2004. szeptember 28.
(XVI. évfolyam, 227. szám)

Sapientia-tanévnyitó Kolozsváron
A magyar költségvetésen kívüli források felkutatását sürgetik

(1., 4. old)

— A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) mûködési feltételei a jövôben is biztosítottak, de az intézmény most már eléggé érett ahhoz, hogy több lábon álljon, és fokozatosan elkezdje a magyar költségvetésen kívüli források felkutatását — jelentette ki hétfôn Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, aki a magyar költségvetésbôl támogatott oktatási intézmény kolozsvári központi tanévnyitóján szólalt fel. Az egyetem vezetôi elmondták: ahhoz, hogy az intézményt akkreditálják, nem rendelkeznek elég munkakönyves oktatóval, emellett a bentlakás kérdését sem rendezték. Ugyanakkor jó hírként közölték, hogy a kolozsvári kirendeltség várhatóan két hét múlva új stúdióval gazdagodik.

Bálint-Pataki József kifejtette: a magyar kormány továbbra is kiemelt figyelmet szentel a határon túli magyar oktatás ügyének. Közölte: a magyar költségvetés eddig közel 10 milliárd forintot fordított az EMTE-re, ez az összeg az egyetem költségeinek több mint 96 százalékát fedezi. Hozzátette: az alapításkor is rögzített "több lábon állás" megvalósítása egyre sürgetôbbé vált, mivel az EMTÉ-nek az uniós egyetemi kínálatban kell versenyképesnek lennie. Ehhez elengedhetetlenül szükség van más források kihasználására. Leszögezte: a mûködés feltételeinek biztosítását semmi sem veszélyezteti, a bôvítés forrásait azonban meg kell teremteni.

A harmadik éve mûködô egyetem Bálint-Pataki szerint bizonyította, hogy betölti hivatását, elôsegíti a szülôföldön való boldogulást, de ma már nem elegendô Erdélyben magyarul tanulni, tanítani, hanem jól kell ezt tenni ahhoz, hogy eredményesek és versenyképesek legyenek az egyetem végzôsei.

Rámutatott: gondok merültek fel, gazdasági, gazdálkodási kérdések, oktatásszervezési és szakindítási viták, vetélkedések, olykor személyes konfliktusok kaptak nyilvánosságot, ami sok hallgatót, vagy potenciális hallgatót is elbizonytalanított. Ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva összességében csökkent a felvételire jelentkezôk aránya, néhány szakon kevesebb volt a jelentkezô, mint a helyek száma, vagy a több helyre sikeresen felvételizô diákok nem az

EMTÉ-re iratkoztak be. — Az új tanévben már bízhatunk abban, hogy az egyetem kuratóriuma által elkészített, pontos határidôket és felelôsöket megjelölô cselekvési terv következetes kivitelezése garancia lesz e gondok meghaladására. Többé már nem fordulhat elô, hogy az EMTE olyan szakokat indít, amelyeknek elvégzésére magyar nyelven az állami egyetemen is lehetôség adódik, és hogy az EMTE különbözô oktatási helyszínein párhuzamos szakok indulnak — mondta Bálint-Pataki. Ennek ellenére — vélte a felszólaló — biztosak lehetünk abban, hogy az EMTE a romániai felsôoktatási piac megkerülhetetlen, vonzó intézményévé válik. Ennek érdekében még szép számú tennivaló van, de az intézmény jó úton halad.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke elmondta: örvendetes, hogy az EMTE tanévnyitója szép, felemelô pillanat, de már nem rendkívüli alkalom. Emlékeztetett, hogy az elmúlt idôszakban a szövetség rendkívül sokat haladt hármas célkitûzése, a teljes körû anyanyelvi oktatás, az önálló oktatási intézményrendszer, valamint a versenyképes anyanyelvû oktatás megteremtése irányába. Hozzátette: a következô négy évben megvalósítható kulturális autonómia megteremtése nemcsak az anyanyelven való tanulást, és az önálló oktatási intézményrendszert jelenti, hanem ez tartalmazza azt az EMTÉ-n már létrejövô, talán legfontosabb elemet is, ami a saját oktatási rendszer mûködtetésére, szervezésére és felügyelésére vonatkozik.

Szilágyi Pál, az EMTE rektora elmondta: idén 25 százalékkal bôvült az oktatók létszáma. Úgy vélte, az egyetem akkreditálása érdekében még sokat kell tenni a professzori és docensi tanári kar erôsítéséért, hiszen jelenleg mindössze kilenc professzor és 16 docens munkakönyves alkalmazott az EMTÉ-n. A legnépszerûbb a társadalomkommunikáció, valamint a fotó, filmmûvészet és média szak, a legkevesebb jelentkezôt az agrárélelmiszer-gazdaságtudomány és a környezet-gazdaságtan szakon jegyezték. A gondok között említette még, hogy Kolozsváron még teljesen megoldatlan a bentlakások kérdése.

A tanévnyitón ünnepi beszédet mondott még Kerekes Sándor, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke és Boros János kolozsvári alpolgármester. Utóbbi közölte: a városháza együttmûködést tervez kialakítani a kolozsvári felsôoktatási intézményekkel, fôként a Mûegyetemmel, de azon dolgoznak, hogy ennek a kapcsolatrendszernek az EMTE is részese legyen. A tanévnyitón Mócsy Ildikó, a környezettudomány tanszék, valamint Pethô Ágnes, a média szak vezetôje üdvözölte a diákokat, majd Szabó Árpád unitárius püspök áldását adta az évkezdésre.

Kató Béla, az egyetemet mûködtetô Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke a Szabadságnak elmondta: várhatóan két hét múlva stúdiót avatnak fel az alsóvárosi református templom mögött lévô épületben, amit eddig az oktatási minisztérium használt. — A városvezetéssel már sikerült megállapodni, ennek értelmében az ott lévô iskola kiköltözött, ami lehetôvé teszi a stúdió berendezését — mondta Kató Béla.

450 millió forint szabadult fel a szakképzési alapból, ezt az összeget a magyar Oktatási Minisztérium a határon túli oktatásra fordítja, amibôl a felvidéki magyar egyetem mellett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet (EMTE) támogatják — jelentette ki Csíkszeredában a hét végén Szabados Tamás magyar oktatásügyi államtitkár. Ezt megelôzôen Markó Béla szövetségi elnök is arról tájékoztatott: az erdélyi magyarságot érintô magyarországi költségvetési megszorítások terén sikerült bizonyos "korrekciókban" megállapodni. Ígéretet kapott arra, hogy a Sapientia Egyetemre elôirányzott költségvetési támogatást az eredetileg tervezett egymilliárd 403 millió forintról legalább egymilliárd 800 millióra emeljék. A sajtónak nyilatkozva Szabó Vilmos, a magyar miniszterelnöki hivatal államtitkára is úgy vélekedett: a jövô évben összességében több költségvetési pénz jut a határon túli magyaroknak, mint az idén.

Borbély Tamás

Feliratügyben az EMTE gyôzött

(1., 4. old)

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek (EMTE) kedvezô jogerôs ítélet született abban a perben, amelyet a tanintézmény a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal ellen indított amiatt, hogy a városháza megtagadta az intézmény nevét tartalmazó kétnyelvû (román és magyar) felirat elhelyezését az intézmény homlokzatára — tájékoztatta lapunkat Zsigmond Erika, az egyetem jogtanácsosa.

A per kezdete a Funar-adminisztráció idôszakára nyúlik vissza, amikor az egyetem két jogi eljárást isindított a városháza ellen, mivel az megtagadta az egyetemet mûködtetô alapítvány, valamint az oktatási intézmény nevét tartalmazó kétnyelvû tábla kifüggesztését. Az intézmény annak idején kedvezô ítéletet csupán az alapítvány neve kapcsán zajló perben kapott, az egyetem nevét tartalmazó felirat ügyében azonban veszített. Az év elején született kedvezôtlen döntést az intézmény megtámadta az igazságszolgáltatás felsôbb szintjén, és így a napokban jogerôs ítélet született arról, hogy az egyetem kifüggesztheti az EMTE nevet tartalmazó táblát.

Boros János alpolgármester a Szabadságnak elmondta: két megoldás lehet ebben az ügyben: vagy bármilyen egyéb engedély nélkül kifüggeszthetik már most a táblát, vagy elölrôl kell kezdeni a jóváhagyások beszerzéséhez szükséges procedúrát. Ezt csak az ítélet indoklásának kézhez vétele után lehet pontosan megállapítani — tette hozzá. Úgy vélte, az eljárás újabb beindítása annak ellenére sem lesz nehézkes, hogy újabban a megyei tanács szakbizottságának is láttamoznia kell az iratokat.

A másik perben a következô tárgyalást november közepén tartják, ezt azonban az EMTE már nem kívánja folytatni. Úgy gondolják: a két felirat közül az intézmény nevét tartalmazó tábla a fontosabb.

B. T.

Külföldi ostrom alatt a városháza

(1., 7. old)

Nyugati modell alapján szeretné újjászervezni a polgármesteri hivatalt Emil Boc. A kolozsvári elöljáró több külföldi közigazgatási szakértô segítségét kérte a feladat lebonyolításához. Hétfôtôl az amerikai kormány hatáskörébe tartozó Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) szakértôcsoportja intézményi elemzést végez a hivatalban, ezenkívül az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (BERD/EBRD) emberei átvilágító tanulmányt készítenek a közintézményrôl. A külföldi szakértôk száma a városházán eléri a húszat.

Emil Boc polgármester szerint a nyugatiak tapasztalatára feltétlenül szükség van annak érdekében, hogy javítsanak a közhivatal tevékenységén. — Elemzik, hogy Kolozsvár milyen fejlôdési képességgel rendelkezik. Továbbá a tanulmány kitér majd arra is, milyen veszélyek fenyegetik a város infrastruktúráját. Az elemzésbôl kiindulva állítjuk össze a megyeszékhely rövid, közép- és hosszú távú stratégiáját — jegyezte meg a polgármester, aki szerint komoly tapasztalattal és szakmai háttérrel rendelkezô külföldi tanácsadók nélkül nehéz lenne megoldani a kérdést.

A jelentések alapján a helyhatóság tíz pontból álló prioritási jegyzéket állít össze, ennek alapján döntenek a különbözô beruházásokról. — A szakértôk javaslatokat tesznek, én pedig döntök — mondta Boc.

Kilátásba helyezte, hogy a közeljövôben — amennyiben azt az érvényben lévô jogszabályok is megengedik — amerikai modellre úgynevezett városmenedzsert (city manager) alkalmaznak, aki technokrata módra, politikai befolyás nélkül intézné a város ügyeit. — Több lenne, mint a mûszaki igazgató, de kevesebb, mint az alpolgármester vagy polgármester — jelentette ki Boc.

Ugyanakkor a GRASP program keretén belül a nyugati szakértôk megoldást kell hogy találjanak egy olyan iroda beindítására, amely begyûjti valamennyi jóváhagyást, így a polgárnak nem kell tíz különbözô ügyosztályt felkeresnie egy parkolási engedélyért. — Ezenkívül tájékoztató irodát nyitunk a polgárok számára, ahol megérdeklôdhetik, hogy bizonyos engedély kibocsátásához pontosan milyen iratok szükségesek. Ugyanakkor a szakértôket felkértem: tegyenek javaslatokat a Kolozsvár Metropolisz megvalósítására — mondta Boc.

A szakértôk jövô héten fejezik be munkájukat.

K. O.

Érvényesített valamennyi jelölést a Kolozs megyei TVB

(1., 4. old)

A Kolozs megyei RMDSZ Területi Választási Bizottsága (TVB) elfogadta valamennyi képviselô- és szenátorjelöltet — értesít a testület. A döntés értelmében mind a képviselôi mandátumra pályázó Kónya-Hamar Sándor, Kovács Péter, Máté András Levente, Mátis Jenô, Vekov Károly, mind pedig a szenátori tisztség elnyerésében reménykedô Bethlendi István, Eckstein-Kovács Péter, Szedilek Lenke és Váncsa Áron Pál jelölése érvényes.

Ismeretes, a TVB tagjainak kételyei támadtak, ami Kovács Péter, az ügyvezetô elnökség ifjúsági fôosztálya vezetôjének a jelölését illeti. Tekintettel arra, hogy a Szövetségi Képviselôk Tanácsának (SZKT) az idevonatkozó szabályzata csak azt részletezi, hogy a jelölt vagy az RMDSZ helyi szervezetének, vagy az RMDSZ-szel társult szervezet helyi képviseletének a tagja kell hogy legyen, de arra nem tér ki, hogy a jelöléshez szükséges ajánlásokat a társult szervezet országos képviselete is kiadhatja, vagy csak ennek helyi szervezete, kérdésessé vált Kovács Péter jelölésének érvényessége. Kovácst ugyanis a csíkszeredai központú Itthon, Fiatalon nevû, az RMDSZ-szel társult Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) egyik tagszervezete ajánlotta, amelynek Kolozs megyében nincs képviselete. A TVB ezért kérte a Szövetségi Választási Bizottság (SZVB) véleményét, amely a szabályzatot érvényesítô határozatában kimondja: ha nincs erre vonatkozó tiltás, el kell fogadni a jelölést.

László Attila, a TVB elnöke a Szabadságnak elmondta: fenntartásokkal, de elfogadják az SZVB határozatát. A helyi választási bizottság különben azt is nehezményezi, hogy nem tudta maradéktalanul érvényesíteni azt az eddigi választások alkalmával meghonosodott szabályt, miszerint a jelöltnek kötelezô módon helyi illetôségûnek kellett lennie. Ez a kikötés az idei SZKT-határozatból sajnálatos módon, így kerülhetett sor arra, hogy olyanoknak a jelölését is el kellett fogadni, akik nem Kolozs megyei lakosok. Itt szintén Kovács Péterrôl van szó, akinek Marosvásárhelyen van az állandó lakhelye.

Sz. K.

Figyelmeztetô sztrájk a városházán

(1. old)

Hétfôn figyelmeztetô sztrájkba kezdtek a polgármesteri hivatal alkalmazottai. A tiltakozó akció reggel nyolctól tízig tartott. A városháza munkatársai csupán a sürgôsségi esetekkel foglalkoztak. Az alkalmazottak fizetésemelést, jobb munkakörülményeket és ételjegyeket kértek.

A kérdéssel kapcsolatban Emil Boc polgármester úgy nyilatkozott: megérti és támogatja az alkalmazottak követeléseit. — A jelenlegi fizetésekkel nem lehet hatékony és az európai normáknak megfelelô közigazgatásról beszélni. Ugyanakkor a mostani anyagi juttatások tükrében nem kérhetjük munkatársainktól, hogy tisztességes munkát végezzenek — nyilatkozta a sajtónak a városvezetô, aki ez úton is elnézést kér azoktól a polgároktól, akiknek a figyelmeztetô sztrájk gondot okozott.

A polgármester elmondása szerint a polgármesteri hivatal alkalmazottainak 3–4 millió lejes fizetésük van.

(k. o.)

Gyurcsány Ferenc a kijelölt magyar miniszterelnök

(1., 4. old)

Gyurcsány Ferencet, az MSZP–SZDSZ-koalíció kormányfôjelöltjét javasolta miniszterelnöknek Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök. Gyurcsány a felkérést elfogadva azt mondta: az új kormány programja "egy gyarapodó és igazságos köztársaság programja, 10 millió magyar állampolgár programja, amely a 15 milliós magyar nemzet iránt érzett és vállalt felelôsséggel készült".

Gyurcsány kormányprogramja Magyarország külpolitikai prioritásaival kapcsolatban — többek közt — kifejti: a szomszédos államokkal megtörtént a történelmi megbékélés, az elmúlt két évben feloldódtak a korábban kialakult feszültségek, Magyarország a térségben a stabilitás tényezôje lett. A magyar külpolitika a határon túli magyarság jogainak és érdekeinek érvényesítését az Európai Unió normáival összhangban támogatja.

"A Magyar Köztársaság kormánya ezt a külpolitikát folytatja. Célja a nemzeti érdekek hatékony érvényesítése, az aktív és kezdeményezô Európa-politika, a térség stabilitását és a határon túli magyarság érdekeit is szolgáló szomszédságpolitika, az észak-atlanti szövetségi rendszer erôsítése és a nemzetközi terrorizmus elleni harc támogatása. (…) Érdekeltek vagyunk abban, hogy növekedjék az Európai Unió világgazdasági és világpolitikai szerepe, és ezen keresztül beleszólásunk legyen Európa és a világ jövôjének formálásába. A kormány támogatja szomszédjaink és a térség más országainak euroatlanti integrációját, Románia, Bulgária és Horvátország európai uniós csatlakozási törekvéseit" — áll a dokumentumban.

Egyetemmel kötött megállapodást a megyei tanács

(1., 5. old)

Marius Nicoarã, a Kolozs Megyei Tanács elnöke szerint teljesítették egyik fô vállalásukat a helyi választások elôtt meghirdetett programjukból, ugyanis aláírták az elsô együttmûködési megállapodást egy felsôoktatási intézménnyel, amely merôben új távlatokat nyit a helyi önkormányzati vezetésben és munkában.

A megyei tanács dísztermében tegnap ünnepélyes sajtóértekezletre került sor abból az alkalomból, hogy a sajtó nyilvánossága elôtt Kolozs Megye Tanácsa együttmûködési megállapodást írt alá a Babes-Bolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok karával. Ez az elsô ilyen jellegû megállapodás, amelyet a tanács felsôfokú oktatási intézménnyel megkötött, és amely szerepel az új vezetés választási programjában is, hangsúlyozta a megyei tanács elnöke, Marius Nicoarã. A helyi vezetés hasonló értelemben tárgyalt még a mûszaki egyetemmel és az egyetem erdészeti karával is, és remélik, hogy hamarosan újabb megállapodást köthetnek. Ez a módszer újdonságnak számít a hazai helyi közigazgatásban, állította az elnök.

Az Európai Tudományok Karának dékánja, Gyémánt László szerint a helyi önkormányzat és egyetemek közötti együttmûködés európai viszonylatban már létezô módszer, és mostantól mi is bekapcsolódtunk ebbe a modellbe. Az októberben egyébként tízéves fennállását ünneplô fakultás a megállapodás alapján jól képzett szakembereket állít a tanács rendelkezésére, akik révén, illetve akikkel együtt a megye és a helyi önkormányzatok európai programokat pályázhatnak meg, önálló pályázatokat készíthetnek. Az elképzelések között máris szerepel egy program, amelyet spanyol kormányzati pénzekbôl finanszíroznának.

A csatlakozásra váró országok részére jelentôs pénzalap létezik, amelyet okosan kell kihasználni. A tanács keretében egy szakvéleményezési központot létesítenek, a kiválasztott munkatársak pedig a helyi önkormányzatokkal tartják majd a kapcsolatot. A regionális fejlesztési központ igazgatója, David Cosier szerint nem csak egy-egy program megjelenésekor kell pályázatokat, terveket kidolgozni, hanem meg kell tanulni, és meg kell szokni a saját szükségletek, igények alapján elkészíteni a projekteket.

(i)

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

AZ AMARYLLIS TÁRSASÁG két rendezvényének idôpontja különbözik az EMKE által készített Eseménynaptárban megjelent dátumoktól. Az Élô történelem — gyermekek Mátyás király szülôházában címû projekt soron következô "találkozása" jövô pénteken, október elsején lesz (nem szeptember 28-án). Meghívott a Waldorf iskola román I–IV. osztálya. Közremûködik az Amaryllis Historikus Együttes. A 100+2 Fadrusz Napok rendezvényt nem az eseménynaptárban tervezett október 12-én tartjuk, hanem október 27-én és 28-án. Meghívott elôadók: Müller Csaba, Molnár Lehel, Székely Sebestyén György (az Amaryllis részérôl). Énekel Gáspár Anna. Novák Ildikó Amaryllis-tagként állít ki textil és bôr kreációiból. Terényi Ede Fadrusz-szimfóniája orgona és ütôskvartett átiratban kerül bemutatásra, Kolozsváron ôsbemutatóként, Molnár Tünde orgonamûvész közremûködésével. Házigazda László Bakk Anikó.

BARTHA CIUPE ERNÔ szobrászati kiállítása nyílik meg szeptember 30-án, csütörtökön este 8 órakor a Bánffy-palota termeiben, a Fôtér 30. szám alatti Mûvészeti Múzeumban.

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZGAZDÁSZTÁRSASÁG október 9-én Kolozsváron a Bethlen Kata Diakóniai Központban szervezi XIII. Vándorgyûlését, amelynek témája: Modernizáció a gazdaságban — növekedési kilátások, felzárkózási esélyek.

Sztárokat keres magának a romániai magyar média

(2. old.)

Októberben, Médiabefutó 2004 néven nagyszabású magyar tehetségkutató-versenyt rendeznek 10 romániai városban. A cél olyan fiatal tehetségek azonosítása, akik a jövô nagy romániai magyar sztárjai, a sajtó kedvencei, a rajongók bálványai lehetnek. Zene, szavalás és színpadi jelenet, tánc és egyéb kategóriában keresik azokat akik a 11–21 éveseket, akik a színpadon, rádióban, televízió-mûsorokban és az írott sajtóban is megállják a helyüket.

A versenyek helyszínei Szatmárnémeti, Arad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely. Ha valaki más településekrôl kíván jelentkezni, a szervezôk útiköltséget térítenek és szálláshelyet is biztosítanak. Bodor László (RMDSZ), a verseny operatív fôszervezôje arról tudatta a sajtót, hogy a tehetségkutató regionális döntôi Csíkszeredában, Kolozsváron és Szatmárnémetiben lesznek, a november végi, december eleji döntô pedig Marosvásárhelyen.

A színpadi versengés mellett irodalmi, képzômûvészeti, zeneszerzési és sport tehetségkutatót is szerveznek. Jelentkezési lapok és részletes tudnivalók a verseny internetes partnerének, a Transindexnek a mellékletén (http://mediabefuto.transindex.ro), a mediabefuto@transindex.ro címen, illetve a 0724350715-as telefonszámon igényelhetôk. A rendezvénysorozat szervezôje az RMDSZ, a rendezvény támogatója a Communitas Alapítvány.

Mesélgetek

(2. old.)

Soha nem gondoltam volna, hogy egetverô örömmel tölt majd egyszer el, ha román beszédet hallok az utcán. És megtörtént. Az úgy kezdôdött, hogy leszálltunk az óriási római repülôtéren landoló géprôl. Aztán leszedtük a futószalagról kissé viseltes állapotban visszakapott bôröndjeinket, s a mozgólépcsôn alászálltunk a vonatállomásra. Majd felültünk a 15 percenként közlekedô helyi járatra, ami a körülbelül 60–65 kilométerre fekvô helyiségbe szállított. Itt volt a szállodánk. Egy óra alatt meg is érkeztünk. Igen ám, csakhogy ez a helység körülbelül 15 kilométeres hosszúságban terjed el, hegynek fel. A vonatállomás a peremén, a szálloda a városka központjában. Tehát szállítóeszközre lett volna szükségünk, hogy célba érhessünk. Na né, buszmegálló — mondtuk, amikor észrevettük a vasútállomás melleti táblácskát. Láttuk, mások is állingálnak, hát álltuk mi is. Olaszul — a si, scuzi, grazzie, prego és pronton kívül — egyikünk sem tudott egy vak hangot sem. Angolul meg hiába kérdezôsködtünk, senki nem értette, mit akarunk. És hiába emlegettük a hotel nevét, hiába a címét, nem és nem, senki nem tudta hova, merre, pedig eléggé segítôkészeknek mutatkoztak. Így hát elkezdtük várni a buszt, hátha a sofôr majd tudja. És vártuk, és vártuk... Eltelt egy fél óra, egy óra, másfél óra, két óra. Mindenki állt türelmesen, és várt. Már egy taxiba is beültünk volna, vigyen, amerre akar, de taxinak még a híre sem volt semerre. És ekkor nem messze tôlünk ismerôs nyelv ütötte meg a fülünket: két nô románul beszélgetett. Gondolhatják, mennyire megörültünk nekik. Tôlük megtudtuk: a busz rendes körülmények között 15 percenként közlekedik, de ma... sztrájkolnak a buszsofôrök. Taxi ugyan nincs ezen a környéken, de ne izguljunk, mondták a hölgyek, valami csak fog jönni úgy délután három után, akkorra fejezik be a sztrájkot. A már a repülôgépen átállított órám fél kettôt mutatott... De legalább tudtuk, hogy mire várunk. A román nyelvnek köszönhetôen.

B. É.

Klasszikus mûsor

(2. old.)

Philipp Pointner osztrák karmester vezényelte a Transilvania Filharmónia szeptember 24-i hangversenyét: egy Mozart-nyitány és -hegedûverseny mellett Beethoven II. szimfóniája hangzott el.

Mozart 1786-ban írt kisoperája,

A színigazgató igazi ritkaság, nyitányát koncertszámként tudomásom szerint elôször játszotta a filharmónia. Az egyfelvonásos opera II. József megrendelésére készült egy Schönbrunnban rendezett ünnepélyre. A felhôtlen vidámságot kifejezô nyitány máskor is helyet kaphatna a mûsorokban Mozart néhány agyonjátszott nyitánya mellett.

Philipp Pointner lendületes, fiatalos vezénylésében A színigazgató nyitánya lelkes fogadtatásra talált.

1775-ben komponálta Mozart III. G-dúr hegedûversenyét, amelyben tematikusan felépített zenekari kíséret színesíti a szólóhangszert. Zárótételében népdalszerû témát dolgozott fel a szerzô, amely korában tekerôlanton, koldushangszeren volt divatos.

Florin Ionescu-Galati, a versenymû szólistája nagyszámú zenei versenyen és koncerten vett részt a világ számos országában. Elôadásában a csodálatos lassú tétel éterien finom megszólaltatása volt kiemelkedô. A mû elsô részében, talán a terem akusztikája, talán hangszerének következtében, hegedûhangja nem tûnt eléggé magvasnak. Lelkes fogadtatásra találtak szavai, amikor a versenymû után elmondta, szégyen hogy egy olyan kimagasló intézmény, mint a kolozsvári filharmónia kénytelen saját terem hiányában nem megfelelô helyiségekben játszani. Ezek után F. Ionescu-Galati Fritz Kreisler bájos ráadásdarabját a Szép rozmarint adta elô hangulatos kis vonósegyüttes kíséretével.

Több mint kétszáz éve, 1803-ban volt a bemutatója a bécsi Theater an der Wienben Beethoven II. szimfóniájának. A szimfónia, bár a Haydn és Mozart követte utat folytatja, ugyanakkor elôrelépés Beethoven egyéni, drámaibb hangja irányában. Harmadik tétele elsô ízben scherzo a megszokott menüett helyett.

Csodálatos, hogy Beethoven süketsége miatti nehéz periódusában ilyen életvidám, optimista hangulatú szimfóniát írt.

A hangverseny fiatal, osztrák karmestere, Philipp Pointner a dél-afrikai Cape Town-beli tevékenysége mellett német és osztrák zenekarokkal is dolgozik, asszisztense a világhírû sir Roger Norringtonnak, asszisztens-dirigens a nürbergi operában.

Pointnernek a zenekar lelkes közremûködésével sikerült visszaadnia Beethoven szimfóniájának áradó életörömét, gondosan vigyázva ugyanakkor az állandó dinamikai kontrasztok megvalósítására.

Két sikeres hangverseny után várakozással nézünk az idei zenei ôsz elé!

Morvay István

Rendhagyó zongoraest

(2. old.)

Szeptember 24-én a Gh. Dima Zeneakadémia Stúdiótermében Albert Sassmann bécsi zongoramûvész kizárólag balkézre írt zongoramûvekkel lepte meg hallgatóit.

Albert Sassmann fiatal zongoramûvész, aki sikeres európai és ázsiai fellépéseit pedagógusi tevékenységgel fûszerezi, Ausztria több zenei intézményében tanít. Jelenleg a Gh. Dima Zeneakadémián doktori disszertációjának elôkészítésén dolgozik dr. László V. Ferenc muzikológus professzor irányításával. Amint azt már a zenei elôzetes is jelezte, a balkezes szólóest szerves része a doktori cím elnyeréséhez szükséges vizsgának. Albert Sassmann ez idáig összegyûjtött adataiból kiviláglik, hogy a zeneirodalomban ezernél több balkézre komponált darabot fedezett fel, amelyeket nem történetileg, hanem esztétikailag, az interpretáció szempontjából vizsgál. Kutatásának néhány érdekes osztrák vonatkozású modern darabját mutatta be a péntek délutáni hangversenyen.

Mûsorában elhangzott a 102 éves Takács Jenô Toccata és Fugája (Op. 56), majd Franz Schmidt (1874–1939) fisz-moll Intermezzója és a d-moll Toccatája. Modern zene, modern felfogásban, barokkos pontossággal elôadva.

A fiatal mûvészt úgy képzeltem el, mint az operaénekest, aki önálló dalestre vállalkozik, ahol megszûnik az együttes megszokott segítsége, nincs díszlet, nincs játéktér, marad a szólóéneklés, amelyben a mûvész — a zongorakíséret kivételével — teljesen magára marad. Sassmann elôadásában így maradt magára a balkéz, amelynek mindvégig át kellett vennie a jobb kéz funkcióját is. Sassmann balkezes elôadásában a zenei mondanivaló sikeresen bontakozott ki, olyannyira, hogy behunyt szemmel az ember azt hihette: a mûvész két kézzel zongorázik. Magvas, telt játéka és a tisztán kijátszott technikai passzázsok miatt nem is éreztük a jobbkéz "segítségének" hiányát. Paul Wittgenstein (1877–1961) Bach-Brams d-moll Chaconne-jának feldolgozásában a szólamvezetéssel a variációsorozat eszmei összefûzésével, a zenei mondanivaló magas színvonalon jutott kifejezésre. A szólamok töretlenségében az igen gondosan használt példakezelés is fontos szerepet játszott.

Hans Werner Hanze (1926) La mano sinistra címû mûvében a modern hangzásvilágot impresszionisztikus hangszínekkel gazdagította. Josef Dichler (1912–1993) Intermezzo & Capriccio címû darabjában, Sassmann dzsesszes elôadóként is kiválónak mutatkozott.

Albert Sassmann szólóestjének mûsora nem csupán azért volt rendhagyó, mert csak balkézzel zongorázott — tegyük hozzá, remekül! —, hanem azért is, mert Kolozsváron nem is tudom, ha valaha valaki vállalkozott egy teljes szólóestet betöltô balkezes zongoraprogram bemutatására?!

A fiatal zongoramûvészt februárban újra hallhatjuk, amikor román zeneszerzôk balkezesei mellett egy-egy balkézre komponált Bartók- és Kurtág-mûvet is megismerhetünk!

Kulcsár Gabriella

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — A sötétség krónikája — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ–EURIMAGES — Orient Express — román bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától kedvezménnyel és kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 20; Rengeteg — bemutató. — Vetítések idôpontja: 18, 22.

FAVORIT — Pókember 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Bajos csajok — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18; Betörô az albérlôm — bemutató. — Vetítés idôpontja: 20 óra.

DÉS

MÛVÉSZ — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától kedvezménnyel és hétfôn mindenelôadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 19, 21; A passió — ismétlés. — Vetítés idôpontja: 17.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Bollywood Queen — angol. — Vetítések idôpontja: 13, 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap: 22; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 13 órától, hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Balhé — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap: 21.30; kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Starsky&Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától és hétfôn minden elôadás.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szeptember 29-én, szerdán este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Október 1-jén, pénteken este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Ma, szeptember 28-án, kedden este 8 órakor: Euripidész: Alcesta.

EUPHORION STÚDIÓ

Szeptember 29-én, szerdán este 7 órakor és szeptember 30-án, csütörtökön este 6 órakor: Nu vezi cã stai in bratele mele, orbule? — Nichita Stãnescu összeállítás.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Október 2-án, szombaton este fél 7 órakor: Hervadó petúniák — TAMÁS GÁBOR KONCERTJE. Házigazda: Csép Sándor.

Október 5-én, kedden este fél 7 órakor: Erkel Ferenc: Dózsa György. Vezényel: Hary Béla. Rendezô: Dehel Gábor. — Tavalyi Egyetemi bérlet.

ROMÁN OPERA

Szeptember 29-én, szerdán este 7 órakor: Tudor Jarda: Luceafãrul de ziuã — balett kórussal.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Iliescu visszatér

(3. old)

"Egy (jó) politikus a következô választásokra gondol, egy igazi államférfi a következô nemzedékekre."

(J.F. Clarke)

Nem egy új hollywoodi akciófilm, hanem a román politikai élet egyik realitása. Ugyanis, ha minden igaz, valamikor decemberben (legkésôbb a párt jövô évi kongresszusán) Iliescu, a már akkor exállamfô, visszatér a Szociáldemokrata Párt élére. A szociáldemokraták optimista forgatókönyve szerint a jelenlegi pártelnök-miniszterelnök, Adrian Nãstase megnyeri az államelnök-választásokat, s így megüresedik a Kiseleff úti elnöki szék.

De Ion Iliescu már egyszer visszatért: 1996-ban ugyanis elveszítette az államelnök-választásokat, míg pártja, a Romániai Társadalmi Demokrácia Párt ellenzékbe vonult. Iliescu az RTDP elnöke lett. Ellenzéki stratégiái sikerrel jártak, hiszen négy év múlva pártját gyôzelemre vezette. Természetesen, ehhez nem kis mértékben hozzájárult a Demokratikus Konvenció és a Szociáldemokrata Unió kormányzati szereplése is. Négy évvel ezelôtt diadalmaskodott a számára legkényelmesebb ellenfelével, Vadim Tudorral vívott választási harcban: egyszerû emberek, politikai-közéleti személyiségek habár nem "szerették", hogyan is szerethették volna, fogcsikorgatva megszavazták, mi több, Iliescu melletti szavazásra buzdítottak. Akkor ô volt a kisebbik rossz.

Egy dolog biztos: Iliescu nem térhet vissza a Cotroceni Palota bársonyszékébe, ugyanis második (harmadik?) mandátumát gyakorolja. De a 74 életévét betöltött politikus továbbra is a "nagypolitika" színpadán akar maradni.

November 28-án elsô alkalommal rendeznek Romániában államelnök-választásokat Iliescu nélkül. Nem lesz vajon unalmas?

A jelenlegi államfô eddig három alkalommal nyert választásokat. 1990-ben elsöprô gyôzelmet arat Ion Ratiu és Radu Câmpeanuval szemben, 1992-ben Constantinescut utasítja maga mögé a második fordulóban, majd 2000-ben, szintén második fordulóban, a nyugat-európai kancelláriák rémét, a nacionalizmus, sovinizmus és zsidóellenesség megtestesítôjét, Corneliu Vadim Tudort küldi a szenátusba. Merem állítani: Iliescu egy jó politikus, a romániai rendszerváltás utáni egyik legkarizmatikusabb politikus.

Neki sikerült meghonosítania egy sajátos "államelnökjelölt modellt". Ezt fogja a közelgô kampányban egyik-másik jelölt utánozni kisebb-nagyobb sikerrel. Nehéz lesz, mert Iliescut képtelenség utánozni. Az "Iliescu-varázst" egyszerûen nem lehet elsajátítani. Pedig az Iliescu-féle modell 2004-ben (még) nyerô, sikeres lehet. Nyilatkozataival, viselkedésével egyeseket megbotránkoztat, másokat meghódít. Merem állítani, még nagy tömegeket meghódíthat. Ô a szegény, örökbefogadott gyermek, a szegény, de becsületes, tisztességes államfô, számtalan hazai és külföldi egyetem kitüntetettje, Nagyszeben környéki és máramarosi juhászok leszármazottja, közülünk és nekünk való, megvesztegethetetlen stb. Ô az, aki a ’90-es évek elején megkergettette Mihály királyt a Bukarest–Pitesti autópályán, most pedig együtt díszvacsorázik a királlyal, Iliescu az, aki ’89 decemberében azzal vádolta a Ceausescu diktátorpárost, hogy "bemocskolták" a kommunizmus szent eszményeit, majd ezt követôen, ha a helyzet úgy diktálta, a nyílt társadalomért, a piacgazdaságért, az euroatlanti integrációért szállt harcba.

Iliescut a hatalomvágy vezérli, ô a hôs, a megfelelô ember a megfelelô helyen. Mesteri módon elhárítja magáról a felelôsséget. Románia rendszerváltás utáni kudarcairól, sikertelenségeirôl, lemaradásairól nem ôt kell kérdezni. A bûnbakot máshol kell keresni.

Ô az, aki mindenrôl szívesen nyilatkozik, ha a helyzet úgy kívánja: a globalizációról, a kapitalizmusról, a rendszerváltásról, az ózonréteg vékonyodásáról és a globális felmelegedésrôl, a forradalomról, a szükséges és általa kívánt nemzeti konszenzus megteremtésérôl, az egyre gyakoribb árvizek okairól, az olimpiai mozgalomról, a hektáronkénti búzatermésrôl, a fociról stb.

Ô az, aki többek között azt nyilatkozta, hogy "az erdôk visszaszolgáltatása egy történelmi baromság" vagy "a magántulajdon kérdése egy szeszély", s a példákat tovább sorolhatnám.

A szociáldemokraták 2004 augusztusi rendkívüli kongresszusán Nãstase szóban ajánlott fel pártpozíciókat Iliescunak. A "verba volant, scripta manent" elvet követve, Iliescu írásos garanciákat kért, így Nãstase pártelnök két levelet intéz Iliescu államfônek a kongresszus nevében. Az egyikben felkéri, hogy vállaljon el egy szenátusi jelölést a párt listáin, a másodikban, hogy mandátuma lejárta után térjen vissza a párt élére.

Iliescu szintén levélben válaszolt és mindenki "nagy meglepetésére" örömmel tudomásul vette és elfogadta a felkéréseket. Már hogyne fogadta volna el, hiszen akár pártelnökként, akár államelnökként, egy pillanatig sem kívánta elveszíteni kezébôl a pártra gyakorolt kontrollját, akár azt a pártot Nemzeti Megmentési Frontnak (FSN), akár Demokratikus Nemzeti Megmentési Frontnak (FDSN), akár Romániai Társadalmi Demokrácia Pártnak (PDSR),vagy legújabban Szociáldemokrata Pártnak (PSD) nevezik.

A képviselôház által végsô formában elfogadott új választási törvény értelmében, az államelnök független jelöltként indulhat egy politikai párt parlamenti választási listáin.

A 2003-ban módosított Alkotmány kimondja: mandátumának idôtartama alatt Románia Elnöke nem lehet valamely pártnak a tagja, és nem tölthet be semmilyen más köz-vagy magántisztséget. De hát Iliescu nem érdemel meg egy alkotmányellenes törvénymódosítást?

Ô az egyedüli kelet-európai politikus, aki választásokat vesztett és újból hatalomra került. Ô az a politikus, aki a rendszerváltás óta négyéves megszakítással még államelnök. Az elmúlt 14 év bebizonyította: Iliescu vérbeli politikus.

Pár napja füttykoncerttel fogadták egy mócföldi megemlékezési ünnepségen. Újságírói kérdésre Iliescu kemény szavakkal bírálta az ellenzôit, egy másik kérdésre, ami saját választási kampányáról faggatta, ezt válaszolta: "nincs szükségem kampányra!"

És igaza van. Neki tényleg nincs szüksége kampányra.

Pár hónap múlva Iliescu visszatér.

Utoljára.

Iuga Tibor

Az orosz csapatok bevonulása
Jegyzetek egy vesztett háború margójára

(3. old)

(Folytatás a szeptember 25-i lapszámunkból)
Mit sem sejtve, egy ôszi reggelen, kezemben negyedkilós kenyerekkel, cigarettával, pár üveg vízzel magam is kiálltam a Tordai útra. A közelben laktunk. Dobigáltam én is a sorba a dolgokat. Már éppen végeztem, amikor hátamba óriási kalasnyikov-ütéssel, fenéken rúgással a menet közepében találtam magam. Szerencsémre, a menet szétnyílt és gyorsan legurultam a dombon, az út másik oldalára. Az elsô nyitott kapun berohantam, gyorsan hasravágódtam egy gödörben. Szerencsére idejében, mert hosszú kalasnyikov-sorozatot eresztettek a nyomomba. A menet nem állt le, a muszka is tovább ment. Hosszú ideig nem mertem kimozdulni a gödörbôl. Óvatosan hazamentem. Nem álltam ki többet a Tordai útra. Az embereket folyamatosan vitték majdnem karácsonyig. Azóta is sok erdélyi magyar család siratja elhurcolt szeretteit, akik sohasem tértek vissza. Ha jól tudom, a menet úgy állt le, hogy az egyik román párttitkárt is bekavarták a sorba, a hatóság akkor vette észre a galádságot, így leállították Bukarestbôl a deportálásokat.

Visszatérve a tordai csatára: kegyetlen, véres csata volt. Közvetlenül az események után pár nappal úgy alakult, hogy Felektôl Tordáig elém tárult a csata helyszíne.

Pár napra, a megszállás után, házunk elôtt orosz teherautó állt meg. A sofôr bort kért tôlem. Beszédbe elegyedtem vele. Azt mondta, szívesen elvisz Aradra és Váradra, ha jól ismerem az utat. Kalauzolnom kéne. Pár perc múlva a Tordai úton robogtunk felfelé. A Feleki tetôt elhagyva, szemem elé szinte leírhatatlan, irtózatos látvány tárult. Úton, útfélen, mindenütt hullák, emberi maradványok, fojtogató kesernyés dögszag. Soha nem fogom elfelejteni. Kilôtt tankok, kirobbant jármûvek, lôszereskocsik, döglött lovak. Nem merem felbecsülni a halottak számát. Fôleg magyarok és oroszok feküdtek mindenhol. Az úton alig lehetett közlekedni. Tordához közeledve láttam, amint hullafosztogatók próbálták a halottak csizmáit, ruháit, fegyvereit összeszedni. A sofôr felháborodásában sorozatot eresztett utánuk, aztán továbbmentünk. A Maros völgyén, Aradig a folyamatosan haladó orosz csapatok áradatával tartottunk. Aradra érkeztünk, ahonnan éppen akkor verték ki a magyar csapatokat. Apám kertjébe bomba hullott. Megebédeltünk. Apám mesélte, hogy Aradon a magyarokat internálótáborokba viszik. Ôt az mentette meg, hogy mozdonyvezetôként hordta a katonavonatokat Tövistôl a szerb határig, Stamora-Moravicáig.

Sofôröm nem orosz volt, inkább valami keleti nemzetiségû. Üzemanyagot vett, majd tovább mentünk Váradra. Várad elfoglalása után az elsôk között mentünk be a városba. Letett a lakásomnál. Azt mondta, két nap múlva értem jön, visszavisz Kolozsvárra. Este kopogtatott a szomszéd, háta mögött három emberrel: két katona meg egy civil. Egy tábornok, szárnysegédje, egy kapitány, és egy magát diplomatának mondó magyar tolmács. Tárgyalásokra jöttek, elakadtak. Szállást és kosztot kértek. A kapitány agresszív volt, azt hangoztatta, hogy biztosan nácibarát vagyok, de miután a tolmácsnak megmagyaráztam, hogy mi a helyzet, megenyhült. Azt kérdezte tôlem, számítottunk-e rá, hogy ilyen hamar ideérnek? Mondtam neki, soha nem voltam nácipárti, és kár volt érte, hogy szétverték a legjobb hadseregünket. Szétvertük? — kérdezte megütôdve. Minek küldtétek reánk ôket? Veletek nem volt semmi bajunk. A tábornok elmondta: diplomáciában is szolgált, beszélt franciául. Leült a zongorához, szonátákat játszott, aztán szép bariton hangján a Volga Volga maty rodnajat énekelte. Mivel volt mibôl, kiadós vacsorát készítettem, ettôl békülékenyebbek lettek. Reggel már korán elmentek. Az asztalon hatalmas köteg román ötezer lejest hagytak, ami késôbb igen jól fogott. Másnap megjelent teherautójával a sofôr, a kocsiban egy kövér disznó feküdt. A sofôr rám bízta a disznót, így érkeztünk meg Kolozsvárra. Másnap, korán reggel, jókora lapockával honorálta munkámat.

Utólag visszatekintve, Erdélyben az oroszok megvédtek bennünket a román nacionalizmus és a bosszú ellen. Sôt, Groza Péter kormánya is garancia volt a nacionalista kilengések megfékezésére.

A "felszabadulás" azonban további vesztünket okozta: hatvan évvel ezelôtt még 14,5% volt az arányunk az országban, ez most a 7%-ot sem éri el. Kolozsváron abszolút többségben voltunk. Vajon mennyi lesz az arányunk hatvan év múlva?

Dr. Tóth József

Október 7-ére várva

(3. old)

Évekkel ezelôtt — hogy pontosan mikor is történt, már nem tudom — rendkívüli sajtótájékoztatóra hívott a rendôrség. Örvendetes hírt adtak közre: megalakult egy új osztály, így ezentúl mindenféle iratot egyetlen helyen lehet igényelni, a hajtási jogosítványt, a személyi igazolványt, az útlevelet stb.

Azóta néhány év eltelt, de legalább kettô biztosan. Az új ügyosztály ma is létezik, nagyon szép neve van, de abból, hogy egy helyen egyszerre mindent elrendezhessünk, semmi sem lett. Az ok: a megfelelô ingatlan hiánya.

Két év alatt azonban rég fel lehetett volna építeni egyet, bizonyítják ezt a bankok, szállodák esetei. De semmi sem történt, azóta is sorok vannak az útlevélosztályon, a közlekedésrendészetnél, a bûnügyi nyilvántartásnál és a személyi igazolványt kibocsátó ügyosztályon. Hol többen, hol kevesebben állnak, az azonban biztos: aki elveszíti — vagy ellopják — táskáját, iratait, az nem egy helyen kell hogy sorban álljon: napokba kerül, amíg mindent elintéz.

Vajon a rendôrség vezetôi közül állt már valaki sorban egy ilyen ablaknál? Ha igen, akkor Marian Sãniutã miniszter felszólítása arra, hogy a helyzetet normalizálják, nem lehetett újdonság számára. A határidô rövidsége — kevesebb mint egy hónap — sem lephette meg, ha figyelembe vesszük, hogy jönnek a választások. Ilyenkor a hatalomnak minden gyorsan kell, és mindennek szépnek kell lennie, hadd legyen elégedett a nép! Persze kár, hogy mindig választások kellenek ahhoz, hogy emeljék a fûtéspótlékra jogosultak számát, vagy hogy valamit észrevegyenek a politikusok abból a sok kellemetlenségbôl, amit a hétköznapi emberek kénytelenek szótlanul elviselni.

Visszatérve azonban az "egy helyen minden papír" problematikájára, akármennyire is szeretnénk, október 7-ig, de még november 7-ig sem látok esélyt arra, hogy a sorban állások megszûnjenek, arra pedig pláne nem, hogy ezentúl mindent egy helyen elintézhessünk. Három hét alatt biztosan nem lehet egy hatalmas nyilvántartási rendszert egy még csak nem is létezô új helyre költöztetni. Másfelôl eddigi tapasztalataim alapján a rendôrség valamennyi ügyosztálya emberhiányra panaszkodik, így a munkaidôt sem tudják meghosszabbítani. Azt a munkaidôt, amely egyik iratkibocsátó egységnél sem nyolc óra, sôt, csak heti négy napot jelent, hiszen pénteken nincs közönségszolgálat — állítólag a maradék órákban és pénteken az iratok kibocsátásán dolgoznak. Csoda hát, hogy a megye több százezer embere, aki kénytelen heti négy napon napi 2–6 óra alatt beadni-kivenni iratait, tulakodik, idegeskedik, még esôben is sorban áll, hogy sorra kerüljön?

A helyzet már csak azért is érdekes, mert november elsejétôl a lakosságnyilvántartó és a jogosítványokat kibocsátó osztályok feladatkörét a prefektúra és a megyei tanács veszi át. A dátum — Halottak napja — nem túl sok jóval kecsegtet, annál is inkább, hogy e hatóságok sem rendelkeznek olyan ingatlannal, amely befogadhatná a hatáskörükbe átutalt ingatlanokat.

Az iratok kiváltásában tehát továbbra is fennakadások várhatóak. Csak abban reménykedhetünk, hogy a prefektúra és a megyei tanács többet tesz majd az adófizetôk pénzébôl élô rendôrségnél azért, hogy ez a mindannyiunkat érintô probléma mihamarabb megoldódjon.

Balázs Bence

Pontosítás az orosz csapatok bevonulásához

(3. old)

Engedjék meg, hogy a Szabadság 2004. szeptember 24-ei számában dr. Tóth József Az orosz csapatok bevonulása. Jegyzetek egy vesztett háború margójára címû cikkével kapcsolatosan tegyek néhány pontosítást.

A szerzô sajnálatos módon nem tájékozódott az akkori eseményekkel kapcsolatosan, és azt állítja, hogy: "A tordai csata 1944. augusztus végétôl majdnem november elejéig tartott, amikor az oroszok bevonultak Kolozsvárra". A fenti kijelentés nem felel meg a valóságnak. A 2. magyar hadsereg 1944. szeptember 5-én lépte át az akkori határt, kolozsvári vonatkozásban Erdôfeleknél, és haladt elôre Dél-Erdélyben, de az orosz csapatok szeptember 13-ig a honvédeket és a németeket már Tordáig visszanyomták. Tehát ekkor kezdôdött a tordai csata és nem augusztus végétôl. A véres harcok (kolozsvári vonatkozásban, a feleki vonalon) október 10-ig (nem pedig november elejéig) tartottak. Az orosz csapatok 1944. október 11-én (szerda, borús, szitáló esôs nap) egy heves éjjeli ágyútûz után (melynek szilánk ütötte nyomai sokáig látszottak egyes kolozsvári házak vakolatán), bevonultak Kolozsvárra (nem november elején).

A szerzô egyéb téves állításaira nem térek ki.

Lázár Pál

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Dorneanu cáfol

(4. old.)

Túlzottak és minden politikai alapot nélkülöznek a Nagy-Románia Pártnak és a Cronica Românã napilapnak a Szatmárnémetiben sorra kerülô román–magyar parlamenti párbeszéddel kapcsolatos kirohanásai — szögezte le Valer Dorneanu, a képviselôház elnöke. A román parlament képviselôháza és a magyar Országgyûlés stratégiai partnerség alapjait rakta le egy olyan szoros együttmûködés kifejlesztése érdekében, amely hozzájárul a kormányszinten már meglévô kölcsönös kapcsolatok megszilárdításához.

2001-ben megállapodás született a két ország törvényhozása elnökeinek rendszeres évi találkozójáról. Ezekre mind Bukarestben és Budapesten, mind pedig más helységekben kerül sor .

Ami pedig "az ország fôvárosát megkerülô" és "veszélyes precedensként" említett legközelebbi kétoldalú találkozó színhelyét illeti, Dorneanu emlékezteti a vádaskodókat arra, hogy a nemzetközi kapcsolatokban szokásos gyakorlatból kiindulva a román–magyar párbeszéd más alkalmakkor is "a fôvároson kívül" történt, s még sem váltott ki "elfogult kommentárokat". (A lap korábban támadást intézett a képviselôház elnöke ellen, amiért az október elején Szatmárnémetiben — nem pedig Bukarestben — találkozik Szili Katalinnal, a magyar Országgyûlés elnökével.)

MVSZ: alkotmányt sért a magyar Országgyûlés
Megóvták a népszavazási kezdeményezést

(4. old.)

A Magyarok Világszövetségének (MVSZ) elnöke soron kívüli találkozót kért a magyar Országgyûlés elnökétôl és a parlamenti pártok frakcióvezetôitôl, mert szerinte a parlament alkotmánysértést követett el, amikor újabb akadályt gördített a kettôs állampolgárságról szóló népszavazás kiírása elé — közölte hétfôi sajtótájékoztatóján Patrubány Miklós MVSZ-elnök.

"Az Országgyûlés alkotmánysértést követett el, amikor az MDF kérésére szeptember 20-án napirendre tûzte az üggyel versengô törvénytervezetet. A magyar parlament szeptember 13-án a több mint 200 ezer összegyûlt aláírás alapján elrendelte a kötelezô ügydöntô népszavazást a külhoni magyarok állampolgárságával kapcsolatban, a 20-i döntéssel azonban akadályt gördített a népszavazás kiírása elé — mondotta Patrubány.

Hozzátette: a kettôs állampolgárságról szóló törvénytervezet mellett a népszavazási kezdeményezés ellen három állampolgár által benyújtott óvás is megakasztja az ügyet, de ez törvényben biztosított joga mindenkinek, ezért nem alkotmánysértô — bár ô politikai indíttatást sejt mögötte. Megjegyezte: helytelennek tartja a magyar törvényben, hogy több százezer ember akaratát egyetlen állampolgár óvása akadályozhatja.

Szakértôk szerint nem zárható ki, hogy a népszavazást épp az MDF által benyújtott törvénytervezetre hivatkozva nem írják majd ki, amely szintén a határon túli magyarok kettôs állampolgárságának megszerzésével kapcsolatos.

Százezren felül a Magyarországra áttelepülôk

(4. old.)

A Magyarországgal szomszédos országokból érkezô és ott letelepedni kívánók "vándorlása" nem tekinthetô migrációnak, hanem áttelepülésnek — jelentette ki egy budapesti nemzetközi konferencián a Magyar Tudományos Akadémia demográfiai bizottságának elnöke. Tóth Pál Péter rámutatott: a Magyarországra érkezô külföldiek döntô többsége magyar nemzetiségû, Magyarországot anyaországának tekinti. "Az, hogy csak a rendszerváltás óta százezernél többen települtek át, még mindig a »trianoni krízissel« magyarázható, az elsô világháborút lezáró békeszerzôdés nyomán ugyanis határainkon túlra került több mint hárommillió magyar" — mondotta.

1990 és 2000 között 230 ezer bevándorló érkezett Magyarországra, huzamosabb (egy évnél hosszabb) ideig 107 ezren maradtak ott, 97 százalékuk a környezô országokból érkezett. 2001 és 2003 között 15 ezernél több külföldi kapott magyar állampolgárságot, a tavaly a bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkezôk száma pedig 104 ezer volt. 2003-ban további 40 ezren folyamodtak tartózkodási engedélyért.

A konferencián Gödri Irén, a budapesti Népességkutató Intézet fômunkatársa egy reprezentatív felmérés eredményeire támaszkodva közölte: mivel a Magyarországon letelepedôk többsége az ország lakosságával azonos nyelvet és kulturális hagyományokat vall magáénak, munkaerô-piaci, társadalmi és pszichológiai beilleszkedésük általában zökkenésmentesen zajlott le.

Az egykori Jugoszláviából a sorozás elôl Magyarországra menekülôk beilleszkedése jóval nehézkesebb. A letelepedési engedélyre jogosulttá váló vajdasági magyarok egyelôre nem kapnak családi pótlékot, sem egészségügyi ellátást. Közülük harmincan már tíz éve befogadóállomásokon élnek.

Román szavazók a székelyföldi elôválasztásokon?

(4. old.)

Petre Strãchinaru, a Demokrata Párt (DP) Kovászna megyei szervezetének elnöke úgy vélekedett, hogy a román lakosságnak is részt kellene vennie az RMDSZ által szervezett elôválasztásokon, különösen Kovászna megyében, ahol lehetséges, hogy a román pártok nem jutnak be a parlamentbe.

Ioan Bãlan, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) Kovászna megyei szervezetének elnöke is természetesnek tartja, hogy az NLP magyar tagjai szavazzanak az RMDSZ elôválasztásain. "Nem fogom részvételre buzdítani ôket, de természetesnek tartom, hogy véleményt nyilvánítsanak az elôválasztásokon, különösen annak fényében, hogy kifogásaink vannak az RMDSZ jelenlegi Kovászna megyei honatyáival szemben, akik semmit nem tettek a megye közösségéért", mondta Bãlan.

Takács: Szász Jenô demagóg és felelôtlen

(4. old.)

Történelmi felelôtlenséget vetett az erdélyi Magyar Polgári Szövetséget (MPSZ) vezetô Szász Jenô szemére Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke. A székelyudvarhelyi kongresszuson az RMDSZ "egyeduralmáról", a "verseny és összefogás egységére" törekvô MPSZ-rôl elhangzottakra utalva leszögezte: "Szász Jenônek ezek az állításai az erdélyi magyar közösség megtévesztésére és félrevezetésére alkalmas demagóg vádaskodások csupán."

Szász Jenônek arról az állításáról, hogy az RMDSZ "a román hatalom cinkosságával testvérháborút folytat" és "szembeszáll a romániai magyar közösség akaratával", Takács Csaba kijelentette: "Az RMDSZ teljes nyitottságról tett tanúbizonyságot, amikor az MPSZ tagjainak és vezetôinek is felkínálta a megmérettetés és a politikai képviselet lehetôségét. Ennek alapján akár Szász Jenô is jelöltethette volna magát szenátornak vagy képviselônek. Nem volt benne annyi civil kurázsi és politikai érettség, hogy megtegye. Ami pedig az RMDSZ és a román hatalom közötti ,,cinkosságról" elhangzott olcsó vádaskodásokat illeti, emlékeztetni szeretnék rá, hogy az MPSZ és Szász Jenô mögött álló csoport 1996-tól kezdve szinte havonta kérdôjelezte meg a nyolc évvel ezelôtti választásokon gyôztes koalíciós román pártokkal való akkori együttmûködésünket. A 2000. évi választások után pedig Szász Jenô és támogatói — miközben az RMDSZ-nek a kormányon lévô Szociáldemokrata Párttal sikerült lépésrôl lépésre megvalósítania a közösség érdekeit szolgáló politikai és gazdasági célokat — mindent elkövettek, hogy megfosszák az RMDSZ-t azoktól a lehetôségektôl és eszközöktôl, amelyek segítségével tisztességgel és becsülettel szolgálta és szolgálja az erdélyi magyarságot."

Végül azzal kapcsolatban, hogy Szász Jenô szerint az elôválasztások megszervezési módjával az RMDSZ az erdélyi magyarság parlamenti képviseletét kockáztatja, Takács Csaba hangoztatta: nem akar a székelyudvarhelyi kongresszuson elhangzott alpári vádaskodások szintjére süllyedni. "De azt még Szász Jenô is tudhatná: a román választási törvény pártokra és a választási koalíciókra vonatkozó elôírásainak feltételei között történelmi felelôtlenség ilyesmivel vádolni az RMDSZ-t" — mondta. (A nemrég elfogadott választási törvény ugyanis 5 százalékos bejutási küszöböt állapít meg a pártok, és 8 százalékot a koalíciók számára, amely az erdélyi magyaroknak a választásokon való magas részvétele mellett is elérhetetlenül magas — szerk. megj.)

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

KÖRKÉP

Alkotótábor az Ady Endre Iskolában
Fafaragás, varrás, bogozás Kalotaszentkirályon

(5. old.)

Szeptember 20–24. között a kalotaszentkirályi Ady Endre Kulturális Egyesület immár második alkalommal szervezte meg a Gyarmathy Zsigáné nevét viselô alkotótábort. A táborba hat településrôl vettek részt gyerekek, akik a kalotaszegi faragás alapjait sajátíthatták el, de a varrás illetve a bogozás rejtelmeibe is betekintést nyerhettek a helybeli és más helységekbôl érkezett oktatók segítségével.

"A ma elvégzett munka jövôt formál" szolgált mottóul a már második alkalommal megrendezésre kerülô kalotaszentkirályi Gyarmathy Zsigáné alkotótábornak. Az Ady Endre Kulturális Egyesület által kezdeményezett tábor fô célja, hogy a gyerekek megismerjék, és újra felfedezzék a kalotaszegi tájegység népmûvészeti értékeit.

Az idei rendezvényen hat település fiataljai vettek részt (Kalotaszentkirály-Zentelke, Magyarvalkó, Jegenye, Magyarvista, Mákó, Almás). Ez alkalommal bôvült a tevékenységi körök száma, hiszen a tavaly már megkezdett fafaragás és kalotaszegi vagdalásos varrás tanítása mellett az idén a tanulni vágyók megismerkedhettek a nagyírásos varrás, illetve a bogozás rejtelmeivel. A tábor helyszínéül szolgáló Ady Endre Iskola tantermei a délutáni, kora esti órákra hangosak voltak a vésôk és a szorgoskodó fiatalság hangjától. A régi fonóházas hangulatot idézve folyt a munka, Vincze Ferenc, Pálfi Csaba fafaragók, illetve Gábora Katalin, Kolcsár Ildikó és Vincze-Jancsi Tímea tanítók felügyelete alatt.

A bensôséges hangulatot csak fokozta a közös népdaltanulás és külön élmény volt a résztvevôknek, hogy egyik este együtt rophatták a táncot a táncházban, de még egy kiránduláson is részt vehettek, ahol a ketesdi temetô kopjafáit és templomát tekinthették meg.

A rendezvény egyik fô szervezôje, Okos-Rigó Dénes helyi tanár, illetve az Ady Endre Kulturális Egyesület kuratóriumi tagja elmondta, hogy a tavalyi tapasztalatokból tanulva az idei rendezvény szervezése könnyebben ment, külön siker, hogy az idén tízzel többen jelentkeztek, mint az elmúlt évben, ami motivációul szolgál a jövôre nézve.

Hatvan diák vett részt a táborban, akiknek fele visszatérô. A tapasztalat meg is látszott a munkákon, hiszen precízebben dolgoztak.

Az idei rendezvény fô támogatója, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Communitas Alapítvány, a Kápolna Kft. szolgáltatta a faanyagot, a Davincze Tours, a Hirös-Rom., a helyi polgármesteri hivatal, illetve az Ady Endre Iskola. A zárónapi kiállításon mindenki megtekinthette a munkákat, és a legsikeresebbekért díjat is átvehettek az ifjú alkotók.

Gábora Katalin, VIII.B. osztályos tanuló volt az egyik fiatal tanuló, aki a faragás kategóriában vehette át az elismerést. Elmesélte, hogy második alkalommal vett részt a táborban, tavaly varrni tanult, de mára jobban érdekelte a faragás. Kissé furcsán érezte magát a többnyire fiúcsoportban, de sok érdekességet tanult az idén is. Szíve szerint jövôre is eljönne, de Kolozsváron szeretne tovább tanulni, és ez lehet, hogy akadályozni fogja.

A záróünnepségen tiszteletét tette Szép Gyula, az országos RMDSZ kulturális alelnöke, aki méltatta a rendezvény fontosságát, és hangsúlyozta, hogy a jövôben a kultúrturizmus az erdélyi magyarok egyik lehetôsége a megmaradáshoz.

Az Ady Endre Iskola igazgatója, Lakatos András is köszönetét fejezte ki a résztvevôknek és oktatóknak, hiszen álláspontja szerint e tevékenység hozzájárul a közösség formálásához.

Szüreti bál a Tranzit házban
A zenész legnagyobb fizetsége a nyugdíjasok mosolya

(5. old.)

A Nyugdíjasklub indulása óta, több mint három éve szolgáltatja a talpalávalót Marton István a klub rendezvényein. A rendszeres vasárnapi összejövetelek állandó szereplôje, aki nélkül a találkozók elképzelhetetlenek. A vasárnapi szüreti bál kapcsán beszélgettünk a nyugdíjasklub egyik alapemberével.

— A rendezvény célja az idôsebb korosztály számára visszahozni az egykori szüreti bálok élményét, kikapcsolódást nyújtani. A szerény anyagi körülmények között is igyekszünk feleleveníteni a bálok hagyományos hangulatát — erre ráérezve, aki tehette, népviseletbe öltözve jelent meg a rendezvényen — sôt, a bálnak "hivatalos" csôsze is van. Az est alkalmat ad arra, hogy a hétköznapokból kiszakadva önfeledten szórakozhassanak a Nyugdíjasklub tagjai, de nem csupán ôk, hiszen a rendezvénynek számos vendége is van. Fiatalok is eljöttek, illetve olyanok is, akik nem rendszeres résztvevôi a klub vasárnapi összejöveteleinek.

A Nyugdíjasklub támogatása mellett a Horváth Béla Stúdiószínpaddal is együttmûködik, illetve a Népmûvészeti Iskolánál is tevékenykedik. Melyik munka a legkedvesebb az Ön számára?

A legfontosabb ellenszolgáltatás egy zenész számára, ha mosolyt csalhat az emberek arcára, egy kis kikapcsolódást nyújthat. Öröm számomra, ha látom, hogy a nyugdíjasok elfeledkeznek a napi gondjaikról, a taps a legnagyobb fizetség, amit a munkámért, az idômért cserébe kaphatok.

A Tranzit Ház októbertôl kezdve nem biztosíthat termet a klub tevékenysége számára. Hová költöznek át a találkozók?

Sajnos a teremhiány nagy gond, jelenleg igyekszünk valahol helyiséget szerezni. Az RMDSZ-hez fordultunk segítségért, remélhetôleg kedvezô választ kapunk. Ugyanakkor szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk, ha rendszeresen találkoznánk, beszélgetnénk és együtt egy picit szebbé tennénk a világot.

F. I.

Mezôgazdasági és vidékfejlesztési hírözön

(5. old.)

A Megyei Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hétfô délelôtt megtartott sajtóértekezletén megtudtuk: új szennyvízcsatorna felavatására kerül sor Egeres-Gyártelepen. Kolozs megye községeiben SAPARD-programokat hirdetnek meg. Az illetékeseket felkérik az állami (hektáronkénti 2,5 millió lejnyi) támogatás elsô részletének mielôbbi igénylésére, a kérvények benyújtására. Az értekezleten beszámoltak a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium küldötteinek megyénkben tett látogatásáról, Iklód és Kolozsborsa községek határaiban végzett telkesítési munkálatokról, valamint az idénymunkálatokról, végül jelentés hangzott el a zöldségpiacokon tapasztalt rendellenességekrôl is.

Az Egeres-Gyártelepen 3400 lakást kedvezôen érint a csatornarendszer kiépítése. Több milliárd lejbe került a mintegy öt kilométer hosszú csôrendszer s a szûrôközpont kiépítése. A munkálatokat nagyon rövid idô alatt (5 hónap) végezték el. A helység polgármestere, nemkülönben elôdje, a jelenlegi alpolgármester sokat tettek annak érdekében, hogy kedvezôen oldódjon meg a lakosság által évek óta szorgalmazott beruházás.

Megtudtuk: az egy hektár szántóterület után igényelhetô 2,5 millió lejes állami támogatásra azok jogosultak, akik 5 hektárig terjedô szántóval rendelkeznek és saját családjukkal mûvelik meg, vagy bérbe adták az 1994/16-os rendelkezés értelmében, vagy az 1991/36-os törvény szerint agrártermelô egységet hoztak létre. A pénzbeli támogatás öt részben szerezhetô meg, 1 millióra már most ôsszel lehet számítani. Az állami támogatás elnyeréséért feltétlenül szükséges az elôírt termelési technológia szabályzatainak ismerete és betartása, így a kifogástalan talaj-elôkészítés, az elôvetemény helyes megválasztása, megfelelô minôségû vetômag használata. A kérvényeket a községi mezôgazdasági hivatalokba kérik benyújtani. Jelenleg a jogosultak mintegy fele élt a támogatás megszerzésének a lehetôségével, ezt az arányt dr. Ivan Ilarie, megyei mezôgazdasági vezérigazgató meglehetôsen alacsonynak találja.

Szeptember 20–25. között megyénkben a mezôgazdasági termelôknek lehetôségük nyílt találkozni a megyei igazgatóság szakembereivel. Ezeken a találkozókon az illetékes hivatalok képviselôi meghallgatták a termelôk javaslatait: az üzemanyag (gázolaj) árának csökkentése, a 2,5 millió lejes támogatás egy összegben való odaítélése, a gazdák föld és mezôgazdasági gépek vásárlásában való hathatósabb támogatása érdekében. Egy érdekes és ugyanannyira szokatlan javaslat is elhangzott, ami sok emberben visszatetszést keltett: Ne fizessék tovább a munkanélküli támogatást, a munkaképes emberek dolgozzanak! A gazdák szerint az államra hárulna a feladat, hogy anyagilag is hozzájáruljon a mezôgazdasági társulások és termelôi csoportok létrehozásához.

A sajtótájékoztatón továbbá beszámoltak a Kolozsborsa és Iklód térségében végzett jelentôs telkesítési munkálatokról. Borsa község területén 43 hektárnyi területen, Iklódon pedig 123 hektáron végeztek munkálatokat több mint 83 milliárd lej értékben. 2003–2004-ben megyei utakat és hidakat javítottak ki, kitakarították a vízlevezetô árkokat.

Az ôszi vetéssel kapcsolatban megtudtuk, hogy a búzavetést megakadályozta a kedvezôtlen idôjárás.

A megyei piacokon szeptember 13–24. között végzett 528 ellenôrzés során több rendellenességet is tapasztaltak, a büntetések akár 10 millió lejt is elérhetnek: Az ellenôrzések folytatódnak a piacokon.

Barazsuly Emil

A rendôrség hírei

(5. old.)

Kerékpáros az áldozat
Zsukiménesen figyelmetlen kerékpáros sérült meg közlekedési balesetben, miután figyelmetlenül az úttestre hajtott. A baleset szombaton 11 órakor történt, amikor az 53 éves kolozsvári Boghianu T. CJ–34–BBC rendszámú Mercedes személygépkocsijával nem tudta kikerülni a helyi, vele azonos irányban az útpadkán biciklivel közlekedô 22 éves Mihut V., aki hirtelen az úttestre hajtott. Az áldozat nincs életveszélyben.

Figyelmetlen elôzés
Könnyû kimenetelû baleset történt szombaton délben a 81-es országúton. A kolozsvári, 27 éves Costin G. 1310-es Daciájával haladt, majd elôzésbe kezdett, habár ezt jelzôtábla tiltja az illetô útszakaszon. A manôver közben egy másik Daciával ütközött, amely szembôl szabályosan közlekedett, s amelyet a 27 éves, magyarszentpáli V. Julian vezetett. A két gépkocsivezetô csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

Súlyos baleset Széplakon
Vasárnap este fél kilenckor súlyos közlekedési baleset színhelye volt a DN1C országút Széplakon. A 27 éves, jogosítvánnyal egy hónapja rendelkezô gyulafehérvári Liana Daniela Z. N–289–EBW rendszámú. Volvo márkájú személygépkocsit vezetve ütötte el a 65 éves, helybéli Sabo E.-t, aki ittasan közlekedett biciklijével. Kórházban kezelik.

(balázs)

Valutaárfolyamok
Szeptember 27.,hétfô

(6. old)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 750/41 050

33 300/33 600

162/166

Szeptember 28., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 121 lej, 1 USD = 33 523, magyar forint = 167 lej.

HIRDETÉS

Adásvétel

(7. old.)

Eladó nagy kapacitású takarmánymalom és 80 kW-os fafûtéses kazán. Telefon: 0744-523156. (M)

Bérbe ad

(7. old.)

Kiadó szoba egy vagy két diáklánynak a Grigorescu negyedben. Telefon: 419-393.

SPORT

LABDARÚGÁS
A-osztály — 8.

(8. old)

Továbbra is fôvárosi csapatok állnak a hazai élvonal képzeletbeli dobogóján. Örvendetes viszont, hogy mögöttük már két erdélyi gárda következik, az elsô közülük a Kolozsvári CFR-Ecomax, amely vasárnap este a tengerpartról, a Konstancai Farul otthonából hozta haza a 3 pontot.

A játékot többet uraló tengerparti együttes többek között a bírói ítéleteket vádolta a kudarc miatt. Tény, hogy mindkét csapat 10 emberrel fejezte be a találkozót — a CFR-Ecomaxtól Astieleant állították ki a 2. félidô elején, így ismét számbeli egyensúly lett a két együttes játékosai számát tekintve —, a gyôztes találatot pedig a csapat gólkirálya, Anca szerezte meg korán, a 21. percben, kihasználva a konstancai kapus bakiját, aki eléje tálalta a labdát. A Farul nem tudta kihasználni lehetôségeit, az egyik nagy gólhelyzetnél kezezésre hivatkozva 11-est kértek, amit a bíró nem adott meg. A CFR taktikus, ügyes játékkal megvédte kissé váratlanul szerzett minimális elônyét, így okozva külön örömet Pászkány Árpád fôtámogatónak, akinek a mérkôzés kezdete elôtt egy órával megszületett második gyermeke, Tímea.

Eredmények (zárójelben a gólszerzôk): • Bukaresti Rapid–Besztercei Glória 3–1 (Aliutã, Sabin Ilie és Daniel Nicolae, illetve Mândrean)

• Gyulafehérvári Apullum–Temesvári Poli AEK 2–1 (Ovidiu Maier és Paleacu, illetve Nicolitã) • Konstancai Farul–Kolozsvári CFR-Ecomax 0–1 (Anca) • Galaci Otelul–Jászvásári Poli 1–0 (Crãciun) • Krajovai Universitatea–Bákói MFC 1–1 (Rubenilson, illetve Tãnasã) • Bukaresti Sportul Studentesc–Bukaresti Steaua 1–2 (Tiberiu Bãlan, illetve Paraschiv és Baciu), Pitesti-i Arges FC–Bukaresti National FC 0–1 (Savu) • Bukaresti Dinamó–Brassói FC 3–1 (Niculescu, Grigorie és Dãnciulescu — 11 m, illetve Ghindaru).

A táblázaton:

1. National 8 7 0 1 15–6 21
2. Rapid 8 5 2 1 15–7 17
3. Steaua 7 5 1 1 16–6 16
4. Kv. CFR-Ec. 8 4 2 2 15–12 14
5. Glória 8 4 1 3 10–7 13
6. Bákó 8 3 3 2 6–6 12
7. Farul 8 3 2 3 8–7 11
8. Apullum 7 3 1 3 9–14 10
9. Dinamó 7 3 0 4 9–9 9
10. Otelul 7 3 0 4 5–8 9
11. Sportul 8 2 2 4 11–11 8
12. Arges 8 1 5 2 9–12 8
13. Poli 8 2 2 4 9–13 8
14. Krajova 8 1 4 3 6–14 7
15. Brassó 7 1 1 5 8–13 4
16. Jászvásár 7 0 2 5 5–11 2
A következô fordulóban: Glória–Apullum, Bákó–Arges, Galac–Rapid, CFR-Ecomax–Sportul, National–Farul, Brassó–Krajova, Poli-AEK–Dinamó és Steaua–Jászvásár.

(balázs)

D-osztály — 4.

(8. old)

A D-osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi, 4. fordulójának Kolozs megyei eredményei: Kolozsvári Egészség–Gyalui FC 4–1, Tordai Hadsereg–Egeresi SK 3–1, Detrehemi Egyesülés–Kolozsvári Motor IRA 3–3, Kolozsvári Polivalent–Kolozsvári Nova FC 1–1, Kolozsvári Ivánszuk Futballiskola–Dési Luceafãrul 0–1, Alsójárai Bányász–Tordai Aranyos II. 3–3, Apahidai Szamos–Kolozsvári U FC II. 0–4, Désaknai Bányász–Szászfenesi Egyesülés 4–5, Kolozsvári Transilvania FC–Detrehemi Oroszlánok 1–2.

Menet közben bepótolták az elsô fordulóból elhalasztott Szászfenes–Ivánszuk Fi. találkozót, amelyet a vendégek 3–0 arányban nyertek meg.

Az élcsoport: 1. Egészség 10 pont (17–5), 2. Kv. U FC II. 10 (10–0), 3. Nova FC 10 (11–5), 4. Tordai Aranyos II 9, 5. Alsójárai Bányász 8, …, 18. Apahidai Szamos 1 pont.

Ma bonyolítják le az 5. forduló összecsapásait a következô párosítás szerint: Oroszlánok–Egészség, Szászfenes–Transilvania, U FC II–Désakna, Aranyos II–Apahida, Luceafãrul–Alsójára, Nova–Ivánszuk Fi., Motor IRA–Polivalent, Egeres–Detrehemi Egyesülés és Gyalu–Hadsereg.

Eugen Hang

Bajnokságról bajnokságra

(8. old)

• Az Arany Ászok Liga 7. fordulójának zárómérkôzésén az MTK magabiztos, 2–0 arányú gyôzelmet aratott a vendég Zalaegerszegi TE felett. A gólokon Bori (5. perc) és Kanta (33. perc) osztozott. A táblázat élén: 1. Ferencváros 18 pont, 2. Debrecen 15 (12— 7), 3. Gyôr 15 (13–9), 4. Pápa 13, 5. MTK 12, ..., 7. ZTE 11.

• Az olasz Serie A-ban a 4. forduló elôtt egyedüliként százszázalékos Juventus a Palermó elleni hazai mérkôzésen elveszítette elsô pontjait. Ugyanígy járt az Inter is, ahonnan a Párma rabolt pontot, miközben továbbra sem találja régi önmagát az AS Róma: a mérkôzés után lemondó Rudi Völler fôvárosi legénysége ezúttal Bolognában szenvedett vereséget úgy, hogy 40 perc alatt, kettôs emberelônybôl nem tudott fordítani. A nap rangadóján viszont az AC Milan éppen emberhátrányban játszott jobban: a Lazio otthonában 1–0-ról 4 perc alatt fordította meg a találkozót Sevcsenko két mesteri góljának köszönhetôen, miután az 53. perctôl 10 emberben játszott.

Eredmények: Fiorentina–Sampdoria 0–2, Milánói Internazionale–AC Párma 2–2, Lecce–Cagliari 3–1, Livorno–Atalanta 1–1, Messina–Chievo 0–0, Siena–Reggina 0–0, Udinese–Brescia 1–2, Torinói Juventus–AC Palermó 1–1, Bologna–AS Róma 3–1 és SS Lazio–AC Milan 1–2.

Az állás:
1. Juventus 4 3 1 0 9–1 10
2. Lecce 4 2 2 0 11–6 8
3. Messina 4 2 2 0 6–4 8
4. AC Milan 4 2 1 1 7–5 7
5. Lazio 4 2 1 1 5–3 7
6. Inter 4 1 3 0 8–7 6
7. Chievo 4 1 3 0 4–3 6
8. Palermó 4 1 3 0 3–2 6
Reggina 4 1 3 0 3–2 6
10. Bologna 4 2 0 2 5–5 6
Cagliari 4 2 0 2 5–5 6
12. Udinese 4 1 2 1 4–2 5
13. AS Róma 4 1 1 2 7–9 4
14. Siena 4 1 1 2 2–4 4
Fiorentina 4 1 1 2 2–4 4
16. Sampdoria 4 1 0 3 3–6 3
17. Brescia 4 1 0 3 3–10 3
18. Livorno 4 0 2 2 5–7 2
19. Atalanta 4 0 2 2 5–8 2
20. AC Párma 4 0 2 2 3–7 2

• A Serie B-ben is a 4. fordulót játszották le. Eredmények: Ascoli–Catanzaro 1–0, Albinoleffe–Vicenza 2–1, Bari–AC Torinó 0–1, Catania–Perugia 0–0, Crotone–Modena 1–0, Genoa–Salernitana 5–0, Piacenza–Cesena 2–1, Ternana–Venezia 2–0, Treviso–Pescara 1–1 és Triestina–Emploi 3–4. A Verona–Arezzo találkozó lapzárta után ért véget. A sorrend:

1. Albinoleffe 4 4 0 0 9–2 12
AC Torinó 4 4 0 0 9–2 12
3. Empoli 4 3 1 0 8–5 10
4. Piacenza 4 3 0 1 6–4 9
5. Perugia 4 2 2 0 5–2 8
6. Genoa 4 2 1 1 9–3 7
7. Arezzo 3 2 1 0 7–2 7
8. Cesena 4 2 1 1 4–3 7
9. Catania 4 2 1 1 5–5 7
10. Vicenza 4 2 0 2 5–5 6
11. Ternana 4 1 2 1 4–3 5
12. Triestina 4 1 1 2 7–8 4
13. Ascoli 4 1 1 2 2–5 4
14. Catanzaro 4 1 0 3 4–6 3
Crotone 4 1 0 3 4–6 3
16. Venezia 4 1 0 3 4–8 3
17. Salernitana 4 0 3 1 4–9 3
18. Treviso 4 0 2 2 2–7 2
19. Bari 4 0 2 2 3–5 1
20. Pescara 4 0 1 3 3–8 1
21. Modena 4 1 1 2 2–4 0
22. Verona 3 0 0 3 3–7 0

A Baritól 1, a Modenától 4 pontot levontak, a Catanzarónak visszaadták a levont 5 pontot.

• A spanyol Primera División legutóbbi, 5. fordulójában a Real Madrid ismét kikapott, ezúttal az Athletic Bilbao otthonában, a királyi gárda elsô vereségét szenvedte el az új vezetôedzô, Mariano García Remón irányításával. A királyi gárdához hasonlóan továbbra is hullámvölgyben van a Deportivo La Coruña, a címvédô FC Valenciától szerdán hazai pályán elszenvedett 5–1-es vereség után szombat késô este ismét nem sikerült nyernie otthonában sem, ugyanis csak 1–1-es döntetlent ért el a Real Betis ellen. Az FC Valencia simán nyert a vendég Racing Santander ellen, a Barcelona pedig mallorcai sikere ellenére leszorult a tabella élérôl, gyengébb gólkülönbsége miatt.

Eredmények: Espanyol Barcelona–Málaga 1–0, Numancia–Albacete 0–0, Osasuna–Getafe 2–1, FC Valencia–Racing Santander 2–0, Real Zaragoza–Levante 4–3, Real Mallorca–FC Barcelona 1–3, Deportivo La Coruña–Real Betis Sevilla 1–1, Atlético Madrid–Villarreal 1–0, Athletic Bilbao–Real Madrid 2–1 és FC Sevilla–Real Sociedad 2–1. A táblázaton:

1.Valencia 5 4 1 0 14–5 13
2. Barcelona 5 4 1 0 12–3 13
3. Espanyol 5 3 1 1 7–3 10
4. Atl. Madrid 5 3 1 1 6–2 10
5. Osasuna 5 3 1 1 9–6 10
6. Sevilla 5 3 1 1 6–3 10
7. Zaragoza 5 3 1 1 12–11 10
8. Real Madrid 5 3 0 2 4–3 9
9. Málaga 5 2 1 2 6–5 7
10. Levante 5 2 1 2 8–9 7
11. Bilbao 5 1 2 2 7–8 5
12. Betis 5 1 2 2 7–10 5
13. Numancia 5 1 2 2 3–6 5
14. Deportivo 5 1 2 2 6–11 5
15. Mallorca 5 1 1 3 4–7 4
16. Santander 5 1 1 3 3–8 4
17. Villarreal 5 0 3 2 2–4 3
18. Getafe 5 1 0 4 4–8 3
19. Albacete 5 0 2 3 3–7 2
Sociedad 5 0 2 3 3–7 2

• Az angol Premiere League megszokott Chelsea-sikerrel kezdôdött, ugyanis a londoni csapat a Middlesbrough otthonában ismét egygólos sikert aratott. A fôvárosiak ebben az idényben a hét bajnoki mérkôzésükbôl négyet nyertek meg ilyen eredménnyel. A Newcastle, a Manchester United, az FC Liverpool és a címvédô, egyben listavezetô Arsenal is megszerezte a három pontot, utóbbi sikerével már 47 mérkôzésre növelte a veretlenségi rekordot. Még csak a Chelsea és az Arsenal nem kapott ki.

Eredmények: Aston Villa–Crystal Palace 1–1, Fulham–Southampton 1–0, FC Liverpool–Norwich City 3–0, Manchester City–Arsenal 0–1, Newcastle United–West Bromwich Albion 3–1, Tottenham Hotspur–Manchester United 0–1, Middlesbrogh–Chelsea 0–1, Bolton Wanderers–Birmingham City 1–1 és Portsmouth–Everton 0–1. A Charlton Athletic–Blackburn Rovers találkozó lapzárta után kezdôdött. Az élcsoport: 1. Arsenal 19 pont, 2. Chelsea 17, 3. Everton 16, 4. Bolton 12 (12–9), 5. MU 12 (8–6), 6. Newcastle 11.

• A német Bundesliga 6. játéknapján ismét rangadót vesztett a Bayer Leverkusen, amely a magabiztos, hazai pálya elônyét is élvezô Stuttgarttól kapott ki — Szabics Imre az 56. percig játszott a gyôztes csapatban. A címvédô Werder Bremen — ezúttal is a lábadozó Lisztes Krisztián nélkül — simán gyôzött Bochumban, a tabellát továbbra is a wolfsburgiak vezetik.

Eredmények: Bayern München–SC Freiburg 3–1, VfL Bochum–Werder Bremen 1–4, Hannover 96–FC Schalke 04 Gelsenkirchen 1–0, Borussia Mönchengladbach–Hansa Rostock 2–2, VfL Wolfsburg–1. FC Kaiserslautern 2–1, VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–0, 1. FC Nürnberg–Arminia Bielefeld 1–2, Hamburger SV–Hertha Berlin SC 2–1 és FSV Mainz 05–Borussia Dortmund 1–1.

Az élcsoport: 1. Wolfsburg 15, 2. Stuttgart 14, 3. Werder Bremen 12, 4. Bayern München 11, 5. Mainz 9, 6. Bayer Leverkusen 8.

• A francia bajnokság 8. fordulójának rangadóján gólnélküli döntetlen született, az Olympique Lyon otthonában nem bírt az AS Monacóval, pedig a címvédô hazaiak fél órán át emberelônyben futballozhattak. A Paris Saint-Germain megszerezte elsô gyôzelmét.

Eredmények: Ajaccio–Caen 2–2, AJ Auxerre–Istres 0–0, Girondins Bordeaux–Toulouse 1–1, Lille–Metz 4–0, Olympique Marseille–Bastia 1–0, Nice–Stade Rennes 2–0, Paris Saint-Germain–Racing Strasbourg 1–0, Sochaux–St. Etienne 2–1, Olympique Lyon–AS Monaco 0–0, Nantes–Lens 1–0.

Az élcsoport: 1. Monaco 17, 2. Lille 16 (11–4), 3. Lyon 16 (8–3), 4. Bordeaux 13 (12–4), 5. Auxerre 13 (11–8), 6. Marseille 13 (8–7)..., 10. Rennes 11.

(-bb)

Bajnokok Ligája

(8. old)

Kedden nyolc mérkôzéssel folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmei. A második forduló egyik legizgalmasabb párharcának a Real Madrid–AS Róma összecsapás ígérkezik, hiszen mind a spanyol, mind az olasz együttes rendkívül gyenge formában van, így egy esetleges gyôzelem új lendületet adhat a BL-csoportmeccsen sikeresebb alakulatnak.

A BL keddi mûsora (valamennyi mérkôzés 21.45-kor kezdôdik):

A-csoport: Olimpiakosz Pireusz (görög)–FC Liverpool (angol) és AS Monaco (francia)–Deportivo La Coruña (spanyol); B-csoport: Dinamó Kijev (ukrán)–Bayer Leverkusen (német) és Real Madrid (spanyol)–AS Róma (olasz); C-csoport: Torinói Juventus (olasz)–Maccabi Tel Aviv (izraeli) és Bayern München (német)–Ajax Amsterdam (holland); D-csoport: Manchester United (angol)–Fenerbahce Isztambul (török) és Sparta Prága (cseh)–Olympique Lyon (francia).

TEKE
Vereség a bajnokcsapattól

(8. old)

A nôi elsô osztályú tekebajnokság negyedik fordulójában a szamosújvári SOMVETRA Marosvásárhelyen szerepelt a sokszoros országos és európai bajnok Romgaz Elektromaros ellen. A papírformának megfelelôen a hazaiak 3251–3031 (egyéniben 5–1) arányban nyertek. A Maros-parti együttesbôl a legjobb teljesítményt Martina Emília érte el, 566 vert fával, míg a vendégektôl Mirabela Muresan nevét említhetjük, aki 516 fát ütött. Csak érdekességként szólunk arról, hogy Nagy József fiatal tanítványai közül négyen megütötték az 500 fát, ami igazán figyelemreméltó eredménynek számít idegen pályán.

A szamosújvári lányoknak még van két elmaradt találkozója, ugyanis az új bajnokságban hazai pályán még sohasem játszottak, a parkban lévô sportlétesítmény korszerûsítési munkálatai miatt.

(erkedi)

Budapesten szerepel a CFR-Sodronyipar

(8. old)

Hét végi jászvásári idegenbeli bajnoki találkozóját elhalasztotta az Aranyosgyéresi CFR-Sodronyipar férfi együttese, a keret Vajdahunyadon edz az Európa Kupa mérkôzésekre. A találkozókat Budapesten bonyolítják le, 14 csapat vesz részt, a bajnokságok második helyezettjei (ezért szerzett jogot a részvételre a CFR-Sodronyipar Romániából).

(schmidt)

TORNA
Visszavonult Oana Ban

(8. old)

Kolozsvár aranyérmes olimpikonja mindenkit meglepett bejelentésével: a 17 éves Oana Ban (képünkön) úgy döntött, hogy visszavonul a versenysportból. A csúcsteljesítményt Athénban elért sportoló — mint emlékezetes, aranyérmet nyert csapatban — túl fáradtnak és nem eléggé motiváltnak érzi magát a folytatásra. Oana Ban már több alkalommal sérüléssel küszködött, legutóbb éppen az ötkarikás játékokon volt kénytelen kihagynia a csapatverseny után az egyéni és szerenkénti döntôt. A tornászlány ôsszel a testnevelési fôiskola hallgatója lesz, majd edzôként szeretné folytatni.

Oana Ban 1986. január 11-én született Kolozsvárott, 139 cm magas és 36 kg-os, az athéni csapataranyérmen kívül felnôtt sportolóként még az anaheimi világbajnokságon csapatban ezüstérmet nyert 2003-ban és egy esztendôvel korábban Debrecenben szintén második lett gerendán.

P. J. A.

KERÉKPÁR
Heras harmadik diadala a Vueltán

(8. old)

A hazai közönség elôtt szereplô Roberto Heras nyerte meg a Vuelta España spanyol országúti kerékpáros körversenyt. Az utolsó, 21. szakaszon honfitársa, Santiago Perez érte el a legjobb idôt. Heras harmadszor gyôzött a Vueltán — korábban 2000-ben és tavaly diadalmaskodott —, s ezzel beállította a svájci Tony Rominger (1992, 1993, 1994) csúcsát.

Az összetett végeredménye: 1. Heras 77:42:46 óra, 2. Perez 30 mp hátrány, 3. Mancebo 2:13 perc hátrány.

SAKKSAROK
Lékó–Kramnyik: döntetlen a második parti

(8. old)

Lékó Péter sötéttel remizett a klasszikus sakkvilágbajnoki címért zajló párharc második mérkôzésén a címvédô Vlagyimir Kramnyik ellen a svájci Brissagóban. Ezzel az orosz nagymester 1,5–0,5-re vezet. A találkozó a 18. lépés után, Kramnyik ajánlatára fejezôdött be döntetlennel.

— Mindkettônket megviselt a szombati parti — nyilatkozta a mérkôzés után Kramnyik. — Hajnali négy óráig nem tudtam elaludni, az F-vonalon cikáztak a bástyáim a fejemben.

Lékó Péter máig sem érti, hogy tudta elveszteni a nyitójátszmát: — Hasonló gondolataim voltak, mint Vlagyimirnek. Kalapált a szívem, le kellett nyugodnom a második partira. Ez szerencsére sikerült, megleptem ellenfelemet a nyitással, s a megegyezés pillanatában egyenlô volt az állás. Arra kérem szurkolóimat, hogy bízzanak bennem!

A hétfôi szünnap után kedden a magyar nagymester vezeti a világos bábukat.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -