negyed), trolinál pedig 25-ös (Monostor — Györgyfalvi negyed). Indulási idôpont a lakónegyedekbôl a központba 7.25, vissza pedig 14.10. — Kísérleti jellegû járatokról van szó. Amennyiben többre van szükség, kiegészítjük ôket. Ha késôbb vagy korábban is szükség van rájuk, módosítunk az idôpontokon. Nyitottak vagyunk a javaslatokra — hangsúlyozta Boc.

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a városvezetô által a polgárok rendelkezésére bocsátott különszám: 984, e-mail cím: sesizari@primariaclujnapoca.ro

K. O.

Román felháborodás a fideszes vádakra

(1. old.)

A román belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak minôsítette Titus Corlãtean, a Szociáldemokrata Párt szóvivôje Németh Zsolt Fidesz-képviselô bírálatát a román választási törvényrôl — tudósít a Cotidianul.

A Fidesz külügyi kabinetjének vezetôje nehezményezte, hogy a jogszabály "megnehezíti az erdélyi Magyar Polgári Szövetség indulását" a választásokon, és hogy ez a törvény az RMDSZ támogatásával született meg.

A szóvivô elutasította ezt az állásfoglalást. Véleménye szerint Németh Zsolt ismételten a "politikai zsarolás határát" súrolja azzal, hogy kilátásba helyezte azt is: e kérdés Románia EU-csatlakozását is befolyásolhatja.

Corlãtean úgy véli: a Fidesz vezetô politikusának gyakori kirohanásai azzal magyarázhatók, hogy e párt szüntelen választási kampányban van, s így akarja elômozdítani romániai "klientúrájának", azaz a Magyar Polgári Szövetségnek az érdekeit.

A szóvivô úgy fogalmaz: ez a fajta magatartás azt bizonyítja, hogy a Fidesz és Németh Zsolt semmit sem értett meg a román–magyar megbékélés szellemébôl. Már csak azért is megalapozatlan a román választási törvénnyel kapcsolatos bírálat, mert a Fidesz kormányzása idején semmit sem tett a magyarországi román kisebbségért, a magyarországi nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletének biztosításáért — vélte. Ezzel szemben "a bukaresti kormány az együttmûködés útját választotta."

Újabb mûemlékértékû sír van veszélyben

(1. old.)

A Házsongárdi temetôben ismét mûemlékértékû sír került veszélybe: Kedves István, a kolozsvári Szent Mihály-templom néhai plébánosa, a templomtorony egyik építtetôjének sírhelye mellé hatalmas sírgödröt ástak a napokban. A gödör annyira közel van a sírhoz, hogy a Házsongárd Alapítvány immár nem tudja a plébániatemplom kerítésének mintáját utánzó vasráccsal körbevenni a nyugvóhelyet. A gödör emellett nem tartja tiszteletben a holtak emlékét sem, hiszen a lyuk mélyén egy málladozó koporsó is elôtûnt. (Háttéranyagunk a 3. oldalon)

KRÓNIKA

Nosztalgiaébresztô

(2. old.)

Felújították a sétatéri szökôkút szomszédságában található filagória-épületet. A polgármesteri hivatal kezdeményezésére fúvószenekar szórakoztatja majd az arrajárókat.

Ördög I. Béla felvétele.

KISHIREK

(2. old.)

AZ AMARYLLIS TÁRSASÁG októberben "100+2" — Fadrusz Napokat rendez. Keressük azt a Kolozsváron élô családot, akinek ôse 1902-ben Fadrusz János fôtéri alkotása felállításakor a Pákei Lajos tervezte alapzat kômûves munkálataiban részt vett. Várjuk jelentkezését az Amaryllis Társaság irodáján, telefon 585-664, e-mail: amaryllis@from.ro vagy/és László Bakk Anikónál — 0740-761421.

Világpostai kongresszus
Szeptember 15. és október 5. között a román kormány és a Román Posta Rt. közösen rendezi meg a 23. Postaegyesületi Kongresszust. A rendezvény a 2007-es európai uniós csatlakozásra pályázó Románia egyik idei legjelentôsebb nemzetközi eseménye, amelyet két év elôkészítô munka vezetett be. A kongresszuson fôigazgatót, helyettes fôigazgatót választanak, és lezajlik a világpostai stratégia fóruma.

VETERÁN ÉS HÁBORÚS KÁRPÓTLÁSOKKAL KAPCSOLATBAN tart fogadóórát Pálffy Zoltán szeptember 16-án, csütörtökön, 11–13 óra között a Kolozs megyei RMDSZ Fürdô (Cardinal Iuliu Hossu) utca 21. szám alatti székházában.

Emléktábla-avatás Harasztoson

(2. old.)

A harasztosi római katolikus templomban, a tanévkezdés napján, szeptember 15-én avatják föl Murádin Lukács (1901–1963) kántortanító emléktábláját, aki elkötelezett oktatómunkája mellett több éven át szívén viselte az aranyosszéki falu minden gondját. Az emléktábla dr. Barta Tibor budapesti fôorvos kezdeményezésére és anyagi támogatásával készült el.

Meghosszabbított határidô

(2. old.)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, hálát adva Istennek az Ô csodálatos 1989-es szabadításáért, pályázatot hirdetett a temesvári népfelkelés 15. évfordulója alkalmából az élô szóban elmondott történelem (oral history), továbbá esszé, illetve tanulmány mûfajában.

Tekintettel a jelentôs érdeklôdésre, a pályázat kiírói 2004. október 15-ig meghosszabbítják a pályamûvek beküldési határidejét. Az eredményhirdetés idôpontja változatlan: 2004. december 18.

Pályázati cím: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 410210 Oradea/Nagyvárad, Str. Jean Calvin nr. 1., Jud. Bihor. Jelige: Temesvári memento.

Nagyvárad, 2004. szeptember 1.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége

Lapról lapra
Unitárius Közlöny
2004/4 Az erdélyi unitáriusok lapja

(2. old.)

A tartalomból: Unitáriusok hatodik Egyetemes Találkozójadr. Szabó Árpád püspök ünnepi beszéde. Mikó Lôrinc: Új esélyekhez új stratégia kell. A szerzô azt vizsgálja, vajon mennyire rugalmasan reagál az Egyház a napról napra megújuló gazdasági adottságokra. Mi volt a Jószágfelügyelôség? Mit tehetnek az egyházközségek — és mit maga az Unitárius Egyház — az egyházközségi jövedelmek megcsappanása ellensúlyozására? Mit vállalhat (és mit nem) a központi költségvetés? Lehet-e globális elképzeléseket alkalmazni az egyházgazdálkodásban? "Ütemezésre", döntéshozatali decentralizációra, az elnökség tehermentesítésére van szükség. Éltetô Lajos: A túlsó partról. A panaszkodás és a körülményeknek való kiszolgáltatottság fölötti sirámok helyett legfôbb ideje az önszervezôdésnek és a gyakorlatias közösségé (újra)építésnek. Anélkül, hogy mechanikusan másolnánk, néhány mintát "elleshetünk" az óceánon túli gyülekezetektôl (a szerzô az Egyesült Államokban, az Oregon állambeli Portlandben él). Kovács Sándor: Fôhajtás az észak-amerikai utazó sírjánál. 2004 tavaszán felújították a reformkor nagy unitárius személyiségének, Bölöni Farkas Sándornak a Házsongárdi temetôben álló síremlékét. A Ráday Mihály által elnökölt Nemzeti Pantheon Alapítvány és az Erdélyi Unitárius Egyház anyagi támogatásával sikerült eredeti szépségében helyreállítani az emlékmûvet. Nemes Gyula: Nagyernyei unitáriusok. Gaal György: Brassai-hét harmincötödszörre. A 2004. évi egyházköri választások eredményei (Gyerô Dávid).

Tudósítások az Unitárius Egyház eseményeirôl (2004. július–augusztus); Újdonság! Szeptember közepétôl az Erdélyi Unitárius Egyház honlapján (www.unitarius.com) .pdf formátumban elérhetô az Unitárius közlöny.

Fotós hírek

(2. old.)

Budapesten a Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezték meg a Nemzetközi Fotómûvészeti Szövetség (FIAP) kongresszusát, amelyen sajnálatos módon Románia hivatalosan nem képviseltette magát. Nem hivatalos személyként Romániából jelen volt Török Gáspár és Bálint Zsigmond (Marosvásárhely), Tóth István (Nagyvárad) és Vas Géza (Kolozsvár), akik az éppen akkor megrendezett fényképkiállításokon vettek részt. A Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) a Magyar Fotográfia Napja alkalmából a kongresszus ideje alatt naponta más fényképtárlatot rendezett. Az elsô napon a IV. Nemzetközi Magyar Fotómûvészeti kiállítást tekinthették meg az érdeklôdök. Ennek keretében Kolozsvárról Bozsoki Adrienn, Kalló Márta, László Csaba Ferenc, Máthé János, Naphegyi Kinga Enikô, Veres Bendegúz és Vas Géza (valamennyien az EKE-Fotóklub tagjai) fotói is szerepeltek. A kiállítás egyébként januárban Nagyváradon, és minden valószínûség szerint ezt követôen Kolozsváron is látható lesz.

A sorozatos fényképkiállítások csúcspontja a fotós meglepetésekkel gazdagított 27. Monochrom képek Biennáléja volt, amelyen ôsszesen 43 ország (Románia nem) képviseltette magát. Összesen 415 fekete-fehér fényképet mutattak be. 40 ország élt azzal a lehetôséggel, hogy a maximális fotómennyiséget (tíz darabból álló kollekciót) állítsa ki. Az öt tagú zsûri, amelynek két marosvásárhelyi magyar fotós is tagja volt, kiértékelése szerint a Monochrom Világkupát Kína, az aranyérmet Magyarország, az ezüstöt Oman, a bronzot India kapta. Kitüntetésben részesült Belgium, Ukrajna, Olaszország, Franciaország, Anglia és Argentína.

A 27. Biennálé megnyitójának nagy meglepetése az élô viaszbabának is beillô, fotós pozícióban álló-ülô modellek jelenléte volt. Valamint a zenés-moderntáncos mûsor és a pezsgôs társalgás.

Nagyváradon az Eurorégios fotósnapok rendezésében a háromnapos találkozón, valamint az ezidôben megrendezett PREMFOTO-2004 megnyitója nagyon sok érdeklôdôt vonzott. Kolozsvárról Deák József és Vas Géza volt jelen. A kiállításon 165 szerzô 318 alkotását mutatták be. A múzeumban megrendezett színvonalas kiállítás megnyitóján a terem zsúfolásig megtelt.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Terminál — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23. kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Én és a hercegem — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden minden elôadás.

GYÔZELEM — Bajos csajok — vígjáték. — Vetítések idôpontja: 14, 18, 22; szerdán kedvezménnyel. Pofa be! — vígjáték. — Vetítések idôpontja: péntektôl keddig: 16, 20; szerdán, csütörtökön 16 órától; szerdán kedvezménnyel.

FAVORIT — Derült égbôl Polly — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

TORDA

FOX — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20.

DÉS

MÛVÉSZ — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden elôadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Underword — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19.15, 21.30.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától, hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Stepfordi feleségek — amerikai. — Vetítések idôpontja. 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hellboy — Pokolfajzat — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, hétfôn minden elôadás.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Szomszédolás északon és délen

(3. old.)

Dél felé a hôség már kibírhatatlan. Hûsülésre az alig 8 km-re lévô Palicsot választjuk. Miután meggyôzôdünk róla, hogy arra nincs útzár, fél óra alatt odaérünk. A több mint öt négyzetkilométeres tó partján az 1850-es években alakítottak ki gyógyfürdôt, melynek ma látható, szecessziós stílusukból ítélve, többnyire a századfordulón épülhettek. Valamikor távoli tájakról is ide utaztak felfrissülni, gyógyulni. Az árnyas sétányok közt a fürdôélet minden kelléke megtalálható: díszkapuk, vendéglôk, villák, zenepavilon, szökôkutak, víztorony — csak éppen az élet hiányzik. Minden kopott, elhanyagolt. A villák lakatlanok. A tóparti fürdô-pavilon legalább félszázada változatlan faépülete nyekergô, töredezett deszkájú. A tó vize langyos, simogató, de tisztának alig mondható. Gondozásra, tisztításra szorulna. Ma legfeljebb Szabadka lakói jönnek ide délutánonként pár órát lubickolni.

Este örömmel értesülünk róla, hogy megegyeztek a gazdák a kormányzati képviselôkkel, másnap már szabadon lehet az utakat használni. Egyszuszra tesszük meg a Vajdaság fôvárosába vezetô száz kilométeres utat, s a fôtér sarkánál pakolóhelyet is kapunk. Lehetôleg fizetéses parkolókat keresünk, mert aránylag nem drágák, s nem érhet meglepetés: itt ugyanis a nem kijelölt helyen parkoló kocsikat minden figyelmeztetés nélkül percek alatt felemelik, s elviszik egy külvárosi telepre. A tulajdonos aztán keresheti és végül fizethet. A kétszázezres lakosú Újvidék Szabadka után nehezen áttekinthetô, vegyes kinézésû, éppen épülôfélben lévô városnak tûnt. A Duna egy kanyarulatánál fekszik, s újabb története a törökök alóli felszabadulással kezdôdik. 1702-ben Szegedrôl ide költözik a szerb püspökség, 1748-ban Mária Terézia nevezi el latinul Neoplantának (Neusatz, szerbül Novi Sad), s emeli a szabad királyi városok rangjára. Ezután népesedik be a város, költöznek ide tömegesen magyarok és németek is. 1849-ben elpusztul a település, de az 50-es években újjáépül, s a monarchiabeli szerbek központjává válik: 1864-ben az addig Pesten mûködô kulturális egyesületük, a Matica Srpska is ide költözik. 1883-ban a város is bekapcsolódik a vasúthálózatba, s megkezdôdik az ipari fejlôdés. 1918 novemberében itt tartják azt a nemzeti gyûlést, amelyen kimondják a délvidéki területek elszakadását Magyarországtól és Szerbiához való csatlakozását. 1941-tôl 1944-ig újra Magyarországhoz tartozott, az idôszak hadmozdulataihoz tömegmészárlás kötôdik. 1945 óta a Vajdaság Autonóm Tartomány fôvárosa.

A fôtér központi, reprezentatív épülete az 1895-ben épült tornyos neoreneszánsz városháza. Elôtte a szerb nemzeti mozgalom vezéregyéniségének, Újvidék 1860-as évekbeli polgármesterének, Svetozar Mileticsnek az Ivan Meštrovics készítette komor fekete szobra áll. A városházával szemben a szintén 1895-ben emelt hegyes tornyú neogótikus római katolikus nagytemplom a meghatározó épület. A másik két oldalon néhány századfordulós bér- és irodaház. Már befejezéshez közeledik a tér díszkövezése, melynek nyomán a gépjármûveket is kitiltják. Innen rövid utcán át juthatunk a régebbi városközpontba, ahol a neobizánci ortodox püspöki palota áll, szomszédságában a XIX. század vége felé emelt székesegyházzal, valamint az 1910-es évek elején befejezett szerb gimnázium és a Matica-székház (ma múzeum) tekintélyes tömbjeivel. Az innen a Duna-partig vezetô keskeny Duna utca a régi Újvidék fôutcája. Jobbára egyemeletes, 150–200 éves házak övezik. A legtöbb földszintjén üzlet, másokat éppen renoválnak, patináznak. Az egész utca feltúrva: a vezetékek cseréje után díszkövezetet kap gyalogosok részére. A Duna partjáról szép kilátás nyílik az átellenben dombtetôre épült várra és az ívelô hídra. A város többi része igen vegyes képet mutat. Régi templomok mellett modern tömbházak. Az 1970-es években emelt Szerb Nemzeti Színház beton öntvénye elriasztó. Újvidéken 1973 óta állandó magyar társulat is van, amely külön épületben játszik. Az újvidéki rádióstúdió is sugároz magyar adást. Az egyetemen magyar tanszék mûködik. Egy mellékutcában rábukkanunk a református templomra. Máskülönben a 6 százalék körüli magyarságnak nem sok nyomát találni a helységben.

Újvidék városa sokáig csak függeléke volt a Duna déli oldalának dombhátán álló, IV. Béla alapította ciszterci apátságnak, melyet idôvel várrá erôdítettek. A hely különben átkelô révként is szolgált. Elsô ismert tulajdonosa pedig a Bánk bán történetbôl is ismert Petur/Péter bán volt, s róla kapta az itteni erôsség a Pétervárad elnevezést.

(Folytatjuk)

Gaal György

Kedves István sírját darabolják

(3. old.)

A mai kolozsváriak szemében a fôtéri templom természetes tartozékának tûnik a 80 m magas torony, s elcsodálkoznak, ha régi rajzon torony nélkül pillantják meg Kolozsvár szimbólumát. Pedig a mai torony nem is olyan régi. Miután az északnyugati homlokzati tornyot ismételten tûzvész és földrengés rongálta meg, úgy találták, hogy nem érdemes újjáépíteni. Az 1760-as években lebontották, s gyûjteni kezdtek egy új, különálló torony felhúzására. Természetszerûleg neogótikus stílusban tervezték meg a tornyot, s 1837–1859 között építették fel úgy, ahogyan ma is látható.

Az építkezés alatt két tekintélyes férfiú állt a kolozsvári egyházközség élén: Szabó János (1765–1858) és Kedves István (1782–1864). A már idôs Szabó mellett, majd utódaként elsôsorban Kedves ügyködött a toronyépítés érdekében. Mindketten a Házsongárdi temetôbe tértek nyugalomra. Ott díszsírhelyet kaptak, melyet így megváltani sem kellett. Az is igaz, hogy az egyházközség késôbb sem törôdött e sírok gondozásával, jogi helyzetének rendezésével. Szabó János fehérvári lektorkanonok, kolozsmonostori apát, királyi tanácsos, a Lipót-rend kiskeresztjének birtokosa a Kertek parcellában nyugodott, hatalmas neogótikus terméskô oszlop alatt, latin felirat örökítette meg érdemeit. A 80-as évek elején ezt a díszes, szépen faragott követ emberfejnyi darabokra törték (mert elmozdítani nem is lehetett volna), hogy helyére a Boncut és Szalma családoknak kettôs beton-nyughelyet készítsenek. Nem sokkal késôbb Kedves István sírjára is sor került. Ô elôkelôbb helyen, a bal oldali fôútra nézô sírban nyugszik az I.B. parcellában, pár lépésre a három református püspök mögött. Valamelyik akkori hatalmasság akart ide sírt építtetni, s e "megváltatlan" sír hatalmas kövét megpróbálták ledönteni, a kereszt könnyen letört, a folytatás már nehezebben ment, néhányan felfigyeltek az igyekezetre: megindult a tiltakozás, a kô megmenekült. Kopottan, kereszt nélkül, alig körvonalazódó címerrel máig is emléket állít Kolozsvár egykori toronyépítô fôpapjának:

"Itt nyugszik / Csík Szent-domokosi / Kedves István / Boldog asszonyról nevezett / Salamoni apát / Károly Fehérvári / székesegyházi kanonok / Ferencz József ô cs. királyi felsége / jeles rendjének lovagja / A Boldog Szûzrôl nevezett / Kolos-monostori levéltár / káptalani ôre Kolozs-dobokai / fô-esperes elemi tanfelügyelô / 1832-ik év óta kolozsvári plébános [...] Béke legyen porain."

Béke azonban most sem leng az átmenetileg 1849-ben püspöki funkciót is betöltô fôpap porai felett. A Házsongárdban pár éve divatba jött a földalatti betonkripták építése. Hatalmas aknát ásnak, s azt kibélelik betonnal, három-hat polcot alakítanak ki a koporsók részére. Így a hamvak nem vegyülhetnek el a házsongárdi földdel, legfeljebb nagyobb esôzések után vízben úsznak. Az ilyen hatalmas földásási munkálatok újabb veszélyt jelentenek a régi köveknek, hiszen a gödör szélérôl is el kell mozdítani ôket, sokkal nagyobb területet érint a munkálat, mint az eddigi keretöntés. Úgyhogy a még meglévô terméskövek is pusztulásra vannak ítélve. Nos, most a Kedves István sírja melletti Justi Károly piarista tanár kövével jelzett sírt is kiadták egy jópénzû kripta-építtetônek. Persze, hatszemélyes nyughelyre szól a megrendelés, s minthogy a Justi-sír nem elég széles, most Kedves sírhantjának felét is kiássák. Jól jár a feliratos terméskô oszlop, ha megmaradhat, ha a körülötte folyó ásatás miatt nem dôl le majd, s nem pusztul el "természetes" úton. A Házsongárd Alapítvány tehetetlen. A Justi kis kövét biztos helyre szállíttatja, de a Kedvesét megóvni képtelen. Még nem kezdôdött meg a betonozás: hátha a plébánia, hátha magyar tanácsosaink lépni tudnak...

G. Gy

Fórumtanulságok

(3. old.)

Ahol a civilek összefognak: ez a jelszó fémjelezte a hét végén zajló VI. Civil Fórumot, amely számomra — kívülállóként, vagy mondhatnám "megfigyelôként" — több tanulsággal is szolgált. Kezdeném a civil szervezetek szövetségbe tömörülésével. Köztudott, hogy 2000-nél is több a magyar civil szervezet Erdélyben, ebbôl 68-an határozták el, legalábbis egyelôre, hogy névjegyükkel pecsételik meg alapítási szándékukat. Feltehetôleg, amint bebizonyosodik majd az újonnan létrehozott szövetség hatékonysága, és kiderül, hogy valóban el tudja látni a kitûzött feladatok hosszú sorát, szaporodni fog a belépôk száma.

Kitûzött feladatok: nem mehetünk el szó nélkül ezek mellett sem. A szövetség, többek között feladatai közé sorolja: az esélyegyenlôség megteremtését az információhoz való hozzájutásban, anyagi javak közvetítését a szervezetek és más jogi vagy magánszemélyek számára, partnerségen alapuló együttmûködést a gazdasági és politikai szférával, civil kontroll érvényesítését a támogatási rendszerek mûködése felett. Ez a néhány felsorolás elegendô ahhoz, hogy a kívülálló levonja a következtetést: a civil szféra sértôdött. Jogosan, tehetjük hozzá. Évek hosszú sora óta a politikum rátelepedett, ellenôrzi, vagy ellenôrizni akarja, semmibe veszi, vagy jó esetben leereszkedik hozzá, ha éppen szüksége van rá. A pénzosztási kiváltságot is többé-kevésbé a politikai szféra kaparintotta meg magának, azáltal, hogy képviselôit mindenhová "becsempészte", ilyen-olyan ürüggyel. A civil társadalom tehát kénytelen "lefeküdni" a politikumnak, ha azt akarja, hogy felszínen maradjon. Nem részletezem tovább, ez a jelenség ismerôs és többször is szóvá tettem. A most megalakult szövetség, ha jó irányban halad, talán megteremtheti azt a fajta egyensúlyt, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az a bizonyos partnerség a gazdasági és politikai szférával valóságos legyen, és egyenrangú felek között jöjjön létre. Ismétlem: ha jó irányban halad. Mert ha nem, akkor beigazolódik, hogy valójában sértôdött, és nem akar elérni egyebet, mint megkaparintani azt a bizonyos pénzosztói kiváltságot, amelyet ez idôben az RMDSZ "élvez".

Egy másik megfigyelés, amelyet meg szeretnék osztani mindazokkal, akik nem lehettek jelen a fórumon, szintén a civil társadalom és a politikum közötti kapcsolatra utal. Kató Béla a Jogi és erkölcsi szabályozások a civil szférában címû vitafórumon elhangzott elôadásában nyolc aranyszabályban fogalmazza meg azokat a követelményeket, amelyeknek a civil kezdeményezések meg kell feleljenek ahhoz, hogy elnyerjék a társadalom elismerését, és ezáltal megkapják a megfelelô támogatást. A nyolcadik így hangzik: ha a civil szférában dolgozók nem vágynak a politikusok helyére. Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy ez a megállapítás kimondatott. Bizonyára nem hiába fogalmazódott meg ez a szabály az elôadóban, s csak remélni merem, hogy a jelenlévôk magukkal vitték az üzenetet és eljut mindazokhoz, akikhez kell. Azokhoz, akik kiszorultak a politikai életbôl, és kihasználva a civil társadalom adta lehetôségeket, visszaélnek vele. Civil álcát öltve továbbra is politikusként tevékenykednek a különbözô szervezetekben, tegyük hozzá nem éppen profi szinten, s meglehet, többet ártanak vele, mint használnak. Csak éppen nincs bátorságunk kimondani ezeket a dolgokat, mert — amint a média szekcióban is elhangzott — erdélyi tájainkon egészen jól kifejlôdött az öncenzúra, hozzáfûzném nemcsak az újságírókban. Minálunk nagyon elszaporodott a "szent tehenek" száma, akikrôl ha egyetlen sornyi kritikát le mer írni az emberfia, rögtön hazaárulóként van számon tartva. Pedig néha már csak ki nem szúrja szemünket a "jelenség". Mint ahogy történt ez pénteken is, a fent említett Jogi és erkölcsi szabályozások a civil szférában címû vitafórum ideje alatt. Délután két vitaindító elôadás is elhangzott, amelyet aztán vélemények és kérdések követtek, kialakítva egyfajta kellemes és hasznos beszélgetést. A fórum utolsó felszólalója, neves egyházi vezetônk kifejtette, hogy nem állt szándékában hozzászólni a beszélgetéshez, de megihlette a szinte két órán keresztül zajló beszélgetés, s bár kissé késve érkezett és máris megy tovább, mindössze egy-két órát tudott szakítani a jelenlétre, mégis úgy döntött: hozzászól a vitához. És gyorsan fel is sorolta az ôt és az erdélyi magyar közösséget foglalkoztató problémákat, természetesen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szemszögébôl megítélve. Nincsen ezzel semmi baj, sok mindenben egyetértek. De tessék mondani, az ihletôdés pillanata mikor következett be, elalvás elôtt vagy felébredés után, kérdezném nagyon csendesen, így utólag. Mert a szinte másfél órás jelenlét alatt végig azért drukkoltam, nehogy leessen a székrôl közösségünk jeles személyisége.

Szintén az idei fórumon mondattak ki rendkívül fontos dolgok, amelyeket nem ártana széles körben terjeszteni ahhoz, hogy végre helyükre kerüljenek a sokak által használt, de nem igazán értett fogalmak. A szombaton lebonyolított szekcióülések után került sor az Önrendelkezés és civil szféra elnevezésû tematikus tanácskozásra, amelynek egyik elôadója Bakk Miklós volt. A Civil társadalom és autonómiastratégia címû elôadásában, örvendetes módon, sok mindenre rávilágított. A politológus véleménye szerint a közjogi autonómia megalapozásának napirendre tûzése aktuális kérdés, hiszen az unióba való belépés megváltoztatja a román állam intézményi struktúráját, egyfajta "rendszerváltás" elôtt állunk tehát, és olyan kreatív politikára van szükség, amely ezt ki tudja aknázni. DE. És itt jön be az akár üzenetértékûnek is felfogható szakvélemény: az ellenzék által megfogalmazott és zászlójukra tûzött követelés, hogy márpedig Románia köteles autonómiát adni a magyaroknak, másként nem léphet be az EU-ba, téves fogalmazás. Mint Bakk Miklós hangsúlyozta, az autonómia nem része az EU-s joganyagnak. Téves eszméket terjeszteni pedig elég nagy meggondolatlanság, kiváltképp akkor, amikor nagyon kevesen vagyunk tisztában azzal, hogy mit is jelent az oly sokszor hangoztatott és kért autonómia. Bakk Miklós szerint továbbá a Székelyföld területi autonómiáját igénylôknek bizonyára nemigen van fogalmuk arról, hogy egy társadalmi tér megváltoztatásánál négy elemet kell figyelembe venni: a társadalmi, a gazdasági, az infrastrukturális és a természeti szempontot. Ebbôl egyelôre kettô adott a Székelyföld önálló területté válásához: a társadalmi és a természeti, ami valljuk be, nem nagy segítség. Ezenkívül azonban gazdaságilag és infrastrukturálisan is meg kell fogalmazni ennek a régiónak az identitását, és ezt, mint a politológus figyelmeztetett, nem lehet tervasztalnál elvégezni.

És végül egy másik téveszme is eloszlott ezen a fórumon, legalábbis azok számára, akik jelen voltak. Valaki feltette a kérdést: hogyan fér össze a kettôs állampolgárság és az autonómia. Mint tudjuk, egy idô óta mindkét követelés folyamatosan napirenden van, s már senki sem tudja igazából, hogy mit is hangoztasson a legjobban. Szintén a már idézett politológus adta meg a választ a kérdezô számára, érthetôen és világosan: elvi szinten az autonómia és a kettôs állampolgárság egymásnak ellentmond. Idézném Bakk Miklós véleményét: a kettôs állampolgárság az itteni magyarságnak Magyarországgal szembeni lojalitását kívánja megerôsíteni, míg az autonómia azt akarja megteremteni, hogy Romániát egy kicsit magyarnak is lehessen tekinteni (ezt a megfogalmazást külön kiemelném, nagyon tetszett!). Politikai taktika értelmében tehát a kettôs állampolgárság nehezíti az autonómia kivívását. A civil összefogás mellett jó volna mindezeket is figyelembe venni.

Köllô Katalin

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Közvetlen elôválasztások a megyében
MKT határozat a választások megszervezésérôl

(4. old.)

Amint arról korábban tudósítottunk, a Megyei Képviselôk Tanácsa (MKT) úgy határozott: az idén közvetlen elôválasztásokon dôl el, kik kerülnek fel az RMDSZ Kolozs megyei képviselô- és szenátori listájára, és milyen sorrendben. Az elôválasztásokon részt vehet minden olyan személy, aki az elôválasztás napjáig betöltötte 18. évét és a választást szervezô szervezet területén állandó lakhellyel rendelkezik, az RMDSZ, vagy valamely társult szervezet tagja, rendelkezik magyarigazolvánnyal, illetve eleget tesz a magyarigazolvány megszerzéséhez támasztott követelményeknek.

1. A kampány idôtartama: szeptember 25. — október 9.

2. Képviselôjelölt vagy szenátorjelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ területi szervezetének, illetve az illetô területen mûködô valamely társult szervezetnek, és a tisztségre valamely helyi szervezet, a platformok vagy valamely társult szervezet jelöli. Az egyéni jelölés benyújtásához legkevesebb 100 RMDSZ-tag támogató aláírása szükséges. A támogatóknak szintén az illetô területi szervezethez kell tartózniuk, és csak egy jelöltet támogathatnak aláírásukkal.

Nem lehet jelölt az a személy, aki a 2004-es helyhatósági választásokon polgármesteri, alpolgármesteri, megyei tanács-elnöki vagy alelnöki mandátumot szerzett. A jelölési határidô szeptember 11. — 9.00 órától szeptember 25. — 16.00 óráig a Területi Választási Bizottságnál (TVB) (Kolozsvár, Fürdô utca 21. szám.)

3. A kampányt minden jelölt saját költségén szervezi és bonyolítja le. Tiltott az RMDSZ szolgálati autójának, telefonjának használata a kampány ideje alatt bármelyik jelölt számára vagy jelölt érdekében. A Kolozs megyei RMDSZ az esélyegyenlôség alapelvének megfelelôen (SZKT-döntés 1. cikk ) minden jelölt számára biztosítja a megyében létezô kerület és szervezet elnökének nevét és elérhetôségét (cím, telefon, e-mail stb.), polgármesterek és alpolgármesterek elérhetôségét. A kampány szeptember 25-én 00.00 órakor kezdôdik és október 24-én 24.00 órakor ér véget.

4. Kolozs megyében 102 szavazókörzet (urna) fog mûködni.

5. Minden szavazókörzetben 4 személybôl álló szavazóbizottság alakul. Ezek a személyek nem lehetnek azok, akik valamelyik jelölt kampányában részt vettek.

A szavazóbizottságok mûködésével kapcsolatos költségeket a helyi szervezet oldja meg, önkéntes vagy fizetéses alapon, ha így nem lehetséges, írásos kéréssel fordul a TVB-hez pénzbeli segítségért.

A jelölteknek joguk van 1–1 megfigyelôt állítani minden szavazókörzetbe, akik nem tagjai a bizottságnak, és nem kampányolhatnak a választás napján.

A szavazás reggel 10.00 órakor kezdôdik és 18.00 órakor ér véget. A választáson szavazati joggal rendelkezhetnek azok az elôválasztás napjáig 18. életévüket betöltô és a választást szervezô szervezet területén állandó lakhellyel rendelkezô polgárok, akik RMDSZ-tagok, vagy valamely társult szervezet tagjai, vagy magyarigazolvánnyal rendelkeznek, illetve eleget tesznek a magyarigazolvány megszerzése feltételeinek.

A szavazás személyi igazolvány felmutatásával történik. A helyszínen a szavazókról pótlista állítható össze. Minden szavazó a személyi igazolvány felmutatása után kapja meg a két szavazólapot. A szavazásra jogosult polgárok szavazatukat csak az állandó lakhelyük szerinti településen adhatják le. Abban az esetben, ha betegség miatt a szavazó nem tud a szavazókörzetben szavazni és mozgóurnát igényel, akkor 2 szavazóbiztos kíséretében ezt biztosítani kell.

A szavazólapon a néven kívül, a jelöltekkel kapcsolatos más adat nem szerepelhet. A szavazás golyóstollal történik, a szavazópolgár az általa választott jelölt neve elôtt található körbe egy keresztet ír.

A szavazat érvényes, ha a szavazó két jelöltre szavaz a képviselôjelöltek közül, és egy jelöltre a szenátorjelöltek közül.

A szavazókörzetben a 4 biztos elnököt választ.

A szavazáskor lejegyzik a szavazó nevét, lakcímét, személyi igazolványa számát, ellenôrizve ezeket az adatokat a személyi felmutatásakor.

A szavazókörzet nyitásakor ellenôrzik az urnát, a szavazólapok számát, biztosítják az urna lezárását és a szavazás titkosságát. A szavazás végén, október 10-én 18.00 órakor a szavazókörzetet bezárják és több szavazót nem fogadnak, kivéve azokat akik a szavazókörzet szobájában voltak. Az urnát kinyitják és jegyzôkönyv készítésével megszámolják a leadott szavazatokat — a leadott szavazatok (leadott szavazatok, érvényes és érvénytelen szavazatok, jelöltekre leadott ) számát. A jegyzôkönyvet minden szavazóbiztos aláírásával hitelesíti és személyesen felel pontosságáért.

A szavazás érvényes, ha a TVB által nyilvánosságra hozott RMDSZ-tagok számának legalább 30%-val — megegyezô szavazat volt leadva. Amennyiben a 30%-os küszöböt nem sikerül elérni, október 16-ig közgyûléses rangsorolás történik.

A választás idôtartamának lejártával 24 órán belül, a Szavazókörzeti Választási Bizottságok a szavazatok megszámlálása után jegyzôkönyvben véglegesítik a szavazás eredményét, és szavazócédulákkal együtt átadják a TVB-nak.

A TVB 24 órán belül jegyzôkönyvben összegzi a területi körzetébôl beérkezett választási jegyzôkönyvek alapján az eredményeket és eljuttatja az Ügyvezetô Elnökség Területi Szervezetekért és Önkormányzatokért felelôs Fôosztályához.

A TVB az elôválasztás elôtt legalább 5 nappal nyilvánosságra hozza az illetô területen nyilvántartásba vett RMDSZ-tagok számát.

A helyi szervezeteknek 2004. szeptember 30-ig közölniük kell a megyei szervezettel az RMDSZ-tagok létszámát, az urnák pontos helyét

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

KÖRKÉP

Továbbra is rosszak az utak Kolozsváron
Boc veseköve megmozdult a rázkódás miatt

(5. old.)

Kellemetlen élményben volt része Kolozsvár polgármesterének: nemrég a reptérrôl jövet hatalmas kátyúba hajtott bele. — Azt hittem, szétesik a vadonatúj Dacia Solenza típusú személygépkocsim. Még a vesekövem is megmozdult a nagy rázkódás miatt. Tudtam, hogy van ilyen jellegû gondom, de most végképp meggyôzôdtem az orvos felkeresésének szükségességérôl — humorizált Emil Boc. A megyeszékhely elöljárója közölte, hogy azonnal utasítást adott a kráter betömésére. — Ilyenkor eszembe jut, hogy a kátyúk miatt vajon hányszor emlegetnek a polgárok. Szerintem egész nap csuklanom kellene — nyilatkozta korábban a városvezetô. Saját maga tapasztalta azt is, hogy a Hajnal negyed–Monostor negyed bekötôúton is több kátyú van, ezek esetében is intézkedett. Tudomása szerint az útszakasz még garancia alatt áll, ezért a munkálatokat elvégzett céget felszólították, hogy azonnal javítsa ki a hibákat.

Boc közölte: egyelôre elmarad a nemrég megjavított utak átvétele, ugyanis Adrian Popa alpolgármester pihenôszabadságát tölti. — Amint megjön, feltesszük a poharat a mûszerfalra, és elindulunk az újonnan felújított utakon. Amennyiben a kávé kiömlik, nem vesszük át a munkát — mondta. Megjegyezte, hogy a Pasteur utcát egyelôre nem javítják meg. — Ne mondhassa senki, hogy éppen azt az utat újítják fel, ahol a polgármester naponta jár kocsijával — mondta.

K. O.

Építôanyag a viharverte településeknek

(5. old.)

Építôanyagokkal támogatták azokat a Kolozs megyei településeket, ahol jelentôs károk keletkeztek az augusztusi idôjárás miatt. A kormánytámogatásban Torda, Csürülye és Gyeke részesül.

A Kolozs Megyei Tanács Torda, Csürülye és Gyeke község kárvallott lakossága részére igényelt építôanyagokat. A kormány 2004/1337-es rendeletében Kolozs, Krassó-Szörény, Neamt és Vrancea megyének juttatott támogatást az augusztus 21–22-i idôjárási viszonyok miatt keletkezett károk helyrehozatalára.

Torda közel ötezer kilogramm fémlemezt (tablã zincatã), 18 köbméter deszkát, 800 tetôcserepet, cementet, meszet és 200 négyzetméternyi ablaküveget kap, míg Csürülye 200, Gyeke 600 tetôcserepet. Az augusztusi zivataros idôjárás miatt Kolozs megye több településén keletkeztek károk: Torda, Bánffyhunyad, Egeres, Kecsed (Alunis), Kisbánya, Jósikafalva (Belis), Magyarkályán, Kiskalota, Kackó, Csürülye, Gyeke, Alsójára, Nagyiklód, Reketó, Tordaszentmihály, Szamosújvárnémeti, Mocs, Magyarpalatka, Kisebes, Kalotaszentkirály, Riska, Révkolostor, Járavize. A legsúlyosabb károkat Tordán jegyezték (2,3 milliárd lej), illetve Gyekében (1,806 milliárd lej) és Csürülyén (33,8 millió lej), tájékoztat a Mediafax hírügynökség.

Kajántó
Közösségbôl született kopjafa és templomszentelés

(5. old.)

Ünneplésre gyûlt össze vasárnap, szeptember 12-én Kajántó református gyülekezete: a felújított templom szentelési istentiszteletét követôen kopjafát avattak a két világháború Kajántóról és környékérôl származó áldozatainak emlékére.

Az istentiszteleten Szôke Zoltán esperes hirdetett igét; a Türébôl érkezett meghívottak együtt ünnepeltek a kajántóiakkal: az esemény hangulatát emelte a türei református egyház énekkarának közremûködése. A kopjafaavatás során Jakab Gábor Kolozsvár-kerekdombi plébános mellett a község különbözô felekezeteinek képviselôi szóltak az egybegyûltekhez, felszólalt Bakos István, a helyi RMDSZ képviselôje is.

A kajántóiak rövid mûsor keretében az eseményhez illô énekekkel, szavalatokkal örvendeztették meg az egybegyûlteket, a kajántói református egyház kórusának fellépése zárta az avatást.

A kopjafa megkoszorúzását követôen a templomépítô Domján János lelkész sírján helyezték el a kegyelet virágait.

Móra László Tibor kajántói református lelkipásztor elmondta: a templom felújításához szükséges fogyóanyagok mintegy harminc millió lejbe kerültek, a gyülekezeti tagok által elvégzett munka és adományok értéke pedig hatvan-hetven millió lejre rúg.

A gyülekezet tagjai igyekeztek önerôbôl, kevés költséggel megoldani a templom felújítását: a négy hétig tartó munkálatokat közmunkával oldották meg. A templom belseje most vadonatúj: újravakolták, meszelték. A padokat, a karzatot újrafestették, a padlót és a lambériát szintén felújították.

A munkához ki-ki lehetôségei szerint járult hozzá, oroszlánrészét azonban a presbitérium tagjai és az egyház gondnoka biztosította, de a gyülekezet tagjai közül volt olyan, aki a pihenôszabadságát áldozta fel, hogy hozzájárulhasson a templom felújításához — ez a példás összefogás azonban nem egyedülálló a község történetében, tette hozzá a lelkész.

A templombelsô és a berendezés tatarozásával egy idôben végezték el a harangok villamosítását is: ezt a kajántói Kelemen István adománya tette lehetôvé — ô adományozta a kopjafát is a községnek.

A bánffyhunyadi fafaragó, Kudor István által készített — a templom udvarán elhelyezett — kopjafát Petôfi Sándor verssorai díszítik: "Tiszteljétek a közkatonákat, nagyobbak ôk, mint a hadvezérek."

A kopjafa a Kajántón és környékén a két világháború során elesett hôsöknek állít emléket a tordai csata, az Aranyos menti visszavonulás hatvanadik évfordulóján. A község területén ma is több helyen láthatók katonák névtelen sírjai — a kopjafa rájuk is emlékeztet.

Az elmúlt vasárnap kiemelkedô volt a kajántói református egyházközség életében: példája annak, hogy összefogással, önzetlen segítségnyújtással a közösség képes javítani körülményein, azonban (amint az elhangzott az istentisztelet során) a munka csak Isten segítségével, áldásával lehet eredményes — a kajántói imádságos gyülekezeten és a felújított templomon Isten áldása van.

F. I.

Magyarbikal
Elszármazottak találkoznak a falunapokon

(5. old.)

Magyarbikalon szeptember 10–12. között immár hatodik alkalommal rendeztek falunapokat. A rendezvény célja, hogy az elszármazottakat egybegyûjtve, legalább néhány nap erejéig ismét élettôl pezsegjen a falucska. Az idei különleges eseményen testvértelepülést is köszönthettek a bikaliak.

"A fôpap jövendôt monda: Hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten elszéledt gyermekeit összegyûjtse" — János Ev. 11: 51B-52

A vasárnapi istentiszteletre sereglett magyarbikali gyülekezet családias, szeretetteljes hangulatban köszöntötte a rég látott ismerôsöket, rokonokat, vendégeket.

Ahogy az ünnepség mottójául szolgáló idézet is mutatja, a fô cél az, hogy évente legalább egy alkalommal összegyûjtve a falu elszármazott, elvándorolt fiait, rövid ideig együtt legyenek, emlékezzenek.

Ferencz Miklós magyarbikali lelkész igehirdetésében is kiemelte, hogy ezen a napon a falu a közösséget ünnepli, és a közösség nem más, mint olyan kör, amelynek közepén Jézus kell hogy álljon, hogy mindenki szabadon, félelem nélkül tudjon a jövôre tekinteni.

Az ünnepi istentisztelet alkalmából megtelt, újítás alatt lévô templomban, a gyülekezet soraiban ott ült a magyarországi Pénzesgyôr település képviseletében a helyi polgármester többedmagával, Bánffyhunyad és Magyarbikal polgármestere, Nicolae Chis, illetve alpolgármestere Szentandrási István és családjuk, valamint az országos RMDSZ képviseletében Kötô József és felesége, akiket régi szálak fûznek Kalotaszeg ezen településéhez.

A bensôséges hangulatot fokozva, a jelenlévôk az ünnepi igehirdetést követôen ízelítôt kaphattak a magyarbikaliak vendégszeretetébôl, hiszen mindenkit finom kaláccsal kínáltak, így minden hazaérkezô elszármazott fokozottabban érezhette, hogy valóban otthon van.

Szentandrási István alpolgármester elmondta: a polgármesteri hivatal, illetve a helyi tanács fô célja, hogy az út- és vízhálózatot javítva vonzóvá tegyék a falucskát minden fiatal számára, és itthon maradásra bírják ôket. Elmesélte továbbá, hogy Magyarbikal internetes oldallal rendelkezik, ezt felkeresték a magyarországi, Veszprém megyei Pénzesgyôr képviselôi, akik testvértelepülést kerestek Erdélyben. Magyarbikal területileg és lélekszámát tekintve is hasonlatos a magyarországi falucskához, így felvették a kapcsolatot a kalotaszegiekkel. Ez év júniusában a bikaliak meglátogatták a pénzesgyôrieket, és most kínálkozott alkalom a látogatás viszonzására. A cél a két falut testvértelepüléssé nyilvánítani, ehhez az elsô lépést megtették az elmúlt hét végén.

Kismihály Hajnalka

Melegvíz-szünet

(5. old.)

A kolozsvári közmûvek közli a lakossággal, hogy karbantartási munkálatok miatt szeptember 16-án 5 és 19 óra között szünetelteti a melegvíz-szolgáltatást a Mãrãsti negyedben, az Aurel Vlaicu, valamint a Pata utcában és annak környékén.

Törölt versenyvizsga
Marad az ideiglenes jegyzô Kolozsváron

(5. old.)

A Közhivatalnokok Országos Ügynökségének ellenvetése miatt a megyeszékhelyen érvénytelenítették a jegyzôi állásra kiírt versenyvizsgát — közölte hétfôn Emil Boc polgármester. A központi hatóság úgy ítélte meg, hogy az öt jelentkezô nem felel meg a törvényes elôírásoknak, ugyanis korábban nem dolgoztak hasonló munkakörben. — Ilyen körülmények között a versenyvizsgát töröltük, az új megmérettetés idôpontját még nem határoztuk meg — jegyezte meg Boc. Elmondta, hogy az új versenyvizsga az ügynökség kérte feltételeket is tartalmazza majd.

Megtudtuk, hogy a versenyvizsgára jelentkezett a hivatalosan még mindig betegszabadságon lévô Vasile Gherman is, a korábbi polgármester bizalmi embere. Mint ismeretes, a "Da-Igen botrányok" miatt közismertté vált anyakönyvvezetôt menesztették, de perbe fogta a városházát, így még mindig munkaviszonyban áll a közhivatallal. A per elindítását követôen Gherman betegszabadságra ment.

Boc közölte: az új versenyvizsgát csupán azt követôen szervezik meg, hogy a Közhivatalnokok Országos Ügynöksége láttamozta a városi tanács által elfogadott személyzeti struktúrát. Addig Mircea Jorj ideiglenes jegyzôként tovább tevékenykedik.

(k. o.)

A rendôrség hírei
A kôfejtô fosztogatója

(5. old.)

A marótlaki (Morlaca) kôfejtô kôtörô állomásától több gépezeti elemet tulajdonítottak el, az anyagi kár mintegy 60 millió lejre tehetô. A rendôrség azonosította a tettel alaposan gyanúsítható R. Petreát, a 65 éves férfi traktorral szállította el az alkatrészeket. A kár teljes egészében megtérült, a gépezeti elemek visszakerültek a marótlaki Grandemar Rt. tulajdonába. Petreát minôsített lopás alapos gyanújával szabadlábon vizsgálják.

Vétlen gyalogos az áldozat
A Tebei utcán haladt szeptember 10-én, pénteken délelôtt Sz. Kinga Krisztina, a Renault 29 éves vezetôje nem vette figyelembe a megállást jelzô táblát, és összeütközött a 33 éves K. W. vezette Mercedesszel. A Renault ezután a bal oldali járdára került, és ott elgázolta az 56 éves L. S.-t. Az áldozat kisebb sérülést szenvedett.

Félmillió lej
A kolozsvári vasúti rendôrség eljárást indít a 20 esztendôs bethleni Mirela Carmen M. ellen, minôsített lopás alapos gyanúja a vád ellene. A vizsgálat szerint a nô kihasználta Florin G. figyelmetlenségét a váróteremben, és 500 ezer lejt vett ki a zsebébôl.

Lába kelt a generátornak
A dési vasútállomáson szeptember 7-én háromtagú banda eltulajdonított egy 23 millió lej értékû áramtermelô generátort. A rendôrség hamarosan azonosította a tettel alaposan gyanúsítható 25 éves Valentin

S.-t és két 15 esztendôs fiatalt, D. C.-t és C. O.-t. A generátor visszakerült rendeltetési helyére, a banda tagjai szabadlábon védekezhetnek a minôsített lopás alapos gyanúja ellen.

Zsebmetszôk az állomáson
Nokia típusú maroktelefonjától fosztották meg szeptember 10-én a zsibói Ioan P.-t a dési vasútállomáson, a modus operandi: zsilettpengével kivágták a zsebét. A vasúti rendôrség hamarosan azonosította a lopással alaposan gyanúsítható három kiskorú fiút, a 14 esztendôs Codrut Gruia B.-t, valamint egy évvel idôsebb társait, Florin P.-t és Sorin Ovidiu P.-t

Motorbaleset
A körösfeketetói (Negreni) rendôrôrsöt szeptember 12-én, vasárnap este nyolc óra körül értesítették, hogy baleset történt: az 51 esztendôs Vasile C. hajtási jogosítvány nélkül vezetett egy Minsk típusú motorkerékpárt, a figyelmetlen motoros egy Olaszországban bejegyzett BMW-vel ütközött, a 666 JN rendszámú gépkocsit a Kolozsvárról Nagyvárad felé haladó 28 éves A. M. vezette. A baleset következtében a gépkocsi felhajtott a járdára, és elgázolta a 30 éves S. U. helyi lakost, aki könnyebben megsérült.

A figyelmetlen biciklista
Baleset színhelye volt szeptember 12-én, vasárnap este fél nyolckor Kisjenô (Fundãtura). A CJ–01–ROT rendszámú Fiat szabályosan közlekedett, amikor a vele egy irányban haladó kerékpár jelzés nélkül váratlanul irányt változtatott. A Fiat sofôrje, M. R., nem tudta kikerülni az ütközést, a 74 éves biciklista, N. M. könnyebb sérülést szenvedett.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

REKLÁM

Ha megnô a kiskutyánk...

(6. old.)

Bármily kedves is szívünknek egy kölyökkutya, mielôtt befogadnánk a családba, gondoljuk józanul végig: megfelelô életteret tudunk-e számára biztosítani akkor is, ha kifejlett állatként éli majd napjait? A kisállatgyógyász-szakorvos szerzô nem elrettenteni akar a kutyatartástól, csak felelôs gondolkodásra biztatja a leendô gazdikat.

Sokan tartanak fiatal, aprócska, de késôbb fajtájának megfelelôen nagyra növô kutyát panellakásban. A népszerû tévémûsorok egy része is fölkelti — fôként a magányosan élôkben s a gyerekekben — azt az igényt, hogy legyen egy saját háziállat "kéznél", "akit" kedvünkre szeretgethetünk, babusgathatunk. És hogyan lehetne egy kiskutyánál, kiscicánál megfelelôbb partnert találni ehhez? A rajzfilmek világából megismert dalmaták (101 kiskutya), az akciófilm-hôsök, például a bordói dog (Egyik kopó, másik eb, Tom Hanks fôszereplésével), a bernáthegyi (lásd: Beethoven-sorozat), az évtizedek óta filmsztárokat adó német juhász ( hajdan Rin-Tin-Tin, ma Rex felügyelô), a bobtail fajtájú (Jamie és a csodalámpa) és persze a keverék kutyasztárok láttán sokan döntenek úgy, hogy beszereznek egy kölyökkutyát. A jövôre ilyenkor még úgy gondolnak: hátha nem is nô meg olyan nagyra, mint a filmben!

Csakhogy ez illúzió. A képernyôn valóban nem tûnik akkorának, mint a valóságban, ha egy idô után azt kell tapasztalnunk, hogy a kutya kinôtte a lakást, már nem fér el a fotel alatt, minduntalan feldönti a széket, elrágja a zsinórt, és a mozgáshiány miatt kezelhetetlen, akkor mi a teendônk? És mit tegyünk akkor, ha már tiltanánk neki, amit kiskutyaként még naponta megtehetett? Elôfordult, hogy egy dog, miután kölyökkorában felengedték az ágyra, és ezt késôbb sem tiltották meg neki, amikor nagyra nôtt, kitúrta a gazdit az ágyból. Ezután már ô bitorolta a fekhelyet, s mert rajongva szerette ôt a család, hát megkapta a kisszobát is. A gazdi pedig kénytelen volt a másik szobába új ágyat venni, hogy le tudjon feküdni. Mindent a kutyáért?

A mozgás alapvetô létigénye
Egy nagytestû kutyának sok mozgásra van szüksége. Erre egy másfél-kétszobás panellakásban nincs módja, ennek pedig több káros következménye is lehet. A nyugodtabb fajták ellustulnak, egész nap csak fekszenek, alszanak. A sok fekvés és mozgáshiány (túletetéssel párosulva) elhízáshoz vezet, ami a szívnek is nagy megterhelést jelent. A nagytestû kutyák egyébként sem élnek annyi ideig, mint kistestû társaik (14–18 év), ezért ne rövidítsük meg egyébként is szûkebbre szabott életüket, puszta szeretetbôl! Az izgága típusok unalmukban szétszednek, szétrágnak mindent, vagy folyamatos ugatásukkal az ôrületbe kergetik a szomszédokat. Ha nem tudjuk kutyánk felesleges energiáit megfelelô foglalkozással levezetni, akkor ez egy idô után agresszivitásba mehet át. Enyhíti a helyzetet, ha a kutyát napjában háromszor levisszük sétálni (amibôl az egyik legalább másfél-két órás legyen, vagyis ne csak a kis-, és nagydolog elvégzésére korlátozódjon), de mégsem ez a legjobb megoldás.

Bármilyen kutyát veszünk, ne feledjük, hogy számára legjobb hely egy kertes ház, ahol kedvére mozoghat, s még így is igényli a napi sétát, a környezet változását. Tehát önzô érdekeink miatt ne kényszerítsünk egy állatot olyan szûkös körülmények közé, amelyek meggátolják ôt természetes életvitelében. Szerintem ez az igazi, felelôs állatszeretet. Jómagam hét kutyát tartok kertes házban, egy ezer négyzetméteres kertben — szabadon, ennek ellenére naponta nagyokat sétálunk az erdôben.

Dr. Sütô András

Valutaárfolyamok
Szeptember 13., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 700/41 100

33 250/33 650

160/164

Szeptember 14., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41098 lej, 1 USD = 33 532, 1 magyar forint = 165 lej.

HIRDETÉS

ADÁSVÉTEL

(7. old.)

Kalotaszegi festett szobabútor eladó. Telefon: 0742-650766.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• A román élvonal 6. fordulójának vasárnap esti zárómérkôzésén: Bukaresti Dinamó–Bukaresti National FC 0–1 (gól: Caramarin — 11 m). A táblázaton a National vette át a vezetést 15 ponttal, megelôzve a Bukaresti Rapidot (13 pont) és a Konstancai Farult (11). A Dinamó a 14. helyen áll 3 ponttal.

• Kezdetét vette a küzdelem az olasz bajnokságban, a Serie A elsô fordulójának eredményei: Chievo–Internazionale 2–2, AC Milan–Livorno 2–2, AS Róma–Fiorentina 1–0, Atalanta–Lecce 2–2, Brescia–Torinói Juventus 0–3, Cagliari–Bologna 1–0, AC Palermó–Siena 1–0, AC Párma–Messina 0–0, Reggina–Udinese 0–0 és Sampdoria–SS Lazio 0–1.

• A spanyol Primera División a második fordulónál tart, a játéknap eredményei: Athletic Bilbao–Valencia 2–2, Real Madrid–Numancia 1–0, FC Barcelona–FC Sevilla 2–0, Deportivo La Coruña–Osasuna 1–3, Betis Sevilla–Espanyol Barcelona 1–4, Getafe–Real Mallorca 1–2, Levante–Racing Santander 3–1, Villarreal–Real Sociedad 0–0, Málaga–Real Zaragoza 0–0 és Albacete–Atlético Madrid 0–2. A táblázatot az FC Barcelona és a Real Madrid vezeti 6–6 ponttal.

• Többek között Szabics Imre góljával a házigazda VfB Stuttgart — az Újpest FC UEFA-kupa ellenfele — 2–0-ra nyert a Hamburger SV ellen a német Bundesliga negyedik fordulójában, s ezzel a tabella élére ugrott.A magyar válogatott csatára — aki a 62. percben csereként lépett pályára — a 91. percben talált a hálóba, és elôször volt eredményes ebben az idényben.

Eredmények, 4. forduló: Bayern München–Arminia Bielefeld 1–0, VfL Bochum–Borussia Dortmund 2–2, VfB Stuttgart–Hamburger SV 2–0, FSV Mainz–Bayer Leverkusen 2–0, Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen 3–1, 1. FC Nürnberg–Hertha Berlin SC 0–0, VfL Wolfsburg–FC Schalke 04 Gelsenkirchen 3–0, Hannover 96–SC Freiburg 2–2 és Hansa Rostock–1. FC Kaiserslautern 2–3.

Az élcsoport: 1. Stuttgart 10 pont, 2. Wolfsburg 9, 3. Leverkusen 7 (8–6), 4. Mainz 7 (7–6), 5. Bayern 7 (5–5), 6. Werder 6.

• Az angol Premier League-ben az 5. fordulót bonyolították le: Aston Villa–Chelsea 0–0, Bolton Wanderers–Manchester United 2–2, Fulham–Arsenal 0–3, FC Liverpool–West Bromwich Albion 3–0, Middlesbrough–Birmingham City 2–1, Manchester City–Everton 0–1, Newcastle United–Blackburn Rovers 3–0, Portsmouth–Crystal Palace 3–1, Tottenham Hotspur–Norwich City 0–0.

Az élcsoport: 1. Arsenal 15 pont, 2. Chelsea 13, 3. Bolton Wanderers 10 (9–6), 4. Middlesbrough 10 (11–9), 5. Everton 10 (7–6), 6. Tottenham Hotspur 9.

• A francia pontvadászat is az 5. fordulónál tart. Bölöni László csapata, a Stade Rennes hazai pályán hajrában kapott gólokkal szenvedett vereséget a Lyontól.

Eredmények: Bastia–AJ Auxerre 1–0, Caen–RC Lens 1–0, Istres–Paris Saint-Germain 1–1, Lille–Nice 1–0, Metz–Girondins Bordeaux 0–0, AS Monaco–Racing Strasbourg 3–1, Saint-Etienne–Nantes 0–0, Toulouse–AC Ajaccio 3–1, Stade Rennes–Olympique Lyon 1–2 és Sochaux–Olympique Marseille 2–0.

Az élcsoport: 1. Toulouse 11 pont (11–5), 2. Metz 11 (7–3), 3. Lyon és Bastia 11–11 (6–3), 5. Monaco 10, 6. Auxerre 9, ..., 12. Stade Rennes 7.

(póka)

Rajt a Bajnokok Ligájában

(8. old.)

Kedden nyolc mérkôzéssel megkezdôdik a Bajnokok Ligája 2004–2005-ös szezonja. Az elsô játéknap legérdekesebb találkozójának az FC Barcelona skóciai vendégjátéka ígérkezik, hiszen Frank Rijkaard tanítványai a 2003-as UEFA Kupa-döntôs Celtic Glasgow otthonában lépnek pályára. Minden összecsapás egyformán 21.45 órakor kezdôdik.

Az 1. forduló párosítása, kedd:

E-csoport: Arsenal (angol)–PSV Eindhoven (holland) és Panathinaikosz (görög)–Rosenborg (norvég); F-csoport: Celtic Glasgow (skót)–FC Barcelona (spanyol) és Sahtyor Donyeck (ukrán)–AC Milan (olasz); G-csoport: Milánói Internazionale (olasz)–Werder Bremen (német) és FC Valencia (spanyol)–RSC Anderlecht (belga); H-csoport: FC Porto (portugál)–CSZKA Moszkva (orosz) és Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol).

Meghalt Széchy Tamás

(8. old.)

Elhunyt Széchy Tamás, minden idôk legeredményesebb magyar úszóedzôjét hétfô hajnalban, 73 éves korában érte a halál.

Széchy Tamást a Magyar Úszó Szövetség saját halottjának tekinti.

Széchy Tamás, akinek tanítványai összesen 20 aranyérmet szereztek olimpiákon és világbajnokságokon, 1931. március 27-én született Gyulán.

A Gyulai Medosz, majd a TFSE atlétája, súlyemelôje volt, 1962-ben Gyarmati Dezsô olimpiai bajnok pólós felkérésére a KSI vízilabdacsapatánál kezdett dolgozni. 1966-tól a KSI úszószakosztályának vezetôedzôje, megalapítója, 1969-ben javaslatára bevezetik az úszósport korosztályos versenyrendszerét. Az erre épülô sikersorozat kezdeteként Hargitay András ifjúsági Eb-aranyat nyert, majd ugyanô 1972-ben a müncheni olimpián elôször ötkarikás érmes (400 m vegyes, bronz) tanítványai közül.

Széchy Tamás 1973-ban lett mesteredzô, ebben az évben szerzi meg Hargitay András elsô vb-aranyát (Belgrád, 400 m vegyes). 1976-tól a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, 1980-ban a moszkvai olimpián Wladár Sándor nyeri a Széchy-csapat elsô ötkarikás aranyérmét (200 m hát). Az 1988-as szöuli olimpián Darnyi Tamás kétszeres aranyérmes (200 m és 400 m vegyes), Szabó József 200 m mellen elsô.

1988-ban — elsôként az edzôk közül — Állami Díjat kapott munkásságáért. Az 1992-es barcelonai olimpián Darnyi Tamás megvédi mindkét aranyát, Széchy A magyarság jó hírnevéért kitüntetés birtokosa lesz, s az évben megkapja a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjét. 1993-tól a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, a férfi válogatott szövetségi kapitánya. A hivatását nem munkaként, hanem küldetésként megélô "úszópápa" folytatódó sikereinek jegyében az 1996-os atlantai nyári játékokon Rózsa Norbert (200 m mell) révén a hetedik, Czene Attila (200 m vegyes) jóvoltából pedig a nyolcadik olimpiai aranyérem is megszületik.

Összességében tanítványai 1972 és 1996 között 8 arany-, 4 ezüst és 3 bronzérmet nyertek az ötkarikás játékokon, 1973 és 1998 között 12 arany-, 3 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek világbajnokságokon.

Hat alkalommal is megválasztották az év edzôjének, 2001-ben életmûdíjként Gerevich Aladár Emlékérmet vehetett át a Minden Idôk Legjobb Magyar Sportolói Egyesülettôl. Ugyanebben az esztendôben — a Magyar Sport Napján — Bay Béla-díjat, majd MOB-érdemérmet kapott.

Széchy Tamást a Magyar Úszó Szövetség mellett a magyar Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, s a Magyar Olimpiai Bizottság is saját halottjának tekinti.

FORMA–1
Kettôs Ferrari-diadal az olasz nagydíjon

(8. old.)

Az 55. Forma–1-es világbajnokság tizenötödik versenye, az olasz nagydíjat Rubens Barrichello nyerte, mögötte a már hétszeres összetett gyôztes Michael Schumacher, majd Jenson Button ért a célba. A brazil pilóta F–1-es pályafutása nyolcadik sikerét aratta. Baumgartner Zsolt (Minardi-Cosworth) a 15. lett.

Végeredmény: 1. Barrichello (brazil, Ferrari) 1:15:18.448 ó (átlag: 244,374 km/ó), 2. Michael Schumacher (német, Ferrari) 1,347 mp hátrány, 3. Button (angol, BAR-Honda) 10,197 mp h., 4. Szato (japán, BAR-Honda) 15,370 mp, 5. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 32,352 mp h., 6. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 33,439 mp h., 7. Pizzonia (brazil, Williams-BMW) 33,752 mp, 8. Fisichella (olasz, Sauber-Petronas) 35,431 mp h., ..., 15. Baumgartner Zsolt (Minardi-Cosworth) 3 kör.

A pontversenyek állása:

Versenyzôk: 1. M. Schumacher (német, Ferrari) 136 pont — már világbajnok, 2. Barrichello (brazil, Ferrari) 98, 3. Button (angol, BAR-Honda) 71, 4. Trulli (olasz, Renault) 46, 5. Alonso (spanyol, Renault) 45, 6. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 42, 7. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 28, 8. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 24, 9. Szato (japán, BAR-Honda) 23, 10. Fisichella (olasz, Sauber-Petronas) 19, 11. R. Schumacher (német, Williams-BMW) 12, 12. Massa (brazil, Sauber-Petronas) 10, 13. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth) 7, 14. Panis (francia, Toyota) 6, 15. Pizzonia (brazil, Williams-BMW) 6, 16. Klien (osztrák, Jaguar-Cosworth) 3, 17. da Matta (brazil, Toyota) 3, 18. Heidfeld (német, Jordan-Ford) 3, 19. Glock (német, Jordan-Ford) 2, 20. Baumgartner Zsolt (Minardi-Cosworth) 1.

Csapatok: 1. Ferrari 234 pont — már világbajnok, 2. BAR-Honda 94, 3. Renault 91, 4. Williams-BMW 60, 5. McLaren-Mercedes 52, 6. Sauber-Petronas 29, 7. Jaguar-Cosworth 10, 8. Toyota 9, 9. Jordan-Ford 5, 10. Minardi-Cosworth 1.

Következik szeptember 26-án a kínai nagydíj Sanghajban, új helyszínen.

ATLÉTIKA

(8. old.)

A hármasugró svéd Christian Olsson és a 400-as futó, bahamai Tonique Williams-Darling osztozhat az atlétikai Golden League-sorozat egymillió dolláros fôdíján, mivel mindketten mind a hat állomáson — így a vasárnapi, berlini záróviadalon is — megnyerték a számukat. Williams-Darling 49,07 másodperccel ráadásul az év legjobb eredményét érte el kedvenc távján.

KÉZILABDA
Mocsai Lajos távozik

(8. old.)

Közös megegyezéssel szerzôdést bontott Mocsai Lajos, a magyar nôi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya és a magyar szövetség. Utódja Kiss Szilárd, a Dunaújváros jelenlegi edzôje lett, akinek megbízatása december 31-ig szól.

Ugyanakkor Skaliczki László marad a magyar férfi együttes szakvezetôje. A megállapodás a 2008-as pekingi olimpia végéig szól, azonban idô elôtt felbontható, ha a kvalifikációs Eb-re vagy vb-re nem jut ki a gárda.

TENISZ
Ciprian Porumb jr., a ranglistavezetô

(8. old.)

A 11–12 éves korcsoport romániai ranglistavezetôje a Kolozsvári Teniszklub játékosa, Ciprian Porumb jr. A fiatal teniszezô a hét végén bejutott a brassói Masters torna döntôjébe, elôzôleg mindhárom csoportmérkôzését játszmavesztés nélkül hozta. A fináléban Ciprian szoros mérkôzésen fejet hajtott a ranglistán jelenleg a második helyen álló brãilai Sebastian Ionescu elôtt.

Ciprian (és edzôi, Ciprian Porumb senior, Alin Baciu és Tudor Bunea) eredménye azért is fontos, mert ô az egyetlen kolozsvári, aki a romániai 12 rangsor valamelyikét vezeti.

(pja)

US Open
A nôi döntôben, mint már röviden megírtuk, Szvjetlána Kuznyecova 6:3, 7:5-re legyôzte Jelena Gyementyjevát. A mindössze 19 éves és még fogszabályzót viselô Kuznyecova káprázatosan játszott, fôleg kiváló tenyereseivel szerezte pontjait. A kisebb lábsérüléssel bajlódó honfitársa a második szettben ugyan kétszer elvette adogatását, de aztán amikor ô szervált, kritikus pillanatokban kettôs hibákat ejtett.

Az elsô helyen kiemelt svájci Roger Federer nyerte a férfi egyes döntôjét az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen. A világranglista-vezetô, kétszeres wimbledoni bajnok 23 éves klasszis döntôben simán, három játszmában nyert a negyeddikként rangsorolt ausztrál Lleyton Hewitt ellen az esztendô utolsó Grand Slam-tornáján.

Federer ezzel a sikerrel az idén három GS-tornát nyert meg: gyôzött Ausztráliában, Wimbledonban és a US Openen. Utoljára 1988-ban a svéd Mats Wilandernek sikerült ez a bravúr (Melbourne, Párizs, New York)

Eredmények:

Nôi egyes, döntô: Kuznyecova–Gyementyjeva 6:3, 7:5.

Férfi egyes, döntô: Roger Federer (svájci, 1.)–Lleyton Hewitt (ausztrál, 4.) 6:0, 7:6 (3), 6:0.

Nôi páros, döntô: Virginia Ruano Pascual, Paola Suarez (spanyol, argentin, 1.)–Szvjetlana Kuznyecova, Jelena Lihovceva (orosz, 2.) 6:4, 7:5.

Vegyes páros, döntô: Vera Zvonarjeva, Bob Bryan (orosz, amerikai, 4.)–Alicia Molik, Todd Woodbridge (ausztrál) 6:3, 6:4.

Nôi junior páros, döntô: Marina Erakovic, Michaella Krajicek (új-zélandi, holland, 5.)–Mãdãlina Gojnea, Monica Niculescu (román, 3.) 7:6 (4), 6:0.

Nôi világranglista: Mauresmo az új világelsô
Hétfôtôl hivatalosan a francia Amélie Mauresmo vezeti a nôi teniszezôk világranglistáját. Érdekesség, hogy az athéni olimpia ezüstérmese úgy lett éllovas, hogy még nem nyert Grand Slam-tornát. A 25 éves francia sztár juniorként Wimbledonban és a Roland Garroson is diadalmaskodott, a felnôttek között azonban még nem gyôzött GS-versenyen.

Az US Open-diadal az orosz Szvjetlána Kuznyecovának három helyet ért, és így már a hatodik a rangsorban, míg a legutóbb kiadott listán még vezetô belga Justine Henin-Hardenne csak a negyedik.

A WTA-világranglista élén: 1. (2.) Amelie Mauresmo (francia) 4527 pont, 2. (3.) Anasztaszija Miszkina (orosz) 4155, 3. (4.) Lindsay Davenport (amerikai) 4057, 4. (1.) Justine Henin-Hardenne (belga) 4004, 5. (6.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 3368, 6. (9.) Szvjetlána Kuznyecova (orosz) 3014, 7. (5.) Kim Clijsters (belga) 2815, 8. (8.) Jennifer Capriati (amerikai) 2598, 9. (7.) Marija Sarapova (orosz) 2570, 10. (11.) Serena Williams (amerikai) 2273.

Férfi világranglisták
Továbbra is az US Open döntôjében is diadalmaskodó Roger Federer vezeti a férfi teniszezôk világranglistáit. A svájci klasszis mind az idei eredményeket összegzô ATP Race-en, mind a hagyományos rangsorban is óriási fölénnyel áll az élen.

A legnagyobb elôrelépést az amerikai tornán a Lleyton Hewitt ellen az elôdöntôben elvérzô svéd Joachim Johansson könyvelhette el, aki a 28.-ról a 14. helyre küzdötte fel magát.

Az idei eredményeket rögzítô ATP Race élmezônye: 1. (1.) Roger Federer (svájci) 1087 pont, 2. (2.) Andy Roddick (amerikai) 647, 3. (4.) Lleyton Hewitt (ausztrál) 611, 4. (5.) Carlos Moyá (spanyol) 484, 5. (3.) Guillermo Coria (argentin) 480, 6. (7.) Tim Henman (brit) 432, 7. (6.) Gaston Gaudio (argentin) 383, 8. (9.) Andre Agassi (amerikai) 348, 9. (8.) Marat Szafin (orosz) 317, 10. (10.) Sebastian Grosjean (francia) 274.

A hagyományos világranglista élén (zárójelben a korábbi helyezés): 1. (1.) Federer 6760 pont, 2. (2.) Roddick 3770, 3. (5.) Hewitt 3055, 4. (6.) Henman 2825, 5. (3.) Coria 2820, 6. (4.) Moyá 2670, 7. (7.) Agassi 2140, 8. (10.) Gaudio 1985, 9. (11.) Nicolas Massu (chilei) 1760, 10. (13.) Grosjean 1685.

KOSÁRLABDA
Eb-középdöntôk

(8. old.)

• A magyar férfi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnoki középdöntô 2. fordulójában nagy csatában 10 ponttal alulmaradt Németországban.

Eredmény, 2. forduló: Németország–Magyarország 82:72 (19:22, 11:16, 22:10, 30:24). A csoport másik mérkôzésén: Belgium–Ukrajna 81:85. Az állás: 1. Németország 4 pont, 2. Magyarország 3 (168:152), 3. Ukrajna 3 (146:162), 4. Belgium 2. A magyarok a továbbjutás szempontjából fontos mérkôzésen szerdán Kaposvárott látják vendégül az ukránokat.

• A magyar nôi kosárlabda-válogatott második mérkôzésén is vereséget szenvedett az Európa-bajnoki középdöntô-sorozatban: ezúttal Nápolyban maradt alul Olaszországgal szemben.

Eredmény, 2. forduló: Olaszország–Magyarország 71:66 (14:22, 20:16, 14:11, 23:17). A csoport másik mérkôzésén: Franciaország–Litvánia 72:60. Az állás: 1. Franciaország 4 pont, 2. Olaszország 3 (133:136), 3. Litvánia 3 (130:134), 4. Magyarország 2. A magyarok a 3. fordulóban szerdán Vilniusban lépnek pályára Litvánia ellen.

• A román nôi válogatott megszenvedett 68:66 arányú sikert aratott Charleroi-ban Belgium ellen. A C-csoport másik összecsapásán: Németország–Izrael 95:50. Az állás: 1. Románia 4 pont, 2. Németország 3 (146:104), 3. Belgium 3 (144:141), 4. Izrael 2.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -