2004. szeptember 23.
(XVI. évfolyam, 223. szám)

Nem csupán az autósoké a város
Gépkocsimentes napot szerveztek Kolozsváron

(1., 7. old.)

Újszerû ötlettel rukkoltak elô a megyeszékhelyen mûködô környezetvédelmi szervezetek: szerdán délután belvárosi biciklizést rendezett a Gépkocsimentes Európai Nap alkalmával a Napoca Kerékpárklub, a Transilvania Ökológus Klub, a Regionális Környezetvédelmi Ügynökség. Az eseményt a polgármesteri hivatalban tartott kerekasztal-megbeszélés, valamint a város utcáin zajlott tájékoztató akcióelôzte meg.

Az elmúlt idôszakban a megyeszékhely közúti forgalmával kapcsolatban több szakmai értekezletet, megbeszélést tartottak. A következtetés valamennyi esetében ugyanaz volt: a gépkocsik megfullasztják a várost, a terelô utak hiánya lényegesen nehezíti a közúti forgalmat. A helyhatóság belvárosi parkolóházak felépítésének tervével és bizonyos közúti szabályok megváltoztatásával válaszolt a kihívásra. A környezetvédôk szerint ennél sokkal többre van szükség. Radu Mititean, a Napoca Kerékpárklub elnöke kifejtette: az embereknek rá kell jönniük arra, hogy kocsi nélkül is lehet élni. — A város bizonyos pontjain a jármûvek a járdát is szinte teljes mértékben elfoglalják, kezdjük egyre rosszabbul érezni magunkat Kolozsváron — jegyezte meg az ökológus. Szerinte megoldást jelentene az, hogy hétvégén a központ több utcáján lezárják a gépkocsiforgalmat, a teret a gyalogosoknak, a görkorcsolyázóknak, a bringásoknak adják át. — Sajnos a városnak nincs átfogó közlekedési stratégiája. Az autósok általában nem adnak elsôbbséget a bicikliseknek, ezért az elmúlt idôszakban az ôket ért közúti balesetek száma megnôtt. Jómagam megkönnyebbültem fellélegzem mikor épen és egészségesen érek haza — mesélte Mititean.

A nyugati példa alapján Kolozsváron is külön sávot kellene létrehozni a kerékpárosok számára. — November elején javaslatcsomagot teszünk le a polgármesteri hivatal és a városi tanács asztalára arról, hogy szerintünk hol kell és lehet ilyet megvalósítani — jelentette ki. Megoldást jelent az is, hogy az egyirányú, a valamint a közszállítási jármûvek számára fenntartott utcákat a biciklisek és a görkorcsolyázók számára is nyissák meg.

A környezetvédôk adatai szerint Kolozsváron 150 ezer gépkocsit tartanak nyilvántartásba. Az egy fôre esô zöldövezet nagysága a belterületnek a Bükki erdô irányába történô kiterjesztése során nôtt ugyan, de a belvárosban és a lakónegyedekben az arány még mindig aggasztó szintet mutat — fejtették ki a civil szervezetek képviselôi.

A Gépkocsimentes Európai Nap alkalmával szervezett rendezvénysorozat a délutáni órákban a biciklisek belvárosi felvonulásával ért véget. A bringások a Bocskai/Avram Iancu térrôl indultak és a Fôtér — Deák Ferenc utcai érintésével visszatértek az ortodox katedrális elé.

Kiss Olivér

Tovább csökken az elsô osztályosok száma
Három átszervezett tanintézmény nyitott kaput

(1., 4. old.)

Tovább csökken az elsô osztályosok száma, és ennek következtében egyre kevesebb tanítói illetve tanári katedrát pályázhatnak meg a közeljövôben a pedagógusok — tûnt ki a megyei tanfelügyelôség rendhagyó sajtóértekezletén, ahol arról is beszámoltak, hogy a nyár folyamán finom átszervezéseken esett át a Kolozs megyei iskolahálózat.

A 8896 nyolcadikat végzett diákhoz képest csak 6282 elsô osztályost jegyeztek a beiratkozási központok, így egyértelmûvé vált, hogy a megjósolt demográfiai hullámvölgy legmélyén van jelenleg Kolozs megye — mondta Constantin Corega fôtanfelügyelô, aki rámutatott egyben arra is, hogy ez a mínusz 2400-as "hiány" úgy fog az elkövetkezô négy évben átgördülni a megye közoktatási rendszerén, hogy annak súlyát igencsak érezni fogják a pedagógusok. Kijelentését megalapozandó közzétette a jelen tanév katedramérlegét: a tavalyi 9057 állás az idén ôsszel 8550-re zsugorodott! A Szabadság kérdésére a fôtanfelügyelô elmondta: ô maga is kíváncsi, hogy mennyire mély a demográfiai hullámvölgy, így nemrégiben felkereste ez ügyben a statisztikai hivatalt, ahol lehetôsége nyílt a témát behatóan tanulmányozni. — Az indirekt adatokból azt a következtetést vontam le, hogy ez a 6000 körüli szám néhány évig elkísér még bennünket az elsôsök beíratásakor — válaszolta.

Mindezen negatív jelenségek ellenére a tanfelügyelôség a jövôbe tekintve végzi továbbra is a dolgát — derült ki a fôtanfelôgyelôi beszámolóból —, éspedig nem is akármilyen szinten. Három új — valójában átszervezett — tanintézmény nyitott kaput szeptember 13-án: a Bánffyhunyadi Iskolaközpont (a környék vonatkozó igényeinek eleget téve), a Monostor lakótelepi Eugen Pora Elméleti Líceum (a negyedben nem volt elméleti líceum, és a szülôk ragaszkodtak ennek létrehozásához) és a Mócsi Szakiskola (amelynek létrejötte a környék diákjainak helybenmaradását hivatott elôsegíteni).

Az egészségügyi jellegû ellenôrzések nem hoztak semmi rendkívülit, azaz szokatlant: akárcsak eddig, a megye iskoláinak hetven százalékát nyilvánították minden szempontból megfelelônek, a nagyobb gondok a kolozsvári mamut-tanintézményekben vannak, ahol igen költséges általános felújítások szükségeltetnek. Újságírói kérdésre szóba került a Zenelíceum épületének — pontosabban: az egykori ferences kolostornak — a jogi helyzete is, annál is inkább, hiszen az ingatlant a ferencesek visszakérték, és minden valószínûség szerint sikerrel jár majd ilyenirányú igyekezetük. Corega elmondta: a Zenelíceumot nem fenyegeti "kilakoltatás", és a tárgyalások folyamatban vannak. A fôtanfelügyelô elárulta: a vadonatúj iskolaépület felhúzásától az ideiglenes átköltöztetésig mindenféle tervvel készen áll annak érdekében, hogy a Zenelíceum sorsa ne váljon "üggyé".

A szokásos esemény-elôrejelzések közül fôleg a Gyermekpalota szombati "tanévnyitója" és Radu Hohenzollern hercegnek az Eminescu-líceumba tervezett iskolalátogatása ragadta meg a sajtó figyelmét.

Szabó Csaba

Látogatóban a Szôke Lavinánál

(1., 5. old.)

Miután kedden délben a Bocskai-téren díszfelvonulással és a magyar himnusz eljátszásával (a négy résztvevô himnuszát az angol ábécé szerinti sorrendben játszotta el a katonai zenekar), valamint a hivatalosságok beszédeivel — jelen volt és felszólalt többek között Valentin Cuibus prefektus, Neculai Bãhnãreanu, az Erdélyi "Constantin Prezan" 4. Hadtest parancsnoka, Ioan Gavril Ghitas altábornagy, a román hadsereg vezérkarának képviseletében — hivatalosan is megkezdôdött a Blonde Avalanche elnevezésû romániai hadgyakorlat. Tegnap a sajtó képviselôi a szamosfalvi lôtéren a hadgyakorlat elméleti részébe nyerhettek betekintést.

A felhúzott katonai sátrakban számítógépek, rádió adó-vevôk, kiterített, bejelölt térképek és természetesen a hadgyakorlat vezetôi várták az írott és elektronikus sajtó képviselôit, és bô óra erejéig félbehagyva teendôiket, igyekeztek minél átfogóbb képet mutatni a Regionális Közremûködési Kezdeményezés alapján 2002-ben megalakult Tisza Nemzetközi Mûszaki Zászlóalj tevékenységérôl.

A gyors reagálású katasztrófaelhárító zászlóalj magyar, ukrán, szlovák és román századból álló egységeinek feladata, hogy a Tisza vízgyûjtô területén bekövetkezô árvizek és egyéb természeti csapások idején részt vegyenek a kárelhárításban, elsôsorban a lakosság mentésében.

Amint az Muresan Iosif ezredesnek, a gyakorlatot kitervezô tisztnek, Fati Grigore ezredes hadgyakorlatvezetônek és Timis Ioan alezredesnek, a zászlóalj parancsnokának elmondottaiból kitûnt, a kisegítô személyzettel együtt mintegy 300-an vesznek részt a gyakorlaton, döntô többségben román katonák. Az elméleti rész során felvázolták, hogy esetleges romániai katasztrófa esetén milyen útvonalon érkeznének és milyen településen helyeznék el hadiszállásaikat a szomszédos országok alakulatai, majd a mai nap folyamán a Fehér megyei Alvincen az elméletet gyakorlatba is ültetik: helikopterekkel, mentôcsónakokkal, a lakosság részvételével szimulálnak súlyos árvizet, illetve mentôakciót és menekülttábort. A nemzetközi zászlóalj parancsnoksága évenként változik, jelenleg a román fél vezeti a szervezetet. Valós katasztrófahelyzet esetén viszont az illetô ország veszi át a parancsnokságot. Mindeddig nem volt szükség az alakulat közbelépésére, és a vezetô tisztek remélik, hogy erre sohasem lesz szükség, vagyis nem következnek be a térségben olyan nagy erejû árvizek és katasztrófák, amelyekkel az illetô országok nem tudnak egymaguk megbirkózni. Az alakulat reakciógyorsasága egyébként maximum 3 nap.

A zászlóalj teljes létszáma mintegy 800 fô, azaz országonként 200 profi katona. A közös nyelv az angol, ámbár egyes katonák nyelvi hiányosságai miatt akadnak kisebb félreértések. Ezt már Nyers József alezredestôl, a magyar zászlóalj parancsnokától tudtuk meg, aki hozzáfûzte: a románok közül többen is tudnak magyarul, így olykor anyanyelvén értekezik román kollégáival. Véleménye szerint a román katonák jól felkészültek, és eddig minden gond nélkül zajlott: a házigazdák igyekeztek kiküszöbölni a korábbi gyakorlatokon felmerült gondokat. "Jól szervezett, tanulságos, újat adó" — jellemezte még a gyakorlatot, amelyen irányítása alatt 8 magyarországi katona vett részt.

A háromnapos gyakorlat a zászlóalj román összetevôjének mûszaki és logisztikai felszereltségével zajlik.

Balázs Bence

Büntetés fenyegeti az oktatási minisztériumot

(1. old.)

Büntetés fenyegeti az oktatási minisztériumot azt követôen, hogy HIV-tesztet kért a romániai egyetemeken ösztöndíjjal tanuló külföldi diákoktól beiratkozáskor. A büntetés elérheti akár a 40 millió lejt is, a szaktárca azonban figyelmeztetéssel is megúszhatja. Adrian Cãmãrãsan, a Diszkriminációellenes Tanács elnöke elmondta: a törvények szerint Romániában bizalmasan kezelendô a HIV-vírussal fertôzött személyek kiléte.

Az oktatási tárca szóvivôje közölte: a kötelezettség csak az ösztöndíjas diákokra vonatkozik, hiszen ezek a román állam költségein tanulnak. A szaktárca megpróbálta a felelôsséget az egészségügyi minisztériumra hárítani, közölték, hogy utóbbi kérte az orvosi vizsgálat elvégzését. Ez azonban nem sikerült, hiszen az egészségügyi minisztérium képviselôi egyrészt tagadták az oktatási minisztérium szóvivôjének állítását, másrészt pedig elismerték, hogy a diákokat diszkriminálja az orvosi vizsgálat elvégzése.

A vita Kolozsváron robbant ki, miután a Ziarul Clujeanului beszámolt arról, hogy a Babes-Bolyai Tudományegyetemen egy amerikai lánytól a HIV-teszt eredményét is kérik beiratkozáskor.

Sertéspestis miatt karantén Kolozsváron

(1. old.)

Zárt kapuk fogadták a szerdai állatvásárra igyekvôket: a városban diagnosztizált sertéspestises megbetegedések miatt vásárzárlatot rendeltek el.

Szeptember 20-án Ioan Moldovan, Busuioc utcai lakos sertése betegedett meg, a laboratóriumi vizsgálatok eredménye egyértelmû: sertéspestis. Hasonló esetet diagnosztizáltak az Apahida községhez tartozó Dezméren, Roman Sucalã gazdaságában, ugyanakkor pestisgyanús állatot fedeztek fel Gyaluban is, tájékoztatott dr. Nicolae Pivaru állatorvos, a Kolozs Megyei Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa.

A megbetegedésekre való tekintettel, kétféle karantén lép életbe. Egyrészt megelôzô intézkedéseket foganatosítanak az azonosított beteg egyedek gazdasága körül, tíz kilométeres körzetben. A háziállatok "közlekedését" ugyanakkor teljes mértékben megszüntetik, így próbálják elejét venni a járvány terjedésének. Ennek az intézkedésnek része a vásárzárlat is, amely leghamarabb két hónappal az utolsó beteg állat azonosítását követôen érhet véget. A tegnap elrendelt karantén tehát legalább 2–3 hónapig tart.

Barazsuly Emil

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

BAKOS ATTILA A DUNA EVANGÉLIUMA (a magyar szakrális ôstörténet feltárása) címû kötetét Sebesi Karen Attila mutatja be szeptember 27-én, hétfôn délután 6 órakor a Phoenix könyvesboltban.

HORVÁTH SZÔKE GYÖNGYVÉR Hangulatok címû grafikai kiállítását mutatják be szeptember 25-tôl, a Pécsi Napok keretében, a Pécsi Városi Könyvtár, az EMKE és a Pécs-Baranya Társaság szervezésében, a pécsi Várkonyi Nándor Könyvtárban. Bevezetôt mond Takács Dezsô Rudnay-díjas grafikusmûvész.

VÁLASZTMÁNYI GYÛLÉST tart az RMDSZ belvárosi kerülete szeptember 24-én, pénteken du. 5 órától.

VÁLASZTMÁNYI GYÛLÉST tart az RMDSZ Irisz-telepi szervezete szeptember 24-én, pénteken du. 6 órakor a református egyház gyülekezeti termében, a Kajántói/Oasului út 103–105. szám alatt. Meghívott Mátis Jenô megyei tanácsos.

SAS PÉTER mûvelôdéstörténész összeállításában készül Köpeczi Sebestyén József, a kiváló erdélyi heraldikus életét és munkásságát bemutató kötet. Hagyatékának szétszóródása miatt komoly nehézségeket okoz a töredékek felkutatása és a korabeli egység helyreállítása. Ezúton kérünk mindenkit, aki hozzá tud járulni a könyv megvalósításához, jelezze segítô szándékát a Szabadság szerkesztôségében.

Hívogató hangversenyre
Csupa balkezes

(2. old.)

zongoramûvet ad elô a bécsi Albert Sassmann péntek délután 5 órakor kezdôdô hangversenyén, a Zeneakadémia stúdiótermében. Félreértés ne essék: nem született balkezes, és arról sincs szó esetében, hogy a jobb keze hiányoznék vagy sérülést szenvedett volna. Az utóbbi két évszázadban több mint ezer csak bal kézre írott zenemûvet alkottak a teljes értékû zongorazene igényével. Brahms, Ravel, Prokofjev, Bartók is sikerrel mûvelte ezt a különös mûnemet. A zeneszerzôi hozzáállás ebben az esetben olyanszerû, mint Paganini "ördögi" mutatványa volt, aki csak a hegedû g-húrjára írta a bravúros Mózes-variációkat, azzal a lényeges különbséggel, hogy a zongorairodalomban a különös ötlet bevált — napjainkban is írnak bal kézre! —, a hegedûirodalomban nem. A bécsi zongoramûvész A balkezes zongorarepertoár technikája és esztétikája címû értekezéssel készül doktorálni a Gheorghe Dima Zeneakadémián. Pénteki hangversenye e doktorátusi eljárás elsô, nyilvános részvizsgája. Ez alkalommal osztrák zeneszerzôktôl játszik egy csokornyi reprezentatív mûvet, köztük Brahmstól, de például a burgenlandi Takács Jenôtôl is, aki ma alighanem a világ legidôsebb aktív zeneszerzôje (1902-ben született!).

László V. Ferenc

Újabb szórványvidéki turné a Hargita Együttessel

(2. old.)

A Hagyaték néven ismert Vicei Találkozó kilencedik rendezvényére kerül sor, szeptember 25–26. között. Az együttes ezt követôen önálló szórványvidéki turnéra indul szeptember 26-tól október 3-ig. A turné tervezett állomásai: Vice, Felôr, Torockó, Déva, Majláthfalva, Pécska, Kisiratos és Újszentes.

A Hargita Együttes a Hagyaték rendszeres résztvevôje és társszervezôje, a vicei Katolikus Plébánia, a Református Egyházközösség és az ugyancsak vicei Vass Albert iskola mellett.

Idén várhatóan a tavalyinál több néptánc- és népzenei elôadó lesz színpadon. A szervezôk ugyanis évrôl évre gazdagabb és sikeresebb rendezvénynek adtak életet. E rendhagyó rendezvény, melyet a vicei közösség éppannyira magáénak érez, akár szervezôi, a falu kulturális életének egyik legmarkánsabb mutatója, melyen hivatásos és mûkedvelô hagyományápoló csoportok is elôszeretettel vesznek részt.

A találkozó programja, idôrendben a következô. Szeptember 25-én, szombaton: csoportok érkezése, felvonulás, istentisztelet, folklórmûsor, bál. Vasárnap pedig: szentmise, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes díszelôadása, Viceiek Találkozója, bál.

A vicei rendezvény után egy kiadós szórványvidéki turné következik az együttes számára, amelynek során több olyan településen is fellépnek majd, ahová eddig még nem jutottak el. A turnén folklórmûsorral és a Kelettôl Nyugatig címû mûsorral lép fel az együttes, melyek egyesítve várhatóan a legigényesebb néphagyomány-kedvelôk igényeit is kielégítik.

Nyulas Ferenc

Gróf Bánffy Miklós szobrának átadása

(2. old.)

Szeptember 25-én, szombaton 11 órakor a Farkas utcai református templomban adják át Stróbl Alajosnak gróf Bánffy Miklósról készített portrészobrát. A másolatot Bartha László és felesége, Stróbl Zsófia ajándékozta az Erdélyi Református Egyházkerületnek. Az eseményen igét hirdet Pap Géza püspök, Bánffy Miklós életmûvét Tonk István méltatja, az adományozó okiratot Fazekas Zsolt lelkipásztor ismerteti, az egyházkerület köszönetét pedig Pap Géza püspök tolmácsolja. Közremûködik a Kolozsvári Református Kollégium Székely Árpád által vezényelt énekkara.

Lapszemle
Erdélyi Riport/38.

(2. old.)

Címlapsztori — Mihály László: Szász csúsztat, Herényi tagad. Aktuális — Kiss Lenke: A nép kezében, Szilágyi Aladár: Civil kurázsi összefogással A hét interjúja — Simon Judit: Intenzív a reformfolyamat (beszélgetés Vasile Puscas integrációs miniszterrel). Publicisztika — Stanik István: Szembeállítva ötmilliárdért, Pomogáts Béla: A támogatáspolitika erkölcse és stratégiája, Lokodi Imre: Politika sújtotta terület, Simon Judit: Pénzmonológ. Kisebbség — Szilágyi Aladár: Bemutatkoztak a fejlôdés elkötelezettjei. TôkePiac — Králik Loránd: Határok nélkül, Szûcs László: Közös ügyek és nemzeti érdekek (interjú Gilyán György államtitkárral). A vállalkozó — Matekovics János: Mindig valami újat. Üzleti negyed — Viselkedéskultúra (3.), Eco-mix, Üzleti ajánlatok. Erdély-járó — Szûcs László: Nem csak nevében szép. Thália — Domokos Péter: Kell a háttér, Kinde Annamária: Nemzetközi csapat Kolozsvárott. Recenzió — Balogh Levente: A turmixgép visszavág. Adásidô — Kinde Annamária: Feküdj le kísértet, kelj fel vámpír. Homo ludens — Rangadó az asztalon. Sport — Balogh Levente: BL — focicsillagok és csillagászati összegek. Ez meg az — Mire vágynak a nôk?

Világszerte értékesítették az anyanyelven tanultakat
Bolyais vegyészdiákok félévszázados találkozója

(2. old.)

A minap a Bolyai kémia szakát 1954-ben végzett, nagyrészt nálam egy évvel fiatalabb "lányokkal és fiúkkal" idéztük vissza a diákéveket. Ezúttal már nemcsak jóval több kor- és iskolatárs, hanem még hajdani, nem csupán egyetemi, de gimnáziumi tanárunk — dr. Szabó Árpád, dr. Almási Miklós, dr. Gábos Zoltán és dr. Maurer Gyula is ott volt (közülük Almási és Gábos tanár urak éppen az évfolyam hallgatói közül választott feleségükkel!) a sétatéri egykori De Generando-épületbôl elindult diáklányok-diákok lelkes, csupa szív társa Papp Béla ( Bubi) szervezte találkozón.

Nincs szándékomban névsort, neveket idézni. Csupán annyit említek meg, hogy a hagyományos egyetemi osztályfônöki óra után a Szentegyház utcai Agape-étteremben folytatódott viszontlátás igazán több, mint kollégiális, egyenesen családias hangulatúnak bizonyult. Nagymértékben hozzájárult ehhez a másfél évtizeddel ezelôtt elhunyt évfolyamtárs dr. Buchwald Iván testvéröccse, Buchwald Péter — végzettsége szerint gyógyszerkutató vegyész — összeállította és szolgáltatta, hangulatos, nosztalgikus zene.

Az egykori magyar egyetem olyan diákjai érezték magukat órákon át 50 évvel fiatalabbnak, akik a magyar tanároktól magyar kollégák között magyarul tanultakat nemcsak magyar tannyelvû iskolák tanáraiként, de legtöbben az ország különféle kutató és ipari egységeiben, sôt külföldön is maradéktalanul tudták érvényesíteni, értékesíteni.

László Ferenc

Könyvtárosok mentálhigiénia tanfolyama

(2. old.)

A Hargita Megyei Könyvtár, a Romániai Könyvtáros Egyesület és a Pro Libris Könyvtári Egyesület szervezésében a könyvtárosok továbbképzése céljából tanfolyamot tartottak szeptember 13–18 között.

A csíkszeredai megyei könyvtárban Könyvtárosok mentálhigiénéje I–II. (Önismeret, Konfliktuskezelés) címmel 60 órás tanfolyamot tartottak.Az elôadók: Törökné Jordán Katalin és Kôszegi Ágnes, az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézet Oktatási Osztályáról. A kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai könyvtárosok részvételével megtartott tanfolyam elsô részében az önismeretrôl tartottak elôadást.

Amint tudjuk, az úgynevezett segéd szakmák — melyek közé tartozik a könyvtárosság is bizonyos szempontból — olyan nagy mértékben veszik igénybe és terhelik meg a szakemberek személyiségét, hogy azok idô elôtt a belefáradás, a túltelítettség állapotába kerülnek, és az úgynevezett "kiégési szindróma" tünetei jelentkeznek, ami gyakran a pálya elhagyásával jár. Mindez megelôzhetô, ha e szakemberek kellô figyelmet fordítanak saját lelki egészségükre. A tanfolyam célja segítséget nyújtani a könyvtárosoknak, hogy kellô önismeret birtokában sikerüljön megôrizniük kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségüket, s ezáltal hatékonyabbak legyenek könyvtári interperszonális kapcsolataikban.

A könyvtárban kialakuló konfliktusok kezelése képezte a tanfolyam második részét. A konfliktuskezelés gyakorlatban történô alkalmazását, illetve a csoportban való tapasztalatszerzést állítja a középpontba.

A csoportfoglalkozások témái: az irányított és szándékolt figyelem gyakorlásának fontossága a másik emberre és saját magunkra figyelés dimenziójában; a konfliktushelyzetek alaptípusai könyvtáros és könyvtárhasználó, könyvtáros és könyvtáros, illetve könyvtárhasználó és könyvtárhasználó között: viselkedési stílusok, igények és szükségletek, értékrendek ütközése; konfliktuskezelés, problémamegoldás; a könyvtáros tanácsadó szerepe, segítô felelôsségének határai és korlátai.

A tanfolyamról a könyvtárosok új erôvel, felkészültebben tértek haza.

Deák Ünige, Csoma Annamária

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Arthur király — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23, kedvezménnyel hétfôn egész nap és naponta 23 órától.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Rekonstrukció — dán bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17,30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel kedden minden elôadás és hét végén 22 órától.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 18, 20, 22; szerdán egész nap és naponta 14 órától kedvezménnyel.

FAVORIT — Az utolsó szamuráj — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 20, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18. A passió — 20 órától.

DÉS

MÛVÉSZ — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19, pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-terem — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 15 órától és hétfôn egész nap.

DACIA B-terem — Pillangó-hatás — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, pénteken, szombaton és vasárnap 21,30 órától, kedvezménnyel kedden egész nap.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja : 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szeptember 26-án, vasárnap de. 11 órakor: Muszty–Dobay: A kék csodatorta. Rendezô: Keresztes Attila.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Szeptember 25-én, szombaton este 7 órakor: Matei Visniec: Mansardã la Paris cu vedere spre moarte.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Szeptember 26-án, vasárnap du. 5 órakor: Erkel Ferenc: Dózsa György — bemutató — évadnyitó elôadás. Vezényel: Hary Béla. Rendezô: Dehel Gábor. — Tavalyi Bemutató és Nyugdíjas bérlet.

ROMÁN OPERA

Szeptember 24-én, pénteken este 7 órakor: Mozart: Don Giovanni.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Szeptember 24-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Philipp Pointne (Ausztria). Közremûködik: Florin Ionescu Galati. Mûsoron: Mozart: Der Schauspieldirektor — nyitány; Mozart: 3. Hegedûverseny; Beethoven: 2. Szimfónia.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

Szeptember 25-én, szombaton 12 órakor: A csuka parancsára — magyar tagozat.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Nyílt levél dr. Frunda György ügyvédnek, szenátornak
Tisztelt öcsémuram, ügyvéd kartársam, kollégám

(3. old.)

Bizonyára dokumentált párbeszédeket szoktál folytatni, és ezzel ügyfeleid számára kideríted az igazságot, amellyel sebeket gyógyítasz, és fájdalmakat enyhítesz. Az is igaz, hogy a szenátusban román barátaid értékelik közremûködéseidet, és így ügyvédként-szenátorként számos sikerélményt könyvelhetsz el. Tévedni azonban emberi dolog (hangoztatja a közmondás), ezen axiómát pedig neked sem sikerül megcáfolni.

Olvasom a Szabadságban és hallgatom a Bukaresti Rádió magyar adását (2004. IX. 9), így értesültem arról, hogy a Magyar Országgyûlés Nándorfehérvári termében átvehetted a Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztjét Medgyessy Péter miniszterelnöktôl, Kádár János egyik utódától. Beszédedben arra kérted a magyar közélet szereplôit, hogy "Ne avatkozzanak be az erdélyi magyar belügyekbe, mert ezzel megosztják az erdélyi magyarságot, és kétségessé teszik a román parlamentbe való újra bejutásukat."

(Emlékeztetlek: a bécsi döntés után [1940. VIII. 30] Teleki Pál miniszterelnök felkereste Emil Hateganut, és arra kérte, nevezze meg az észak-erdélyi román képviselôket, akik azonnal részt vehetnek a Magyar Országgyûlés munkájában. A román politikus erre azt válaszolta: "Miniszterelnök úr! Köszönjük a megtisztelô meghívást, de nem fogadhatjuk el, mert parlamenten kívül sokkal hatékonyabban tudunk harcolni a bécsi döntés igazságtalanságai ellen, mint a Duna-parti gyönyörû Parlamentben elhangzó felszólalásainkkal." Szintén zárójelben kérdezem meg, hogy a trianoni igazságtalan döntés ellen közülünk senki nem szólalhatna fel, csak II. János Pál pápa által megalapított Institum Pro Hominis Juribus Intézmény fôtitkára, prof. Ludvig von Láng, aki 2001. február 20.-án fejtette ki ezzel kapcsolatos nézeteit.)

A magyar politikusokhoz intézett kérésed, felhívásod az átkos Ceausescu rendszer politikai koncepcióit juttatja eszembe: "Neamestecul în treburile interne", vagy Kádár Jánost, aki elrendelte: "Mindenki ott legyen lojális állampolgár, ahova a trianoni döntés besorolta". A Rákosi–Kádár rezsim a határokon kívülre kényszerített magyarokat valójában leírta, végleges beolvadásra ítélte. Ezért 80 éven át teljesen kilátástalan volt magyarként megmaradnunk. Már úgy is minôsítettek, jegyeztek, könyveltek el bennünket, mint "magyarul beszélô románokat", miközben minden dologi-szellemi értékeinktôl megfosztottak. Fábry Zoltánt idézem: "Aki nyelvet bánt, embert sért. A nyelv korlátozása az emberiség körét kisebbíti, a kultúra rádiumát rövidíti, és a gondolatterjesztést akadályozza".

Az 1989-es fordulat után valóságos vérátömlesztést jelentett számunkra a magyar miniszterelnök, Antall József bejelentése: "Lélekben 15 millió magyarnak vagyok a miniszter-elnöke", és ezzel lezárult egy sötét, drámai korszak, elindult a szétszaggatott magyar nemzet új, eszmei egyesítése, a magyarigazolvány, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a magyarul tanuló fiatalok forinttal történô támogatása stb. (Orbán Viktor miniszterelnök megvalósításai).

Mindezek tudatában mégis arra kéred a magyar közélet vezetôit, hogy ne avatkozzanak be az erdélyi magyar belügyekbe, ezt bízzák reátok és román partnereitekre, mert külföldi beavatkozás nélkül is megoldjátok sorskérdéseinket. Hogy ez a nézeted mennyire hibás, egyetlen példaként álljon itt Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely etnikai összetételének megváltoztatása, miközben a magyar fél hangtalanul, karba tett kezekkel turte mindezt.

Emlékeztetlek Nicolae Iorga nyilatkozatára is: "Nem azért szereztük meg Erdélyt, hogy elvegyük a magyarok megvalósításait (iskolák, kollégiumok, egyetem, színház, klinika, közigazgatás, igazságszolgáltatás, pénzügyi épületek stb.), hanem azért, hogy mi is felépíthessük a magunkéit". Köztudott, hogy Iorga ígéreteibôl nem lett semmi: napjainkban is a mi épületeinket, intézményeinket használják, ahonnan bennünket kidobtak. Ezzel szemben felépítették a "tömblakás erdôket", de nem az erdélyiek, hanem a jogellenesen betelepítettek részére.

Mindezek tudatában (tisztelettel) kérdezem:

1) Miért akarod visszaállítani Ceausescu politikai koncepcióját?

2) A "be nem avatkozás" elvével miért óhajtod leállítani a forintban érkezô segélyeket?

3) Az anyaország miért ne támogassa például Déván Böjthe Csaba emberfeletti munkásságát, a Válaszúti Kallós Alapítvány iskolahálózatát, vagy miért ne figyeljenek oda a délvidéki magyarok vérzô sebeire?

4) Miért nem tartod célravezetônek a magyar nemzet eszmei síkon történô újraegyesítését?

5) Miért ellenzed Szabó Dezsô világnézetét: "Minden magyar felelôs minden magyarért"?

6) Határon túli kolozsvári magyarként miért nem szólhatnék bele az anyaország belügyeibe, hiszen az írott sajtó, a rádió, a televízió, illetve a személyes baráti, családi kapcsolatokon keresztül úgy ismerem az ottani állapotokat, a közéletet, mintha ott lennék adófizetô állampolgár? És fordítva miért lenne ez tiltott gyümölcs?

Ha egy laikus restaurálni szeretné a Ceausescu-korszakot, nem csodálkoznék. De egy letûnt rendszer praktikái mellett nem agitálhat egy rangos erdélyi magyar ügyvéd, aki szenátorként az összmagyarság érdekeit kellene hogy képviselje erre alkalmas vagy alkalmatlan idôkben! Egyik elôzô cikkemben már megírtam a Szabadság hasábjain, hogy a globalizáció korszakában túlléptünk Szabó Dezsô tételén, így napjainkban azt kell hogy valljuk: "minden nemzet felelôs minden nemzetért". Egyszer majd felelniük kell azoknak a bûnösöknek, akik elüldözték Romániából a zsidókat, a szászokat, a svábokat és színtiszta erdélyi magyar városokban 50–30–20 százalék alá zsugorították sorainkat jogellenes betelepítésekkel.

Dr. Újvári Ferenc

Az emberarcú politikának szakítania kell a múlttal

(3. old.)

Országunk belpolitikai életét az ôszi parlamenti választásokat megelôzô hetekben valamiféle belsô hánykolódás, a hazai és a nemzetközi helyzet alakulása által megkövetelt változások, átalakítások, egyszóval zavaró nyughatatlanság jellemzi.

Nincs béke a Kárpátok alatt... — villan eszembe egy valamikor olasz film viszonyainkra jellemzôn átformált címváltozata, s azon töprengek, hogy mekkora mindebben a történelmi terhek súlya. Ilyen körülmények között hogyan tudtuk átvészelni létünket az annyiszor megsemmisítéssel fenyegetô politikai idôváltozások nyomása alatt.

Ezernyi gondolat, ezernyi szorongató érzés forgatagában egyetlen, mentônek tûnô megoldás körvonalazódik: meg kell szabadulnunk a csüggesztô múltnak még az emlékétôl is, ha élni akarunk, felemelt fôvel, ha gyermekeink, unokáink általunk szabaddá válnak minden átörökölt bûntôl és bûntudattól! Erre pedig nincs más eszköz kezünk ügyében, csak a végleges leszámolás, a végleges szakítás a múlttal!

Amit ’89 decembere után elmulasztottunk megtenni, az megbosszulta magát: e mulasztásunk leple alatt tovább éltettük, teret engedtünk azoknak az erôknek, amelyek voltaképpen a diktatúra legfôbb támaszai és a nép esküdt ellenségei voltak és maradtak. Ebbôl a mulasztásból ered minden kínja-szenvedése az utóbbi 15 esztendônknek. Engedtük, hogy a nemzeti vagyont szétcibálják, megsemmisítsék, ellopják, létünket máról holnapra nyomorba, kilátástalanságba döntsék, bérrabszolgává változtassanak, miközben az egykori vezetôréteg és annak ivadéka zavartalanul megszedte magát. Belôlük lett az új politikus-tôkés osztály.

Ha tovább akarunk lépni, szakítanunk kell a diktatúrából átörökölt szokásrenddel, ki kell iktatnunk annak virulens túlélôit a közéletbôl, a politikából, minden olyan funkcióból, ahonnan ártani tudnak. Ne azon ôrlôdjünk, hogy ki Erdélyben az ôshonos, ne emésszük fel fogyó erôinket a lélekölô sovén nacionalizmus mételyével, hanem a lakosság, a nép józan eszére, igazságvágyára támaszkodva, a demokrácia biztosította törvényes eszközökkel söpörjük a történelem kukájába a múltat erjesztô, gerjesztô, minden szinten eluralkodott korrupt elemeket, a társadalom vírusait. Letisztulás nélkül nincs jövo!

A helyhatósági választások nyomán váratlanul bekövetkezett pozitív eredmények arra engednek következtetni, hogy a megtisztulás óhaja lassan az ország lakosságának mind nagyobb rétegeit hatja át. Még tavasszal hallani sem akartak ilyesmirôl, ma már a kormánypárt szorgalmazza az elôválasztások megtartását! (Lehet, hogy ebben az RMDSZ helyhatósági választásokon megvalósított sikereinek is szerepük van.) Mindezt már a tisztogatás, az öntisztulás jeleként értékelhetjük, bizonyságaként annak, hogy társadalmi megrázkódtatások nélkül is gyökeres átalakításokat lehet elérni.

Küzdelmünkben Európa mellettünk fog állni, segítségünkre lesz, hiszen nemegyszer nyújtottak már példát megtisztulásra a második világháborút követoen. Jó volna, ha politikusaink, mai és leendô parlamenti képviselôink ennek a közéleti tisztogatásnak a jelszavát tûznék zászlajukra, ezért szálljanak síkra a hazai és a nemzetközi közvélemény elôtt. Akkor, és csakis akkor (!) állunk mögéjük! Ez nem "boszorkányüldözés", hanem szociális lomtalanítás, minden becsületes és igazságszeretô polgártársunk részvételével és érdekében.

Bitay Ödön

Megmentjük Magyarországot!

(3. old.)

Fejlôdik, nô a magyar gazdaság, ezért nekünk, nem magyarországi magyaroknak, most egy kicsit rosszabb lesz.

Körülbelül ilyen visszás üzenet olvasható ki a most készülô jövô évi magyar állami költségvetés körüli hírekbôl, jelekbôl. Mint ismeretes, nemrég maga Markó Béla is nyomatékosan tiltakozott kolozsvári sajtóértekezletén az ellen, hogy az anyaország határain kívül élô magyarságra fordítandó magyar költségvetési keret egyes tervek szerint mintegy felére csökkenne. Márpedig ha a költségvetési tervet készítô magyar kormánypártokkal igencsak jó kapcsolatokat ápoló RMDSZ vezetôi sem hagyhatják szó nélkül, ami készül, akkor a jelzés meglehetôsen komolynak tekinthetô.

Semmiképpen nincs összhangban a határon túli magyarok iránt meghirdetett gondoskodás elvével az a pénzügyi politika, amelynek legalábbis a szándéka körvonalazódik. A 2002-ben kormányozni kezdô mostani magyar kormánykoalíció vezetôi kezdetben határozottan azt nyilatkozták, hogy a Kárpát-medencében kisebbségi sorban élô magyar közösségek számára a korábbi támogatási keretek nemhogy megmaradnának, de még növekedni is fognak. A Medgyessy Péter miniszterelnök ígérte jelentôsen megnövelt médiatámogatásból például sajnos nem sok lett (hacsak nem a létesítendô Erdélyi Magyar Televízióra gondolt már akkor a távozó kormányfô), jött helyette azonban a Draskovics-csomag az év elején.

Februárban értésünkre adták, hogy az egész magyar költségvetésre megszorításokkal ható intézkedések a mi magyar közösségeinknek elôirányzott pénzkereteket sem kímélhetik, félszájjal azonban olyan biztatások, vigasztalások is elhangzottak, hogy majd az ôszi költségvetés-kiegészítéskor szó lehet esetleg a csökkentések enyhítésérôl, egyféle "megvonás-visszavonásról".

Nos, itt az ôsz, és itt az új vezetôvel várhatóan hamarosan hivatalosan is felvértezett magyar kormány. A határon túli magyarokkal foglalkozó közalapítványok megnyirbált költségvetésének a pótlása helyett azonban az az elképzelés kapott lábra, hogy összevonják az összes ilyen intézményt, és a határon túli magyarság minden pályázatát egyetlen központosított közalapítványhoz kelljen majd benyújtania. Az ötlet akár technikai részletkérdésnek is tekinthetô, csak félô, hogy a Határon Túliakért Nagy Közalapítvány összköltségvetése majd kisebb lesz, mint a most létezô Illyés, Apáczai, Új Kézfogás, Sapientia és más közalapítványok összesített tavalyi vagy akár idei költségvetése. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatása már eddig is csökkent, és további csökkenése is sajtótéma.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt kormányának ezekben a napokban a magyar országgyûlésben tárgyalt jövô évi költségvetés-tervezete sem tartalmazza a ránk fordítandó keretek növelését. Sôt, amint azt Markó Béla RMDSZ-elnöktôl hallani lehetett, attól tartanak, ezek a pénzalapok a régebbi, 2003-as szint felére csökkennének, jó esetben a 2004-est tartanák.

Nem hozott sok jót egyelôre Magyarország európai uniós csatlakozása sem az anyaországgal tartott kapcsolatok terén. Nemcsak a határátlépés kerül nekünk többe 2004. május elsejétôl, hanem annak ellenére, hogy Magyarország nagyobb támogatást ígért EU-tagként a kisebbségi sorban maradottaknak, egyes jelek arra mutatnak, hogy az unió hozta szükséges vagy túlbuzgóságból származó további szigorításokra számíthatunk. Körülbelül egy hete egy szakmai tanácskozáson a Budapesti Nemzetközi Vásár keretében olyan vélekedés is elhangzott, hogy a versenyszellemet illetô uniós követelmények miatt ezentúl már kevésbé lehet megkülönböztetett anyaországi figyelemre, gondoskodásra számítani. Szerencsére ez még nem általánosan elterjedt nézet Magyarországon, csak egyes cégvezetôk szájából hallani, és sok oldalról is adatolhatóan szembeállítható vele az EU által igencsak nagyra tartott és széles körben gyakorolt pozitív diszkrimináció, ha egyszer kisebbségrôl van szó, nem kevésbé pedig a kisebbségi nyelvek és kultúrák kiemelt támogatási szándéka.

Egyébként az említett budapesti médiatalálkozón egyvalamiben megegyeztek a különbözô magyarországi médiumok képviselôi: csökken a határon túli témával foglalkozó mûsorok, itteni munkatársaktól kért tudósításra stb. szóló megrendelések száma. Ez is a fenti kedvezôtlen vonulatba illeszkedik tehát bele.

Persze az ellenérvekrôl sem kell megfeledkezni. Éppen most lép életbe az egyetemi oktatók anyaországi támogatása, és továbbra is léteznek más támogatási formák is. A 2005-ös magyar költségvetés még csak tervezet, és nem elôször történik meg, hogy fölöttébb sötét képet fest valaki a jövôrôl, hogy annál rózsaszínûbbnek tûnjön majd, amikor a vészmadarak elcsitulásával egy picit többet juttatnak majd a rémisztô hatalmas megvonásokhoz képest — még ha az végsô soron kevesebbet jelent majd az eredetinél.

A fô ellenérv pedig nyilván az, hogy bízzunk mindig a saját erônkben, ismerjük fel rejtett tartalékainkat, és lassan, de töretlenül építkezzünk. Miközben Magyarországot továbbra is ellátjuk, egyre kevesebb viszonzásért, szürkeállománnyal, munkaerôvel, tiszta forrásból merített anyanyelv-gyógycseppekkel. A rajtunk megtakarított magyar költségvetéssel pedig megmentjük az egész magyar gazdaságot.

Balló Áron

NAPIRENDEN

Körvonalazódik az MPSZ részvétele a parlamenti választásokon

(4. old.)

Folytatódik a nyílt levelek háborúja az RMDSZ és a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) vezetôi között. A felek közötti konfliktus feloldhatatlannak tûnik, mi több a tegnapi MPSZ-levél a Szász Jenô székelyudvarhelyi polgármester vezette párt parlamenti választásokon való indulását vetíti elôre. A dokumentumban nem fogalmaztak egyértelmûen, leszögezték: a parlamenti választásokon való megmérettetés más módját kell választaniuk, mivel az RMDSZ semmibe vette a tisztességes közös elôválasztásokra tett javaslatot.

A két szervezet közötti levelezés feladata a második vonalbeli politikusokra hárult: azt követôen, hogy legutóbb Markó Béla helyett Nagy Zsolt, az RMDSZ kampánystábjának vezetôje tett felhívást az MPSZ tagjai felé, hogy vegyenek részt az RMDSZ elôválasztásain, tegnap Nagy Pál, az MPSZ ügyvezetô elnöke ütötte vissza a labdát, és "súlyához méltatlan, semmitmondó, félrevezetô szándékúnak" nevezte a magyar érdekképviseleti szervezet legutóbbi nyílt levelét. Az MPSZ-esek az RMDSZ szemére vetik, hogy az elôválasztásokon csak azok vehetnek részt, akik eleget tesznek a szervezet által megállapított feltételeknek. Az MPSZ-esek szerint az RMDSZ nyitottsága amiatt is csorbát szenved, hogy "a területi szervezetek többségében nem tartanak urnás elôválasztásokat, csak elektoros jelölôgyûléseket, ahol kizárólag az RMDSZ szûk tagsága dönti el a jelöltek kilétét."

Az MPSZ sajnálattal vette tudomásul, hogy az RMDSZ vezetôsége semmibe vette a tisztességes közöselôválasztásokra tett javaslatukat, és ezért a parlamenti választásokon való megmérettetés másik módját kell választaniuk. Az MPSZ-esek szerint az RMDSZ "végzetesen veszélybe sodorta elutasító hozzáállásával" azt, amiben "mindketten egyetértenek: a romániai magyarság erôs parlamenti képviseletét."

Az MPSZ elnöke korábbi levelében azt javasolta: a két szövetség által közösen szervezett elôválasztásokon kellene meghatározni, hogy a magyarság nevében kik és milyen listán induljanak képviselô- vagy szenátorjelöltként az év végi parlamenti választásokon. Az RMDSZ hét eleji közleménye szerint mind szavazóként, mind jelöltként, bárki részt vehet az elôválasztásokon.

Szász Jenô ezzel szemben azt vallja: a romániai magyarságnak "belsô választások" útján kellene meghatároznia, kik legyenek a romániai magyarság jelöltjei. A szervezô lehetne egy harmadik fél is, példaként említette az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot, illetve a Székely Nemzeti Tanácsot. Szász Jenô úgy véli: az RMDSZ tartósítani akarja az "egypártrendszert" a romániai magyarság körében. Rámutatott: a parlamenti képviselet ellátására új szervezetet kellene közösen létrehozni, s az nem minôsülne "választási koalíciónak". Példaként a Felvidéket említette, ahol a három magyar szervezet megalakította a Magyar Koalíció Pártját a választási küszöb elérése érdekében. A másik lehetôség szerinte az volna, hogy a közös belsô választáson nyertes szervezet listáján indulnának a jelöltek.

A két szervezet közötti ellentét egyesekben azonban máris feloldódni látszik. Markó Béla tegnap Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján közölte: Pécsi Ferenc parlamenti képviselô, a Szatmár Megyei Polgári Körök elnöke idén is az RMDSZ listáin igyekszik képviselôi székhez jutni. Pécsin kívül Szondy Zoltán csíkszeredai újságíró is jelentkezett az elôválasztásokra.

Borbély Tamás

Mérlegen a parlamenti tevékenység
Kérdéseinkre Eckstein-Kovács Péter szenátor válaszol

(4. old.)

Parlamenti választások közeledtével az "elszámoltatásnak" is elérkezett az ideje. A Megyei Képviselôk Tanácsának legutóbbi ülésén ugyan a parlamenti képviselôink beszámoltak az utóbbi négy évben kifejtett tevékenységükrôl, ám errôl csupán a tanács tagjai értesülhettek. Lapunk kérdéseire most a nagy nyilvánosság elôtt is válaszolnak a honatyák.

Sorozatunk elsô interjúalanya Eckstein-Kovács Péter szenátor, az RMDSZ Szabadelvû körének elnöke.

Arra kérném értékelje az elmúlt négy évben kifejtett tevékenységét. Mennyiben sikerült megvalósítani a terveit, és mennyire elégedett az eredményekkel?

— Több pontra osztanám a szenátori munkásságomat. Az egyik a parlamenti, a törvényhozói tevékenységem. Ennél a pontnál elmondhatom, hogy nagy számú, jelentôs feladattal bízott meg az RMDSZ-frakció. A szenátusi frakció részérôl én vettem részt az alkotmánymódosító bizottság munkálataiban, amely egy hosszú, több hónapos munka volt. Ugyancsak én vettem részt a házszabály tervezetének megszerkesztésével megbízott külön bizottságban, valamint a közös házszabály-bizottságban. Ezenkívül ebben az idôben zajlott az igazságügy reformja, amelyet én nagy — és végsô soron — sikeres munkának tekintek. Itt ugyancsak én voltam az RMDSZ "vezérszónoka", és szorosan együttmûködve az Európa Bizottság romániai delegációjával, remélem sikerült véghezvinni az eurokonform törvénycsomag létrehozását. A jogi bizottságnak is tagja voltam, egyetlen RMDSZ-képviselôként, ezért igyekeztem mindig felkészülten jelen lenni az üléseken. Ez a bizottság a legelfoglaltabb, hiszen a törvények nagy része ezen keresztül "megy át". Az utolsó három ülésszakon kibôvítették az európai integrációs bizottságot, ide az RMDSZ szintén engem delegált, feltételezhetôen azért, mert nagy tapasztalatot szereztem az Európa Konvent integrációs kérdésekrôl szóló munkálatain. Az Európa Unió Románia Vegyes Bizottságnak is tagja voltam, Bukarestben és Brüsszelben folytattunk tárgyalásokat.

Ez volt a törvényhozási része a tevékenységemnek. A másik terület a választókerületi munka. Pontos kimutatással is szolgálhatok: több mint 700 ember keresett fel a fogadóóráimon, amelyeket eléggé nagy rendszerességgel tartottam meg és ahol tudtam, ott segítettem is. Jó volt a kapcsolatom a sajtóval is, rendszeresen tartottam sajtóértekezleteket, amelyekre számos újságíró ellátogatott, tehát jelen voltam a médiában, és meg tudtam jeleníteni az RMDSZ érdekeit.

A szenátori tevékenységem harmadik fejezetéhez a külkapcsolatok tartoznak, amely több, mint másfél éves, nagyon megtisztelô munka volt számomra. Az RMDSZ képviseletében, a szenátus póttagjaként, tevékenyen részt vettem az Európai Konvent munkálatain, amely az új európai alkotmány tervezetét alkotta meg. Kiválóan együtt mûködtem a magyar delegáció tagjaival. Az Emberjogi Charta szakbizottságban dolgoztam, és örömmel ôrzöm Antonio Vittorino biztos köszönô levelét a bizottsági munkámért, valamint Szájer Józsefnek (Fidesz), a magyar delegáció tagjának az elismerô és méltató sorait a magyar küldöttséggel való együttmûködésemrôl. Szintén nagyon jó munkakapcsolatot alakítottam ki az Európai Unió bukaresti képviseletének a szakembereivel, illetve ennek vezetôjével, számos politikailag fontos ország nagykövetségével, valamint Emma Nicholsonnal, az Európa Parlament romániai raportôrével.

A parlament honlapja szerint az elmúlt négy évben önnek nem volt egyéni törvénykezdeményezése.

— Több mint húsz politikai nyilatkozatom volt, interpellációkat fogalmaztam meg az elmúlt négy évben. Az egyéni törvénykezdeményezésnek a sikerre vitelében nem igazán hiszek. Vannak viszont olyan törvénymódosítások, amelyek egyértelmûen az én nevemhez kapcsolhatók. Két példát is mondanék: a büntetôtörvénykönyvnek a módosítása, amely által sikerült elérni, hogy a "prostitúcióra kényszerítô utcai nôrablásokat" keményen büntessék, vagy például az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozó törvény. Társszerzôként több törvénytervezetet is aláírtam, a jogi bizottság tagjaként, vagy az RMDSZ szenátorai által közösen szerkesztve. Egyéni indítványt valóban nem tettem, mert mint mondtam szkeptikus vagyok ezeknek a sorsát illetôen.

Szavazások esetén természetesen az RMDSZ-frakció által hozott döntés szerint nyilvánítják ki véleményüket. De mi történik, akkor, ha lelkiismerete szerint másként szavazna?

— A szenátusi frakció szabályzata szerint, ha egy adott kérdésben a csoport kétharmadának határozott véleménye van, akkor kötelezô a többi szenátorra nézve is. Több esetben is elôfordult, hogy az én véleményem nem egyezett az RMDSZ véleményével. Ha többségi szavazás volt természetesen tudomásul kellett vennem. Az is elôfordult, hogy engedélyt kértem a frakcióvezetôtôl: az adott szavazáson inkább ne vegyek részt, mert nem akarok lelkiismeretem ellenére szavazni. Megjegyzem: megértést tanúsítottak az álláspontom iránt.

Az utóbbi idôben egyre több bírálat érte az RMDSZ-t. Az ön politikai megítélése szerint a szövetség mennyire szolgált rá a bírálatokra, illetve hogyan tudná növelni a hatékonyságát?

— Úgy vélem az RMDSZ jól teljesített ebben a parlamenti ciklusban, ami a törvényhozást illeti. Szomorúan vettem azonban tudomásul, hogy a politikai döntések nagyrészt a politikai egyeztetések eredményei voltak, ezt viszont "keresztül kellett vinni". Gyakorlatilag tehát a kezdeményezés, az egyéni parlamenti munka egy kicsit háttérbe szorult. Ha kritikai hangot is meg akarok ütni, akkor elmondhatom: néhány esetben olyan ügyekben is a kormánypártnak az oldalára álltunk és szavaztunk, amelyek nem voltak demokratikusak, és amelyeket a közvélemény is rosszul fogadott. A megegyezésünk arról szólt: csupán azokban az esetekben "segítünk", amikor Románia integrációját elômozdító törvénytervezetekrôl van szó. Volt rá eset azonban, hogy nem errôl volt szó és mi mégis támogattuk a kormánypárt javaslatait.

Köllô Katalin

Eckstein-Kovács Péter második szenátori mandátumát zárja az idén. Az elmúlt négy évben a jogi bizottság tagjaként tevékenykedett. 2000–2004 között a szenátornak nem volt önálló törvénykezdeményezése. Felszólalásait tekintve — a szenátus által közreadott statisztikai adatok szerint Eckstein-Kovács Péter 21 alkalommal kért szót a plénumban és kétszer interpellált — a második legaktívabb RMDSZ-honatya a felsôházban, ôt csak Puskás Bálint, a szenátus alelnöke körözi le 23 felszólalással.

Csökkenhet az RMDSZ képviselete?
Lezárultak a jelölések

(4. old.)

A töredékszavazatok visszaosztásakor derül majd ki, hogy Szilágy, Beszterce-Naszód, illetve Fehér megye magyarságának lesz-e a következô négy évben parlamenti képviselete, vagy sem. Mindhárom megyében lezárult a képviselô- és szenátorjelölések határideje, a helyi szervezetek küldöttgyûlések keretében fogják rangsorolni a jelentkezôket.

A 2004-es parlamenti választások alkalmával meghirdetett jelölési idôszakban Szilágy megyében két szenátorjelölt — Fekete Szabó András Levente jelenlegi alprefektus és Széman Péter orvos, valamint egy képviselôjelölt, Seres Dénes RMDSZ-szenátor nyújtották be a jelölésükhöz szükséges dokumentációt — értesít az RMDSZ-tájékoztató. A rangsoroló küldöttgyûlést a szervezet október 1-jén tartja.

Az elmúlt négy évben a Szilágy megyei RMDSZ-nek 1 képviselôje és 1 szenátora volt, Vida Gyula, illetve a most képviselôjelöltként induló Seres Dénes személyében. A visszavonuló Vida Gyula lapunknak elmondta: nem bizalmi válságról van szó, ô maga döntött úgy, hogy nem indul az idei parlamenti választásokon. — 72 éves vagyok, az embernek pedig kell tudni, hogy mikor tanácsos visszavonulni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy végleg kivonulok a politikából, ezentúl azonban elsôsorban mint a szilágysomlyói RMDSZ területi szervezetének elnöke kívánok tevékenykedni — mondta a képviselô.

Tekintettel a Szilágy megyei magyarok számarányára, az RMDSZ minden alkalommal csakis a töredékszavazatok visszaosztása alkalmával kapott szenátori mandátumot. Az elmúlt négy évben tovább fogyott a magyarság, ezért egyre kisebb az esélye annak, hogy a szövetségnek lesz egy szenátora Szilágy megyében, de még a képviselôi tisztség sem teljesen biztos, amit az is befolyásol, hogy a román szavazatok is egyre jobban polarizálódnak az SZDP+RHP, illetve a D.A.Szövetség körül, könnyen elôfordulhat tehát, hogy valamennyi parlamenti mandátum e két politikai formáció között oszlik majd meg.

Fehér megyében a jelölési határidô lejártáig 4 pályázat érkezett Köble Csaba, Komáromi Attila SZKT-tagok, Rácz Levente megyei RMDSZ-elnök és Tóth Csaba a gyulafehérvári RMDSZ-szervezet vezetôje részérôl. A rangsorolás közös listán történik, a jelöltek az elért helyezés alapján dönthetik el, hogy a szenátori vagy a képviselôi lista vezetô helyeire kerüljenek. A Területi Választási Bizottság mind a 4 pályázatot érvényesnek ítélte meg.

A Fehér megyei RMDSZ-nek 1990–1992 között volt egy parlamenti képviselôje Brendus Gyula személyében, 1992-tôl 1996-ig pedig egy szenátora, ezt a tisztséget a marosújvári Incze Tibor töltötte be. Ami az idei esélyeket illeti, Rácz Levente a Szabadságnak elmondta: ez gyakorlatilag minimálisnak mondható, elméletileg azonban nincs kizárva, hogy a töredékszavazatok visszaosztásakor ezúttal nem a Tulcsa vagy épp Cãlãrasi megyei RMDSZ-lista befutója kerül be a parlamentbe, hanem Fehér megyének kedvez a sors. A rangsoroló küldöttgyûlésre október 1-jén kerül sor.

Beszterce-Naszód megyében is lezárult a jelölési határidô. Borsos K. Lászlótól, a megyei RMDSZ ügyvezetô elnökétôl megtudtuk: egy szenátor (Koszorús Zoltán) és három képviselôjelölt (Szilágyi János megyei elnök, dr. Kocsis András megyei tanácsos, és Tók Katalin) jelentkezett, rangsorolásukra október 2-án kerül sor. Noha a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ az elmúlt 15 évben egyszer nyert képviselôi mandátumot 1992–1996 között, az ügyvezetô elnök igen optimistán tekint az idei választások elé. Derûlátásának alapja az idei helyhatósági választásokon elért eredmények, ez — mondotta Borsos — feljogosítja a besztercei magyarokat arra, hogy bár egy képviselôi mandátumban reménykedjenek.

Sz. K.

KÖRKÉP

Tordaszentmihály
Októberre ígéri a Rigips a mészkôi mellékutat
Két iskola mûködési engedély nélkül

(5. old.)

Magyarországi testvértelepülés segítségével javította az önkormányzat a község iskoláit-óvodáit, ivóvízhiány miatt így is engedély nélkül mûködik a mészkôi és a sinfalvi iskola. Mészkôn még mindig gondot okoznak a falun áthaladó nehézgépkocsik, a Rigips október közepére ígéri a lakott területet elkerülô mellékút megépítésének befejezését. Sinfalván szabadidôs központ építésére koncesszionálna 3 hektáros területet egy vállalkozó.

174 millió lejt költöttek a község négy iskolájának és három óvodájának javítására Tordaszentmihály községben. A mintegy hétszáz gyermeket befogadó hét épület újrafestése, javítási munkálatai még nem értek véget. Az új tanévre való felkészülés munkálatait 100 ezer forinttal támogatta a község magyarországi testvértelepülése, Sárrétudvari, bár a két település kapcsolatrendszere nem terjed ki az anyagi támogatásra is. Két iskolában — Mészkôn és Sinfalván — nincs ivóvíz, emiatt az iskolák nem rendelkeznek mûködési engedéllyel, tájékoztatott Zeng János polgármester. Elmondta, a tordaszentmihályi óvoda állapota annyira leromlott, hogy nem érdemes már tatarozásába befektetni, hanem új ingatlant kellene építeni. Zeng János a községen áthaladó autópálya építésére eladott községi területek árából — amely a várakozások szerint többmilliárd lejre rúg majd — több befektetést tervez, többek között az új óvoda felépítését is ebbôl a pénzösszegbôl szeretnék megvalósítani. Ezek természetesen nem valósulnak meg a közeljövôben, de a tervezgetésnek valós alapja van.

Húszan kértek telekkoncesszionálást a helyi tanácstól Tordaszentmihályon, ezek közül egyet hagytak jóvá. A legtöbb kérést amiatt utasították el, mert a Tordai-hasadék környékén kértek területet. Egy szeptember eleji megyei tanácskozáson született döntés értelmében átfogó környezetvédelmi programba, az európai turisztikai körforgásba vonnák be a Tordai-hasadék környékét, ebbôl a megfontolásból egyelôre leállították a telekkoncesszionálásokat. (Esetleg csak az övezet turisztikai értékét szolgáló és hasznosító nagyméretû projektek jöhetnek számításba.) Más kérvényeket azért utasítottak el, mert bár a kérvény tárgyát képezô terület hivatalosan az önkormányzat tulajdonát képezi, vitatott tulajdonviszonyú telkekrôl van szó, és a helyzet tisztázásáig nem óhajtják azokat semmiféle formában hasznosítani.

Az egyetlen elfogadott telekkoncesszionálási kérelem egy Sinfalva melletti gondozatlan, három hektáros területre vonatkozik, ahol olaszok és helybeliek szabadidôközpontot alakítanának ki fürdôvel, vidámparkkal, étteremmel stb. Azon kérvények esetében, ahol a kérelmezôk nem építkezésre igényelték a területet, a tanács döntése értelmében nem koncesszionálási jogot hagytak jóvá, hanem egy évre szóló bérleti szerzôdést ajánlottak fel.

Ismét napirendre került a mészkôi útprobléma: a Rigips 40 tonnás teherszállító gépkocsijai nem tartják be a rossz út miatt elôírt sebességkorlátozást, így ijesztôen remegnek a mészkôi lakóházak, amelyeket lakói a megrongálódástól, összeomlástól féltenek. A Rigips a problémák megoldásaként a falut kikerülô mellékút megépítését ígérte, a határidô viszont már lejárt, az út még nem készült el, és a jármûvek továbbra is a településen haladnak át. Emiatt a helybeliek azzal fenyegetnek, hogy lezárják a forgalmat. A Rigips újabb ígérete szerint október 15-re elkészül a mellékút, egyelôre nem tudni, hogy a mészkôieknek lesz-e türelmük addig.

K. E.

Szilágysomlyó
XII. Báthory Napok a hétvégén

(5. old.)

Tizenkettedik alkalommal szerveznek Báthory Napokat Szilágysomlyón a hétvégén. A háromnapos rendezvény pénteken kezdôdik, az Ifjúsági Báthory Napokkal. Az alábbiakban közöljük a rendezvény részletes programját.

Pénteken "Ifjúsági Báthory Napok" — helyszín: I. Maniu Iskolacsoport (Kogãlniceanu u. 11.) 17.30 óra — "Karinthy Frigy-est" — kolozsvári diákszínjátszók mûsora (Kelemen Attila Csongor, Pap Ákos, Visky András); 18.30 óra — Táncház — táncbemutató a szilágycsehi Berekenye Néptánccsoport (vezetôk: Szôke Anna, Kocsis Attila) elôadásában, majd közös táncház (a Berekenye és a budapesti Hagyományok Háza közremûködésével). Párhuzamosan — helyszín: Magyar Ház (Argesului — Csorgó — u. 8.); 18.30 óra — Filmbemutató: Az utolsó désházi fazekas (Major István, Zilah), Egy borértô ember (Kovács András, Budapest), portréfilm Acsádi Elek szilágysomlyói borászról.

Szombaton 9.00 óra — XI. Orvostovábbképzô. Téma: A magyar nemzet fogyása. Helyszín — I. Ossian Agráripari Iskolaközpont díszterme (S. Bãrnutiu u. 11–13). Rendezô: Báthory István Alapítvány (BIA), Magyar Egészségügyi Társaság (MET). Megnyitó, üdvözlések: dr. Széman Péter, a MET elnökségi tagja, a BIA elnöke, dr. Mikola István, a MET elnöke, Vida Gyula parlamenti képviselô. A konferencia elnöke: dr. Mikola István, társelnök: dr. Széman Péter. Elôadók: 9.20: Fekete Gyula, író: Sorskérdések (Budapest) ; 10.10: prof dr. Iván László: A magyarság széthullásának és megmaradásának lelki tényezôi (Kútvölgyi Kórház, Budapest); 11.00 — Szünet; 11.30: dr. Korzenszky Richárd OSB, perjel: Egész-ség (Család, iskola, erkölcs), (Bencés Apátság, Tihany); 12.20: dr. Andrásofszky Barna, a MET örökös tiszteletbeli elnöke: Önámítás helyett önbecsülés, áldozatvállalás (Mosdós); 13.10: Hozzászólások, vita; 13.50: Zárszó. 14.00 óra — Képzômûvészeti tárlat — Nagy Daniel (Kolozsvár): Kalografia — grafikai kiállítás. Kurátorok: Bálint Enikô, Bálint Michel. Helyszín — Magyar Ház (Argesului — Csorgó — u. 8. sz). 15.00 óra — A Nyírbátori Ifjúsági Koncert Fúvószenekar és a Bátor Mazsorett-csoport (Németiné Sztán Ilona és Márton József) gálamûsora. Vezényel Fazekas Mihály. Helyszín: I. Ossian Agráripari Iskolaközpont udvara (S. Bãrnutiu u. 11–13.); 16.00 óra — Szilágysomlyó–Albertirsa — testvérvárosi szerzôdés aláírása, helyszín: Polgármesteri Hivatal (Libertãtii — Szabadság tér 3.); 17.30 óra — a "Szilágysági Magyarok" díszoklevelek átadása. Folyóirat- és könyvbemutató — Hepehupa, valamint Simonfy József: Holdkóros halak (Mentor könyvkiadó, 2004.), bemutatja Fejér László, Helyszín: I Ossian Agráripari Iskolaközpont díszterme (S. Bãrnutiu u. 11–13.); 19.30 óra — "Legyen kedved mindig dalolni" — Tolcsvay Béla (Budapest) elôadóestje, helyszín: I Ossian Agráripari Iskolaközpont díszterme (S. Bãrnutiu u.11–13.).

Vasárnap 8.30 óra — Fogadás a Polgármesteri Hivatalban; 10.00 óra — Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban, igét hirdet Tempfli József római katolikus megyéspüspök, Csûry István református püspökhelyettes, fôjegyzô; 12.00 óra — Báthory István mellszobrának megkoszorúzása.

Marci a piacon

(5. old.)

Szerda reggel a Széchenyi téri piacon a következô árak voltak érvényben: tojás — 2500–3800 lej/db, hagyma — 11–15 ezer lej/kg, fokhagyma — 50 ezer lej/kg, burgonya — 6–8 ezer lej/kg, paszuly — 20 ezer lej/kg, paprika 30 ezer lej/kg, paradicsompaprika — 30–35 ezer lej/kg, karfiol — 15 ezer lej/kg, murok — 5 ezer lej/kg, paradicsom — 20–25 ezer lej/kg, uborka — 30 ezer lej/kg, tök 3 ezer lej/kg, káposzta — 5 ezer lej/kg, padlizsán — 15–30 ezer lej/kg, retek — 10 ezer lej/kötés, ôszibarack — 35 ezer lej/kg, szilva — 15–16 ezer lej/kg, szôlô — 20–50 ezer lej/kg, alma — 12–18 ezer lej/kg.

Regionális szeminárium a kis- és középvállalatok fejlesztésére

(5. old.)

A Kis- és Középvállalatok Együttmûködéséért Országos Ügynökség (ANIMMC) kedden a Fullton szállóban rendezte meg az Európai Unió Phare-programjának támogatását élvezô INFOTIN IMM 2004 elnevezésû szemináriumot, amelynek témája az uniós mûszaki segítségnyújtás volt.

A rendezvényen helyi cégvezetôk, üzletemberek, bankárok, helyhatóságok képviselôi, valamint EU-s szakértôk (Jose Cervera-Ferri, Ewa Balcerowitz) vettek részt. Az elhangzott elôadásokon többek között bemutatták a romániai kis- és középvállalatok egészségi állapotát és szükségeit tükrözô felmérés eredményeit. Ugyanakkor olyan kérdésekre is kitértek, mint a minôségi és standardrendszer helyzete, az értelmi tulajdonjog az EU-ban stb. A kis- és középvállalatok fiatal tulajdonosai számára bankhitelnyújtási lehetôséget hirdettek meg fejlesztési célokra, amelynek felsô határa elérheti az 5 ezer eurót, és amelyre a pályázási határidô október elseje. Errôl bôvebb felvilágosítást a www.animmc.ro honlapról vagy az ANIMMC bukaresti telefonszámain (336-21-80, 335-33-53, 335-26-32, 335-28-80) lehet beszerezni.

Ö. I. B.

Áramszünet

(5. old.)

Kolozsváron 8–15 óra között a következô utcákban szünetel az áramszolgáltatás: szeptember 23-án, csütörtökön — Nyárfasor utca 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., Pandurilor utca 2., 4., 6., 8., 10. szeptember 24-én, pénteken — Nyárfasor utca 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., családi házak, óvoda.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

Valutaárfolyamok
Szeptember 22., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forin (Vétel/Eladás)t

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 850/41 150

33 250/33 650

162/166

Szeptember 23., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 060 lej, 1 USD = 33 346, 1 magyar forint = 167 lej.

HIRDETÉS

Adásvétel

(7. old.)

Eladó VW bogárhátú autróalkatrészek olcsón; Új lexikon, 8 kötetben, Dante kiadás; Herepei János: A Házsongárdi temetô régi sírkövei, Akadémiai Kiadó, BP., 1988; magyar sportkönyvek (futball); különbözô szótárak; történelmi könyvek; ritka szép magyar nóták, operett- és operaáriák olcsón; régi Mûszaki lexikon; egy autócsomagtartó: új, külföldi, krómozott, (minden gépkocsi típusra talál), a hátsó csomagtérre szerelhetô. (0027)

Szolgáltatás

(7. old.)

Esküvôkre hangulatos zenét biztosítok, minôségi felszereléssel. Telefon: 0723-807733.

Magánórák

(7. old.)

Németországban tartózkodott, német nyelvdiplomával, tapasztalattal rendelkezô, fiatal tanárnô felkészítek érettségire németbôl, illetve nyelvórát tartok IX–XII. osztályosoknak. Ár: 100 000 lej/alkalom (másfél óra). Telefon: 0742-770340. (0026)

SPORT

LABDARÚGÁS
BL: zárt kapuk Rómában

(8. old.)

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy a Bajnokok Ligája elsô fordulójában, múlt szerdán botrányos körülmények között 0–1-es állásnál félbeszakadt AS Róma–Dinamo Kijev összecsapást 3–0-ás eredménnyel az ukrán együttes nyerte.

A bizottság határozata értelmében a római együttes a két következô hazai BL-meccsét zárt kapuk mögött köteles lejátszani.

Az olasz fôvárosban rendezett találkozó azért szakadt félbe, mert egy nézô a szünetben fejen dobta Anders Frisk játékvezetôt, aki sérülése következtében nem vállalta a folytatást.

UEFA-Kupa Újabb halasztás

(8. old.)

Az Izraelt megbénító köztisztviselôi sztrájk miatt nem tudja lejátszani a Maccabi Petah Tikva elleni, szerdára kiírt labdarúgó UEFA Kupa-mérkôzését a Heerenveen, ugyanis a holland csapat nem tud elrepülni az idegenbeli összecsapásra. A halasztáshoz az európai szövetség hozzájárult, és késôbb dönt arról, mikor legyen az új idôpont. A múlt csütörtöki elsô összecsapást korábban 22-ére halasztották.

Az 1. forduló visszavágóját jövô csütörtökön tartanák Heerenveenben.

Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az MTK és a Gyôr is bejutott a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé: kedden a fôvárosi csapat fölényesen, öt góllal verte az NB III-as Magyargéc együttesét, míg a Gyôr egy góllal bizonyult jobbnak az NB II-es Celldömölknél.

A sorozat ezen szakaszában kapcsolódnak be az élvonalbeli csapatok, kivéve az öt, nemzetközi kupában szerepelt, illetve szereplô együttest: a Budapest Honvéd, a Debreceni VSC-MegaForce, a Matáv-Sopron, az Újpest és a címvédô Ferencváros csak a harmadik körben játszik elôször.

• Jól sikerült a Real Madrid új edzôjének, Mariano Garcia Remónnak a bemutatkozása, miután csapata hazai pályán egy góllal legyôzte az Osasunát a spanyol labdarúgó Primera Division 4. fordulójának nyitó mérkôzésén. A szakember, aki a vasárnap lemondott Jose Antonio Camacho helyét vette át a kispadon, a mutatott produkcióval nem lehetett elégedett, hiszen a sztáregyüttes ezúttal sem játszott jól, ám a három pontot — David Beckham szabadrúgásgóljával — sikerült megszereznie. Eredmény: Real Madrid–Osasuna 1–0.

• Kétgólos gyôzelmet aratott az Olympique Lyon a Toulouse otthonában a francia labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának nyitó mérkôzésén. Eredmény: Toulouse–Olympique Lyon 0–2.

Torghelle Sándor és Király Gábor csapata, a Crystal Palace továbbjutott, míg Gera Zoltán együttese, a West Bromwich Albion meglepetésre kiesett a második fordulóban az angol labdarúgó Ligakupából.Elôbbi is alaposan megizzadt harmadosztályú ellenfele ellen, csak a hosszabbításban jutott tovább. A Gerával felálló West Bromwich is hosszabbításra kényszerült a szintén harmadik vonalbeli Colchesterrel szemben, ám a ráadásban a jóval esélytelenebb kiscsapat gyôzött. Mindkét mérkôzés 2–1-es eredménnyel ért véget.

• Meglepetésre a Bundesligában remekül szereplô FSV Mainz együttese már a második fordulóban kiesett a labdarúgó Német Kupából, miután büntetôpárbajban alulmaradt a másodosztályú Karlsruhével szemben. A mainzi együttesben Bódog Tamás végig pályán volt.

Az élvonalbeli gárdák közül a Bayern Münchennek csak nehezen sikerült megszereznie a gyôzelmet a harmadosztályú VfL Osnabrück ellen, míg a Nürnberg — a Mainzhoz hasonlóan — búcsúzott a további küzdelmektôl.

Eredmények: 1. FC Nürnberg–LR Ahlen (II. osztály) 2–3 — hosszabbítás után, SC Freiburg–VfL Bochum 3–2 — hosszabbítás után, Karlsruhe (II.)–FSV Mainz 1–1 — büntetôk után 3–0, Köln (III.)–Arminia Bielefeld 2–4, VfL Osnabrück (III.)–Bayern München 2–3.

TENISZ
Kim Clijsters visszatér

(8. old.)

A volt világelsô Kim Clijsters hétfôn tér vissza a versenytenisz világába. Ezt maga a belga klasszis erôsítette meg hozzátéve, hogy a jövô hét elején szülôhazájában, a hasselti tornán lép majd ismét pályára több hónapos kényszerszünetet követôen. Az újrakezdés idôpontját és színhelyét annak ellenére biztosra mondta Clijsters, hogy jelenleg még erôs fájdalmat érez mûtött csuklójában, valahányszor csak labdába üt.

Clijsters gondjai márciusban kezdôdtek, majd panaszai egyre erôsebbek lettek, mígnem június elején kiderült, hogy ciszta keletkezett a csuklójában. Csak mûtét segíthetett rajta.

ÖTTUSA
Eb: Magyar részvétel szerényebb reményekkel

(8. old.)

Ma, csütörtökön kezdôdik a bulgáriai Albenában az öttusázók idei harmadik legjelentôsebb versenye, az Európa-bajnokság, amelyen a magyar csapattól — mivel nem a legjobb összeállításában szerepel — ezúttal csupán egy-két érem megszerzése várható.

A kontinensviadalon nem lesz ott a kétszeres egyéni világbajnok, Sydneyben ötkarikás ezüstérmes, az athéni játékokon azonban csupán nyolcadikként végzô Balogh Gábor, akivel kapcsolatban Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány úgy fogalmazott: ô most pihen.

A nôi mezônybôl is hiányzik majd a legjobb magyar, legalább is részben. Az idén a világbajnoki, majd az olimpiai aranyérmet is begyûjtô Vörös Zsuzsanna a hagyományos versenyben nem indul, a váltónak viszont tagja lesz. Vörös — aki az olimpia után még a Világkupa-döntôben is dobogóra állhatott, harmadik lett — lelkileg már nem igazán tud ráhangolódni az újabb megmérettetésre.

Pálvölgyi elsôsorban a váltótól vár jó szereplést — lévén, hogy az ilyen összeállításban még egyszer sem kapott ki —, a hagyományos versenyben pedig az elsôdleges cél, hogy egyáltalán teljes létszámú csapat kerüljön be a fináléba.

Európa-bajnokságot a férfiak számára 1987-tôl, a nôknek 1989-tôl rendeznek. Az azóta eltelt idôben a magyarok 23 arany-, 12 ezüst- és 8 bronzérmet szereztek.

WADA: január elsejétôl új doppinglista

(8. old.)

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) jóváhagyta a tiltott szerek új listáját, amely január 1-jétôl lép érvénybe.

Az új szabály szerint a kortizont tartalmazó krémek és cseppek alkalmazását nem kell bejelenteni. Ugyanakkor a Beta-2 összetételû orvosságok használatát, amelyek az asztmás betegségek kezelésére szolgálnak, nemcsak a versenyeken, hanem már az edzéseken is jelezni kell.

Tiltott lesz a finaszterid. Ez a szer a prosztatabetegségek és a hajhullás ellen használatos, de a WADA kutatásai szerint kiválóan alkalmas különbözô doppingszerek kimutatásának elfedésére. A következô évtôl nem engedélyezett a gyógyszernek nem minôsülô szerek intravénás használata sem.

— A mostani változások hosszú tudományos kutatómunka eredményei, amelyeknek révén javul a doppingszerek kimutatásának lehetôsége — szögezte le Richard Pound, a WADA elnöke.

Annus–Fazekas-ügy: döntés jövô csütörtökön

(8. old.)

A Magyar Atlétikai Szövetség fegyelmi bizottsága jövô csütörtökön hoz döntést az athéni olimpián doppingvétség miatt aranyérmétôl megfosztott diszkoszvetô Fazekas Róbert és kalapácsvetô Annus Adrián ügyében.

A fegyelmi bizottság kedden három órán át hallgatta meg a két szombathelyi atlétát és tanúként edzôjüket, Vida Józsefet.

A fegyelmi bizottságnak még nem sikerült idôpontot egyeztetnie az ügyben szintén érintett orvossal, Pikó Károllyal, aki egyébként semmilyen jogviszonyban nem áll a szövetséggel, így a MASZ nem is vonhatja felelôsségre.

ELFELEJTETT TÖRTÉNETEK

(8. old.)

Sorozatunkban olyan eseményeket, történeteket elevenítünk fel, amelyek nélkül szegényebb lenne Kolozsvár sportélete.

A Viadaliskola (VI.)
(Folytatás tegnapi lapszámunkból)

Az intézetben az 1890-es évek közepéig folyt állandó testnevelés, ekkor városszerte megindult az iskolai tornatermek felépítése, így minden iskola saját, ún. rendes tornatanítót alkalmazott, s felmondta a szerzôdést a Tornavívodával. Ennek ellenére a több mint 20 év alatt a diákok felejthetetlen emlékeket gyûjtöttek az intézeti órákon, versenyeken, valamint az év végi tornabemutatókon. Báró dr. Petrichevich-Horváth Emil nemzetgyûlési képviselôként 1926-ban ekképp emlékezett vissza a piarista gimnáziumi sportéletre: az elsô két évrôl nem sok emlékem van. Tanultunk, sokat tornáztunk s verekedtünk, legtöbbször az unitárisus fôgimnázium diákjaival. Nem azért, mintha velük különös ellenségeskedésben éltünk volna, de csak azért, mert ôk estek az utunkba, midôn a "Tornavívodá"-ba jártunk torna- vagy vívóórára. Ilyenkor a csendes Bolyai- meg Görbeszappany-utca önként kínálkozott ilyen alkalmi ütközetek megvívására.

Adorján Ödön visszaemlékezésébôl idézünk: a "Torna-Vívoda" épülete is a kedves emlékeim közé tartozik. Az épület a Mihai Viteazul téren (Széchenyi tér), ahol most a piac van, ott volt, Kolozsvárnak az elsô sportcsarnoka. Hogy vártam azt, hogy gimnazista legyek, hogy én is oda járhassak tornászni. Mily vágyakozva néztem a sorban menô református vagy unitárius gimnazistákat. Ebben az épületben ifjú korom sok kedves idejét töltöttem, oda jártam nyáron teniszezni és télen korcsolyázni.

A Tornavívoda tehát nemcsak iskolai vagy sportköri tevékenységeknek biztosított teret, hanem a mozgásra vágyakozó személyek számára is nyitott volt, és kiváló testnevelô tanárok révén a diákság körében megszerettette a még kezdetleges testnevelést és a játékokat. A következô cikkekben néhány tornatanárról lesz szó, akik a modern iskolai testnevelés úttörôi voltak, és akik örökre diákjaik szívébe zárták magukat szeretetükkel és hozzáértésükkel.

Killyéni András

SAKKSAROK
Lékó-Kramnyik: a szabályok

(8. old.)

Amint arról már szóltunk, szombaton kezdôdik a Lékó és Kramnyik közötti világbajnoki döntô.

A 14 játszmás világbajnoki döntô elsô partijában Lékó Péter vezeti a világos bábukat, másnap Vlagyimir Kramnyiké az elsô lépés joga.

A vb-párharc során hetente négy partit váltanak a felek, kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap, a hagyományos idôbeosztás mellett. Ez azt jelenti, hogy 2–2 óra áll rendelkezésükre 40 lépés megtételére, majd 1–1 óra 20 lépésre, végül a parti befejezéséig 15–15 perc és 30 mp ráadás lépésenként.

Amennyiben 7–7 lesz a végeredmény, Kramnyik megôrzi világbajnoki címét. Ha elôbb eldôl az összecsapás sorsa, akkor nem játsszák végig a 14 partit. Az egymillió svájci frankos díjalapból a gyôztes hatvan százalékot kap, döntetlennél fele-fele arányban osztoznak a felek.

Kramnyik Élô-pontja jelenleg 2770, Lékóé 2741. Az Élô Árpád által kidolgozott szisztéma szerint, amelyet 1970 óta használnak a sakkozók játéktudásának minôsítésére, ez azt jelenti, hogy a magyar nagymester elvárható teljesítménye 46, ellenfeléé 54 százalék.

A mérkôzés igazgatója a francia Joel Lautier, a Profi Sakkozók Szövetségének elnöke. A háromtagú bírói kar: Markus Angst (svájci), Andrzej Filipowicz (lengyel) és Albert Vasse (holland).

Polgár Zsuzsa döntetlenje Karpovval

(8. old.)

Polgár Zsuzsa 3–3-as döntetlent ért el az orosz Anatolij Karpov ellen az egyesült államokbeli Lindsborgban rendezett sakk párosmérkôzésen.

Polgár klasszikus idôbeosztású, rapid- és villámjátszmák során mérte össze tudását az 1975 és 1985, majd 1993 és 1999 között világelsô nagymesterrel. A legidôsebb Polgár nôvér egyébként tíz évvel ezelôtt már legyôzte Karpovot.

Polgár Zsuzsa tavaly bejelentette, hogy a jövôben amerikai színekben akar versenyezni, mivel családja és munkája is az Egyesült Államokhoz köti, ahol több mint tíz éve él. Ennek megfelelôen ô lesz az amerikai csapat elsô táblása az idei sakkolimpián.

Egyébként a napokban indul elôször sakkversenyen Polgár Zsuzsa ötéves fia.

A keddi zárónapon 3–3-as döntetlen született, így összesítésben 23–13-ra gyôztek a vendégek az októberi sakkolimpiára készülô magyar és német férfi válogatott budapesti összecsapásán.

Eredmények, 6., egyben utolsó forduló (zárójelben az Élô-pontszám): Alexander Graf (2661)–Balogh Csaba (2513) döntetlen, Rustem Dautov (2624)–Varga Zoltán (2592) döntetlen, Gyimesi Zoltán (2618)–Jan Gustaffson (2611) döntetlen, Christopher Lutz (2596)–Horváth Csaba (2546) 1–0, Ruck Róbert (2575)–Klaus Bischoff (2559) döntetlen, Berkes Ferenc (2614)–Leonid Kritz (2541) 1–0.

Az oldalt szerkesztette: Balázs Bence


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -