2004. szeptember 27.
(XVI. évfolyam, 226. szám)

Szabad választásokat követel az MPSZ

(1., 4. old.)

II. kongresszusát tartotta szombaton Székelyudvarhelyen a nyolc hónappal ezelôtt alakult Magyar Polgári Szövetség (MPSZ). A polgármesteri hivatal gyûléstermében 153 küldött vett részt 12 területi, zömmel székelyföldi szervezet megbízásából. A kongresszus elfogadta a polgári szövetség alapszabályzatát, és megválasztotta új vezetôségét. Az MPSZ elnöki tisztségére Szász Jenôt, Székelyudvarhely polgármesterét választották meg, ellenjelöltje nem volt.

A kongresszust elsôként Kövér László, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alelnöke köszöntötte, aki beszédében élesen bírálta az RMDSZ politikáját, amely nem sok eredményt hozott a romániai magyarság számára. Úgy fogalmazott, 10–15 évvel ezelôtt senki nem gondolta volna, hogy 2004-ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség illegitim módszerekkel akadályozza meg ellenzékének a részvételét a szabad választásokon. Véleménye szerint: az RMDSZ vezetôi tévednek, amikor az ellenzéki politikusokban ellenséget látnak. Az RMDSZ igazi ellensége az elutasító magatartás, az, amikor a szövetség vetélytárs nélkül is elveszítheti a választásokat. A magyar politikus szerint az RMDSZ elmúlt nyolc évi kormányzati szerepvállalása nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, emiatt a nemzeti egység hamis mítoszára hivatkozva megakadályozta, hogy más magyar politikai szervezôdés is részt vehessen a helyhatósági és parlamenti választásokon egy antidemokratikus választási törvény támogatásával és megszavazásával. A konferencia résztvevôit mégis arra kérte, hogy ne tekintsék az RMDSZ-t politikai ellenfelüknek. "Az igazi ellenfél a kishitûség és a beletörôdés", fogalmazott. Kövér László részletesen ecsetelte, miért van szüksége a romániai magyarságnak, a Székelyföldnek az autonómiára. Mint fogalmazott, autonómiában elképzelhetetlen lenne, hogy Székelyudvarhely 120 rendôrének mindössze a 10 százaléka legyen magyar, vagy a 80 százalékban magyarok lakta Hargita megyében az állami adminisztrációban dolgozó alkalmazottak 80 százaléka román, és 20 százaléka magyar legyen. Romániában nyílt diszkrimináció folyik a kisebbségekkel szemben, és erre az RMDSZ kormányzati szerepvállalása semmilyen megoldást nem talált. Kövér László szerint az MPSZ nagy érdeme, hogy Erdélyben, az RMDSZ-ben ismét beszélnek az autonómiáról. Az MPSZ számára a jövôépítés a fontos, a mostani választások egyféle állomást jelenthetnek, fogalmazott a magyar politikus, aki részletesen kitért a kettôs állampolgárság kérdésére is. Mint mondotta, noha a népszavazás kiírását rájuk erôszakolták, arra biztatják a magyarországiakat, hogy vegyenek részt a választásokon, és szavazzanak igennel. Ez önmagában még nem jelenti a törvény elfogadását, hiszen ahhoz kétharmados parlamenti többség kell, amire Kövér a jelenlegi országgyûlésben sok esélyt nem lát. Úgy fogalmazott: az SZDSZ attól fél, hogy az Eörsi Mátyás szerint 90 százalékban Fidesz-párti erdélyi magyarság kettôs állampolgárként, szavazati joggal a mai ellenzéket több kormányciklus erejéig bebetonozhatja a magyar hatalomba. Emiatt a mai kormánypártok részérôl ellenkampány várható, egy esetleges elutasító szavazat pedig egy újabb Trianonnal is felérhet a határon túli magyarság számára.

Csapó I. József az MPSZ politikai szerepvállalását hangsúlyozta a Székelyföld autonómiájáért vívott küzdelemben. A Székely Nemzeti Tanács elnöke részletesen szólt a székelyföldi prefektusok autonómiaellenes lépéseirôl, megfélemlítô körleveleikrôl, amivel a helyi tanácsokat ijesztgetik, ha népszavazást rendelnének el az autonómia ügyében. Egyelôre a Backamadarasi Helyi Önkormányzat döntött a népszavazás mellett. Csapó hiteltelennek nevezte az RMDSZ autonómiakezdeményezését, hiszen mint fogalmazott, 1992 óta mindent elkövettek az autonómia-kezdeményezések megfékezésére. A mostani Párbeszéd az autonómiáért RMDSZ-program egyértelmûen választási fogás, mondotta a beszélô.

A meghívottak felszólalása után Szász Jenô, az MPSZ elnöke tartotta meg helyzetértékelô beszédét, amelyben többek között a nyolc hónappal ezelôtti vállalásaikról szólt. Akkor a választás szabadságát hirdették meg, és ezt a gáncsoskodás ellenére számos székelyföldi településen biztosították. Olyan székely községeket említett, ahol az RMDSZ tíz százalék alatti szavazatot kapott a magyarság körében, az MPSZ tanácsosjelöltjei pedig sok helyen függetlenként jutottak be a helyi önkormányzatokba. Szász Jenô a polgári szövetség által megrendelt közvélemény-kutatás adatait ismertette, amelyben az erdélyi magyarág 80 százaléka ismeri az MPSZ-t, a megkérdezettek kétharmada pedig a választás szabadságát szorgalmazza. Az elnök szerint a tisztességes, közös elôválasztást az RMDSZ elutasította, az általuk ajánlott politikai csapdába viszont az MPSZ nem akart besétálni, mivel jelöltjeit nem volt hajlandó "politikai vágóhídra" küldeni. Beszédében még esélyt látott a megegyezésre, a választásokon való részvételre. Ha erre mégsem kerülne sor, az MPSZ függetlenként vagy demokratikus román pártok listáján indítaná jelöltjeit. Szász Jenô megerôsítette az MPSZ elkötelezettségét a kettôs állampolgárság és az autonómia mellett. Közvélemény-kutatási adatokra hivatkozva mondotta: a romániai magyarság 87 százaléka támogatja a kettôs állampolgárságot.

A kongresszus elfogadta az MPSZ új alapszabályzatát, és megválasztotta vezetôségét. Szász Jenôt, Székelyudvarhely polgármesterét újraválasztották elnöki tisztségébe, a választmány elnöke Szilágyi Zsolt lett, a hat alelnök: Tulit Attila, Árus Zsolt, Tôkés András, Sántha Imre, Szakács Botond és Orbán Mihály. Nem született döntés a választásokon való részvétel mikéntjérôl: valószínûleg az RMDSZ-szel való esetleges megegyezés függvényében errôl késôbb dönt a szövetség vezetô tanácsa. A kongresszus több állásfoglalást is elfogadott a kettôs állampolgárság, az autonómia és a délvidéki magyarüldözés ügyében.

Makkay József

Hazatért gróf Bánffy Miklós mellszobra

(1., 2. old.)

Örömteli esemény helyszíne volt szeptember 25-én, szombaton délelôtt a Farkas utcai református templom: itt leplezték le gróf Bánffy Miklós bronzba öntött mellszobrát. Stróbl Alajos mûvének másolatát Bartha László és felesége, Stróbl Zsófia ajándékozta az Erdélyi Református Egyházkerületnek, a leleplezô szertartást pedig fôtiszteletû Pap Géza püspökkel együtt a gróf lánya, Bánffy Katalin végezte.

Ünnepi igehirdetésében az Erdélyi Református Egyházkerület egykori fôgondnokának emlékét idézte Pap Géza püspök, a Zsidókhoz írott levél 13/7. alapján, amely rész arra buzdít: "Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról." Elhangzott: Isten nagy ajándéka, hogy tudunk emlékezni, fel tudunk idézni eseményeket, embereket, cselekedeteket a múlt ködébôl. Az emberi emlékezet azonban szelektív: hajlamosak vagyunk inkább a rossz, kellemetlen dolgokra emlékezni. Isten parancsa szerint emlékeznünk kell az elöljáróinkra: uralkodókra, fejedelmekre, vallási vezetôkre, akiket Isten választott ki a nép vezetôjéül. Ilyen személyiség volt gróf Bánffy Miklós is, aki íróként, mûvészként, politikusként, fôgondnokként is megtalálta feladatát. Bár nem volt lelkész, mégis Isten igéjével figyelmeztette népét, hiszen regénytrilógiája az Ószövetség népének történetén keresztül próbál intô jellel szolgálni.

Az igehirdetô értékelése szerint Bánffy gróf prófétai világos látással érzékelte a közeledô tragédiát, és fájlalta, hogy a nép vezetôi nem ismerték fel a bûnöket, amelyek az összeomláshoz vezettek. Bánffy Miklós üzenete a mai vezetôknek is szól, figyelmeztetett a püspök: megszámláltatunk, egység nélkül híjával találtatunk, és ha egymást marjuk, darabokra szaggattatunk. A gróf egész életét, irodalmi és közéleti munkásságát áthatotta a népe iránti féltô szeretet, a megélt és megtapasztalt isteni igét vitte és ültette át a hétköznapok gyakorlatába. Tudta: nem véletlenül született grófi családba, ennélfogva küldetése is jóval nagyobb, hiszen akinek Isten többet adott, attól többet is fog számon kérni. Élete végén Bánffyt megfosztották vagyonától, lerombolták bonchidai kastélyát, ôt magát menekülésre kényszerítették, amely után még három hónapot élt Magyarországon. Példája a tenni akarás, az elszántság, a nép iránti szeret, az utókor kötelessége pedig a példa követése — szögezte le Pap Géza püspök.

Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának nevében Tonk István fôgondnok méltatta egykori elôdjét, aki Trianon után Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett, majd 1926-ban visszatért Erdélybe, ahol egyházi-közéleti szerepet vállalt. Fôkurátori kötelességét mindig mintaszerûen teljesítette, programja örökké idôszerû marad.

A szobor adományozásáról szóló okiratot Fazekas Zsolt, a Kolozsvár-belvárosi egyházközség lelkipásztora ismertette. A dokumentum kimondja: Bánffy Miklós gróf végre hazatér, és elfoglalja az ôt megilletô helyet a magyar Pantheon fényes csarnokában. A bronzba öntött szobormásolatot gróf Bánffy Katalin, az író-államférfi lánya és fôtiszteletû Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke leplezte le, majd a püspök felolvasta Bánffy Miklós végrendeletét. Az okirat szerint a Király utca 14-es szám alatti, Toldalagi-Korda palota néven közismert ingatlant a gróf a református egyházkerületre hagyományozta, ennek udvarán kívánják majd elhelyezni szobrát, amint az épület visszakerül jogos tulajdonosához.

Az ünnepi esemény méltó befejezô mozzanataként szolgált a Református Kollégium énekkarának színvonalas mûsora, Székely Árpád igazgató-karnagy vezetésével.

Sándor Boglárka Ágnes

*

Szombat délután a Gaudeamus Könyvesboltban gróf Bánffy Katalin dedikálta édesapjának, gróf Bánffy Miklósnak a Polis Kiadónál megjelent könyveit. A kötetlen találkozón Dávid Gyula, a kiadó igazgatója elmondta: a vendég az ismert történelmi kényszer hatására 1945 nyarán érettségizô korú fiatalként távozott édesanyjával Budapestre, és azóta most járt elôször Kolozsváron. Bár nincs irodalmi múltja, leveleibôl kiderült, hogy van írói vénája. Ennek köszönhetôen jövô nyáron valószínûleg már kötetszerzôként köszönthetjük városunkban.

Ö. I. B.

Össznemzeti jelentôségû a Szent György-szobor
Tudományos ülésszak az emlékezés jegyében

(1., 4. old.)

Szombaton az Unitárius Püspökség Dávid Ferenc dísztermében tudományos ülésszakkal folytatódott a kolozsvári Szent György-szobor fennállásának századik évfordulója tiszteletére szervezett kétnapos rendezvénysorozat. A Csetri Elek akadémikus elnökletével megtartott emlékkonferencián magyarországi és helyi szakemberek elôadásai hangzottak el.

Az ülésszak megnyitó beszédében Szabó Árpád unitárius püspök a Szent György-legenda üzenetére, a hitéért áldozatra képes személy és az isteni oltalom nagyságára emlékeztetett. A szobor a jó és a rossz harcát testesíti meg, az embernek pedig komolyan kell vennie ezt a küzdelmet — mondta. Kötô József, az EMKE elnöke az elmúlt évtizedek erdélyi és kolozsvári mûvelôdéspolitikai vonatkozásait elevenítette fel. Elmondta: a cél Kolozsvár arculatának megôrzése volt, mert ez egyben sajátosan erdélyi és egyetemes kincs, és az erdélyi magyarság megmaradását jelenti. Csetri Elek szerint a Szent György-szobor is bizonyítja, hogy amióta felvettük a kereszténységet, mûvelôdésünk bekapcsolódott a hasonló európai áramlatokba.

Murádin Jenô mûvészettörténész a Szent György-szobor másolatának Kolozsvár városrendezési terveiben való jelenlétérôl beszélt. Fadrusz János Mátyás-szobra 1902-ben foglalta el helyét a Fôtéren, és ez ösztönzôleg hatott a Kolozsvári testvérek Szent György-szobra másolatának felállítására. 1904. szeptember 28-án avatták fel az akkori Arany János (ma Lucian Blaga) téren. Az elôkészítô munkából oroszlánrészt vállalt magára Haller Károly polgármester és Posta Béla múzeumigazgató. A munkát Budapesten Róna József szobrász végezte el, a talapzatot pedig, ingyenes hozzájárulással, Lux Kálmán tervezte meg. A szobor kétezerötszáz, különbözô nemzetiségû adományozó támogatásával és más forrásokból, önköltségi áron tízezer koronába került, ami negyedrésze volt a Mátyás-szobor avatási költségének.

Kerny Terézia mûvészettörténész (MTA, Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest) Márton és György kolozsvári szobrászok Szent György-szobrának másolatai címû elôadásában sorra vette azoknak a másolatoknak a történetét, amelyek annak idején Prágától Szegedig jelentek meg, majd — többségükben — tûntek el, és napjainkra hírmondónak is alig maradt belôlük. A kolozsvári másolat száz évvel ezelôtt össznemzeti jelentôségûvé nôtte ki magát. Sümegi György mûvészettörténész (Történeti Levéltár, Budapest) a szobor motívumainak az erdélyi mûvészetben való megmutatkozásáról szólt. Szerinte a szobor, túl a jelképpé válási folyamatán, stílusalakító szerepet is játszott, ebbe pedig a legszervesebben Kolozsvár ágyazódott be. Az elôadó korabeli leveleket, irodalmi mûveket, folyóiratok címlapjait hozta fel példaként, de idézte a késôbbi képzômûvészek kiállításokon bemutatott, a témához kapcsolódó alkotásait is: Cseh Gusztáv, László Zoltán és Aranyossy György grafikáit, Cs. Erdôs Tibor, Fülöp Antal Andor, Kovács Zoltán, Miklóssy Gábor, Macskássy József és Veresspál képeit. Külön kitért Veresspálnak 1987–1991 között készült, tíz képbôl álló sajátos sorozatára. Kovács András mûvészettörténész (egyetemi tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem) arra a vissza-visszatérô rejtelemre emlékeztetett, mely szerint a Szent György-szobornak csupán az alkotóit ismerjük, de semmit sem tudunk a megrendelôrôl és a célról, ami vezérelte. Elképzelhetô, hogy Márton és György, Kolozsvári Miklós festô fiai Váradon születtek, ahol 1390 körül elkésztették Szent László lovas-szobrát. Prágai remekmûvük fél évszázaddal elôzi meg a reneszánsz kori szobortípust, ezért is teljesen egyedi. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a két szobrásztestvér olasz ismeretekkel felvértezve vágott neki mûvészethódító útjának. Nemzetiségüket tekintve mi magyarnak tartjuk ôket, de a szászok, a németek, a csehek is magukénak vallják. Az elôadó szerint tekintettel a 14. századi Kolozsvár szász jellegére, nagy a valószínûsége annak, hogy a Kolozsvári testvérek szászok voltak. Egyed Emese (egyetemi tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem) a Szent György-szobor irodalmi vonatkozásait tárta fel. A sárkányölô legendás alakja egyben a tisztaság jelképe ebben a felfordult világban, de a tavasz hírnöke is. Az elôadó Weöres Sándor alapos dokumentációval elôkészített drámáját, Kós Károlynak az akkori mûvelt Európa keleti csücskének számító Kolozsvárjáról alkotott véleményét és az észt irodalom idevágó példáit idézte.

Végezetül Dáné Tibor Kálmán, az EMKE fôtitkára biztosította a közönséget, hogy a tudományos ülés-szakon elhangzott elôadásokat kötetben is megjelentetik.

Ördög I. Béla

Túljelentkezés a Kolozs megyei RMDSZ parlamenti mandátumaiért

(1., 4. old.)

"Túljelentkezés" tapasztalható az RMDSZ Kolozs megyei képviselô-, illetve szenátorjelöltjeinek listáján. Lapunk értesülése szerint szombat délután 4 óráig, a jelentkezési határidô lejártáig a listákra öt képviselô- és négy szenátorjelölt iratkozott fel.

Kónya-Hamar Sándor és Vekov Károly jelenlegi képviselôk mandátumuk megújításában reménykednek, Mátis Jenô megyei tanácsos pedig szeretne visszakerülni a parlamentbe, ahol 1992–2000 között szintén Kolozs megyei képviselôként tevékenykedett.

Két debütöt is regisztrált a Területi Választási Bizottság Máté András Levente városi tanácsos és Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezetô elnöksége ifjúsági fôosztályának vezetôje személyében, aki egyben a MIÉRT ifjúsági mozgalom országos alelnöke is.

Ami a szenátorjelölteket illeti: ígéretével ellentétben Eckstein-Kovács Péter, a Kolozs megyei RMDSZ jelenlegi szenátora "már" háromnegyed négykor iktatta jelölését, noha azt ígérte: utolsó percig fontolgatja, induljon-e idén is újabb mandátumért, vagy sem. Ismét jelentkezett Szedilek Lenke tordai jogász, és — nem kis meglepetésre — további két vidéki jelölt is van. Az egyik Váncsa Áron Pál megyei tanácsos, valamint Bethlendi István, a bánffyhunyadi városi tanács RMDSZ-es tagja.

A Szabadság megtudta: kérdéses, hogy elfogadják-e Kovács Péter jelölését. Az SZKT-szabályzatnak a jelölésre vonatkozó elôírásai ugyanis meglehetôsen homályosak: a dokumentum leszögezi, hogy csak az lehet jelölt, aki tagja az RMDSZ-nek vagy valamelyik társult szervezet helyi képviseletének, arra azonban nem tér ki, hogy a jelöléshez szükséges ajánlások is a társult szervezet helyi képviseletétôl kell-e származzanak. A TVB úgy döntött, hogy a kérdésrôl kikéri az Országos Választási Bizottság véleményét, és ennek ismeretében hétfô délig elfogadja vagy visszautasítja Kovács Péternek a MIÉRT csíkszeredai tagszervezete által kiállított ajánlólevelét.

Kolozs megyének a 2000-es parlamenti választásokig három parlamenti képviselôje volt, majd ez kettôre csökkent. A harmadik mandátumnak idén sincs nagy valószínûsége. A szenátori tisztségeket illetôen a lista elsô befutó helye a biztos.

Sz. K.

A nôszövetség a krisztusi élet hiteles fóruma

(1., 4. old.)

Évadnyitó ünnepségét tartotta szeptember 26-án, vasárnap délelôtt a Szent Mihály Római Katolikus Nôszövetség Szent Raffael Köre és Szent Gábor Ifjúsági Fóruma a Szentegyház utca 2. szám alatti székházban. A rendezvényen jelen voltak egyházi méltóságok, lelkészek és egyháztanácsosok, a testvér nôszövetségek képviselôi, valamint a Római Katolikus Pázmány Péter Gimnázium vezetôi, tanárai és kórusa.

Nyitómozzanatként a kórus lépett fel Majó Julianna karnagy vezetésével, majd Székely Mária tolmácsolta a Szentlélekhez szóló himnuszt (Veni Sancte Spiritus), amely új feladatok elvégzéséhez kéri Isten segítségét. Ezt követôen a Szeretet himnuszát Daly Ágnes olvasta fel. Ehhez kapcsolódóan Balogh Gizella, a Szent Raffael Kör elnöke elmondta: a nôszövetség kötelessége a Szeretet himnuszának nevében munkálkodni, igazi felebaráti szeretetet tanúsítani embertársaink iránt. Ugyanakkor a szövetség tárt kapukkal várja mindazokat, akik a hit, az anyanyelv, a kultúra önkéntes szolgálói kívánnak lenni. Schuller Hajnal, az ifjúsági fórum elnöke köszöntô beszédében elsôsorban a fiatalokat szólította meg. Elmondta: gyakran kigúnyolják a vallásos embert, az engedelmességet, az imát és a böjtöt, holott ezek biztosítják az utat a valódi lelki szabadsághoz. A mûvészi mûsor keretében az egybegyûltek gyönyörködhettek Pálffy Kinga csellójátékában és meghallgathatták Babits Mihály terjedelmes poémáját, a Jónás könyvét Boér Ferenc színmûvész elôadásában. Nagy sikert aratott Szilágyi Ferenc operaénekes fellépése: Bánk bán áriáját adta elô, Nagy Ibolya értô kíséretével. Major Olga imádsága után a zárszót dr. Czirják Árpád érseki helynök, pápai prelátus mondta el Szent Mihály egyházának nevében. Felhívta a figyelmet: a nôszövetség feladata életet lehelni a mai haldokló világban, amelyben a bûnt gyakran letagadják. A nôszövetség programja a krisztusi élet hiteles fóruma kell hogy legyen, mindezt pedig a nôi lélek sajátos szépérzékével és tapintatával fejti ki. Krisztus követségében nôk is voltak, ôk közvetítették a feltámadás örömhírét, ezért feladatuk Krisztus követése. A keresztény nônek pedig törekednie kell a lelki tisztaságra, hiszen csak tiszta lélekkel lehet tisztán látni. Végezetül a prelátus megköszönte a nôszövetség mindkét csoportjának, hogy tagjai vállalták az evangelizációs munkát.

Az évadnyitón elhangzott: a nôszövetség elsô rendezvényének meghívottja Jókai Anna magyarországi író lesz. A részleteket késôbb ismertetik.

S. B. Á.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

Mûvészeti Múzeum
Bartha Ciupe Ernô szobrászati kiállítása nyílik meg szeptember 30-án, csütörtökön este 8 órakor Kolozsváron, a Bánffy-palotában, a Fôtér 30. szám alatt.

KUPPÁN MÁRIA Futótûz címû verseskötetét mutatják be szeptember 28-án, kedden du. 5 órakor a Reményik Sándor Galériában (Kossuth/December 21. u. 1. szám). Közremûködik: Hary Béla, Hary Judit, Jancsik Pál, Vindis Andrea, Tyukodi Szabolcs, Kovács Emôke és Kovács Orsolya.

BAKOS ATTILA A Duna Evangéliuma (a magyar szakrális ôstörténet feltárása) címû kötetetének hétfôi bemutatója elmarad.

TROMBÓZISOK MEGELÔZÉSE — ALVADÁSGÁTLÓ KEZELÉS címmel dr. Bódis György tart elôadást az Asztmaklub összejövetelén, szeptember 27-én, hétfôn du. 5 órától a Filantróp Alapítvány Szentegyház utca 2. szám alatti székhelyén.

KAMARAZENE ESTET tartanak szeptember 28-án, kedden este 7 órai kezdettel az Unitárius Egyház tanácstermében (Brassai utca 6. szám). Közremûködik Kostyák Levente blockflötén és Kolcsár Péter zongorán. Mûsoron reneszánsz-, barokk-, klasszikus- és kortárs-mûvek.

Szamizdat pamfletek szerzôje a Tranzit Házban

(2. old.)

A Tranzit Házban találkozhattak az érdeklôdôk szeptember 24-én, pénteken este Tamás Gáspár Miklóssal, aki A Hét vendégeként érkezett Kolozsvárra. A moderátori szerepet Papp Sándor Zsigmond és Parászka Boróka, A Hét szerkesztôi vállalták, de a beszélgetésnek nem volt meghatározott forgatókönyve.

Szó esett a meghívott személye körül kialakult "tömeghisztériáról", Tamás Gáspár Miklós elmesélte: az Ebbôl elég volt címû cikkére a közvélemény 126 válaszcikkben és mintegy 25 000 internetes írásban reagált, ez valamiféle rekordot jelent magyarországi viszonylatban!

Elmondása szerint az elmúlt 16 év során folyamatosan kapott és kap fenyegetéseket, olyannyira, hogy mára már nem is veszi azokat igazán komolyan.

A beszélgetés azonban nem korlátozódott a vendég személyére, kis ízelítô a terítékre került témakörökbôl: a politikai élet természetes jelenségei és visszásságai történelmi megközelítésben, a kettôs állampolgárság kérdése, az MPSZ és az RMDSZ kapcsolata. Egyúttal megtudhattuk azt is, hogy a magyarországi magyarok miért szeretik jobban a románokat, mivel ôk nem költöznek ki Magyarországra, ellentétben az erdélyi magyarok egy részével.

F. I.

Építettörökség-helyreállítói szakképzô program Bonchidán
Az országnak sokkal több szakemberre volna szüksége

(2. old.)

Szombat délelôtt kapták meg Bonchidán okleveleiket azok a fiatalok, akik részt vettek az Építettörökség-helyreállító szakképzô programban, amelynek során a legjobb szakemberektôl tanulhatták a mesterséget.

Az ünnepségen részt vett a Mûvelôdési Minisztérium, valamint a British Council képviselôje, továbbá a település polgármestere és a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. A nap hôsei azonban mégis a program lebonyolítói: a Transylvania Trust és a Brit Mûemlékvédô Hivatal (IHBC — Institute of Historic Building Conservation) szakemberei, illetve azok a résztvevôk, akik a tanfolyam során a bonchidai Bánffy-kastély eredeti állapotának helyreállítására törekedtek.

David Baxter a Brit Mûemlékvédô Hivatal képviseletében elmondta: a British Council és a Román Kultuszminisztérium kezdeményezésére indult a program, amelynek lebonyolítását a Transylvania Trust és a Brit Mûemlékvédô Hivatal vállalta. Ennek keretében 1998 óta romániai és angliai mesterek képeznek ki szakembereket, akik a mûemlékek helyreállítását megfelelôen el tudnák végezni. A program 2001 óta mûködik Bonchidán. Elsô lépésként a hagyományos, mára elfelejtett, illetve a kommunista rendszer alatt kihalt mesterségeket próbálják újraéleszteni.

A tanfolyamnak a helyi fiatalok mellett magyarországi, illetve angliai résztvevôi is vannak, egyetemisták, egyetemi elôadók is tanulnak az építészmesterektôl. A program partnere a kolozsvári Mûegyetem is, az ott tanuló diákok számára ez páratlan lehetôség arra, hogy az elméletben tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhassák, hiszen ritkán adódik ilyen alkalom: aktívan részt venni a bonchidai Bánffy-kastélyhoz fogható nagyságrendû épület helyreállításában. A végsô cél olyan, a mûemlék-helyreállításban jártas szakemberek kiképzése, akik a számos felújításra váró mûemléképületnek visszaadnák eredeti arculatát, az egész kelet-európai térségben dolgoznának.

A jelenlévô szakemberek egyetértettek abban, hogy pillanatnyilag hiány-szakma a restaurátori, annak ellenére, hogy égetô szükség volna jó szakemberekre. Dr. Szabó Bálint, a Transylvania Trust elnöke felhívta a figyelmet: várhatóan a jövôben az anyagi fedezetet könnyebben elô lehet majd teremteni a régi, értékes épületek helyreállítására (jelenleg országszerte mintegy 200 helyszínen folynak helyreállítási munkálatok), és az az áldatlan helyzet állhat majd elô, hogy egyszerûen nem lesz, aki elvégezze a munkálatokat.

Románia gazdag mûemlékállománya felbecsülhetetlen kulturális érték, ugyanakkor jelentôs, máig nem megfelelôen kiaknázott turisztikai potenciállal is rendelkezik. Éppen ezért különösen fontos a Bonchidán folyó szakképzô program, amely jelenleg egyedülálló az országban.

Farkas Imola

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — A sötétség krónikája — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ–EURIMAGES — Orient Express — román bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken szombaton, vasárnap 22.30 órától kedvezménnyel és kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 20; Rengeteg — bemutató. — Vetítések idôpontja: 18, 22.

FAVORIT — Pókember 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Bajos csajok — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18; Betörô az albérlôm — bemutató. — Vetítés idôpontja: 20 óra.

DÉS

MÛVÉSZ — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától kedvezménnyel és hétfôn mindenelôadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 19, 21; A passió — ismétlés. — Vetítés idôpontja: 17.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Bollywood Queen — angol. — Vetítések idôpontja: 13, 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap: 22; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 13 órától, hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Balhé — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap: 21.30; kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Starsky&Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától és hétfôn minden elôadás.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szeptember 29-én, szerdán este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Október 1-jén, pénteken este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai M¦niutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÖLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Szeptember 28-án, kedden este 8 órakor: Euripidész: Alcesta.

EUPHORION STÚDIÓ

Szeptember 29-én, szerdán este 7 órakor és szeptember 30-án, csütörtökön este 6 órakor: Nu vezi cã stai in bratele mele, orbule? — Nichita Stãnescu összeállítás.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Október 2-án, szombaton este fél 7 órakor: Hervadó petúniák — TAMÁS GÁBOR KONCERTJE. Házigazda: Csép Sándor.

Október 5-én, kedden este fél 7 órakor: Erkel ferenc: Dózsa György. Vezényel: Hary Béla. Rendezô: Dehel Gábor. — Tavalyi Egyetemi bérlet.

ROMÁN OPERA

Szeptember 29-én, szerdán este 7 órakor: Tudor Jarda: Luceafãrul de ziuã — balett kórussal.

VÉLEMÉNY

Válasz dr. Újvári Ferencnek

(3. old.)

Tisztelt ügyvéd úr!

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a hozzám intézett Nyílt levelében (Szabadság, 2004. szeptember 23.) Ön csúsztat, amikor azzal vádol, hogy arra kértem a magyar közélet szereplôit, "ne avatkozzanak be az erdélyi magyar belügyekbe, mert ezzel megosztják az erdélyi magyarságot, és kétségessé teszik a román parlamentbe való újra bejutásunkat."

A Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztjének átvételekor mindenekelôtt arra kértem a jelenlévôket, és ezen túlmenôen a magyar közélet szereplôit, hogy ne osszák meg a romániai magyarságot, a magyarság képviseletét, hanem támogassák azt, hiszen célunk, hogy továbbra is egységes, erôs csapatot juttassunk be a román parlamentbe. Meggyôzôdésem, hogy ezt a csapatot nekünk, a romániai magyarságnak együtt kell bejuttatnunk a román parlament két házába, hiszen politikailag eléggé érettek vagyunk ahhoz, hogy képviseletünkrôl magunk dönthessünk. A romániai magyarság olyan politikai érettségrôl tett tanúbizonyságot, amely feljogosítja arra, hogy képviseletérôl, vezetôirôl, és ezen túlmenôen saját sorsáról maga dönthessen.

Véleményem szerint az autonómia megteremtésére irányuló törekvéseinket csak egy erôs, szakképzett parlamenti csapat folytathatja. Ezáltal olyan közigazgatási, regionális autonómia-törvénytervezetet tudunk kidolgozni, amely mindenki számára elfogadható lehet. Románia területi nagysága lehetôvé teszi 15-20 régió létrehozását úgy, hogy mindegyik saját megválasztott parlamenttel és saját kinevezett kormánnyal rendelkezzen. Az országos parlament hatásköreinek jelentôs részét, a szubszidiaritás és a decentralizáció elve alapján, a régiók parlamentjeinek kellene leosztaniuk, csupán a nemzetvédelmi és a külügyi kérdéseket kellene Bukarestben kezelni.

Természetesnek tartom, hogy a fennebb említett 15-20 régióból az egyiknek a többségében magyarok lakta területeket kellene magába foglalnia. Mivel a magyarság jelentôs része kisebbségben él, ott az autonómia autonómiája elvét kellene érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy az illetô régiókban számbeli kisebbségben élô más nemzetiségû állampolgároknak az önazonossághoz való jogot kell biztosítani.

Ha nem jutunk be a parlamentbe, tisztelt fiskális úr, a megosztás eredményeként nemhogy regionális vagy más területi autonómiáról nem fogunk tárgyalni, hanem rövid idôn belül elért jogainkat is törölni fogják. Mi pedig a fizikai zaklatásnak és bántalmazásnak leszünk kitéve.

Kérdem Önt, kolléga úr, mire kell ösztönözni az erdélyi magyarságot? Folytassuk eddigi eredményes munkánkat vagy osszuk meg a magyarságot, ne jussunk be a parlamentbe, és utána majd egymást hibáztassuk?

Ha elértük azt, hogy a hazai közélet szereplôi, így a román politikai pártok is, ügyeinkbe nem avatkoznak be, és tiszteletben tartják politikai és érdekvédelmi képviseletünket, tevékenységünket, úgy gondolom, ez erkölcsi alapot szolgáltathat a magyarországi politikai pártoknak arra, hogy hozzánk hasonlóképpen viszonyuljanak. S teszik ezt a Magyar Alkotmány szellemében, amely kimondja, hogy: "A Magyar Köztársaság felelôsséget érez a határain kívül élô magyarok sorsáért, és elômozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását." Igen fontos tehát számunkra, hogy a magyar pártok támogassák tevékenységünket, döntéseinket, és ne törésvonalak kialakítására törekedjenek.

Kijelentésemmel tehát (1) nem a Ceausescu által meghirdetett "be nem avatkozás" elvét kívántam életbe léptetni, (2) a különbözô, és általam igen tisztelt, hagyomány- és identitásmegôrzô tevékenységek elôsegítésére irányuló támogatásokat sem akarom megakadályozni, (3) a nemzeti kisebbségeket, így a határon túli magyarokat érô atrocitások ellen jómagam is többször szót emeltem az Európai Parlamentben, tettem ezt sokszor magyarországi képviselô társaimmal együtt, így nem hiszem, hogy bárki feltételezhetné rólam, hogy a magyar kormányt ennek ellenkezôjére szólítanám fel, (4) jómagam is felelôsséget érzek minden magyarért, azt hiszem, 14 évi tevékenységem során ezt sok alkalommal bebizonyítottam, és pontosan ezért elítélek minden olyan kísérletet, amely egységes képviseletünk, közösségünk megosztására irányul.

A Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztjének átvételekor azt is megfogalmaztam, hogy ez a kitüntetés egy kicsit annak a csapatnak is jár, amellyel évek óta együtt dolgozunk. Annak a romániai magyar közösségnek, amely felelôsségteljesen feljogosított bennünket érdekei érvényesítésére, szavazataival pedig támogatásáról biztosította a határozott lépéseket követô politikánkat. Tehát továbbra is nekünk kell döntenünk sorsunkról, az elsôsorban bennünket érintô kérdésekrôl, a magyarországi közélet szereplôinek pedig felelôsségteljesen kell bennünket támogatniuk, de úgy, hogy egységünket ne gyengítsék.

U. i.: A be nem avatkozás elvét egyébként nem Ceausescu találta ki. Az ma is a nemzetközi jog egyik igen fontos alapelve, amellyel a történelem során számos vezetô igen okosan élt. Így például az Ön által idézett Teleki Pál is, aki 1941-ben unokatestvére, Teleki Béla, az Erdélyi Párt elnökének kifejezett kérésére úgy döntött, nem teszi lehetôvé a magyarországi pártoknak, hogy a visszacsatolt Észak-Erdélyben szervezkedjenek. Teleki Béla ugyanis úgy vélte, hogy az erdélyi helyzetet az anyaországiak nem értik, ahhoz pedig avatatlan kézzel hozzányúlni igen kockázatos. A magyarországi pártok ennek a megállapodásnak köszönhetôen nem is szervezkedtek Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között. Azaz nem avatkoztak bele az erdélyi dolgokba, hagyták, hogy azokat az erdélyiekbôl álló Erdélyi Párt intézze. Gróf Teleki Bélát, Zsibó utolsó urát vagy pedig gróf Teleki Pál miniszterelnököt pedig nehezen lehet azzal vádolni, hogy a kádárizmus vagy a ceausizmus oldalán álltak.

Néha olvasni is kellene, nem csak írni, ügyvéd úr!

Dr. Frunda György szenátor

Csatolt áru nélkül

(3. old.)

Politikus ismerôsöm méltatlankodik, hogy mély csend lengi körül az elôválasztásokat. Igaz, addig még több hét van hátra, de nem ártana idejében felébreszteni az embereket, hogy itt a vissza nem térô alkalom voksolni az általuk jelölt politikus(ok)ra. Valahogy nehezen indul minden. Az elektoros választáshoz szokott embernek újdonság az állóurnás megmérettetés, és ha nem tájékoztatják idejében, akár elôrecsomagolt csôd is lehet, mert aligha fog részt venni a tagság 30 százaléka. Pedig ennek lenne demokratikusabb íze, ha a választópolgár maga döntené el, hogy a november végi szavazáson milyen listára voksol majd.

Az RMDSZ-szel szembeni fenntartásokat, az alternatíva hiányát talán éppen egy demokratikusan lebonyolított urnás elôválasztás tudná ellensúlyozni. A csalás gyanúja persze itt sem zárható ki teljességgel, de még mindig nagyobb a megbízhatósága, mint az elektoros változatnak, ahol könnyebb meglobbizni a szavazásra jogosult kiválasztottakat. Csak idejében kéne biztatni az embereket a részvételre. És lehetôleg ne csatolt áruval, ahogyan arra egyik kerületi RMDSZ-tisztviselô panaszkodott: ha ô arra buzdítja az embereket, hogy Markó Béla államelnökjelötségét is támogassák, akkor vége mindennek, sem ide, sem oda nem fognak szavazni.

Ilyesmikre is kellene figyelni.

(m.j.)

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Aláírásgyûjtés kábeltévé-ügyben magyar mûsorokért
Meghosszabbított határidô az elôválasztások utánra

(4. old.)

Október 10. utánra tolták ki a korábbi, szeptember 30-i határidôt, hogy minél több aláírást gyûjthessenek össze abban a mozgalomban, amely Kolozsvár-szerte folyik a több magyar nyelvû tévémûsor igénylésének nyomatékosításáért. Az aláírásgyûjtést több kábeltelevízió-elôfizetô kérésének jelzése alapján a Szabadság kezdeményezte, az RMDSZ helyi szervezete felkarolta, s több magánszemély, valamint a Kolozsvár Társaság is támogatja. A határidôt az RMDSZ Területi Választási Bizottságának javaslatára hosszabbították meg. Ennek célja, hogy a "Több magyar mûsort a kolozsvári kábeltévé–szolgáltatók mûsorába!" jelszóval összegzett igényjelzô folyamodványt az RMDSZ parlamenti képviselô- és szenátorjelöltek rangsorolására irányuló, minden Kolozs megyei magyar részvételével megrendezendô október 10-i elôválasztások alkalmával is alá lehessen írni.

Mint ismeretes, az aláírók tulajdonképpen kézjegyükkel látnak el egy levelet, amelyben az UPC és Astral kábeltelevíziós társaság kolozsvári szolgáltatása minôségének javítását célozzák, segítô szándékkal. Szeretnék, ha elôfizetôként, jelenlegi vagy reménybeli ügyfélként a pénzükért azt nézhessenek tévén, amit igényelnek. A levél szövege megjelent lapunk augusztus 28-i számában, és egyebek között több magyarországi televíziós csatorna mûsorának közvetítését kéri, javasolja a magyar nyelven is élvezhetô nemzetközi adók mûsorba iktatását, és felszólítja a szolgáltatót, hogy helyezze minél elônyösebb hullámhosszra például az m2-es csatorna mûsorát. Ehhez hasonló lakossági kezdeményezések már korábban is indultak, például a MiniMax rajzfilmadó magyar változatának mûsorra tûzéséért vagy az F+ adó alapdíjjal fizetett kínálatba való átsorolásáért. Ezeket a megmozdulásokat csak üdvözölni és támogatni lehet.

Az aláírási íveket az RMDSZ megyei szervezete Fürdô u. 21. sz. alatti székházában lehet aláírni október 10-ig, hétköznapokon 9–15 óra között, továbbá az RMDSZ különbözô városi kerületi szervezeteinél, az RMDSZ tagdíj-begyûjtôinél, számos önkéntesnél, lapkihordóknál, illetve a Kolozsvár Társaság Erzsébet (Emil Racovitã) u. 3. sz. alatti székházában is hétfôtôl csütörtökig 11–13 óra között. Az aláírásgyûjtés támogatásáról egyes egyházaink is érdeklôdtek.

Ha mi nem jelezzük igényünket, ne várjuk, hogy valaki kitalálja, és teljesítse helyettünk azokat!

KITEKINTÔ

Colin Powell: Lehetnek nehézségek az iraki választások megszervezésében

(5. old.)

Az amerikai külügyminiszter elismerte, hogy az erôszak miatt gondokat okozhat a január végére tervezett iraki választások megszervezése.

A Fox News amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva Colin Powell vasárnap azt mondta, nem lehet kizárni, hogy támadások történnek a szavazóhelyiségek ellen vagy lesznek körzetek, amelyekben nehéz lesz lebonyolítani a szavazást. Washingtonnak és az ideiglenes iraki kormánynak mindazonáltal továbbra is az a célja, hogy Irak egész területén megtartsák a választásokat — erôsítette meg a miniszter. — Mivel azonban a felkelôk eltökéltek a választások megzavarására és a helyzet súlyosbodik, kettôzött erôfeszítéseket kell tennünk a lázadás leverésére — tette hozzá.

Powell szerint egyelôre korai azt jósolni, hogy nem lehet "teljes körû és szabad" választásokat tartani Irak területének egészén. Úgy vélte, hogy a választást az ország egész területén meg kell tartani, még akkor is, ha nem garantálható, hogy minden egyes személy leadhatja voksát azon az egy bizonyos napon. "Nincs szükség 100 százalékos részvételre" — mondta. Szükségesnek nevezte ugyanakkor, hogy a kívánt hitelesség érdekében a választások áttekinthetôek és szabadok legyenek Irakban.

Az ausztrál kormányfô kitart a katonák iraki állomásoztatása mellett

(5. old.)

John Howard ausztrál kormányfô a választási kampány kezdetén elmondott kormánybeszédében vasárnap kijelentette: a 850 ausztrál katona mindaddig Irakban marad, amíg szükség lesz rájuk.

Howard, akinek liberális-nemzeti koalíciója nyolc év óta vezeti az országot, és újabb megmérettetésre készül az október 9-i parlamenti választásokon, az észak-ausztráliai Brisbane-ban tartott négyórás beszédében hangsúlyozta: "Népszerû vagy sem, nem habozhatunk megtenni mindent, ami jogunkban áll, hogy megvédelmezzük Ausztráliát és az ausztrál népet a terrorizmus veszélyével szemben. A terrorizmus sötét felhôként borul a világ fölé, de ez egy kihívás,... amelyre hatékonyabban tudunk válaszolni, ha eltökéltek vagyunk arra, hogy szabad és demokratikus társadalomban éljük le életünket" — tette hozzá.

Biztonsági szakértôk szerint az iraki háborút támogató jobboldal és az azt ellenzô munkáspárt közötti ellentét sérülékennyé teheti Ausztráliát a március 11-i, 191 halálos áldozatot követelô madridi vonatrobbantásokhoz hasonló terrorcselekményekkel szemben. Mark Latham, a balközép Ausztráliai Munkáspárt vezetôje választási gyôzelme esetére az ausztrál csapatok Irakból történô kivonását ígérte karácsony elôtt.

Ausztrália indonéziai nagykövetsége ellen szeptemberben gépkocsiba rejtett pokolgéppel merényletet követtek el, amelynek következtében kilencen meghaltak és több mint száznyolcvanan megsebesültek.

Nem fognak kormányozni a szerb radikálisok

(5. old.)

Ellenzékbe szorulnak a szerb radikálisok a szerbiai önkormányzatokban, miután a demokrata tömb két nagy rivális pártjának elnöke elvi megállapodást kötött az együttmûködésrôl helyi szinten.

Borisz Tadics köztársasági elnök, a Demokrata Párt (DS) elnöke és Vojislav Kostunica kormányfô, a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) elnöke szombat este elvi megállapodásra jutott arról, hogy a két párt koalícióra lép egymással az önkormányzatokban, és a jövô hét végén tartandó polgármesteri és önkormányzati elnöki választás második fordulójában kizárólag demokrata jelölteket támogat.

A demokrata tömb két legnagyobb, s a rendszerváltás óta folyamatosan rivalizáló pártjának megállapodása után a Szerbiai Radikális Párt (SRS) óhatatlanul ellenzékbe szorul az önkormányzatokban. Az SRS a DSS felé kacsingatott, koalíciót ajánlott neki. Csaknem egy hétig fennállt annak az eshetôsége, hogy a szélsôségesen nacionalista SRS és a mérsékelt nacionalistának elkönyvelt DSS alkalmasint lepaktál egymással.

Tadic a Dnevnik címû újvidéki napilap vasárnapi számában megjelent nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a DSS bármilyen "politikai együttmûködést alakít ki, szerzôdést vagy paktumot köt" a radikálisokkal, akkor "nem lesz semmilyen lehetôség a jelenlegi társbérlet fenntartására" közötte és a szerb kormány között.

A szerb elnök szerint a DS a szavazatok negyedét, míg az SRS kevesebb, mint ötödét gyûjtötte össze, vagyis a radikálisok összehasonlíthatatlanul kevesebb vokshoz jutottak, mint a tavalyi decemberi szerbiai parlamenti választáson vagy akár a júniusi elnökválasztáson (hivatalos végeredmény még mindig nincs).

"Ez azt jelenti, hogy a radikalizmus és a szélsôségesség eszméje leszálló ágban van, míg egyre nagyobb erôt kapnak azok a politikai erôk, amelyek a demokratizálódást és a társadalom európai útját támogatják" — mondta Tadics, aki szerint ha az elmúlt idôszakban nem gerjesztettek volna politikai feszültséget a nemzeti kisebbségek elleni incidensek, akkor az SRS a Vajdaságban sokkal gyöngébben szerepelt volna.

"Biztos vagyok abban, hogy a Vajdaságban a helyzet megnyugszik" — mondta Tadics. Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a minap arra figyelmeztetett, hogy a pártja felülvizsgálja a DS-szel kötött stratégiai partnerségi megállapodást, amennyiben a DS szabadkai polgármesterjelöltje, Oliver Dulics folytatja lejárató kampányát a VMSZ ellen.

Tadic szerint "mindenki a saját politikájáért felelôs", s a VMSZ is, a DS is bármikor felülvizsgálhatja a megállapodást. A DS ettôl függetlenül folytatni fogja korábbi politikáját, síkra száll a vajdasági autonómia, illetve a kisebbségi és emberi jogok tiszteletben tartása mellett, s számára természetes stratégiai partner minden kisebbségi párt — szögezte le a szerb elnök-pártelnök.

Kezdôdik a Barroso-bizottság tagjainak meghallgatása

(5. old.)

Szakmai szempontból nehéz kérdésekre lehet számítani az Európai Bizottság november elsején hivatalba lépô testületébe delegált Kovács László európai parlamenti (EP) meghallgatásán, de nehéz feladatok is állnak az új energetikai biztos elôtt — jelentette ki az illetékes EP-testület, az ipari, kutatási és energetikai bizottság egyik magyar tagja, Herczog Edit (MSZP) Brüsszelben.

A parlament bizottságaiban hétfôn kezdôdik a huszonnégy bizottsági tag meghallgatása (José Manuel Durao Barroso elnök már túl van ezen), naponta 4–6 biztosjelölt birkózik a képviselôk kérdéseivel. Az Európai Unió képviselôtestülete október folyamán szavaz is az új bizottságról, de nem tagonként külön-külön, hanem a teljes testületrôl egyetlen voksolás keretében.

Kovács László meghallgatására csütörtökön kerül sor, egy napon Günter Verheugenéval, akire az új bizottságban egyfajta gazdasági csúcsbiztosként tekintenek. Emiatt a légkör várhatóan már élénk lesz a magyar biztos délutáni sorra kerülésekor.

"Kovács László az egyik legszebb feladatot kapta meg a biztosok között, kijelölése Európa számára is kiváló döntés volt Barroso részérôl" — vélte Herczog Edit az MTI-nek adott interjúban. Hozzátette, nem igaz, hogy az egyik legérdektelenebb portfólióról van szó. Az energiával foglalkozó cégek összes árbevétele ugyanis több mint 300 milliárd euró, ami a szektort a legnagyobb iparággá teszi.

Úgy tûnik, a bizottság nem fogja átpolitizálni a meghallgatást — mondta a képviselô asszony azt követôen, hogy részt vett a parlamenti testületnek a meghallgatást elôkészítô ülésén. A kérdések — az elôkészítô ülés tanúsága szerint — javító szándékúak lesznek, és elsôsorban arra irányulnak, amit az elmúlt öt évben nem sikerült megvalósítani.

Az energiával kapcsolatos legfontosabb kérdés az európai kiszolgáltatottság csökkentése — fejtette ki Herczog Edit. Jelenleg zajlik az energiahatékonyságról folyó uniós politika parlamenti vitája (az EU célja, hogy egy százalékkal javítja a felhasználás hatékonyságát), de cél a fogyasztás keretek között tartása is, illetve az, hogy olyan piaci felületeket találjanak, amelyek csökkentik a függôséget a harmadik világ országaitól (a szénhidrogénkészlet 80 százaléka a fejlôdô térség országaiban található).

A kiszolgáltatottság csökkentésének fontos eszközei az alternatív, megújuló energiaforrások, köztük is a bioüzemanyagok: az EU-ban 2010-tôl 5,75 százalékban kötelezô az ilyen anyagok keverése a motorbenzinekbe. Magyarországon január elsejétôl várhatóan jövedékiadó-támogatás lesz a bioüzemanyagokon, és Herczog Edit meg szándékozik kérdezni a leendô biztostól, támogatna-e egy olyan javaslatot, amely szerint az EU az unióban elôírt keverési szint eléréséig az — unióban érvényes minimális — jövedéki adó szintjébôl számítva 50 százalékot visszatérítene azoknak a tagállamoknak, amelyek a programot megvalósítják. 2010 után viszont a benzin jövedéki adójának ugyancsak felével megegyezô büntetést kellene fizetniük azoknak az országoknak, amelyek nincsenek tekintettel az addigra kötelezôen bevezetendô bioüzemanyag-arányra. Mivel a bioüzemanyagok többsége keményítô és cukoralapú nyersanyagforrásokra épül, a magyar mezôgazdák számára egyáltalán nem lenne mindegy egy ilyen program elôsegítése — hangoztatta Herczog Edit.

Az 1., 2., 4., 5. oldalakat szerkesztette: Németh Júlia

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET

inter@aktív2
Számítástechnikai melléklet
Megjelenik kéthetente
V. évfolyam, 15. szám

Indulhat a lövöldözés a középiskolákban
Korszerû informatikai felszerelést kaptak a tanintézetek

(6. old.)

A golyószórást természetesen a személyi számítógépek segítségével hálózatban játszható játékokra értettük: Counter Strike (Take no prisoners!), Quake III. A középiskolák által az elmúlt évek során kapott számítógépeken talán még a legfrissebb game-ek is futnak: FarCry, Battlefield Vietnam. Csakhogy ezeket a felszereléseket korántsem a fenti célokra használják: a kormány SEI (Sistemul Educational Integrat) programja keretében az oktatási minisztériumon keresztül biztosított gépeket nem chatelésre és internetes levelezésre, hanem kizárólag oktatási célokra használják… Egyeseknek viszont hálózati játékra fáj a foguk.

A projekt lebonyolításával a bukaresti Siveco Rt.-t bízták meg. A vállalat tulajdonképpen integrálta a különbözô multinacionális cégek (IBM, HP) informatikai megoldásait.

Az oktatási minisztérium kimutatása szerint három évvel ezelôtt, a SEI-program indulásakor, Romániában 1 321 333 diák tanult a 12 709 általános iskolában és 687 919-en voltak beiratkozva az ország területén mûködô 1357 líceumba. Utóbbiakban 64 018 tanár tanít, az általános iskolákban pedig 102 294-en oktatnak. A tárca adatai azt mutatják, hogy a többi közép-európai országhoz képest Romániában még mindig nagyon alacsony az egy diákra jutó számítógép száma. Az elemi iskolákban száz gyermekre jut egy számítógép, míg a líceumokban százan használnak egy komputert. Az internethez történô kapcsolódás terén sem állunk fényesen: az elemi iskolákban száz diákra jut 1 világhálóra kötött gép, a líceumokban az arány 3,5 gép száz tinédzserre.

Számítógépesadatbázisok készülnek
A SEI-program beindítása európai nyomásra történt. Az úgynevezett Lisszaboni Stratégiának nevezett dokumentum, amelyet az Európa Tanács dolgozott ki, a tanintézetek informatizálására is vonatkozik. A SEI-programot a román kormány egy évvel késôbb indította be annak érdekében, hogy csatlakozzon az Európai Unió eEurope 2005 és eLearning projektjeihez.

A SEI-program segítségével informatizálták egyes tanintézetek felvételi vizsgáját, számítógépes adatbázisok készültek. Sok helyen már nem kézzel írott füzetekben vezették a felvételizôk nyilvántartását, az eredményeket pedig szintén a komputer segítségével állapították meg.

Az Apáczai-líceumba korszerû számítógépek kerültek
A számítógépekbôl a kolozsvári oktatási intézményeknek is jutott. Az Apáczai Csere János Elmélet Líceumnak — oktatási célokra — például huszonöt darab Pentium IV-es gépet juttatott az oktatási minisztérium — tájékoztatta az inter@katív2-t Wolf Rudolf igazgató. Hozzátette: külön számítógéplabort hoztak létre, amelyben szakoktatás folyik. — A cég az internet-hozzáférést is megoldotta, de bizonyos felszereléseket nekünk kellett megvásárolnunk. Korábban az Apáczaiban Pentium I-es és II-es gépek voltak, hisz csak ezekre jutott a líceum szûkös költségvetésébôl — jegyezte meg az igazgató. Wolf hozzátette: tavaly a Pedagógus Szövetséghez benyújtott és pozitív elbírálásban részesült pályázat során tíz Pentium IV-es számítógéphez jutott az egyik legjobb kolozsvári magyar líceum.— Jelenleg az iskolában két infolabor mûködik. Tíz diákra jut egy gép, ami megítélésem szerint jó arány — tette hozzá Wolf Rudolf.

Inkább Counter Strike
Egy középiskolás a riporternek elmondta: legszívesebben számítógépes játékokat játszana a laborban. — A játék nagy mértékben fejleszti a reflekszeket és megakadályozza azt, hogy az indulatainkat a valós világban vezessük le — érvelt.

Kiss Olivér

A tanügyminisztérium kimutatása szerint a SEI-program keretén belül országos szinten 37 150 korszerû személyi számítógépet bocsátottak a tanintézetek rendelkezésére. Ezenkívül az iskolák 1510 szervert kaptak. Ugyanakkor a program segítségével 3000 rendszergazdát és 15 800 oktatót képeztek ki. A szakemberek az országban 530 elôadást tartottak a számítógépekrôl.

Linux-tábort szervezett az EMT
Az ingyenes operációs rendszerre esküsznek

(6. old.)

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) pár héttel ezelôtt tartotta a harmadik Linux-tábort. Az Apáczai Közalapítvány támogatta rendezvénynek a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adott otthont.

A tábor fô célja az ingyenesen hozzáférhetô, egyre népszerûbb Linux operációs rendszer megismertetése az iskolákban dolgozó rendszergazdákkal és "rendszergazdálkodó" tanárokkal.

Több városból érkeztek
A táborra nagyon sokan jelentkeztek, de a szervezôknek, sajnos, csak 30 érdeklôdô, elsôsorban középiskolai tanár és rendszergazda fogadására volt lehetôsége. A résztvevôk az ország különbözô régiójából érkeztek: Barót, Beszterce, Brassó, Bukarest, Csíkszereda, Diószeg, Gyergyószentmiklós, Kolozsvár, Lukafalva, Máramarossziget, Nagyszalonta, Nagyvárad, Pécska és Székelykeresztúr.

Az elôadásokat és a gyakorlati bemutatók egy részét dr. Virágh János, a Szegedi Tudományegyetem tanára és Somodi Zoltán, a Kolozsvári Mûegyetem tanársegéde tartotta. Állandó jelenlétükkel biztosították, hogy mindenkinek segítségükre lehessenek a felmerülô problémák megoldásában. Ebben a munkában nagy szerepe volt Juhász Péternek, a Protestáns Teológiai Intézet rendszergazdájának is.

Meghívott elôdadóként jelen volt Imecs Balázs és Veres Levente, ôk tapasztalt szakemberként osztották meg tudásukat a hallgatókkal.

Programtelepítés, hálózati programok
Elsô nap a résztvevôk a CentOS 3.1-es Linux disztribúciót telepítették a számítógépükre, részletesen megbeszélve az installálással kapcsolatos problémákat. A következô napon a hallgatók megismerhették a Linux irodai alkalmazásait és nyomtatási lehetôségeit. Az elôadásokat és gyakorlati feladatokat követôen elméleti elôadásra került sor hálózati alapfogalmakról. Ezek a másnapi gyakorlatok elvégzéséhez voltak szükségesek. A különbözô hálózati programok beállítása után az elôadók rátértek az LDAP adatbázis nyújtotta lehetôségek ismertetésére.

A résztvevôk a hálózati biztonságról is beszéltek: az elôadók segítségével megtanulhatták, hogy az iptables nevû program segítségével milyen módon kell egy tûzfalat konfigurálni. Ugyanakkor installálták a Postfix levelezô-programot és megvizsgálták annak beállítási lehetôségeit, valamint néhány internetes alkalmzást mutattak be: web-szerver, forgalomfigyelô és korlátozó programok, php és mysql programozás.

Hej, azok a vírusok
A tábor végén a vírus- és spamszûrô programoké volt a fôszerep, majd beállítottak egy samba-szervert, amely segítségével kapcsolatot lehet teremteni Windows-os gépekkel. Utolsó nap megvizsgálták, hogyan lehet képeket szerkeszteni a Gimp-programmal, és filmet lejátszani az Mplayer-rel. A tábor a magyar fejlesztésû UHU Linux bemutatásával zárult.

Mivel a Linux-táborban résztvevôk mindvégig az otthonról hozott gépükön dolgoztak, mindenki hazavihette azt, amit itt kipróbált és megtanult, valamint 5 CD-n a telepített szoftvert és a hozzá tartozó dokumentációs anyagot is megkapták.

Esténként focizás, sötétedés után pedig éjszakába nyúló beszélgetés, eszmecsere segítette a kapcsolatteremtést az ország különbözô részeirôl érkezettek számára.

A szervezôk remélik, hogy minden résztvevô hasznosítani tudja a táborban tanultakat, és ezáltal olcsóbbá, jobbá és biztonságosabbá tudják tenni az iskola számítógép-hálózati szolgáltatásait.

S. Z.

A francia kormány Linuxot telepít

(6. old.)

A francia védelmi minisztérium 8,6 millió dollár értékû, három évre szóló megbízást adott egy konzorciumnak, köztük a Mandrakesoftnak is, hogy egy magas biztonságú Linux operációs rendszert fejlesszenek ki üzleti, védelmi és kormányzati célokra.

Bejelentésében a konzorcium közölte, hogy az új operációs rendszer megfelel az 5-ös szintû ISO biztonsági szabványok (CC-EAL5) elôírásainak, amelyeknek célja, hogy kielégítse a kormányzati, védelmi és üzleti alkalmazások biztonsági követelményeit. A CC-EAL5 minôsítésért a Bertin felel, közölte a konzorcium, amely azt is elárulta, hogy kulcsszerep jut a projektben a hardver particionálásnak és a virtualizációs technológiáknak. A Mandrakesoft vezérigazgatója, Francois Bancilhon közleményében azt hangsúlyozta, hogy "egy ilyen projekt tökéletesen ki tudja használni a nyílt forráskódú fejlesztési modellt, egyrészt, mert fel tudja használni a már létezô szoftvereket, másrészt, mert lehetôvé teszi, hogy a közösség ellenôrizze és továbbfejlessze a kódot".

A Mandrakesoft egyébként saját Linux verziójának adaptálásával járul hozzá a projekthez, és ezért a munkáért kb. 1,2 millió dollárt kap. Hervé Hosey, az Oppida vezérigazgatója elmondta, hogy cégének feladata a tanúsítás lesz, ennek érdekében rendszeresen értékelik, hogy az operációs rendszer biztonsága megfelel-e a nemzetközi szabványoknak.

www.computerworld.hu

Hirdetés

Állatbarátoknak

(7. old.)

Egyhónapos fekete kiscica és egy kéthetes sárga kiscica, sürgôsen szeretô gazdát keres. Telefon: 0742-977801.

Megemlékezés

(7. old.)

"Itt nyugszom. Végre megnyugodtam.
Elszállt az álom és a láz.
Ma föld fölöttem, föld alattam,
és nem emel, és nem aláz." (Babits)
Szeretettel emlékezünk édesapánkra,
SZÔCS LÁSZLÓ
református lelkipásztorra,
a keresés tizenötödik évének távlatából, SZENDI ÉS ZOLTÁN. (0021)

SPORT

LABDARÚGÁS
B-osztály — 6. forduló
Hengersodrony: Aranyosgyéres–Medgyes 4–1 (1–1)

(8. old.)

Nyílt, szép, kevés sportszerûtlenséggel tarkított mérkôzést láthatott szombaton délelôtt a gyéresi közönség. A moldvai játékvezetô jól bíráskodott, egyetlenegy óriási hibát követett el: a viharosan rohamozó "drótosok" elsô gólját partjelzôje beintésére les miatt érvénytelenítette. Az eset a 9. percben történt, bal oldali szabadrúgásnál 8 m-re az alapvonaltól a 16-os vonalához közel Forró beívelés helyett Királyhoz továbbított, akinek 25 m-es kapáslövése a bal alsó sarokban kötött ki. Az örömünnepet késôbbre kellett halasztani (egy játékos valóban passzív lesen állt, de az akcióban nem vett részt, a labda nem az irányába szállt). Király bombalövése 5 perc múlva a felsôlécet találta el. S ahogyan az lenni szokott, a házigazdarohamok ellenére a Gázmetán szerzett vezetést: a teljes csapattal támadó Sodronyipart Zaharia lepte meg, bal oldali kontra során betört a büntetôterületen belülre, ott viszont Simon és Rotaru keresztezte, és felbuktatta. A 11-est Boaru magabiztosan végezte el (0–1). Még az elsô játékrészben sikerült az egyenlítés, Dicher beadását Dâmbean fejelte kapura, ezt Rosca még kiütötte, de Miclea hálószaggató lövése ellen már tehetetlennek bizonyult (1–1).

A második félidôben az intelligensen játszó Sodronyipar játékosok széthúzták a medgyesiek védelmét, és 8 perc alatt három gólt rámoltak be, amivel eldöntötték a találkozót. Elôbb Forró beadását Dâmbean kapáslövéssel értékesítette (2–1), majd bal oldali szabadrúgásnál Forró 5 m-re a 16-os sarkától beadás helyett lôtt, Rosca ugyan beleért, de a labda a bal vinkliben kötött ki (3–1). Befejezésként pedig Molnár adta be jobbról a labdát, a két perccel azelôtt beálló Ignat pedig bepöccintette a kapuba (4–1). Az utolsó percben még a veterán Mâtiu is ki akarta volna venni a részét a gólgyártásból, de 20 m-es bombáját a kapus kiütötte.

Rég nem látott szép játékkal megérdemelt gyôzelmet aratott a Sodronyipar.

Schmidt Jenô

Sorozatban harmadik gyôzelmét aratta a kolozsvári diákcsapat, amelynek mérlege így ismét egyensúlyba került: három gyôzelem és ugyanannyi vereség. A kolozsváriaknak nem okozott különösebb gondot a B-osztályban újonc ellenfél legyôzése, Târlea már az elsô félidô 12. percében megszerezte a vezetést. Ezt követôen sokáig eredménytelenül kergette a labdát a két együttes, majd a második félidô elsô negyedórájának végén a vendégek kiegyenlítettek: Mitricã volt eredményes az 52. percben. A kapott gól felrázta a hazaiakat, akik 10 perc múlva már ismét vezettek, ráadásul már két góllal: Popescu a 62., Jula pedig a 65. percben volt eredményes. A kegyelemdöfést ismét Jula adta meg az ellenfélnek: a 79. percben elért találata végleg eldöntötte a találkozót. Úgy tûnik, az elsô forduló kudarcai után ütôképes csapat kezd körvonalazódni...

(balázs)

*
A harmadik Kolozs megyei együttes, a Dési Egyesülés a Nagyszalontai Liberty otthonában kapott ki 2–0-ra. A fordulóból elmaradt az Aradi EAK–Borosjenôi Tricotaje mérkôzés, a Maros menti város csapatának rendezetlen anyagi helyzete miatt a találkozót nem írta ki a szakszövetség, a 3 pontot a borosjenôi együttes kapja.

További eredmények: Nagyváradi FC–Szatmárnémeti Olimpia 0–0, Zilahi Armãtura–Petrozsényi Zsil 2–2, Avasfelsôfalui Avas–Aradi UTA 0–1, Vajdahunyadi Corvin–Dévai SE 0–3. A sorrend:

1. Zsil 6 4 1 1 14–8 13
2. Borosjenô 6 4 1 1 13–8 13
3. Sodronyipar 6 4 1 1 10–6 13
4. Gázmetán 6 4 1 1 10–6 13
5. Nagyvárad 6 3 2 1 13–8 11
6. Dévai SE 6 3 1 2 8–6 10
7. Olimpia 6 3 1 2 4–4 10
8. Armãtura 6 2 3 1 12–7 9
9. U FC 6 3 0 3 13–9 9
10. Liberty 6 2 2 2 6–5 8
11. UTA 6 2 1 3 5–8 7
12. Nagyszentm. 6 1 2 3 6–10 5
13. Dés 6 1 2 3 3–9 5
14. Corvin 6 1 1 4 5–11 4
15. Avas 6 1 0 5 3–7 3
16. Aradi EAK 6 0 1 5 0–13 1

L. F.

Arany Ászok — 7.

(8. old.)

A címvédô és listavezetô Ferencváros idegenben csak egy büntetôbôl szerzett góllal tudta legyôzni az újonc Budapesti Vasast a labdarúgó Arany Ászok Liga 7. fordulójában. A Diósgyôr hatodik mérkôzését is elvesztette — a hazai szurkolók a mérkôzést követôen befutottak a pályára és megkergették a vendégjátékosokat —, míg az eddig remeklô újonc Pápa kikapott Sopronban. A szintén újonc Nyíregyháza továbbra is nyeretlen. Eredmények: Nyíregyháza–Debreceni VSC Megaforce 0–2 (gólszerzôk: Dombi 56., Kerekes 65.), Matáv FC Sopron–Lombard Pápa FC 1–0 (Sira 42.), Elôre FC Békéscsaba–Újpest FC 0–5 (Rajczi 3 — 19., 76., 90., Tóth N. 45., Simek 73.), Diósgyôri BFC–Gyôri ETO FC 2–3 (gólszerzôk: Tisza 90., Egressy 91., illetve Vincze O. 2 — 22., 80., utóbbi 11-esbôl, Varga Z. 62.), FC Fehérvár–Budapest Honvéd 4–1 (Hercegfalvi 18., Tóth B. 30., Szabó T. 72., Kriston 91., illetve Kuttor 69., öngól), NABI Kaposvár–Pécs MFC 2–1 (gólszerzôk: Jovánczai 54., Máté 76., illetve Montvai 81.), Budapesti Vasas–Ferencváros 0-1 (gólszerzô: Rósa D. 75., 11-esbôl, piros lap: Kapics 80. — FTC). Az állás:

1. FTC 7 6 0 1 16–6 18
2. DVSC 7 5 0 2 12–7 15
3. Gyôr 7 5 0 2 13–9 15
4. Pápa 7 4 1 2 13–6 13
5. ZTE 5 3 2 0 9–4 11
6. Újpest 6 3 2 1 13–9 11
7. Kaposvár 7 3 2 2 9–10 11
8. Sopron 7 2 4 1 11–10 10
9. MTK 5 3 0 2 7–3 9
10. Pécs 7 3 0 4 7–8 9
11. Fehérvár 7 2 2 3 8–9 8
12. Honvéd 7 2 1 4 10–14 7
13. Békéscsaba 7 1 2 4 8–16 5
14. Vasas 7 1 1 5 6–12 4
15. Nyíregyháza 7 0 3 4 6–17 3
16. Diósgyôr 6 0 0 6 6–14 0

C-osztály — 4.

(8. old.)

Szamosújváron szívbetegeknek nem ajánlott mérkôzésen nyert az Olimpia a Sarmasági Bányász ellen. A hazaiak Drãgan 27. percben szerzett góljával szereztek vezetést, tíz percre rá Crisan kiegyenlített. A második félidô 35. percében Tóth, a szilágyságiak középpályása vezetéshez juttatta csapatát, s úgy nézett ki, hogy a bányászok három ponttal mennek haza. Bagiu azonban 6 perccel a lefújás elôtt fejesgóllal egyenlített, s amikor már mindenki megelégedett volna a döntetlennel (amely azonban nem tükrözte volna hûen a látottakat), a hosszabbítás 5. (!) percében szögletbôl Spancioc, a vendégek 17 éves csatára saját kapujába fejelte a labdát (s méghozzá milyen látványosan!), s ezzel végleg megpecsételte a találkozó sorsát.

A fiatal balázsfalvi Vasile Costin elég sok hibával vezette a mérkôzést, döntéseivel azonban nem befolyásolta az eredményt. Gheorghe Vasile, az Olimpia edzôje a következô csapatot szerepeltette: Coseriu — Radu Dan (46. perc Bocos), Giurgiu, Bagiu, Albu — L. Lonca, Cosiu, S. Lonca — Motet, Drãgan, Nicula. A találkozó egyébként sötétségben fejezôdött be, a hosszabbításban már alig lehetett látni a labdát!

Erkedi Csaba

*

A másik két Kolozs megyei csapat közül az Aranyos FC Kállay (8. perc), Costisor (10. perc), Bãrãian (52. perc), valamint Bucur 2 (65. és 77. perc), illetve Perta (13. perc) góljaival 5–1-re leiskolázta a Felsôszôcsi FC-t, a Kolozsvári Stiinta viszont 4–0 arányú vereséget szenvedett Nagybányán. A 9. csoport további eredményei: Szatmárnémeti Szamos–Belényesi Bihar FC 6–1, Nagykárolyi Victoria–Nagybányai Renel 4–1 és Bethleni Szamos Gáz–Szatmárudvari Florenta Model 1–1, a Besztercei Glória II. szabadnapos volt. A múlt fordulóban lejátszott Bethlen–Victoria (a pályán 1–0 volt a végeredmény) találkozót zöld asztalnál 3–0-lal a vendégek javára igazolták. Az élcsoport: 1. Glória II. 9 (13–3), 2. Szamos 9 (10–1), 3. Victoria 9 (9–2), 4. Olimpia 9 (8–3), 5. Szatmárudvar 8, 6. Aranyos FC 9–7 6, ..., 13. Stiinta 0.

P. J. A.

Mivel a találkozók fele — a CFR-Ecomax–Farul mérkôzés is — lapzárta után ért véget, A-osztályos krónikával csak holnapi számunkban jelentkezünk.

RÖVIDEN...
RÖPLABDA

(8. old.)

A férfi A2-osztály Nyugati-csoportjában vívott mérkôzésen a Iuliu Hatieganu (Egyetemi) Sportparkban lévô Vasile Geleriu Sportcsarnokban a Kolozsvári U-Remedius férfi csapata 3–0 (16, 15, 16) arányban nyert a Krajovai U ellenében.

(pja)

KOSÁRLABDA
Nem sikerült kijutnia csoportjából a jövô évi Európa-bajnokságra a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak, miután az utolsó fordulóban, idegenben ki-ki találkozón 77:70-re (19:16, 25:15, 16:22, 17:17) kikapott Ukrajnától, s így csak a harmadik helyen végzett a C-jelû négyesben. A magyar csapatnak még van egy kijutási esélye, a jövô augusztusi pótselejtezô-tornán.

• Románia nôi kosárlabda-válogatottja — miután a férfiak már korábban "bebiztosították" kiesésüket — Izraelben 60:52 (14:13, 10:10, 18:12, 18:17) arányú sikert aratott, és második helyen végzett csoportjában, 11 ponttal, a szintén 11 pontos Németország mögött, és kijutott a jövô évi Európa-bajnokságra.

• Utolsó csoportmérkôzésén két ponttal, 78:80-ra (22:23, 18:13, 23:30, 15:14) kikapott a csoport elsô vagy második — azaz továbbjutó — helyére már a találkozó elôtt is esélytelen magyar nôi kosárlabda-válogatott Litvániától, így egy gyôzelemmel és öt vereséggel zárta az Európa-bajnoki középdöntôt.

ÖTTUSA
Két érmet szereztek a magyarok a nôk hagyományos versenyében a bulgáriai Albenában zajló öttusa Európa-bajnokságon: gyôzött Füri Csilla 5628 ponttal, s második lett a Füri, Szatmári Adrienn, Máthé Vivien összeállítású válogatott.

A szervezôk hivatalos végeredményként elôbb azt közölték, hogy a csapatok versengését is a magyarok nyerték, óvást követôen azonban kiderült, hogy Füri futóidejét fél perccel elírták, 9:56,76 perc helyett 10:26,76-ot futott, így nem 1336, hanem csak 1216 pontot kapott a zárószámban nyújtott, egyébként remek produkciójára, ezzel pedig a csapat az oroszok mögé csúszott vissza 16 076 ponttal, kereken 100 ponttal lemaradva.

SAKK
Lékó Péter világossal elveszítette a klasszikus sakkvilágbajnoki címért zajló párharc nyitómérkôzését a címvédô orosz Vlagyimir Kramnyik ellen, az orosz huszárjátékot játszva a 63. lépésben kényszerítette feladásra Lékót. A magyar nagymester sokáig biztatóan állt, kiskombinációval lenyerte Kramnyik vezérét, aki azonban kihasználta Lékó idôzavarban elkövetett hibáját, s két bástyája a végjátékban erôsebbnek bizonyult ellenfele vezérénél.

TENISZ
A magyar férfi teniszválogatott Davis-kupa-mérkôzésen vereséget szenvedett a szerb-montenegrói csapattól, miután a Bardóczky Kornél–Kisgyörgy Gergely kettôs 3:6, 2:6, 2:6-re kikapott a Nenad Zimonjics–Dusan Vemics duótól. Ezzel a vendégek behozhatatlan, 3–0-s elônyre tettek szert — korábban: Balázs György–Janko Tipsarevics 1:6, 4:6, 2:6, Bardóczky Kornél–Boris Pasansky 7:6, 4:6, 4:6, 2:6. A válogatottnak így nem sikerült az elsô osztályba kerülnie. A hátralévô két egyest már nem játsszák le.

• 4–1-es hazai gyôzelemmel ért véget a Románia–Kanada Davis-kupa mérkôzés. A románok mindössze a párost vesztették el, eredmények: Andrei Pavel–Simon Larosse 7–5, 6–3, 6–2, Victor Hãnescu–Frank Dancevic 5–7, 6–3, 3–6, 6–3, 6–4, Florin Mergea, Victor Ionitã–Daniel Nestor, Frederic Niemeyer 4–6, 4–6, 6–2, 2–6, Andrei Pavel–Frank Dancevics 6–2, 6–4, 6–2, az 5. — a gyôzelem szempontjából lényegtelen — mérkôzésen Simon Larosse az elsô szettben feladta a Victor Ionitával vívott meccset. A román válogatott így a Világcsoportban maradt.

• Kialakult a Davis Kupa döntôjének párosítása: a kupáért az Amerikai Egyesült Államok és Spanyolország válogatottja csap össze. Az eddigi részeredmények ugyanis: Spanyolország–Franciaország 3–1 és Egyesült Államok–Fehéroroszország 3–0.

KÉZILABDA
Nôi Nemzeti Liga
Az elsô gyôzelem
Kolozsvári U-Jolidon–Galaci Otelul KK 22–19 (15–8)

(8. old.)

Horia Demian Sportcsarnok, 150 nézô. Vezette: Remus Cojocaru–Nicolae Coman (mindkettô Brassó).

U-Jolidon: Eugenia Popovici — Deac 2, Tudorache 6 (1), Pasca 6, Bârsan, Dobromir 3, Márton 3; cserék: Bochis — Halatiu, Hasegan 1, Gherman, Drilea. Edzô: Liviu Jurcã.

Otelul: Marinescu — Iacob 2, Timaru 3, Cisariuc 1, Ivan 1, Barbãneagrã, Carmen Gheorghe; cserék: Bocãnealã — Turcu 3, Toma 8 (4), Iosip, Cristina Gheorghe, Drutu 1, Elena Popovici. Edzô: Eugen Bastiurea.

Hétméteresek: 1/1, illetve 4/4; kiállítások: 6, illetve 4 perc.

Eredményalakulás: 3. perc: 0–1, 13. perc: 5–1, 15. perc: 7–2, 17. perc: 9–3, 22. perc: 12–4; 29. perc: 15–6; 32. perc: 16–8; 37. perc: 16–11; 41. perc: 17–11; 45. perc: 19–13; 53. perc: 19–16.

Második hazai mérkôzésén végre sikerült gyôznie a Liviu Jurcã edzette gárdának, szombaton délelôtt nem játszott igazán jól az U-Jolidon, de ellenfele sem sziporkázott. Lassan, de biztosan egyre csak nôtt a házigazdák elônye, a 29. percben ez elérte a kilencgólos csúcsot. Az elsô félidô magabiztos játéka a másodikra is kihatott, a diáklányok ennek a játékrésznek a közepéig tartották a lépést, és ôrizték az elônyt. Kisebb rövidzárlat folytán a vendégeknek sikerült ugyan három gólra felzárkózniuk, de a végén felváltva estek a gólok, és a galaciaknak ennél többre nem tellett.

A kilencgólos elôny "elpazarlása" fôleg a végjáték görcsös igyekezetének és tehetetlenségének köszönhetô, ebben az idôszakban a lövések nem találtak célba, a csapatkapitány Ancuta Deac számtalan baloldali betörése sikertelenül végzôdött. Ekkor adott pillanatban még kettôs emberhátránnyal is ki kellett bekkeljenek a lányok, de — minden jó, ha a vége jó — szerencsére az elôny nem olvadt el teljesen.

A harmadik forduló többi eredménye: Dévai U-Remin–Temesvári Universitatea 32–24, Râmnicu Vâlcea-i Oltchim–Roman-i KK 33–22, Nagybányai Selmont–Karácsonkôi (Piatra Neamt-i) KK 38–31, Brassói Rulmentul–Posta Câlnãu-i Astral 27–24, Dévai Cetate–Konstancai Tomis 25–28 és Bukaresti Rapid CFR–Zialhi Silcotub 30–29. A táblázaton:

1. Oltchim 3 3 0 0 91–64 6
2. Tomis 3 3 0 0 76–64 6
3. Rapid CFR 3 3 0 0 95–84 6
4. Selmont 3 2 1 0 88–85 5
5. Silcotub 3 2 0 1 108–72 4
6. Rulmentul 3 2 0 1 67–61 4
7. U-Remin 3 2 0 1 85–85 4
8. Astral 3 1 1 1 88–85 3
9. U-Jolidon 3 1 0 2 74–80 2
10. Temesvár 3 0 1 2 72–104 1
11. Cetate 3 0 1 2 66–78 1
12. Roman 3 0 0 3 76–95 0
13. Otelul 3 0 0 3 59–72 0
14. Piatra Neamt 3 0 0 3 82–103 0

A 4. forduló mûsora: Piatra Neamt— U-Jolidon, Silcotub–Oltchim, Temesvár–Tomis, Astral–Cetate, Otelul–Rulmentul, Roman–Selmont és U-Remin–Rapid CFR.

• Moldvai kiszállásairól egy ponttal tért haza a Kolozsvári Armãtura-U-Agronomia férfi együttese. Elôbb a Nemzeti Liga hétközi fordulójában 32–29 (18–17) arányú vereséget szenvedett a Jászvásári Politechnikától, majd a 4. játéknapon 29–29 (14–13) arányú döntetlent ért el a Szucsáván, az Universitatea Bucovina otthonában. A táblázatot két veretlen együttes, a Nagybányai Minaur és a Bukaresti Steaua vezeti 8–8 ponttal, a kolozsvári gárda a 9. helyen áll 3 ponttal.

Póka János András

FORMA–1
Ha nem Schumi, akkor Barrichello

(8. old.)

A 16. futam különlegességét az jelentette, hogy elsô alkalommal bonyolítottak le F1-versenyt Kínában, s utólag elmondhatjuk: sikeresen, már csak azért is, mert az elôzések és a látványosság egyáltalán nem hiányoztak a versenybôl. Ráadásul két visszatérô is felkeltette érdeklôdésünket: a sérülése miatt több futamot pihenô Ralf Schumacher és a volt világbajnok Jacques Villeneuve mutatkozott be ismét szurkolóik elôtt.

Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) rajtolhatott az élrôl, míg a szimmetria kedvéért a mezôny végén — még pontosabban a boxutcában — szintén piros autó várta a rajtot: Michael Schumacher az idômérôn kicsúszott, nem tudott mért kört teljesíteni, ráadásul autójában — akárcsak a magyar Baumgartner Zsoltéban — motort cseréltek, így utolsóként rajtolhatott, a csapat pedig úgy döntött, hogy mintsem a mezôny végérôl, inkább a boxutcából rajtol.

Barrichello rajtja egyébként tökéletesen sikeredett, akárcsak a második helyrôl induló finn Kimi Räikkönené. A legnagyobb hasznot azonban Fernando Alonso (spanyol, Renault) húzta, aki a 6. helyrôl a 3.-ra jött fel, míg a gyengébben rajtolók között a 3-ról 5. helyre visszacsúszó angol Jensen Button (BAR-Honda) említhetô. A széles pálya következtében nem történt rajtincidens, s az elsô körben még jónéhány elôzést is láthattunk. A sorrend így körvonalazódott: Barrichello, Räikkönen, Alonso, Felipe Massa (brazil, Sauber), Button, Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber), Ralf Schumacher (német, Williams), David Coulthard (skót, McLaren), a "nagy" visszatérô — hiszen sokan nem hitték, hogy valaha is még versenyezni fog a motorsportok királyában — kanadai Jacques Villeneuve (Renault) a 11, a kolumbiai Juan Pablo Montoya (Williams) pedig a 12. volt, míg a már világbajnok Michael Schumacher a 20 (!).

Massát aztán szép lassan mindenki megelôzte, kezdve Buttonnal, akinek sikerült Alonsót is elhagynia. Villeneuve és Montoya párharcából némi meglepetésre az elôbbi került ki gyôztesen, miközben Michael Schumacher a vártnál lassabban araszolgatott elôre, s kis híján összegabalyodott a német Christian Kliennal (Jaguár). Már az elsô 10 között volt, amikor váratlanul kipördült egy kanyarban, ám sikerült "visszahoznia" a kocsit, s gyorsan megelôznie a közben eléje furakodó Coulthardot és Fisichellát, hogy aztán testvérét is maga mögé utasítsa. Az 5. helyrôl állt ki az elsô kerékcserére, s régi — pontosabban 1997-es — nagy vetélytársa, Villeneuve mögé jött vissza. Az akkori, világbajnoki címért folyó csatározásból még vesztesként kikerülô német késôbb csak azért is megelôzte a kanadait, ám váratlanul ismét kerékcserére ment, majd, amikor ezt követôen gumidefektet kapott, végleg elveszett számára a pontszerzés lehetôsége, amire ritkán volt példa az idén.

A további csatározások közül a Ralf Schumacher–David Coulthard viadal érdemel még bôvebb taglalást: Coulthard elôzési manôvere során kilökte Ralfot — aki felfüggesztésének meghibásodása miatt a boxutcába hajtva feladta a versenyt —, miközben az összeakaszkodás következtében meggyengült a McLaren bal elsô "tolakodó" kereke, s még ugyanabban a körben kipukkadt, így a skót pilóta sem igazán örvendhetett "elôzésének".

A célba Barrichello ért be elôször, akit Button követett: a brit pilóta Räikkönennel ellentétben nem három, hanem csak két kerékcserés taktikát választott, ami meghozta a gyümölcsét, hiszen bekerült a finn elé. Az elsô három pilótát, akik a futam döntô többségében nagyon közel autóztak egymáshoz — ugyanannyi másodperc választotta el. Egyikük sem lazsálhatott a futam során, és sikerült is hibátlanul vezetniük.

Sorozatban második sikerével Barrichello bebiztosította második helyét a vb-pontversenyben, Button és Räikkönen mögött Alonso, Juan Pablo Montoya, Takuma Szato (japán, BAR), Fisichella és Massa volt a sorrend. Baumgartner, aki végig gyorsabb volt csapattársánál — bár egyszer megpördült —, a 16. lett, 3 kör hátránnyal. Coulthard a 9., Villeneuve a 11., Michael Schumacher a 12. helyen végzett.

Végkövetkeztetésként levonható: a Ferrari — valamelyik pilótájával — mindig gyôz (ezúttal mintha Barrichello máskor nem egy esetben peches autójába ült volna be Schumacher!), miközben a BAR-Honda megnyerni látszik a Renault-tal a konstruktôrök második helyéért folyó csatározást: Villeneuve érthetôen még nem olyan ütôképes, hogy a volt Renault-os olasz Jarno Trullinál jobban, vagy legalább ugyanúgy teljesítsen.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Balázs Bence


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -