2004. szeptember 20.
(XVI. évfolyam, 220. szám)

Folytatódik az aláírásgyûjtés kábeltévé-ügyben

(1. old.)

Újabb lendülettel folytatódik az aláírásgyûjtés Kolozsvár-szerte a több magyar nyelvû tévémûsor igénylése érdekében. A mozgalmat több kábeltelevízió-elôfizetô igényének a jelzése alapján a Szabadság kezdeményezte, az RMDSZ helyi szervezete felkarolta, s most már több magánszemély és a Kolozsvár Társaság is támogatja.

Mint arról már többször szó esett e hasábokon, az aláírók tulajdonképpen egy levelet látnak el kézjegyükkel, amelyben az UPC és Astral kábeltelevíziós társaság kolozsvári szolgáltatása minôségének javítását célozzák, segítô szándékkal. Azt szeretnék, hogy elôfizetôkként, jelenlegi vagy jövendôbeli ügyfélként a pénzükért olyan mûsorokat/adókat nézhessenek, amilyeneket igényelnek. A levél szövege megjelent lapunk augusztus 28-i számában, és egyebek közt több magyarországi adó mûsorának a közvetítését kéri, javasolja a magyar nyelven is élvezhetô nemzetközi adók mûsorba iktatását, és felszólítja a szolgáltatót, hogy helyezze minél elônyösebb hullámhosszra például az m2-es mûsorát.

Az akciót most már a kolozsvári magyarság érdekeit megjeleníteni óhajtó Kolozsvár Társaság is támogatja. A társaság titkára, Maksay Ádám ezt azzal indokolta, hogy szervezetük minden kolozsvári magyarhoz kíván szólni, a minél szélesebb körû közösségi igények jelzésébe ezért tevôlegesen is bekapcsolódnak.

Az aláírási íveket az RMDSZ megyei szervezete Fürdô u. 21. sz. alatti székházában lehet aláírni szeptember 30-ig hétköznapokon 9-15 óra között, továbbá az RMDSZ különbözô városi kerületi szervezeteinél, az RMDSZ tagdíj-begyûjtôinél, számos önkéntesnél, lapkihordóknál, illetôleg a Kolozsvár Társaság Erzsébet (Emil Racovitã) u. 3. sz. alatti székházában is hétfôtôl csütörtökig 11–13 óra között.

Ha mi nem jelezzük igényünket, ne várjuk, hogy valaki azt kitalálja, és teljesítse helyettünk!

Megdobták és kifütyülték Iliescut Montrealban

(1. old.)

Kartontekerccsel verte fejbe szombaton Montrealban Románia elnökét egy román származású emigráns. Az államfô a Románia tér és az ott elhelyezett Eminescu-szobor felavatásán vett részt a kanadai városban, ahol több tízen tiltakoztak Iliescu látogatása ellen, lehurrogva és kifütyölve ôt. Az esemény végén Iliescu megállt, hogy megsimogasson egy kislányt, a tiltakozó román ekkor ütötte fejbe az elnököt, akit azonnal kimentettek a testôrök, az elkövetôt pedig a román és kanadai biztonsági erôk azonnal elfogták. Utólag az államfô visszatért és a támadás okáról kérdezte a tiltakozót. Az emigráns felrótta Iliescunak, hogy miatta kényszerült elhagyni Romániát, a bányászhadjáratok után, ugyanakkor állatnak nevezte az ország vezetôjét, aki a maga során így válaszolt: épp az vagy, amit mondasz! A több tíz fônyi román tüntetôcsoport ugyanakkor kifütyülte és lehurrogta Iliescut a következô jelszavakat kiabálva: Le Iliescuval! Áruló! Iliescu go home! Az incidens miatt az államelnök nem tartotta meg tervezett beszédét.

Ó, de kár, hogy szünet van!
A kék csodatorta a sétatéri színpadon

(1. old.)

Így sóhajtott fel egy kislány, amikor tegnap délután a színpadon bejelentették: tíz perc szünet következik. Nos, talán ez a mondat is bizonyítja, hogy milyen "hangos" sikert aratott tegnap a kolozsvári Állami Magyar Színház 2004/2005-ös évadjának elsô bemutatója: Muszty BeaDobay András A kék csodatorta címû produkciója. A mesemusical (nem csak) gyerekeknek mûfaji megnevezést viselô ôsbemutató a szó szoros értelmében hangos sikernek örvendett, a termet megtöltô kisebb-nagyobb gyerekek (és felnôttek) ütemes tapssal és örömzsivajjal köszönték meg az élményt. Az elôadást Keresztes Attila rendezésében láthatta a nagyszámú közönség, jelmeztervezô Bianca Imelda Jeremias (m.v.), díszlettervezô Bartha József (m.v.), zenei vezetô pedig Incze G. Katalin voltak.

Készülô nemzetstratégiáról beszélt Orbán Viktor
Felszentelték a zilahligeti református templomot

(1., 3. old.)

Orbán Viktor, Magyarország volt miniszterelnökének jelenlétében avatták fel tegnap a zilahligeti református templomot. A mintegy félezer férôhelyes templom a felszentelés alkalmából zsúfolásig megtelt, mi több, a zilahiaknak egy része az utcán rekedt, és ott hallgatta végig az istentiszteletet. A legnagyobb magyar ellenzéki párt elnöke a magyar nemzet újraegyesítésérôl beszélt, kijelentette, hogy a polgári kormány által megindított békés, határok feletti nemzet-újraegyesítés nem futó kalandja volt az újabb kori magyar történelemnek, hanem csak elôhang.

Az istentiszteleten Tôkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A fôtiszteletû a zilahi ligeti templom megépítését Noé bárkájához hasonlította, amelyre a veszély pillanatában fel lehetett kapaszkodni. Kifejtette: a templomok olyan mentsvárak, ahová minden elveszendô értéket be kell gyûjteni. Emlékeztetett: nem lehetünk pazarlók, hiszen az elmúlt 14 esztendôben a Kárpát-medencei magyarság létszáma egymillió lélekkel apadt. Tôkés építkezésre buzdította a híveket, rámutatott: az erdélyi magyarság nem az embert és embert, népet és népet elválasztó falakra, hanem Istennek tetszô, békés építkezésre vágyik.

A zilahligeti református templom építését 1998-ban kezdték, tájékoztatott Oláh Mihály helybeli lelkipásztor. A Galvácsy László zilahi mûépítész által tervezett templom többmilliárd lejbe került.

Az ünnepi beszédek az istentisztelet keretében hangzottak el. Orbán Viktor kijelentette, komoly bajokat vél felfedezni a pártok világában. Mintha a magyar közösség akaratának a megismerése helyett az alkudozások, a címek megszerzéséért folytatott harc töltené be a magyar közéletet az egész Kárpát-medencében, mintha a romániai magyar politika is beszorult volna Budapest és Bukarest közé, s mi több, néha e két város szinte összekeveredik.

A felszínen valóban az látszik — fejtegette a szónok —, hogy a státustörvényt ellehetetlenítették, a magyar egyetem támogatását megkurtítják, az autonómia ügyében hímeznek-hámoznak. De a felszín alatt készülôben van egy egységesülô magyar nemzetstratégia, amely valóban áthidal a határok felett — hangoztatta Orbán, kijelentve: "mi ugyanis elsôsorban nem politikai küzdelmet folytatunk pártokkal pártokért, kormányokkal kormányokért, a mi küzdelmünk elsôdleges célja a közösségépítés, a teljes magyar nemzeti egység megalkotása."

A polgári kormány által megindított békés, határok feletti nemzet-újraegyesítés nem valamilyen futó kalandja volt a legújabb kori magyar történelemnek, hanem csak az elôhang, a prelúdium — hangsúlyoztaOrbán, leszögezve, hogy az igazán nagy dolgok csak most vannak készülôben. Budapesten most zûrzavar, bizonytalanság és kiszámíthatatlanság uralkodik — folytatta gondolatmenetét az ellenzéki politikus, emlékeztetve ugyanakkor arra is, hogy Magyarország 2004 májusa óta az Európai Unió tagállama, és ez a romániai magyaroknak is reményt adhat. — Bár a budapesti kormány gyengécske, most éppen van is, meg nincs is, de Magyarország, maga a haza azért erôs. Lesz majd még Magyarországnak olyan kormánya, amely a határon kívüli magyarokat nem tehertételnek, hanem erôforrásnak tekinti — mondta Orbán, hozzátéve: jönnek majd még Erdélybe magyarországi vállalkozók magyar tôkével, s ez elô fogja segíteni, hogy az erdélyi munkaerô e helyen találjon értelmes, hasznos és jövedelmezô munkát.

A polgári kormány által elindított újraegyesítés nem állt meg a mostani években sem, önálló életet kezdett élni — mondta a szónok, megállapítva, hogy "eljutottunk a kettôs állampolgárságról szóló népszavazásig is". S ha meglesz a kettôs állampolgárság — tette hozzá —, akkor még nyilvánvalóbbá válik, hogy Magyarország az erdélyi magyarok számára remény, hiszen Magyarország és a határon túli magyarok vagy együtt emelkednek fel, vagy sehogy. A közös cél egy olyan nemzetstratégia megteremtése, amely a magyar közösség minden tagja, minden családja számára személyes felemelkedést, személyes boldogulást is kínál — mondta Orbán.

Ünnepi beszédet mondott többek között Erdélyi Géza felvidéki püspök, Oláh Mihály házigazda lelkipásztor, Molnár Kálmán leköszönô zilahi esperes, Bogdán Zsolt újonnan választott zilahi esperes, Kovács Zoltán, a királyhágómelléki egyházkerület fôgondnoka.

Útlevél nélkül érkezett Orbán Viktor
Az eredeti tervek szerint Orbán Viktornak is részt kellett volna vennie a templomavatást szentesítô szalagvágáson, erre azonban nem kerülhetett sor, mivel az ellenzéki politikus elkésett. Orbán Viktor beszédének elején elnézést kért, hogy megvárakoztatta a gyülekezetet, és elmondta: késésének oka az volt, hogy beszédének megírásába feledkezve, otthon felejtette útlevelét. — Miközben róttam a sorokat a papírra, úgy elôre szaladtam gondolatban és lélekben, hogy útlevél nélkül vágtam neki az útnak. Ezért történhetett meg — amiért kicsit most szégyellem is magam —, hogy nem is tudtam úgy átjönni a határon, ahogyan az elô van írva, hanem a gondviselés segítségével, és két külügyminisztérium közremûködésével érkezhettem csak Zilahra — mondta.

Borbély Tamás

Kopjafát szenteltek Sárvásáron

(1., 3. old.)

A falu jeles szülötte, Lakatos István emlékére avattak kopjafát szombaton délután Sárvásáron. Lakatos István a romániai magyarság jelentôs közéleti személyisége, politikusa és közírója volt, aki a dolgozók jogaiért és a nemzetiségek, elsôsorban a romániai magyar nemzeti kisebbség önrendelkezési jogáért, a demokrácia maradéktalan megvalósulásáért harcolt. 1950. február 17-én letartóztatták és július 30-án 25 év kényszermunkára ítélték. Tizenöt év múlva szabadult a börtönbôl, az 1964-es általános amnesztiának köszönhetôen. Ô volt az elsôrendû vádlottja annak a pernek, amelyben Márton Áron püspököt, akihez személyes barátság is fûzte, Kurkó Gyárfást, Venczel József professzort és másokat elítéltek.

A szombat délutáni istentiszteleten elhangzott igehirdetésében Ferencz László, a Kalotaszegi Egyházmegye esperese kegyelettel emlékezett majd a falu nagy szülöttére, és amely elôtt minden magyarnak illik fejet hajtani. A lelkész megjegyezte, hogy magyarként Lakatos István volt az, aki politikai magatartása miatt a leghosszabb idôt töltött román börtönben 89 elôtt. Zárásként Vincze Minya István e nagyszerû magyar ember emlékére ajánlott újabb versét olvasta fel.

A sárvásári születésû Pál Botond református lelkipásztor a kopjafa tövében emlékezett gyerekkorára, az akkor nyolcvan esztendôs Pista bácsira, akit jó humorú és még mindig kiváló emlékezôtehetségû emberként ismert meg, akit azért ítéltek 25 évnyi szabadságvesztésre, mert tiltakozott és küzdött a szociáldemokratáknak a kommunistákkal való egyesülése ellen.

Bánhegyesi József, az RMDSZ Szociáldemokrata Platformjának ügyvezetô elnöke ünnepi beszédében tájékoztatott arról is, hogy miképpen sikerült megszervezni ezt az emlékünnepséget. Elmondta, a kopjafát Alsócsernátonban faragták, ugyanakkor mindenkinek megköszönte a segítséget.

Kira Miklós, a Romániai Magyar Dolgozók Egyesületének alelnöke szerint Lakatos István a megmaradás, a lelkiség és a gerincesség példaképe. Kira Miklós egyben arról is tájékoztatott, hogy sikerült sajtó alá rendezni a politikus kéziratait, majd felolvasta Bitay Ödönnek, a demokrata újbaloldal elnökének üzenetét.

Vekov Károly parlamenti képviselô, a Nemzetépítô Platform elnöke szerint nem kell azon csodálkozni, hogy platformjának képviselôi is jelen vannak az ünnepségen, hiszen Lakatos István nemcsak szociáldemokrata, hanem elsôsorban igaz magyar volt, aki vasakarattal küzdött a magyarság érdekeiért, és ezért azon nyolc vádlott közé tartozott, akik az elsô nagy romániai kirakatper áldozatául estek. Bûnük az volt, hogy megfogalmazták és külföldre is eljuttatták az erdélyi magyarság igényeit az orosz megszállók és a román uralom elnyomó politikájával szemben.

Máté András Levente, a Kolozs Megyei Képviselôk Tanácsának elnöke meleg hangú köszöntôjében megjegyezte, hogy Lakatos István olyan igaz magyar és demokrata volt, akit a súlyos börtönéveknek sem sikerült megtörniük.

Sebesi Karen Attila színmûvész elmondta Farkas Árpád Apáink arcán címû versét, azt követôen koszorúzásra került sor. A kopjafánál koszorút helyezett el Tarsánszky Éva, az ünnepelt leánya nevében, az RMDSZ Szociáldemokrata Platformja, az RMDE képviselôi, a sárvásári és a nyárszói református egyház képviselôi, a sárvásári RMDSZ, Lakatos András megyei tanácsos (a Kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola igazgatója), illetve együtt koszorúzott Vekov Károly, Kötô József, az EMKE elnöke és Schwartz Róbert (Eckstein-Kovács Péter szenátor irodavezetôje). Az ünnepséget szeretetvendégség zárta.

P. L.

Markó Béla a kulturális autonómiáról

(1., 3. old.)

Erôs parlamenti képviselettel az RMDSZ-nek a következô években nagy esélye van a kulturális autonómia jogi alapjainak megteremtésére és a területi autonómia feltételeinek kialakítására — hangsúlyozta Markó Béla, a szövetség elnöke a hétvégén Székelyudvarhelyen megrendezett autonómia-konferencián.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) által szervezett, Az autonómia: cél vagy eszköz címû tanácskozáson önkormányzati és gazdasági szakértôk, történészek és politikusok értekeztek a közösségi önrendelkezés jogi, gazdasági és társadalmi kérdéseirôl, lehetôségeirôl.

Az autonómia nem cél, hanem egyértelmûen eszköz — szögezte le elôadásában az RMDSZ elnöke, aki szerint a cél nem önmagában az autonómia, hanem az erdélyi magyar közösség megmaradása, boldogulása, és ennek eszközei a különbözô formájú autonómiák.

A szónok úgy értékelte, hogy az elmúlt idôszakban elért eredmények, így az anyanyelvhasználat megteremtése, az elkobzott közösségi és magánjavak visszaszerzése révén az RMDSZ megteremtette az autonómia létrehozásának elôfeltételeit. E tekintetben legalább ilyen fontos az is, hogy a szövetség politikája egyfajta szemléletváltáson is keresztül ment az autonómia többségi megítélésében — fûzte hozzá Markó, aki szerint mára már sikerült elfogadtatni a magyar közösség önálló intézményekhez való jogát, valamint azt az alapelvet, hogy a magyarságnak joga van az önállósághoz.

A romániai magyar politikus szerint az autonómia megteremtéséhez a magyar közösségnek alapvetôen kétféle döntési helyzet elérésére kell törekednie: egyrészt részt venni azon döntések meghozatalában, amelyben a magyarság is érintett, ugyanakkor lehetôséget kell teremtenie arra, hogy önállóan dönthessen azokban a kérdésekben, amelyek csakis a magyar közösségre tartoznak.

Markó Béla szerint az autonómia eléréséhez különösen szükség van a három székelyföldi megye, Hargita, Maros és Kovászna különbözô szoros együttmûködési formáinak megteremtésére, a gazdasági régiók átformálására, az arányos képviselet általános érvényû elfogadására és a közigazgatási decentralizáció folytatására is. Markó helytelennek tartja, hogy egyesek szembeállítják az autonómia kérdését Románia európai uniós csatlakozásával.

Összegyûltek az erdélyi diákújságírók

(1., 2. old.)

Idén második alkalommal szervezte meg Kolozsváron az Agnus Média Alapítvány és a Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) az Iskolarádiósok és Diáklapszerkesztôk Országos Találkozóját. A rendezvénynek otthont adó Bethlen Kata Diakóniai Központban mûködô Agnus Rádió stúdiói teret, illetve megfelelô technikai hátteret biztosítottak az ifjú lap- és rádiószerkesztôk gyakorlati munkájának is.

A szeptember 17–19. között megtartott rendezvényen nyolc erdélyi város (Szováta, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Beszterce, Sepsiszentgyörgy, Nagyenyed, Temesvár és Kolozsvár) 18 középiskolás diákja vett részt, mindannyian különbözô sulirádiók, diáklapok képviselôiként. A megnyitón Szenkovics Dezsô a fôszervezô Agnus Média Alapítvány kuratóriuma nevében köszöntötte a diákokat. Elmondta: a tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva született meg az idei találkozó, a remények szerint azonban jövôre a MAKOSZ már fôszervezôként fogja jegyezni a harmadik ilyen jellegû rendezvényt. A diákszövetség képviseletében Suba Csongor kifejtette: azért fontosak ezek a képzések, mert a középiskolában nem tanítanak médiával kapcsolatos tantárgyakat, így az alapvetô tudnivalókat a diákok itt sajátíthatják el. Ugyanakkor fontos, hogy a különbözô szerkesztôségek találkozhassanak egymással, kicserélhessék tapasztalataikat, információikat, hiszen a diáklapok, rádiók fontos szerepet töltenek be egy iskola életében: általuk a tanulók könnyen és gyorsan juthatnak információkhoz és az ifjú tehetségek is megfelelô megnyilvánulási területet találhatnak ezek által.

A szerkesztôségek bemutatkozásából kiderült: a diáklapok iskolától és várostól függetlenül általában ugyanazokkal a gondokkal szembesülnek: kevés a lelkes munkatárs, nincs pénz nyomdaköltségre, néha még a tanárok hozzáállása sem nevezhetô túl pozitívnak. Ezen problémák orvoslásában segíthetne egy érdekképviseleti szervezet, akár a MAKOSZ-on belül is, amelynek létrehozása a találkozó alkalmával körvonalazódott.

A találkozó elsô részében elméleti elôadásokat hallgathattak meg a résztvevôk. Csép Sándor az újságírói etikáról és etikettrôl beszélt, Rácz Éva a médiamûfajok hierarchiáját vázolta fel a fiatal pályatársaknak, Sándor Boglárka az újságírás néhány gyakorlati tudnivalóját vázolta fel, Szenkovics Dezsô pedig egyrészt a közösségi médiumokról, másrészt pedig a különbözô pályázati rendszerekrôl, pályázási módszerekrôl és lehetôségekrôl tartott kimerítô elôadást. A legnagyobb sikert kétségtelenül Könczey Elemér grafikus aratta, aki hasznos tördelési, tipográfiára, esztétikára vonatkozó tanácsokkal látta el a fiatalokat. Az elmélet után pedig következhetett a hallottaknak a gyakorlatban való alkalmazása: Kónya Klára és Sándor Boglárka csoportvezetôk négy csapatra osztották a lelkes diákújságírókat, majd két csoportnak újságot, kettônek pedig rádiómûsort kellett elôállítania a találkozó végeztéig. Az éjszakába nyúló lázas munkának vasárnap reggelre lett meg az eredménye: ötletes, játékos médiatermékek születtek Marchis Cristian rádiótechnikus hathatós közremûködésével. A fiatal újságírók komolyan hallgatták a csoportvezetôk bíráló megjegyzéseit, tudván, hogy legtöbbet a hibákból lehet tanulni. Az egészében sikeresnek nevezhetô találkozónak jövôre is lesz folytatása, ígérte a fôszervezô Szenkovics Dezsô, aki diák korában maga is szívén viselte egy bizonyos diáklap sorsát (ahogyan az elôadók nagy része is), így a fiatal és lelkes toll-, illetve mikrofonforgatók bizton számíthatnak további rendezvényekre is.

Zakariás Regina

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

Kedves szülôk, gyerekek!
Újra megnyitja kapuit a Manók Háza zeneovi a Kakasos templomnál. Gyertek énekeljünk, játsszunk, muzsikáljunk együtt minden pénteken! Megnyitó október 8-án du. fél 6-kor. Szeretettel várom jelentkezéseteket az 590-121-es telefonon.

Kis-Kalló Erika

MI ÚJSÁG A VÁROSHÁZÁN címmel tart kerekasztal-megbeszélést az RMDSZ hidelvi kerülete szeptember 22-én, du. 5 órakora Horea úti református egyházkerület tanácstermében, amelyre szeretettel várja Hidelve, Alsóváros, Belváros tagságát és minden más érdeklôdôt. Meghívott: Boros János alpolgármester, Máté András MKT-elnök és tanácsos, valamint dr. László Attila tanácsos.

Éjszakai fogbiztonság

(2. old.)

A múlt hónap elején a Blend-a-med új, éjszakai fogvédelmet biztosító terméket dobott piacra. A fogkrém B5- és E-vitamint tartalmaz, ezért ajánlható fôleg éjszakára: a fogak és az íny fokozottabb védelmet kapnak (alvás közben a nyálkiválasztás lelassul, a fogak jobban ki vannak téve a károsodásnak).

A cég szeptember 7-tôl terméknépszerûsítô karavánt indított el az országban, minden egyes "állomásnál" ingyenes fogászati ellenôrzésben részesülhetnek az érdeklôdôk. A karaván Bukarestbôl indult, Konstanca és Iasi után városunkba is elérkezik. Kedden, szeptember 21-én a Bocskai (Avram Iancu) téren, másnap a Fôtéren (Unirii), a kolozsvári látogatás utolsó napján pedig a Széchenyi (Mihai Viteazul) téren lesz a Blend-a-med Complete 7 Night fôhadiszállása.

Véget értek az I. Farkas utcai napok

(2. old.)

A háromnapos, péntektôl vasárnapig tartó rendezvénysorozat gazdag programmal várta azokat, akik elfogadták a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség meghívását. A hét végén egymást követték az elôadások, filmvetítések, történeti ismertetôk, lazításként pedig kötetlen beszélgetések, zenei percek, vetélkedôk közül választhattak a résztvevôk.

A rendezvénysorozat végeztével a szervezô Balázs Attila segédlelkészt kérdeztük: hogyan született meg a rendezvény gondolata, milyen volt a részvétel, kedvezôek-e a visszajelzések?

— A rendezvény ötlete egy ifjúsági bibliaórán született meg: ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy valamit tenni kell a gyülekezetért, hiszen bár háromezerhétszáz lelket számlál a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség, a gyülekezeti tagoknak csupán tíz százalékával van aktív kapcsolatunk. Ezért úgy gondoltam, hogy egy rendezvényt kellene szervezni, amely minden korosztályt megszólít.

Esetünkben elöregedô gyülekezetrôl van szó, nagyon sok az idôs, egyedül élô ember, hozzájuk is szerettünk volna szólni. Az elôadásokat is úgy próbáltuk megválogatni, hogy azok segítsenek a generációk közötti kapcsolatokat kiépíteni, valamiféleképpen hidat igyekeztünk teremteni fiataljaink és a gyülekezet idôs tagjai között. A további szándékom az lett volna, hogy a rendezvény során megismerjünk minél több olyan gyülekezeti tagot, akihez valamilyen okból eddig nem jutottunk el.

Közel 1500 meghívót küldtünk szét a gyülekezet tagjainak, a fiataljaink címezték meg és juttatták el személyesen a meghívókat, bekopogtatva sok otthonba, ismertetve a rendezvény célját, jellegét.

Sajnos, keserû szájízzel kell megállapítanom, hogy a várt nagyobb arányú részvétel elmaradt — ez talán annak tudható be, hogy bár gyülekezetünk városi gyülekezet, sokan továbbra is a falujukban töltik a hétvégéket, elutaznak szüleiket meglátogatni vagy a földmûveléssel kapcsolatos munkálatokat elvégezni.

Ennek ellenére bízom abban, hogy ez nem egy halva született kezdeményezés, hiszem, hogy lesz folytatása és lesznek, akik ezt továbbra is megrendezzék.

Sok emberrel sikerült szót váltanom azok közül, akik jelen voltak — ôk kivétel nélkül jól érezték magukat. Végeredményben tehát az I. Farkas utcai napok rendezvény elérte célját, nem volt hiábavaló a munka. Azok, akik elfogadták a meghívást, tagadhatatlanul közelebb kerültek egymáshoz.

Én szeretném, ha többen éreznék úgy, hogy ôk ehhez a gyülekezethez, ehhez a közösséghez tartoznak, ehhez azonban nemcsak papíron számon tartott, de cselekvô taggá is kell válni — hangsúlyoznám, hogy egy gyülekezet hírneve önmagában nem elég összetartó erô, és a hírnév életben tartásáért is tenni kell.

Minden bizonnyal jövôre is lesznek Farkas utcai napok — a tervezgetéshez máris hozzá lehet látni, hiszen egy rendezvény sikere a szervezôk fáradozásain túl a résztvevôkön múlik. Miért ne válhatna az idei résztvevôkbôl a jövô évi rendezvénysorozat aktív szervezôje?

F. I.

Országos díjazottak a szamosújvári fotósok

(2. old.)

Az új tanévvel egyidôben elkezdték tevékenységüket a szamosújvári Gyermekklub szakkörei is. A legszorgalmasabbak eddig a fotó-filmszakkör tehetséges ifjai voltak, akik az elmúlt napokban Szovátán részt vettek a diákok hagyományos országos fotó- és filmversenyén. A Szamos-parti gyermekek ezúttal is sikerrel szerepeltek a Maros megyei fürdôhelyen. A Kurusián Ildikó által vezetett szakkör képviselôi két harmadik helyezéssel és egy dicsérettel tértek haza. Pop Ana-Maria és Rat Cosmina fekete-fehér képeikkel nyertek "bronzérmet", míg Cheteles Ramona színes felvételével vívta ki az elismerést. A filmesek körében is kitettek magukért a szamosújvári tanulók. Pop George, például megnyerte a rendezésért járó nagydíjat Csupán egy álom címû alkotásával. A film nagy sikernek örvendett: mind a zsûri, mind a nézôk pozitívan értékelték a fiatal rendezô munkáját. Róla bizonyára fogunk még hallani az elkövetkezô években is.

Az idei ôszön a szamosújvári Gyermekklub fotósai részt vesznek a Câmpulung-Moldovenesc városban sorra kerülô hagyományos országos versenyen is, ahol tavaly több oklevelet szereztek Kurusián Ildikó tehetséges tanítványai.

Erkedi Csaba

A Hét
Lapszemle

(2. old.)

Papp Sándor Zsigmond: Markó vagy Markó? Mindenkinek van egy bizonyos elhasználtsági deficitje. Regionalizálás: üzletszerû kéjelgés? Szélsôséges románok. Ultra Viola Curva Sud. Mûemlékvédelem, restauráció. Marosszentanna: A középkorban európaiak voltunk. Az irodalom: Ármos Lóránd, Balázs Imre Jószef. A sánc: Test a testtel. Erotika. Irodalom. A színház: A Figura hontalan, a polgármestert sarokba állították. Bünti van? A kritika: Láng Zsolt: Berlinkönyv:. Máshol lenni volna jó. Halmosi Sándor: mely a salamoné. A necc: hunok vagyunk, vagy magyarok? A tárca: Szeptember-parton a tó valódi. A dunakavics: tampon- és betét art. A glossza: Szabó Róbert Csaba — holnaptól megint én írom a cikkeimet.

Gally Katalin tárlata a Gy. Szabó Béla Galériában

(2. old.)

Szombat délelôtt nagyszámú érdeklôdô jelenlétében nyílt meg a Gally Katalin pasztelljeibôl összeállított tárlat, amelyet október 8-ig látogathat a közönség. A képzômûvész második alkalommal szerepel egyéni kiállítással a Gy. Szabó Béla Galériában, de tanítványainak gyermekrajzain keresztül több alkalommal is jelen volt.

Székely Sebestyén mûvészettörténész méltatta a kiállított munkákat: elmondta, Gally Katalin munkái szervesen illeszkednek a pasztell mûfajának a hagyományaiba, azonban az alkotó a mûfaj nyelvezetét megújítók közé tartozik.

Gally Katalin képei nem skatulyázhatók be a tájkép, a csendélet vagy arckép kategóriájába. Az alkotások kompozícióként határozhatók meg — tágabb teret hagyva az alkotó kreativitásának.

A képzômûvésznô munkáinak két alapforrása, ihletôje a természet és a népi motívumok, azonban ezeket nem az utánzás vagy a nosztalgia szintjén ragadja meg, hanem bizonyos elemek felhasználásával saját mitológiát teremt.

Jeleket, jelképeket hoz létre, amelyek értelmezéséhez azonban a befogadónak nincs szüksége elôzetes ismeretek tárházára, elég a nyitott lélek.

A város szívében álló galéria sajátosan erdélyi, sajátosan magyar tárlatot kínál. Érdemes betérni, megtekinteni a munkákat, hiszen amellett, hogy egy pillanatra kiszakadunk a mindennapok forgatagából, a képekbôl megnyugvást meríthetünk, derûsebb szívvel hagyva el a termet.

Farkas Imola

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Arthur király — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23, kedvezménnyel hétfôn egész nap és naponta 23 órától.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Rekonstrukció — dán bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17,30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel kedden minden elôadás és hét végén 22 órától.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 18, 20, 22; szerdán egész nap és naponta 14 órától kedvezménnyel.

FAVORIT — Az utolsó szamuráj — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 20, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18. A passió — 20 órától.

DÉS

MÛVÉSZ — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19, pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-terem — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 15 órától és hétfôn egész nap.

DACIA B-terem — Pillangó-hatás — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, pénteken, szombaton és vasárnap 21,30 órától, kedvezménnyel kedden egész nap.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja : 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, szeptember 20-án, hétfôn este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — Csak 14 éven felülieknek!

Az oldalt szerkesztette: Köllô Katalin

NAPIRENDEN

Nem sérti az alkotmányt a választási törvény

(3. old.)

Az Alkotmánybíróság pénteken elutasította az ötvenegy liberális és demokrata képviselô ellenvetését a parlamenti választásokról szóló törvény bizonyos kitételeinek alkotmányellenességével kapcsolatban, áll az intézmény közleményében.

A közlemény szerint az Alkotmánybíróság szeptember 17-i ülésén megvitatta a beadványt, és megállapította, hogy a liberális és demokrata képviselôk kifogásai alaptalanok, a jogszabály kérdéses elôírásai pedig megfelelnek az alkotmánynak. A testület szerint az államfô kihirdetheti a képviselôház és a szenátus megválasztásáról szóló törvényt.

Az NLP és a DP képviselôi egy héttel korábban fordultak az Alkotmánybírósághoz amiatt, hogy a választási törvény lehetôvé teszi az államfô függetlenként való jelölését pártlistákon, amely véleményük szerint sérti az Alkotmánynak az államfô pártatlanságára vonatkozó elôírását.

Jövôre 62 milliárdra nô Románia GDP-je

(3. old.)

Románia jövô évi bruttó hazai összterméke mintegy 7 milliárd euróval közel 62 milliárd euróra bôvül — idézte vasárnap a román közszolgálati rádió Mihai Tãnãsescu román pénzügyminisztert.

Tãnãsescu elmondta még, hogy az EU-tagjelölt Románia gazdaságnövekedése évente meghaladja majd az 5 százalékot 2008-ig. Románia 2004-re eredetileg 6,5 százalékos GDP-bôvüléssel számolt, de a napokban Adrian Nãstase román kormányfô azt mondta, hogy várhatóan 7,5 százalékra növelik a mezôgazdasági termés igen kedvezô alakulásának hatására. Tavaly a román gazdaság 4,9 százalékkal nôtt.

Jakubinyi György a szavazáson való részvételre szólít fel

(3. old.)

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsekkel találkozott szombaton Markó Béla, az RMDSZ elnöke. A megbeszélésen jelen volt Potyó Ferenc általános érseki helynök, valamint Kötô József oktatási- és egyházügyi ügyvezetô alelnök.

A gyulafehérvári találkozón Markó Béla elmondta: az RMDSZ az erôs és hatékony magyar parlamenti jelenlét érdekében minden eddiginél tágabb lehetôséget biztosított a képviselô- és szenátorjelölteket kijelölô elôválasztásokon való megmérettetésre, valamint arra, hogy ezek során minél több romániai magyar nyilvánítsa ki véleményét szavazatával a jelöltek személyérôl.

A szövetségi elnök tájékoztatott a felekezeti oktatást is szabályozó törvénymódosítás elôkészítésérôl. — Szeretnénk a közeljövôben véglegesíteni a tanügyminisztérium tervezetét, amely az RMDSZ és a történelmi magyar egyházak közös javaslataira is alapoz. Szándékunk, hogy ezt a törvényt, amelyet a következô iskolai évtôl kezdve alkalmazni kell, minél hamarabb a mi közös igényeinknek megfelelô formában fogadtassuk el a román parlamentben — mondta.

Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatának elemzése során elhangzott, hogy kiemelten jó az együttmûködés az RMDSZ-nek az illetékes bizottságban dolgozó szakemberei és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között.

Ugyanakkor az érsekség az RMDSZ támogatását kérte ahhoz, hogy növekedjék az állam által javadalmazott, nem klerikális személyzet létszámkerete. A továbbiakban közös elvárásként fogalmazták meg, hogy a következô évben ne csökkenjen a magyarországi támogatások szintje.

A közelgô parlamenti és elnökválasztásokkal kapcsolatban dr. Jakubinyi György érsek kifejtette véleményét: a törvényhozásban való jelenlét az érdekérvényesítés egyik leghatékonyabb eszköze, így mindenkinek kötelessége elmenni szavazni, ezért részvételre fogja felszólítani híveit.

Ukrán bank nyílt a lakatlan Kígyó-szigeten

(3. old.)

Egy ukrán magánbank fiókot nyitott szombaton a fekete-tengeri Kígyó-szigeten, amelynek jogi státusa már régóta heves vita tárgyát képezi Kijev és Bukarest között.

Az Aval bank szerint a kirendeltség az elsô lépést jelenti a bank távlati fejlesztési és beruházási elképzeléseiben a szinte teljesen lakatlan szigeten. Tervei szerint 2006-ig beindítják a térségben a gáz- és az olajkitermelést. A szigeten horgászparadicsomot, tudományos kutatóközpontot létesítenek, fejlesztik a turizmust, és templomot is építenek.

A 17 hektár kiterjedésû, vízforrás és növényzet nélküli kopár szigeten jelenleg gyakorlatilag csak ukrán határôrök élnek.

Az Aval két nappal azt követôen jelentette be a bankfiók megnyitását, hogy Románia keresetet nyújtott be a hágai Nemzetközi Bírósághoz, arra kérve a testületet: döntse el vitáját Ukrajnával, azaz állapítsa meg a fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetek kontinentális talapzatának megosztását Románia és Ukrajna között a nemzetközi jognak megfelelôen, beleértve azét az övezetét is, amelyet Kijev a Kígyó-sziget körül akar létesíteni.

Románia azt nem kérdôjelezi meg, hogy a parányi sziget ukrán fennhatóság alá tartozik. A terület 1948-ig Romániához tartozott, ám akkor egy egyszerû "jegyzôkönyv" alapján a Szovjetunióhoz került.

Az 1., 3. oldalakat szerkesztette: Kerekes Edit

GYÚJTÓPONTBAN

TransFórum
Borbély László válaszol az olvasók kérdéseire

(4. old.)

1. Igazán megható, ahogy Ön az utóbbi hetekben elkezdett a regionalizmus kérdésével foglalkozni. Érthetô, hisz közelednek a választások... de, amikor a mostani regionális felosztást elfogadták, kidolgozták, megszavazták, Ön hol volt és mit csinált? Ha jól emlékszem, akkor éppen államtitkár volt, a kormánykoalíció tagja. Akkor nem tûnt fel, hogy a székely megyék besorolása mindenkinek kedvez, csak a székelyeknek nem?

1998-ban a régiófejlesztésrôl szóló törvény egy, az EU-bizottság által elkészített, úgynevezett "zöld könyv" alapján készült. Akkor ez nagy elôrelépésnek tûnt, hiszen 1996-ban megyei tanácselnököt váltottak le azért a "bûnéért", mert csatlakozni mert az eurokárpáti régióhoz. Most alakult úgy a bel- és külpolitikai helyzet, hogy újraértékelhetjük ezt a felosztást.

2. Az SZDP-RMDSZ protokollumért a sajtó szerint Ön felel. Ez érthetô, hisz egy baloldali párttal való együttmûködésért feleljen egy baloldali politikus. De a megvalósulatlan ígéretekért is Ön fog felelni?

Az SZDP-protokollum megvalósításáért az SZDP és az RMDSZ felel. Én vagyok megbízva a kormányzattal való kapcsolattartásért, ez azt jelenti, hogy hetente 15–20 pontos listát tárgyalunk meg a kormánypárttal — sokszor vitatkozva, majd különbözô minisztériumokban, hivatalokban kell érvényt szerezni akaratunknak. Ez bizony sokszor azzal jár, hogy többször vissza kell fordulni, de azt is jelenti, hogy több pénz jut a megyéknek, az egyházaknak, halad a tulajdon visszaszolgáltatása, a magyar nyelvû vasútállomás-táblák a helyükre kerülnek, stb.

3. Ön azt nyilatkozta, hogy nem tüntetni kell, hanem kilincselni. Ebben teljes mértékben benne van az Ön és társai mentalitása. Én azt gondolom, hogy elvekrôl és méltányosságról illene beszélni, nem kilincselésrôl... Miért választja Ön csak a kilincselést? Ez lenne a sokat hangoztatott pragmatizmus?

Elvek és méltányosság képezi magatartásunk alapját. De az elveken túl, hetente olyan kérdésekkel szembesülünk, amelyek megoldása nem valósul meg csak úgy, ha "kilincselünk" is. Én nagyon szeretném, ha odajutnánk, hogy "kilincselés" nélkül is megoldódnának a gondjaink. Egyelôre, ha csak az elveinkre hallgatunk, nem érünk el sok minden.

Tisztelt képviselô úr! Ön milyennek látja Marosvásárhely fejlôdési esélyeit?

Sajnos, Marosvásárhely fejlôdésére rányomta bélyegét 1990 márciusa. Ez komoly visszahúzó erôt jelentett. El kell azt is ismerni, hogy 1992–2000 között néha a városvezetés se volt a helyzet magaslatán. 2000-tôl a most is tisztségben lévô polgármesternek nagyjából csak a szája járt, komoly befektetôk nem jöttek Vásárhelyre. De mégis, úgy néz ki, kezdenek beindulni a dolgok. Meggyôzôdésem, hogy az autósztráda megépítése nagyot lendít majd a vidéken. Ami a fejlôdési esélyeket illeti, akkor tudna látványosan megváltozni a mostani cammogás, ha idônként túl lehetne lépni az etnikai megközelítésen a fontos kérdésekben. Évek óta húzódik a közszolgálati TV helyi adásának beindítása, mert ezt a magyarok, az RMDSZ kérte. De vannak biztató jelek, például a szászrégeni polgármesterválasztás.

Megközelítésében mi a lényegi különbség az autonómia és regionalizmus között?

A regionalizmus régiók együttmûködését jelenti, olyan struktúrát, amelynek alapja a térség gazdasági felemelkedése. Az autonómia sokkal tágabb fogalom. Beszélhetünk helyi közigazgatási autonómiáról, vagy a közösség autonómiájáról, amely többféle lehet. A regionalizmus, véleményem szerint, elôsegíti a különbözô autonómiaformák kialakulását.

Melyek a tapasztalatai az RMDSZ helyhatósági választási szereplése után? Hogyan nem kellene felkészülni a parlamenti választásokra?

Az RMDSZ jól szerepelt a helyhatósági választásokon. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak hibáink. A legfontosabbnak két dolgot látok:

1. Megértetni az emberekkel, miért fontos, hogy elmenjenek szavazni, miért fontos, hogy az RMDSZ ott legyen a parlamentben. (És ez a jó kommunikációs készségen múlik.)

2. Emberközeli kampányt kell csináljunk. Nemcsak a képviselô- és szenátorjelöltek, hanem mindazok, akik velünk együtt vannak, önkormányzatisok, a civil szféra. És persze fontos lesz a magyar történelmi egyházak segítsége is.

Véleménye szerint Kelemen Atilla rossz szereplése a helyhatósági választásokon jelent-e bármit is azzal kapcsolatban, hogy fel kell-e kerüljön biztos befutó pozícióba a parlamenti listára?

Véleményem szerint Kelemen Atilla becsületesen végigcsinálta a kampányt Marosvásárhelyen. A baj az, és ez az RMDSZ hibája, hogy kb. két évvel a választások elôtt ki kellett volna jelöljünk valakit, aki végigvigye a küzdelmet. A parlamenti választásokra nincsenek elôre félretett helyek, mindenki egyenlô feltételekkel és esélyekkel indul az elôválasztásokon.

A legutóbbi helyhatósági választásokon sok helyütt megbuktak az RMDSZ jelöltjei (mert azért a párt nem egy emberbôl áll). Ilyen esetek Marosvásárhely és Székelyudvarhely. A marosvásárhelyi jelölt hiába koccintott Nagy-Románia létrejöttére a Kempinski hotelben december 1-jén, nem nyert annyi szavazatot többségi testvéreinktôl, hogy polgármesterré válasszák, sôt, még csak a magyar szavazatokat sem hozta olyan mértékben, amennyiben normálisan kellett volna. Ugyanakkor Székelyudvarhelyen is hiába volt az a nagy hûhó, a rosszindulat, butaság, primitív viselkedés és aljasság eleven megtestesítôje, Döbrögi László (bocsánat: Ladányi) körül, minden tisztességes ember örömére veszített Szász Jenôvel szemben. Most pedig a kérdés: miért támogat az RMDSZ csúcsvezetôsége helyi szinten olyan embereket, akik kompromittáltak, és akik csak népszerûtlenséget hoznak magukkal? A hatékony mûködés azt kívánná, hogy az egyszer kompromittáltaktól (fôleg helyi szinten) minél hamarabb szabadulni kell.

Elég nehéz erre a kérdésre válaszolni (és fôleg a minôsítésekre). Még egyszer elmondom: az RMDSZ 2004-ben jobban szerepelt az önkormányzati választásokon, mint 2000-ben. Megerôsítette pozícióit (5 megyének a vezetését RMDSZ-es és magyar tanácselnök látja el — 1996-ban 2 magyar tanácselnökünk volt). Marosvásárhelyt nem sikerült visszanyernünk, bár a tanácsban megvan továbbra is a többségünk. Annyit azért hozzátennék, hogy Nagyszalonta után Marosvásárhelyen ment el százalékarányban a legtöbb magyar szavazni. De a románok még nagyobb arányban mentek el. Székelyudvarhelyen magyar–magyar párharc volt, Szász Jenô nyert hathatós magyarországi segítséggel. Megyünk tovább!

Tisztelt képviselô úr!

1. Nem gondolkoznak-e el néha azon, hogy Önöket csak kurkógyárfásokként fogja számon tartani a történelem? Megéri-e a pillanatnyi álhatalom a soha le nem mosható megvetést? Mi akadályozta meg az RMDSZ-t egy életképes, a megmaradást segítô gazdasági terv kidolgozásában? Nem felelôtlenség és egyben erkölcstelenség egy rossz, girhes, korrupt, vörös, gyilkos (MSZP)lóra feltenni mindent?

Szeretném megjegyezni, hangsúlyozni, hogy egyes jelzôkre, megállapításokra nem fogok válaszolni, mert ezek a kérdezôt minôsítik. Érdemben: az RMDSZ-nek volt és van gazdasági programja (a választási programtervezetünk az interneten megtalálható), és bárki jöhet jobbító javaslatokkal.

Nem hiszem, hogy szégyenkezni kellene a "történelem" elôtt azzal, hogy a közbirtokossági erdôk visszakerültek jogos tulajdonosaikhoz, a földek nagy része, az egyházi ingatlanok úgyszintén, hogy kiharcoltuk az anyanyelvhasználat jogát a közigazgatásban, most már az igazságszolgáltatásban is, és még sorolhatnám. Én büszke vagyok arra, hogy részese lehettem ezeknek az eredményeknek.

Tisztelt képviselô úr!

1. Ha 10 000 neves RMDSZ-ellenzeki (Szász, Tôkes stb.) írásba adná, hogy elmegy szavazni (az RMDSZ-re szavaz a parlamenti választásokon) ön, Verestóy Attila és meg néhányan lemondanának az indulásról? Lemondana-e? Ha igen, miért, ha nem, miért?

Én nem Szász, Tôkés, vagy

10 000 aláíró felszólítására lépek vissza. Ha azoknak, akik az elôválasztásokon — ahol bárki megméretkezhetett — részt vesznek, nem szerzem meg a bizalmát, akkor igen, visszalépek. Az RMDSZ mögött több százezer szavazat van. Engem a Maros megyei választók küldtek a parlamentbe, csak ôk hívhatnak vissza, ôk jelölhetnek újabb mandátumra.

Tisztelt Képviselô Úr!

Ön az RMDSZ parlamenti választási programját kidolgozó bizottság tagja. Ezzel kapcsolatban is lenne egy pár kérdésem:

1. Mikor lesz az RMDSZ-nek a Bãsescuéhoz hasonló minôségû választási kampánya?

Nem tudom pontosan mit ért azon, hogy "Bãsescu-kampány". Ami a határidôket, konkrétumokat illeti, a választási program mellett két dokumentumot fogunk bemutatni: mi történt az elmúlt négy évben, és konkrétan mi a teendô. Az RMDSZ-ben elôválasztások lesznek, bízok abban, hogy a választók karizmatikus, pontos üzeneteket megfogalmazó szenátor- és képviselôjelölteket fognak javasolni.

2. Hogyan kívánja megnyerni az RMDSZ a jobboldalhoz közelebb álló, illetve erôsebb nemzeti érzésû magyar (zömében fiatal) választókat?

Úgy érzem, a mostani programunk nemcsak címében (Párbeszéd az autonómiáért), de tartalmában is olyan ajánlatot fogalmaz meg, amely mind a jobboldalhoz, mind a baloldalhoz közel álló romániai magyart megszólít, amely meggyôzi ôket, hogy érdemes az RMDSZ jelöltjeire szavazni.

3. Hogy kívánja megnyerni azokat a székelyföldi választókat, akik számára kevés eredményt hozott az RMDSZ utóbbi 4 évi tevékenysége? (Rosszabb utak, mint ezelôtt 4 évvel, szegénység, elmaradottság, pesszimista jövôkép, kivándorlás, ivóvíz-problémák, Székelyföld speciális jellegének elismertetése terén elért gyenge eredmények és még folytatható lenne a sor.)

Székelyföld kiemelt helyen szerepel kampányunkban is. Az utóbbi 8 évben beindult néhány program, amelynek Székelyföld is haszonélvezôje (külföldi hitellel beindított ivóvízprogram, szociális lakások, a Balavásár — Szováta — Csíkszereda, és Gyergyó — Parajd útszakasz teljes felújítása, amely most indul be (a D131-es nemzeti út 70 km-es útszakaszának megjavítása, PHARE-program 8 millió euró értékben, gázprogram Hargita megyében, az erdôk visszaszolgáltatása stb). Ezt tovább kell erôsíteni. Az észak-erdélyi autópálya, bár csak Székelyföld közelében fog elhaladni, nagyon fontos e régió számára is. A közösségi rendôrség létrejötte, amely már konkrétum, szintén az autonómiát erôsíti. Ezen az úton kell haladni tovább.

4. Kíván-e a választási kampány román anyanyelvû választókhoz is szólni, és ez hogyan tükrözôdik az RMDSZ választási programjában?

Szólni kell a román választókhoz is, hiszen a helyhatósági választások bebizonyították, hogy ott, ahol megfelelô jelölt megfelelô üzenetet fogalmaz meg, ott ránk is szavaztak románok. Ne feledjük a Kárpátokon túli magyarokat, tôlük is szavazatokat (és mandátumokat) lehet nyerni. Szociális, gazdasági kérdésekben létezik ajánlata az RMDSZ-nek, és ezt meg kell hogy jelenítsük.

Az RMDSZ súlyos vereséget szenvedett Marosvásárhelyen. Kelemen úr elhárította a felelôsséget, mondván, hogy nem most, hanem négy éve vesztették el Vásárhelyt. Ilyen egyszerû? A kampányfelelôs csapnivaló újságíró, aki most végzi, negyvenévesen az elsô egyetemét (Vajda György). Ennyire nincs már ember Marosvásárhelyen? Politikai frontember Frunda, Borbély, Kelemen, Markó. Fantasztikus eredményeket értek el és érnek el most is. 15 év alatt próbáltak Önök egy második vonalat kiépíteni? Valami tartalékot? Mert ha nem, akkor a továbbiakban is számítani lehet berezelô Pokornyi Lászlókra, jellegtelen Nagy Gyôzôkre, agyalágyult Fodor Imrékre, ismeretlen Csegzi Sándorokra...

Önnek abban igaza van, hogy kell egy második vonal, kell az utánpótlás, szükség van azokra, akik mellettünk, velünk és késôbb nélkülünk is képesek lesznek tovább vinni azt, amit elkezdtünk 1990-ben. A marosvásárhelyi választásokról már beszéltem. Most kell meggyôzni mindenkit, milyen fontos a parlamenti jelenlét, ki kell alakítsuk azt a csapatot, amely nem csak a kampányban, de utána is aktívan részt vesz az RMDSZ életében. A képviselôi listán 10 név lesz, a szenátorin 6. Én azt hiszem, az elsô névtôl az utolsóig mind potenciális jelöltek kell legyenek. Remélem, minél több fiatal, jó képességû jelöltünk lesz, akik a következô években munkatársként is komoly alternatívát jelentenek.

Hogyan módosítja az RMDSZ a hatalomközeliség pragmatizmusáról szóló diskurzusát, ha a SZDPD megpróbálja belekényszeríteni egy SZDP–RMDSZ–NRP koalícióba, amelyrôl egyre többet beszélnek kormánypárti politikusok? Van-e forgatókönyve az RMDSZ-nek arra az esetre, ha ellenzékbe kell vonulnia?

Az SZDP-vel 4 évig együttmûködési protokollumunk volt, és értünk el eredményeket. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk elképzelni más partnereket a következô 4 évben.

A Nagy-Románia Párttal semmilyen körülmények között nem vállalunk közösséget. 1996-ben úgy határozott az RMDSZ, hogy megfelelô feltételek között részt vállalunk a döntéshozatalban. Ezután tudtuk elérni azokat az eredményeket, amelyekrôl a fentiekben szóltam. Természetesen, ha nem sikerül kialakítani megfelelô körülményeket a partnerséghez, ellenzéki erôként leszünk jelen a parlamentben. De mindenképpen fontos megerôsíteni az önkormányzatainkat, a helyi autonómiát.

Mi az oka, hogy Ön mindenáron — akár fenyegetésekkel, ordibálással — létre akarta hozni Maros megyében is a MIÉRT területi tagszervezetét? Nem veszik észre, hogy saját Brutusaikat futtatják milliós közpénzeken. Mindegy milyen áron, de a MIT-et ki kell csinálni, ez a jelszó?

Nem akartam "mindenáron" létrehozni a MIÉRT-et Maros megyében. A megyei RMDSZ-nek volt néhány találkozója az összes ifjúsági szervezettel azért (s ezt most is fenntartom), hogy létezzen a megye szintjén egy egyeztetô tanács, akármilyen laza struktúrában, amely a szervezetek közötti kapcsolattartást biztosítja, és partnere az RMDSZ-nek. Ez az ifjúsági szervezeteken múlik most is, igényelnek-e vagy nem egy ilyen laza struktúrát.

Miért nem képes elfogadni az RMDSZ vezérkara, hogy vannak másként gondolkodó MAGYAR emberek, akiknek a véleménye számíthat, SÔT akár igaz is lehet? A struccpolitika lesz a vesztük! Ha csak azok lennének, akiket önök frusztráltaknak, tehetségteleneknek neveznek, akkor még TALÁN érthetô lenne ez a hozzáállás, de az itteni hozzászólók egy része az MPSZ-t is keményen bírálja!

Minden véleményre megpróbálok odafigyelni, és meghallgatni. A baj az, hogy azok, akik mostanában ilyen-olyan RMDSZ-en kívüli szervezeteket próbálnak létrehozni, nem ajánlanak semmilyen valós alternatívát ami arra utalna, hogy konstruktívan akarnának lépni. Kérték az RMDSZ-listán a helyek 50%-át, ami elfogadhatatlan, hiszen mindenki egyenlô eséllyel indul, elôválasztások lesznek. Mindenki részt vehet, kampányolhat, ha akar az illetô szervezetnél, de RMDSZ-listán kell hogy induljon, hiszen másképp nem jutunk be a parlamentbe. Sehol sem méretkeztek meg, a helyi választásokon sem. Úgy érzem, ezek komolytalan és veszélyes javaslatok részükrôl, hiszen megpróbálják csökkenteni a magyarság esélyét az erôs parlamenti képviseletre.

Sokan piszkálgatják pénzügyeit. Véleményem szerint az csak jó lehet mindannyiunknak, ha minél többen lesznek azok, akik vagyonnal rendelkeznek. Nem azt kérdem tehát, hogy honnan van pénze, inkább arra kérném, hogy ismertessen az olvasókkal olyan ötleteket és lehetôségeket, amelyek "pénzcsináláshoz" vezetnek.

Nem könnyû "pénzt csinálni" Romániában. Nagyon nehéz tanácsot adni, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy átlátható, koherens törvénykezést, hozzunk létre, amely biztonságot nyújt azoknak, akik vállalkozásba fognak. És nem mindig sikerült az utóbbi 15 évben. Az RMDSZ mindig is támogatta a kis- és középvállalkozásokat, sajnos, EU-s intézkedések is gátolják az úgynevezett "versenyszellem" jegyében. A mi kezdeményezésünkre jött létre a Kis- és Középvállalkozások Minisztériuma, sajnos, mérsékelt eredményekkel. Aki "pénzt akar csinálni", azt javasolom, középtávon gondolkodjon, ne rögtön akarjon meggazdagodni. A mostani makrogazdasági mutatók szerint kedvezôbb idôszak elé nézünk.

Hallottam, elég szûk a munkatársak köre a hivatalában (Bukarestben és Vásárhelyen), és hogy elég kemény kézzel bánik az emberekkel (amit az ön munkabírásához mérten nem is csodálok). Azt viszont megkérdezném, hogy vajon a munkatársak hogyan viselik az Ön "keménykedését", illetve ennek ellenére meg van-e elégedve a munkájukkal?

Azt szokták mondani, amikor valaki munkatársam lesz, hogy: "ha kibírod egy hétig Borbély Lacinál, akkor betörtél, rendben van". Tényleg igényes vagyok a munkatársaimmal. Nem kaptam még eddig olyan visszajelzést, hogy megbánták volna munkatársaim az együttmûködést.

Kedves Képviselô úr! Végre Erdélyben is kezdik megünnepelni augusztus 20-át, sôt az RMDSZ is szervez mûsort... De Marosvásárhelyen pont Kárp György, a Nemzeti Színáz volt párttitkára adja hozzá a nevét? Ki súg az RMDSZ-nek, hogy minden március 15-e hemzseg a mûvészietlen, valamikori kommunista szavalóktól? Giccs- énekesektôl. Gruppenheccektôl.Szörnyû szövegektôl. Önnek jó ízlése van, nem szólna Kelemen megyei elsô titkárnak, hogy zsenáns a dolog? Nem veszik észre, hogy a fiatalok és az értelmiségiek lassan-lassan elmaradtak az RMDSZ-rendezvényektôl?

Hiányos az információ, nem felel meg a valóságnak.

Jó ideje mély csend van azok kárpótlásával kapcsolatban, akik természetben nem kaphatták vissza ingatlanjaikat, és ezért pénzbeli kárpótlásra jogosultak. Van valami felmérésük arról, hogy magyar emberek körében mekkorára tehetô ez az összeg, amit kapniuk kellene? Van valami érdemi információ ezzel kapcsolatban, történik-e valami ebben az évtizedben?

Vannak felmérések a kormány szintjén. Talán kb. 5 milliárd dollárról van szó. Valami beindult, de ez még távolról sem elégíti ki az igényeket. Egyelôre bizonyos esetekben úgynevezett "kárpótlási jegyet" kellene kapjon a tulajdonos. Mi az utolsó találkozón nem szorgalmaztuk, hogy a kormányzópárt hozza meg a döntést, hisz a törvénytervezet megvan egy éve, de nem véglegesítették.

Mi a véleménye Bãsescu egy pár évvel ezelôtti kijelentésérôl, ami szerint az RMDSZ-t bármikor meg lehet nyerni partnernek és elég olcsón meg lehet úszni, "kell adni nekik itt-ott két-három iskolát, és kezes bárányok lesznek"?

Nem értek egyet Bãsescu kijelentésével. Az elmúlt négy évben a "két-három iskola" több mint 200 000 hektár erdôt, ennél jóval több földet, anyanyelvhasználatot, egyházi ingatlant stb. jelentett.

Képviselô úr, mi akadályozza a Marosvásárhely–Budapest fapados járat beindítását?

Pont most tárgyal a vásárhelyi repülôtér a Sky Europe céggel, amely át kell hogy fogalmazza az ajánlatát, mert egyelôre a Tarom miatt nem engednek be Romániába fapados járatokat.

Kerekes Péter, Kolozsvár:

1. Amióta az RMDSZ vezetését és más országos jelentôs vezetô funkciókat marosvásárhelyiek töltenek be, lát-e összefüggést e között és a között, hogy Marosvásárhely állandóan elôre törekszik Kolozsvár rovására? Melyik városnak van a leginkább vezetô szerepe Erdélyben, és miért? Van-e kapcsolat Markó Béla, Frunda György, Kelemen Attila, Gálfalvi Zsolt, Nagy Zsolt, Gáspárik Attila stb. országos magas rangú politikai vagy adminisztratív tisztsége és a között, hogy Vásárhelyen található az RMDSZ szövetségi elnöki irodája, a MÚRE székhelye, ott épül a Sapientia-egyetem elsô campusa, ott tartják a legtöbb RMDSZ-gyûlést (OT, TEKT, SZKT), oda készül területi stúdiót nyitni a Román Televízió, de nyilván történetesen éppen oda helyezik a jövôbeni Erdélyi Magyar Televízió központját is?

Nem Kolozsvár rovására törekszik Marosvásárhely. Azt hiszem, természetes igény egy olyan város részérôl, amely a kommunizmus éveiben erôszakos asszimilációnak volt alávetve (ahogy Kolozsvár is) és a 90-es márciusi eseményeket is átélte, hogy több intézmény legyen ebben a városban. Büszkeségünk a Sapientia- campus, annyit megjegyeznék, hogy Marosvásárhely elôtt Csíkszereda és Nagyvárad is komoly támogatásban részesült azért, hogy színvonalas oktatást tudjon biztosítani.

2. Mikor hagynak fel azzal a népámítással, hogy SZKT-ülést csak Marosvásárhelyen lehet tartani, sehol máshol, mert ott lehet a legolcsóbban termet bérelni? Ön vagy más RMDSZ-es vezetô tisztviselô mikor járt utána utoljára más terembérlési és szállásajánlatoknak az elmúlt 10 évben?

A gyûlések szervezését illetôen úgy érzem, szokásjog alakult ki, nem hallottam az utóbbi években senki részérôl kifogást amiatt, hogy Marosvásárhelyen kerülnek megszervezésre ezek a találkozók.

Vandert Ibolya, Torda:

Elnök úr, Önnek miben áll a munkája? Amióta nincs kormányon (formailag) az RMDSZ, konkrétan milyen ügyekben kell napi szinten kapcsolatot tartania a kormánnyal? Mint ügyvezetô alelnök hol tartózkodik többet: Bukarestben, Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen?

A kormánnyal való kapcsolattartásról elég részletesen beszéltem több válaszban. Egy példát említenék: egy hete elemeztük a kormánypárttal való egyezményt, ezek után a Területrendezési, Szállítási, a Pénzügy-, valamint a Munkaügyi Szociális Minisztériumnál kellene tárgyalni a tárca illetékeseivel. Ez azért azt szokta jelenteni, hogy több pénz jut a magyarok lakta megyékhez. Távolról sem elég, de e nélkül nem lenne hivatkozási alap a tárgyalásokon. Bukarestben általában 3-4 napot, Kolozsváron egyet, Marosvásárhelyen 2-3 napot tartózkodom hetente.

Pál Antal, Kolozsvár:

1. Tisztelt Borbély László úr! Mit gondol, milyen módon fog átállni az RMDSZ a mostani ellenzék pártjára, ha a liberális–demokrata szövetség nyeri a választásokat? Gondolt az RMDSZ idôben a választók felkészítésére erre a változatra?

A nyilatkozataink egyértelmûek: el tudunk képzelni együttmûködést a kormányzó párttal a választások után. El tudjuk képzelni az ellenzéki koalícióval is, ehhez ôk kellene tisztázzák az utóbbi négy év során tett nyilatkozataikat, állásfoglalásukat. Semmilyen együttmûködést nem vállalunk a Nagy-Románia Párttal, vagy azzal a párttal, amely együttmûködik a Nagy-Románia Párttal.

2. Személy szerint kit tartana a legalkalmasabb RMDSZ-elnökjelöltnek? Kinek lenne a legnagyobb esélye a legtöbb RMDSZ-szavazót mozgósítani, s a legtöbb román szavazatot is begyûjteni?

Markó Bélát tartom a legmegfelelôbbnek. Nemcsak én, hanem az RMDSZ-SZKT is, 109 szavazattal a 114-bôl.

Szabó István, Bánffyhunyad:

1. Miért nem ül le az RMDSZ a Polgári Szövetséggel közös parlamenti jelölteket állítani? Mi az, ami nem túl drága az RMDSZ-nek a magyarság egysége és parlamenti képviselete elvesztése fejében?

Megvan a lehetôség arra, hogy úgymond "közös" parlamenti jelölteket válasszanak az állampolgárok. Az RMDSZ választási szabályzata szerint minden magyar szavazhat, nemcsak RMDSZ-tag, hanem bárki jelöltetheti magát. De a listára a szavazópolgárok akaratából jutnak a jelöltek, nem a tárgyalóasztalnál elosztott helyek szerint. Ez az ajánlatunk.

2. Igaz-e, hogy az RMDSZ csak azért nyert annyi polgármesteri meg tanácsosi mandátumot a helyhatósági választásokon, mert eltörölték az 50% plusz 1 részvételi küszöböt, és egyébként a Székelyföldön meg más helyeken, ahol az MPSZ is érdekelt lett volna a választásokban, alig mentek el a magyarok szavazni?

Nem igaz. A II. fordulóban, már úgysem vették volna figyelembe az 50%-os részvételi küszöböt. Viszont a parlamenti választásokra tényleg mozgósítani kell a választókat, hiszen voltak helységek, ahol elég alacsony volt a részvétel a helyhatósági választásokon.

3. Ha a magyarság körében továbbra is Tôkés László az egyik legnépszerûbb romániai magyar személyiség és politikus, miért nem kezdeményezi az RMDSZ a közös asztalhoz ülést, a tárgyalást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal és a Székely Nemzeti Tanáccsal?

Markó Béla már hónapok óta találkozó-sorozatot szervezett a civil társadalom, egyházak, ifjúsági szervezetek, platformok képviselôivel, beleértve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot és a Székely Nemzeti Tanácsot is. A találkozó nem Markó Béla miatt nem jött létre mindmáig.

Kristóf János, Zilah:

1. Mi a biztosíték arra, hogy valóban négy év alatt el lehet érni az RMDSZ választási programjában meghirdetett kulturális autonómiát? Nekünk, akiknek a szavazatára számítanak, mikor fogja valaki végre épkézláb módon elmagyarázni, hogy pontosan mire gondolnak, amikor kulturális autonómiáról beszélnek?

A kulturális autonómia azokat az intézményeket jelenti, amelyek a tanügyben, a kultúra területén biztosítják azt a jogot, hogy saját kérdéseinkben csak mi dönthessünk. Ezt kisebbségi önkormányzatokon keresztül lehet elérni. Ennek a tervezetét hamarosan véglegesítjük, és közvitára bocsátjuk.

2. Mi a véleménye a kettôs állampolgárság kérdésérôl?

A kettôs állampolgárság intézménye létezik most is. Ennek meg lehet könnyíteni a megszerzését, vagy másfajta állampolgárságban lehet gondolkodni, de ennek jogi háttere még nincs tisztázva. Ugyanakkor van demográfiai vetülete is, mert lehet, hogy ez a kitelepedést gyorsítaná meg. Az autonómia és kettôs állampolgárság támogatása nem igazán ugyanazt a célt szolgálja.

3. Az RMDSZ ténylegesen ejtette a magyar állami egyetem újraindításának a kérdését? Most már a közeljövôben sem számíthatunk erre?

Nem "ejtettük", és nem mondtunk le errôl. Egyelôre néhány hónapja várjuk a Babes–Bolyai egyetem magyar tanárainak álláspontját a két önálló tagozat létrehozásának módozata tekintetében.

4. Hány százalékát nem teljesítették az RMDSZ–SZDP megállapodásnak? Egyáltalán mit teljesítettek belôle? Mik a legnagyobb hiányosságok?

Kb. 50%-t teljesítettünk, 25%-ra remény van, hogy teljesítjük, 25%-a valószínû, hogy nem fog megvalósulni.

Véleményem szerint a Szabadság-szobor felállítása a legnagyobb eredmény (a helyi tanács most kapott 30 milliárd lejt a park rendezésére, október 6-án méltóképpen tudunk megemlékezni a 13 Aradi Vértanúról).

Szociális, gazdasági téren: az egyetemi évek beszámítása a nyugdíjba, a gyógyszerek 90%-os ingyenessége, a nyugdíjak átszámításának és kiegyensúlyozásának megsürgetése, valamint az észak-erdélyi autópálya beindítása mind a fontosabb teljesítményeink közé tartoznak.

Nem sikerült a szövetkezeti törvényt véglegesíteni, Kisebbségi Intézetet létrehozni, néhány szociális kérdést megvalósítani.

Both István, Tordaszentlászló: Miért nem foglalkozik az RMDSZ az embereket leginkább érintô szociális és gazdasági kérdésekkel? Amivel tényleg "meg lehetne fogni" a szavazópolgárokat. Habár már úgyis mindegy, ha már megint csak a választási kampányban fog eszükbe jutni.

Foglalkoztunk, és foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. És értünk is el eredményeket. Az elôzô kérdésekre adott válaszokban utaltam erre. Van elképzelésünk: a költségvetés elôkészítésénél például a legfelkészültebb politikai alakulatként tartanak számon, éveken át mi kezdeményeztük azt, hogy több pénz maradjon az önkormányzatoknál. Mi értük el azt, hogy a jövedelmi adóból 1%-ot lehessen karitatív tevékenységekre fordítani, akárcsak Magyarországon. Még folytathatnám: a szövetkezeti törvény, a kis- és középvállalkozások támogatása (sajnos itt nem nagy sikerrel), a vidékfejlesztés. Az RMDSZ kezdeményezésére tudtak foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. A következô négy év döntô lesz a vidék számára, ezen a téren akar az RMDSZ konkrét elképzelést letenni a kormány asztalára még az ôszön.

GAZDASÁG

Fiatal, Kezdô Vállalkozók Támogatása

(6. old.)

Tegnapi lapszámunkban közöltük az Új Kézfogás Közalapítvány pályázati kiírását a Fiatal, Kezdô Vállalkozók Támogatása elnyerésére, melynek beküldési határideje 2004. november 2. Térségünkben a pályázatokat a következô címre kell benyújtani: Rajka Péter, Vállalkozók Szövetsége vállalkozásfejlesztési központ, Kolozsvár, Dacia utca 3., tel. 0264/530-466, 433-616, naponta 9–16 óra között.

Nyereséges a vajdahunyadi fémkombinát

(6. old.)

A tavaly az LNM angol–indiai társaság által megvásárolt vajdahunyadi Siderurgica kohászati kombinát az idei elsô félévben 17,3 milliárd lejes nyereségre tett szert (a tavalyi hasonló idôszakban 547 millió lejnyi veszteséget produkált).

A vállalat adatai szerint az üzleti forgalom 50%-kal nôtt, és elérte az 1952 milliárd lejt (kb. 48 millió eurót). Mindezt úgy érték el, hogy közben az alkalmazottak számát több mint 6400-ról 2250 alá csökkentették, és a munkabéreket 200 milliárd lejrôl 170 milliárdra tornázták le. A társaság összbevétele meghaladta a 3166 milliárd lejt (77,9 millió eurót). A Siderurgica összköltségei 3149 milliárd lejt tettek ki, 61%-kal többet, mint 2003 elsô félévében.

Az LNM csoport, amely kezében tartja még a galaci Sidexet, a romani Petrotubot és a jászvásári Teprót is, 2004 áprilisa óta a vajdahunyadi Siderurgica részvényeinek 80,91%-a fölött rendelkezik.

A fémkombinát további tulajdonosai: Bánát-Körösvidék Befektetési Társaság — 15,71%, mások — 3,37%. A Rasdaq Elektronikus Börze legfrissebb, szeptember 6-án meghatározott tranzakciós árai szerint egy részvényre 4400 lejt állapítottak meg. A névleges érték 25 000 lej.

Tavaly a vajdahunyadi Siderurgica fémkohászati kombinát összesen 2857 milliárd lejes bevételt és 1139 milliárd lejes (30,3 millió eurós) veszteséget könyvelhetett el.

Rendezik a traktorgyár tartozásait

(6. old.)

A képviselôház elfogadta a gazdasági bizottság azon javaslatát, melynek értelmében a brassói Tractorul vállalat privatizálási folyamatában eltörlik a traktorgyárnak az állami intézmények, valamint az Eximbank javára szóló kamatait és büntetéseit. Ugyanakkor új szakaszt vezettek be, amely lehetôvé teszi, hogy a Tractorulnak a SIT Transilvania befektetési társaságnál tartott részvényeit (kb. 158 millió részvény, darabonként 1000 lejben) kicseréljék az Állami Részvénykezelô Hatóságnak a Tractorulnál tartott részvényeivel (közel 69 millió, darabonként 2290 lejben).

Fiatal Vállalkozók Vására

(6. old.)

2004. október 5–10. között a bukaresti Romexpo Kiállítási Komplexumban rendezik meg a Fiatal Vállalkozók Vásárát. Ez nem egyszerû expó lesz, hanem nagyméretû workshop, amelyen a fiatal pályakezdô vállalkozók megismerhetik jövendô üzleti partnereiket, pénzügyi támogatóikat és munkatársaikat, valamint tanácsot kaphatnak más szakmabeliektôl.

A rendezvény szervezôi nagy érdeklôdésre, több mint 35 ezer látogatóra, 1000 négyzetméternyi kiállítási felületre és 1000 négyzetméternyi kiegészítô területre számítanak, amelyen társrendezvényeket bonyolítanak le.

Részvételi feltételek: a cég részvényeseinek legalább 20%-a legyen 40 évesnél fiatalabb; a vállalkozást 1999. január elseje után hozták létre; a vállalkozás fenntartható, és ezt a részvényesek konkrétan bizonyítani tudják; a cégnek van legkevesebb két olyan alkalmazottja, akik nem részvényesek; a vállalat képes a bemutatásra kerülô termékeivel és más elemekkel elfoglalni a standard stand 6 négyzetméterét; a cég idôben elküldi a bejelentkezési nyomtatványt és utólag az aláírt szerzôdést, idôben kifizeti a részvételi és helybérlési díjat.

Bôvebb felvilágosítás: Rodica Stefãnescu, TTI-igazgató, Bukarest, 3-as kerület, Th. Stefãnescu utca 6., E-mail — tti@jci.ro, vagy Alina Enache, programasszisztens, tel. — 021/320-56-30, fax 021-322-95-51.

Új tulajdonos a Molban

(6. old.)

A New York-i bejegyzésû Alliance Capital Management L. P. hétfôn a Magyar Tôkepiacon közölte, hogy 6,6 százalékos befolyással rendelkezik a Mol Rt.-ben.

A közlemény szerint az Alliance Capital Management vagyonkezelôi minôségben, körülbelül 123 ügyfele nevében kezeli a fenti befolyást.

HIRDETÉS

ADÁSVÉTEL

(7. old.)

Eladók olcsón: új, krómozott, külföldi, állítható, a hátsó csomagtérre erôsíthetô (az összes személygépkocsi-típusra talál) autócsomagtartó; ritka szép hanglemezek; egy db. nagy masszív tölgyfalapító rámával (disznóvágásra alkalmas); szótárak és könyvek. Tel.: 546-028. (1722049)

INGATLAN

(7. old.)

Eladó 50 négyzetméteres kétszobás lakás. Telefon: 436-899. (0016)

SPORT

LABDARÚGÁS
A-osztály — 7.
Növelte elônyét a bankosok csapata

(8. old.)

Az eredmények alakulása folytán a péntek–vasárnapi mûsor nyomán a Bukaresti National FC elônye 4 pontosra nôtt. Az egykoron Progresul néven szereplô együttes a krajovai egyetemistákat verte magabiztosan, még egy büntetôt is kihagytak 1–0-s állásnál: Caramarin gyengén helyezett lövését kivédte a kapus. Az oltyánok azonban megóvták a mérkôzést, mert a bankosok gárdája a mérkôzés során 6 külföldi játékost szerepeltetett.

Eredmények és góllövôk: • Kolozsvári CFR-Ecomax–Pitesti-i Arges FC 1–1 — a találkozóról szombati lapszámunkban beszámoltunk • Temesvári Politechnika-AEK–Bukaresti Rapid 1–1 (Mansour, illetve Daniel Nicolae) • Jászvásári Politechnika–Bukaresti Sportul Studentesc 1–3 (Bâlbã, illetve Gigel Bucur 2 és Mazilu) • Brassói FC–Gyulafehérvári Apullum 4–1 (Buga és Ghindaru 3, illetve Mitrofan) • Bukaresti National FC–Krajovai Universitatea 3–1 (Savu, Caramarin és Litã, illetve Njock) • Besztercei Glória–Galaci Otelul 3–0 (Coroian 2 és Cornea). A Bákói MFC–Bukaresti Dinamó és a Bukaresti Steaua–Konstancai Farul mérkôzés lapzárta után fejezôdött be.

Az állás:

1.National FC 7 6 0 1 14–6 18
2.Rapid 7 4 2 1 12–6 14
3.Glória 7 4 1 2 9–4 13
4.Farul 6 3 2 1 7–3 11
5.Kv. CFR-Ec. 7 3 2 2 14–12 11
6.Bákó 6 3 2 1 5–3 11
7.Steaua 5 3 1 1 11–4 10
8.Sportul 7 2 2 3 10–9 8
9.Arges FC 7 1 5 1 9–11 8
10. Poli-AEK 7 2 2 3 8–11 8
11. Apullum 6 2 1 3 7–13 7
12. Otelul 6 2 0 4 4–8 6
13. Krajova 7 1 3 3 5–13 6
14. Brassó 6 1 1 4 7–10 4
15. Dinamó 5 1 0 4 4–8 3
16. Jászvásár 6 0 2 4 5–10 2

A következô fordulóban: pénteken, szeptember 24-én: Apullum–Poli-AEK és Rapid–Glória; szombaton, 25-én: Sportul–Steaua és Krajova–Bákó; vasárnap, 26-án: Otelul–Jászvásár, Arges FC–National, Farul–Kv. CFR-Ecomax és Dinamó–Brassó.

L. F.

B-osztály — 5.
Egyenlítés a hosszabbításban
Dési Egyesülés–Aranyosgyéresi Sodronyipar 1–1 (1–0)

(8. old.)

Nem sok hiányzott, hogy a désiek megszerezzék elsô gyôzelmüket hazai pályán, Sorin Altmayer temesvári játékvezetô a 92. percben (?!) négy perc hosszabbítást jelzett, s ez idô alatt lôtték a vendégek az egyenlítô gólt (Dâmbean — 94. perc).

Addig a házigazdák uralták a játékot a Kolozs megyei rangadón, ôk kezdeményeztek többet. Az elsô félidô kissé unalmas volt, figyelemre méltó eseményt a temesvári bíró sûrû lapjárása jelentett — a mérkôzés során összesen 12 sárga és 1 piros lapot mutatott fel, a désiektôl Doru Popot állította ki a második sárga lapért. A házigazdák gólja szintén a csatár nevéhez fûzôdik: a 45 percben ôt vágták fel a 16-oson belül, a büntetôt ugyanô értékesítette.

A második játékrészben az alig 18 esztendôs Nicorec beállásával sokat javult a désiek játéka, akár 3–0 is lehetett volna az állás, de Târnovan és Sântejudean mellé vagy fölé lôtt.

A két együttes a következô összeállításban szerepelt: EGYESÜLÉS: Bãdan — Podinã, Gagea (46. perc Bud), Paraschiv, Kilin Csaba — Kelemen (68. perc Nicorec), Covaci, Ardelean — Târnovan (85. Bojan), Doru Pop, Sântejudean; SODRONYIPAR: Rotaru — Matei (69. perc Ignat), Király, Muscã, Molnár — Dâmbean, Tímár, Dicher — Somotecan, Scarlat (74. perc Sagãu), Forró (80. perc Doicaru).

Erkedi Csaba

Gyôzött Aradon az U FC

(8. old.)

A 85. évfordulóját ünneplô kolozsvári diákcsapat sorozatban a második aradi együttest verte, ezúttal a jobb idôket megért UTA-t gyôzte le 2–0 arányban Székely 36. és Soporan 52. percben szerzett góljával. A Ion Marin irányította U FC a következô összeállításban szerepelt: Oltean — Damian, Aldea, Szilágyi, Abrudan, Târlea — Soporan, Popescu (81. perc Opriceanã), Giurgiu — Jula (65. perc Goga), Székely (72. perc Sancira).

A másodosztály 3. csoportjának további eredményei: • Dévai SE–Zilahi Armãtura 0–3 • Borosjenôi Tricotaje–Nagyváradi FC 2–1 • Nagyszentmiklósi Unirea–Aradi EAK 0–0 • Szatmárnémeti Olimpia–Nagyszalontai Liberty 1–0 • Petrozsényi Zsil–Avasfelsôfalui Avas 3–1 • Medgyesi Gázmetán–Vajdahunyadi Corvin 4–1.

Legközelebb (szeptember 25-én): Kv. U FC–Nagyszentmiklós, Sodronyipar–Gázmetán, Liberty–Egyesülés, Avas–UTA, Armãtura–Zsil, Corvin–Déva, Nagyvárad–Olimpia és Aradi EAK–Borosjenô. Az állás:

1.Gázmetán 5 4 1 0 9–2 13
2.Zsil 5 4 0 1 12–6 12
3.Nagyvárad 5 3 1 1 11–6 10
4.Borosjenô 5 3 1 1 10–8 10
5.Sodronyipar 5 3 1 1 6–5 10
6.Olimpia 5 3 0 2 4–4 9
7.Armãtura 5 2 2 1 10–5 8
8.Déva 5 2 1 2 5–6 7
9.Kv. U FC 5 2 0 3 9–8 6
10. Nagyszentm. 5 1 2 2 5–6 5
11. Liberty 5 1 2 2 4–5 5
12. Egyesülés 5 1 2 2 3–7 5
13. Corvin 5 1 1 3 5–8 4
14. UTA 5 1 1 3 4–8 4
15. Avas 5 1 0 4 3–6 3
16. Aradi EAK 5 0 1 4 0–10 1

L. F.

Arany Ászok Liga — 6.Itt a Diósgyôr, hol a Diósgyôr?

(8. old.)

A Magyar Labdarúgó Liga úgy határozott, hogy a végleges döntésig, a licencadás tisztázásáig a diósgyôri csapat mindenképpen folytathatja szereplését az élvonalbeli bajnokságban, így szombaton pályára lépett a Budapesti Honvéd vendégeként. Igaz, nem sok sikerrel.

Eredmények (és gólszerzôk): • Lombard Pápa FC–Vasas 2–0 (Germán — 14.,11 m és Vörös — 85. perc; a második gólt megelôzô szabálytalanság miatt a magyar válogatott Tóth András 5 perccel hamarabb mehetett zuhanyozni) • Debreceni VSC Megaforce–NABI Kaposvár 2–1 (Kerekes — 81. és Bogdanovics — 90. perc, illetve Oláh — 30. perc) • Zalaegerszegi TE FC–FC Fehérvár 0–0 (kiállítva: Ljubojevics — 69. perc, illetve Schwarcz — 69. perc, kakaskodásért) • Budapesti Honvéd–Diósgyôri BFC 2–1 (Vámosi — 16. és Csobánki — 19. perc, illetve Máté — 77. perc) • Gyôri ETO FC–Elôre FC Békéscsaba 2–0 (Vincze — 29., 11 m és Peric — 66. perc) • Pécs Mecsek FC–MTK Budapest 1–0 (Pollák — 12. perc, öngól) • Újpest FC–Matáv FC Sopron 1–4 (Juhár — 90. perc, illetve Bárányos 2 — 3. és 16., továbbá Tóth Mihály 2 — 29. és 53. perc). A Ferencvárosi TC–Nyíregyháza összecsapás vasárnap lapzárta után kezdôdött. Az állás:

1. Pápa 6 4 1 1 13–5 13
2. FTC 5 4 0 1 10–6 12
3. Gyôr 6 4 0 2 10–7 12
Debrecen 6 4 0 2 10–7 12
5. ZTE 5 3 2 0 9–4 11
6. MTK 5 3 0 2 7–3 9
7. Pécs 6 3 0 3 6–6 9
8. Újpest 5 2 2 1 8–9 8
9. Kaposvár 6 2 2 2 7–9 8
10. Sopron 6 1 4 1 10–10 7
11. Honvéd 6 2 1 3 9–10 7
12. Békéscsaba 6 1 2 3 8–11 5
13. Fehérvár 6 1 2 3 4–8 5
14. Vasas 6 1 1 4 6–11 4
15. Nyíregyháza 5 0 3 2 6–10 3
16. Diósgyôr 5 0 0 5 4–11 0

C-osztály — 3.

(8. old.)

A Kolozs megyei együttesek közül a két idegenben szereplô hagyta el gyôztesen a pályát. A Szamosújvári Olimpia Lonca 36. percben lôtt góljával 1–0-ra nyert Belényesen, a Bihar otthonában, a Tordai Aranyos FC Fodor (27. perc), Kállai (75. perc) és Totãzan (87. perc) találataival a hajrában csikarta ki a 3–2-es gyôzelmet Nagybányán a Glória Renel ellenében. A Kolozsvári Stiinta viszont hazai pályán kapott ki 5–2-re a Besztercei Glória II.-tôl, a gólokon Pintilie (47. perc) és Mateut (74. perc, 11 m), illetve Florea (30. perc) és Bucur 4 (41., 73., 81., 89.) osztozott.

A forduló többi eredménye: Sarmasági Bányász–Bethleni Szamos Gáz 3–1, Felsôszôcsi FC–Nagybányai FC 1–0 és Szatmárudvari Florenta Model–Nagykárolyi Victoria 1–0; a Szatmárnémeti Szamos szabadnapos volt. Az állás:

1.Glória II. 3 3 0 0 13–3 9
2.Szatmárudvar 3 2 1 0 3–1 7
3.Olimpia 2 2 0 0 5–1 6
4.Szamos 2 2 0 0 4–0 6
5.Sarmaság 2 1 1 0 4–2 4
6.Belényes 3 1 1 1 2–2 4
7.Victoria 3 1 0 2 2–2 3
8.Aranyos FC 3 1 0 2 4–6 3
9.Bethlen 3 1 0 2 2–4 3
10. Felsôszôcs 3 1 0 2 1–6 3
11. Gloria Renel 3 0 0 3 3–11 0
12. Kv. Stiinta 3 0 0 3 3–12 0
13. Nagybánya* 3 1 1 1 5–1 –3

*A Nagybányát 7 ponttal büntették, mert az elôzô idényben nem teljesítette a pontszintet a másodosztályban.

P. J. A.

KOSÁRLABDA

(8. old.)

• Újabb vereséget szenvedett a magyar nôi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnoki középdöntô 4. fordulójában, amely ezúttal a továbbra is százszázalékos franciák otthonában kapott ki.

Eredmények, nôk, A-csoport, 4. forduló: Franciaország–Magyarország 68:52 (21:9, 14:17, 11:9, 22:17) és Olaszország–Litvánia 55:70. Az állás: 1. Franciaország 8 pont, 2. Litvánia 7, 3. Olaszország 5, 4. Magyarország 4.

• Várható módon vereséget szenvedett Németországban a román nôi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnoki középdöntô 4. fordulójában.

Eredmények, nôk, C-csoport, 4. forduló: Németország–Románia 76:57 (16:15, 13:15, 27:19, 20:8) és Belgium–Izrael 75:52. Az állás: 1. Németország 7 pont, 2. Románia 7, 3. Belgium 6, 4. Izrael 4.

• Maratoni csatában, háromszori hosszabbítás után kapott ki a magyar férfi kosárlabda-válogatott Belgiumban az Európa-bajnoki középdöntô 4. fordulójában.

Eredmények, férfiak, C-csoport, 4. forduló: Belgium–Magyarország 101:97 — háromszori hosszabbítás után és Németország–Ukrajna 95:69. A csoport állása: 1. Németország 8 pont, 2. Magyarország 6, 3. Belgium 5 (313:359), 4. Ukrajna 5 (282:347).

TENISZ
Bukarest Open

(8. old.)

Argentin–orosz döntôig jutottak a fôvárosban rendezett ATP-versenyen, a legjobban szereplô román versenyzô, Victor Hãnescu a negyeddöntôig menetelt. A 375 ezer euró összdíjazású férfi tornát végül az argentin Jose Acasuso nyerte.

Eredmények: negyeddöntô: Florian Mayer (német, 2.)–David Ferrer (spanyol, 6.) 6:4, 6:2; Igor Andrejev (orosz, 4.)–Felix Mantilla (spanyol) 6:4, 6:2; Filippo Volandri (olasz, 7.)–Victor Hãnescu 6:3, 6:1; Jose Acasuso (argentin)–Paul-Henri Mathieu (francia) 6:2, 7:6 (2); elôdöntô: Acasuso–Volandri 7:6 (5), 6:2; Andrejev–Mayer 2:6, 6:1, 6:4; döntô: Acasuso–Andrejev 6:3, 6:0.

Hungarian Open
Stéphane Robert sikerével fejezôdött be az 50 ezer dollár összdíjazású, Hungarian Open elnevezésû ATP-challenger férfi teniszviadal, a budapesti Római Teniszakadémián. A francia teniszezô nagy csatában, három játszmában 6:1, 4:6, 7:5 arányban nyert az olasz Alessio di Mauro ellen.

Robert 3600 dollárt és 50 világranglista-pontot kapott sikeréért, míg di Mauro 2120 dollárral és 35 ponttal vigasztalódott.

KÉZILABDA
Férfi Nemzeti Liga
Izgalmas végjáték
Kv. Armãtura-U-Agronomia–Tem. Poli-Izometal 27–24 (13–13)

(8. old.)

Horia Demian Sportcsarnok, 50 nézô. Vezette: Cãlin Lascu (Arad)–Marcel Sas (Margitta).

Armãtura-U-Agronomia: Adam — Marian 4, Boancã 7 (3), Burcã 7, Dacian Dãncilã, Pankler 4, Stef 4; cserék: Cercelaru 1, Ferent, Mihai Dãncilã. Edzô: Gheorghe Zamfir és Leon Gombos.

Poli-Izometal: Cucuiet — Cristescu 2, Burileanu 2, Stanciu 9 (4), Novanc 4, Câtu, Bota 2; cserék: Grasu 4, Fenici 1, Sadoveac, Bãban. Edzô: Ionicã Carabas.

Hétméteresek: 4/3, illetve 4/4; kiállítások: 12 perc, illetve 6 perc; piros lap: Dacian Dãncilã — 23. perc.

Eredményalakulás: 4. perc: 0–3, 5. perc: 2–3, 9. perc: 5–6, 12. perc: 8–6, 17. perc 9–7, 20. perc: 9–10, 22. perc: 10–10, 24. perc: 10–13, 28. perc: 13–13, 36. perc: 15–15, 38. perc: 16–16, 44. perc: 19–16, 46. perc 19–18, 49. perc: 23–18, 54. perc: 25–19, 55. perc: 26–20, 58. perc: 26–23.

Kissé megilletôdve kezdték a második forduló keretében rendezett szombat délelôtti találkozót a házigazdák, ezért a vendégek érthetôen sokáig vezettek. A félidô derekán sikerült átvenniük a vezetést az armãturásoknak, ám a temesvári edzô idôkérése felrázta a vendégeket, akiknek nemcsak sikerült lépést tartaniuk, hanem a kezdeti háromgólos elônyüket is visszaszerezték. Boancã átlövés góljai és Stef jobbszélrôl érkezett találata azonban visszazökkentette a menetet a rendes kerékvágásba, és a játékrész végére ismét sikerült egyenlíteni.

A második félidôben mintegy ötpercnyi kapkodás után talált magára Gheorghe Zamfir gárdája. Szépen kidolgozott akció és kontragólokkal már-már úgy tûnt végleg elhúztak a házigazdák. A hajrá azonban tüzes pillanatokat hozott. Hét perccel a vége elôtt a csapatkapitány Dacian Dãncilã harmadik kétperces kiállítása egyben a végleges kiállást jelentette, újabb 2 perc múlva pedig kevés alkalommal látható esetet jegyezhettünk: a kolozsváriak adott pillanatban hármas emberhátrányba kerültek. A jó védekezésnek köszönhetôen azonban ebben az idôszakban csak büntetôkbôl tudták valamelyest lefaragni a hátrányt a vendégek, így a házigazdáknak a hatgólos elôny felét sikerült megôrizniük a végére.

A 2. forduló többi eredménye: Szucsávai Universitatea Bucovina–Jászvásári Politechnika 24–19, Nagybányai Minaur–Bukaresti Dinamó Baumit 37–29, Brassói Dinamó–Medgidiai MSC 26–26, Piatra Neamt-i HCM–Bukaresti Steaua 23–31, Ploiesti Uztel–Târgu Jiu-i Lignit 35–29 és Konstancai HCM–Resicabányai Universitatea 38–27. Három százszázalékos együttes, a Konstanca, a Steaua és a Minaur vezeti a táblázatot 4–4 ponttal, az Armãtura-U-Agronomia 2 ponttal a 9. helyen áll.

• A nôi Nemzeti Liga 2. fordulójában: Posta Câlnãu-i Astral–Kolozsvári U-Jolidon 36–30.

Póka János András

RÖGBI
Szoros mérkôzés a sportparkban
Kolozsvári U Agressione–Aradi Contor Zenner 18–0 (7–0)

(8. old.)

Miután a Kolozsvári U Agressione rögbicsapata elôzô héten Petrozsényben szenvedett 10–0 arányú vereséget, szombaton a brassói Cristian Rãdutã sípjelére az Aradi Contor Zennerrel mérte össze erejét a Iuliu Hatieganu (Egyetemi) Sportparkban a bajnokság 4. fordulójában. A mérkôzés szorosnak ígérkezett, a tabella harmadik (Kolozsvár) és negyedik (Arad) helyezettje játszott egymással a mintegy 150 szurkoló elôtt.

A kolozsvári siker meglehetôsen nehezen született meg, ádáz küzdelem után — a vendégektôl Ursachét a mentôk vitték el a pályáról. Az elsô félidôben a többet kezdeményezô házigazdák néhány büntetôt is kihagytak, és mindössze a játékrész közepén Voicu céljával és Hâmpea jutalomrúgásával módosult az eredmény 7–0-ra.

A második 40. percben az aradiak szintén jól védekeztek, a kolozsváriak gyakorlatilag csak az utolsó percekben biztosították be a gyôzelmet. A 65. percben ugyan Leoca büntetôbôl növelte a hazaiak elônyét, a 10–0 azonban nem volt még teljesen megnyugtató. A 78. percben Cerces céljával 15–0 lett, a jutalomrúgás azonban kimaradt. A hivatalos játékidô utolsó percében Leoca távoli dropjával állította be a végeredményt. A Bogdan Voicu és Aurel Popean edzette kolozsváriak megérdemelt gyôzelmet arattak.

Balázs Bence

RÖPLABDA

(8. old.)

Görögországban kivívott 3–0 (25–21, 25–15, 25–23) arányú szombati gyôzelmével Románia nôi válogatottja Oroszország után a továbbjutást jelentô második helyen végzett az Európa-bajnoki selejtezôcsoportban.

A kontinensviadalt jövô ôsszel rendezik Zágrábban.

(pja)

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -